O modelo regresivo e ilegaldo decreto 79/2010Alba Nogueira
As tachas de ilegalidade
1.Regresividade vs. Progresividade  As políticas de normalización lingüística son políticas finalistas orientadas ao  ...
2. Violación da Carta Europea deLinguas Rexionais e Minoritarias  Modelo de inmersión  Fundamentalmente nas linguas re...
Niveis de compromiso  1. En materia de ensino e, polo que se refire ao territorio en que se  falan as ditas linguas e ...
Valor da Carta no ordenamentointerno  Tratado internacional que se incorpora ao ordenamento e que é  invulnerable pola...
3. Alteración dos/as estudantes daprogramación educativa  De cre to 7 9 /20 1 0 “ A 1 2. 3. En to das as áre as, mate ri...
O Decreto 79/2010 non pode consagrar unha exención dacompetencia básica oral e escrita nas dúas linguas oficiais  A Lei ...
4. Incumprimento do dereito ao ensinona lingua materna no primeiro ensino  A Lei de normalización lingüística establece ...
5. O Problema da consulta aos pais e nais non éde rango normativo senon de fondo  A pretensión do goberno de regular por...
Consecuencias de ilegalidade dunregulamento  A Constitución Española (art.9.3) garante a xerarquía normativa que neste c...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Modelo regresivo e ilegal

440 visualizaciones

Publicado el

Presentación de Alba Nogueira sobre o Decreto de plurilingüismo

0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
440
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
5
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Modelo regresivo e ilegal

 1. 1. O modelo regresivo e ilegaldo decreto 79/2010Alba Nogueira
 2. 2. As tachas de ilegalidade
 3. 3. 1.Regresividade vs. Progresividade As políticas de normalización lingüística son políticas finalistas orientadas ao coñecemento en igualdade das dúas linguas oficiais Normas de resultado nas que a distribución horaria non é o relevante (STC 87/1983, FX5º). Coa intensidade precisa para conseguir o obxectivo  Se nte nza 337 /1 9 9 4 (FX 1 5): “ e l pre ce pto cue stio nado e s una no rma de carácte r finalista, q ue e stable ce un o bje tivo a alcanzar e n e l de sarro llo de las capacidade s a que de be n co ntribuir lo s e studio s básico s, a sabe r: q ue to do s lo s e studiante s, al té rmino de e sto s e studio s, pue dan utilizar no rmal y co rre ctame nte ambas le ng uas o ficiale s e n Cataluña” . Medidas de discriminación positiva para conseguir corrixir a situación de desigualdade  STC 337/1994, FX 7º: “ De ntro de stas acció ns po líticas inclúe nse , co mo xa se de claro u po r e ste Tribunal, as dispo sició ns das Co munidade s A no mas e ncamiñadas a pro mo ve r a no rmalizació n ling üística no se u utó te rrito rio (SSTC 6 9 /1 9 8 8 e 8 0 /1 9 8 8 ). Dispo sició ns cuxo o bxe ctivo xe ral no n é o utro q ue a de ase g urar o re spe cto e fo me ntar o uso da ling ua pro pia da Co munidade A no ma e co o ficial ne sta e , a e ste fin, corrixir utó positivam ente unha situación histórica de desigualdade respecto ao ca stelán, pe rmitindo alcanzar, de fo rma pro g re siva e de ntro das e sixe ncias q ue a Co nstitució n impó n, o máis amplo co ñe ce me nto e utilizació n da de vandita ling ua no se u te rrito rio ” Limites á configuración progresiva do coñecemento da lingua propia  Exclusión do castelán  Consecución do obxectivo de igualdade real no coñecemento
 4. 4. 2. Violación da Carta Europea deLinguas Rexionais e Minoritarias Modelo de inmersión Fundamentalmente nas linguas rexionais ou minoritarias Non obrigatorio para todos os nenos e nenas Non abonda cun 50%  “ e l Co mité de Expe rto s co nside ra q ue , se g ún la info rmació n de q ue dispo ne , e l mo de lo e ducativo actual no alcanza e l nive l e xig ido po r lo s co mpro miso s e spe cífico s co ntraído s po r España, q ue supo ne n q ue la e nse ñanza o una parte fundame ntal de l pro g rama e sco lar se impartan e se ncialme nte e n g alle g o , y no só lo unas po cas asig naturas. El siste ma e ducativo e stable cido actualme nte e n Galicia co rre spo nde a la o blig ació n me no s impo rtante co nte nida e n e l pár. 1 . a/b/c de l artículo 8 (po r lo tanto , las o blig acio ne s co nte nidas e n lo s párs. 1 . a. ii, 1 . b. ii y 1 . c. ii de l artículo 8 )” . So bre o De cre to vixe nte no s mandato s de Frag a  “ e l Co mité de Expe rto s alie nta a las auto ridade s co mpe te nte s a e stable ce r mo de lo s e ducativo s e n g alle g o para la e nse ñanza pre e sco lar, primaria y se cundaria, de co nfo rmidad co n lo s co mpro miso s e spe cífico s co ntraído s e n e sto s ámbito s” Os compromisos da Carta non son dispoñibles para a Xunta de Galicia nin en canto á súa interpretación, nin na súa periodificación. O Reino de España podía ter suscrito compromisos menos esixentes para o conxunto das linguas ás que se lle aplica ou mesmo para o galego, mais non o fixo. A “ plena aplicación” da Carta da que fala o Decreto 79/2010 (Disp.ad.5ª), prodúcese pola súa ratificación e non pode ser violada por unha norma xerarquicamente inferior.
 5. 5. Niveis de compromiso 1. En materia de ensino e, polo que se refire ao territorio en que se falan as ditas linguas e segundo sexa a situación de cada unha delas, sen prexuízo do ensino da(s) lingua(s) oficial(is) do Estado, as partes comprométense a:  a i) prever unha educación preescolar garantida nas linguas rexionais ou minoritarias correspondentes;  ou ii) prever que unha parte substancial da educación preescolar se faga nas linguas rexionais ou minoritarias correspondentes; ou  iii) aplicar unha das medidas a que se refiren os puntos i) e ii) anteriores, polo menos, para os alumnos cuxas familias o desexen e cuxo número se considere suficiente;  ou iv) se os poderes públicos non teñen competencia directa en materia de educación preescolar, favorecer e/ou fomentar a aplicación das medidas a que se refiren os puntos i) a iii) anteriores;
 6. 6. Valor da Carta no ordenamentointerno Tratado internacional que se incorpora ao ordenamento e que é invulnerable polas normas internas Para alterar os compromisos adquiridos é preciso denunciar o tratado e modificar os compromisos cun novo proceso de ratificación “ Vengo en aprobar y ratificar cuanto en la misma se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores” Sen afectar a disposicións máis favorables que xa rexan (art.4)
 7. 7. 3. Alteración dos/as estudantes daprogramación educativa De cre to 7 9 /20 1 0 “ A 1 2. 3. En to das as áre as, mate rias o u mó dulo s, ag ás nas sinaladas no rt. parág rafo ante rio r e nas mate rias de ling ua(s) e stranxe ira(s), o alumnado po de rá utilizar nas manife stació ns o ral e e scrita a ling ua o ficial da súa pre fe re ncia. N n o bstante o o ante rio r, pro curarase q ue o alumnado utilice a ling ua e n q ue se imparte a áre a, mate ria o u mó dulo ” . O uso dunha lingua polo estudantado forma parte da programación educativa en tanto que permite a adquisición da competencia lingüística requirida nas dúas linguas oficiais. A competencia non é puramente pasiva –escoitar o mestre/a- senon que esixe a capacidade de falar e escribir correctamente de acordo cos obxectivos de cada etapa.  Asi o sinalou o Tribunal Constitucional (STC 337/1994 no FX10), avalando o sistema de inmersión catalán, indicando que: “Si al término de los estudios básicos los estudantes han de conocer suficientemente y poder usar correctamente las dos lenguas cooficiales en Cataluña (art.14.4 de la Ley), es evidente que ello garantiza el cumplimiento de la previsión del art.3.1 sobre el deber de conocimiento del castellano, al exigirse en dichos estudios no sólo su aprendizaje como materia curricular sino su empleo como lengua docente (STC 6/1982). De otro, al ser el catalán materia curricular y lengua de comunicación en la enseñanza, ello asegura que su cooficialidad se traduzca en una realidad social efectiva; lo que permitirá corregir situaciones de desequilibrio heredadas históricamente y excluir que dicha lengua ocupe una posición marginal o secundaria. Concluindo que esa uso como lingua vehicular do ensino “está constitucionalmente justificado, además si se atiende a la íntima relación existente entre el conocimiento de la lengua como materia objeto de estudio, de un lado, y, de otro, su uso como lengua docente, ya que lo segundo, indudablemente potencia lo primero.”
 8. 8. O Decreto 79/2010 non pode consagrar unha exención dacompetencia básica oral e escrita nas dúas linguas oficiais A Lei orgánica de Educación no seu artigo 2 fixa como un fin do sistema educativo estatal “ a capacitació n para a co municació n na ling ua o ficial e co o ficial, se a ho ube se , e nunha o u máis ling uas e stranxe iras” . Constitue un dos fins esenciais do sistema educativo a comunicación, non únicamente a comprensión, nas linguas oficiais.  LOE (art.19.2 para a educación primaria e en termos semellantes o art.26.2 para educación secundaria ou o art.35.2 para o bacharelato): “ Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas”. Existen, por tanto, competencias transversais que deben ser traballadas en todas as áreas entre as que se sinala en posición destacada a expresión oral e escrita. A fixación do currículo é competencia dos poderes públicos e a consecución da expresión oral e escrita nas dúas linguas oficiais, de acordo coa Lei orgánica de Educación, é un fin do sistema educativo e unha competencia básica a adquirir por todos os estudantes Non é esta unha cuestión dispoñible que poida ser sometida a unha decisión dos estudantes sustraéndose da programación do sistema educativo.  Art. 6 da LOE é claro cando indica que “ Para os efectos do disposto nesta lei, enténdese por currículo o conxunto de obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación de cada unha das ensinanzas reguladas nesta lei” .  STS de 11 de febreiro de 2009 sobre a materia de educación para a cidadanía: “El punto de equilibrio constitucionalmente adecuado puede ser a veces difícil de encontrar; pero es indiscutible que los padres no tienen, en virtud del artículo 27 . 3 , un derecho ilimitado a oponerse a la programación de la enseñanza por el Estado. El artículo 27 . 3 , dicho de otro modo, permite pedir que se anulen las normas reguladoras de una asignatura obligatoria en tanto en cuanto invadan el derecho de los padres a decidir la enseñanza que deben recibir sus hijos en materia religiosa o moral; pero no permite pedir dispensas o exenciones” .  Mesmo nun ámbito no que a Constitución recoñece unha capacidade de elección aos pais e nais –a formación relixiosa ou moral- estes non poden pretender exencións cando a programación educativa non invade este ámbito” .
 9. 9. 4. Incumprimento do dereito ao ensinona lingua materna no primeiro ensino A Lei de normalización lingüística establece o dereito a recibir o primeiro ensino na lingua materna. As normas regulamentarias que desenvolvan a LNL deben fixar o concepto de primeiro ensino –en Cataluña considérase, por exemplo, que chega ata a finalización do primeiro ciclo de educación primaria, 8 anos- e, tamén, como se garante ese dereito, que habería que harmonizar co principio de non-separación en aulas diferenciadas con carácter xeral. O Art.5.3. do Decreto establece : “ Atenderase de xeito individualizado o alumnado tendo en conta a súa lingua materna” . Non se garante con esta regulación, polo tanto, o dereito a recibir o primeiro ensino na lingua materna senon tan só que esta se “ terá en conta” . Unha redacción como esta, combinada coas previsións de uso da lingua maioritaria da contorna do art.5.1, non permite deducir que o alumnado recibirá o ensino na súa lingua materna nin sequera cando sexan obxecto de atención individualizada.
 10. 10. 5. O Problema da consulta aos pais e nais non éde rango normativo senon de fondo A pretensión do goberno de regular por lei a consulta aos pais e nais para decidir a lingua das materias non salvaría  A deixación da Administración educativa das súas funcións de programación do ensino (art.27 CE)  A imposibilidade de que unhas familias adopten decisións sobre a formación dos fillos/as doutras familias  Diferencia co sistema de elección que hai noutras CCAA Choca co dereito de educación como un dereito de libertade a pretensión de configuración legal dun dereito de imposición da lingua vehicular das materias por unhas familias ás outras. Se non existe oferta de modelos lingüísticos distintos na educación, a posibilidade de que a decisión sobre a lingua na que cursan materias uns nenos a poidan adoptar as familias doutros estudantes (do mesmo curso ou mesmo de cursos anteriores dada a intención de que a escolla se manteña invariable varios anos) viola o art.27 CE
 11. 11. Consecuencias de ilegalidade dunregulamento A Constitución Española (art.9.3) garante a xerarquía normativa que neste caso supón que o Decreto 79/2010 non pode contradicir as normas que ocupan unha posición superior no ordenamento xurídico (leis e tratados internacionais incorporados ao ordenamento como é o caso da CELRM). Os regulamentos, ao estaren subordinados ás leis e tratados internacionais, teñen un papel de desenvolvemento dos principios e normas fixadas por estes. Non pode haber regulamentos contraditorios coa normativa de rango superior. A consecuencia prevista no ordenamento para este suposto sería a súa ilegalidade. O artigo 62.2 da Lei 30/1992, de réxime xurídico das Administracións públicas e procedemento administrativo común establece que “ tamén serán nulas de pleno dereito as disposicións administrativas que vulneren a Constitución, as leis ou outras disposicións administrativas de rango superior” . De coñecer os recursos contra os regulamentos ilegais están encargados os xulgados e tribunais da orde contenciosa-administrativa (art.1.1 da Lei da Xurisdicción contencioso- administrativa). Ademais a Lei Orgánica do Poder Xudicial incorpora un mandato (art. 6 LOPJ) que establece que “ Los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa” .

×