QUE OFRECEMOS EN NÓS OPOSICIÓNS?:O NECESARIO PARA PREPARAR O E.I.R.:MATERIAL ACTUALIZADO, SIMULACROS SEMANAIS DE TEST E CO...
intensivos de todo o visto para que durante os meses de decembro e xaneiro poidamosafianzar o traballado durante a prepara...
Os aspirantes a prazas en formación ofertadas nesta convocatoria que non obteñan ditapuntuación aparecerán na corresponden...
Triptico información eir 2012 2013
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Triptico información eir 2012 2013

143 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
143
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Triptico información eir 2012 2013

  1. 1. QUE OFRECEMOS EN NÓS OPOSICIÓNS?:O NECESARIO PARA PREPARAR O E.I.R.:MATERIAL ACTUALIZADO, SIMULACROS SEMANAIS DE TEST E CORRECIÓN CONEXPLICACIÓN DOS MESMOSMATERIAL ACTUALIZADO: Cada semana entregarase material relacionado con cadabloque de preparación (Anatomía, Bioquímica, Farmacoloxía, Neuroloxía…) especialmentedeseñado para preparar o exame E.I.R.SIMULACROS TEST: En cada clase semanal faranse simulacros de test, baseándonos nosexames de convocatorias anteriores e así mesmo prepararemos novas preguntasrelacionadas cos distintos bloques de preparación (Anatomía, Bioquímica…).PROFESORADO PREPARADOR: Todos os profesores/as preparadoras son especialistas namateria que imparten e funcionarios en activo, exercendo o seu labor profesional noámbito sanitario público.COORDINACIÓN PREPARACIÓN: A coordinación da preparación recaerá sobre dúaspreparadoras con ampla experiencia nun caso na preparación de opositores e noutro comocoordinadora de alumnado EIR en prácticas. Deste xeito consideramos que podemos facerun deseño da preparación que se axuste ás necesidades reais do alumnado.ORGANIZACIÓN DA PREPARACIÓN:CLASES: Teñen un carácter intensivo de duración 4.30-5 horas aproximadamente e sonunha vez á semana, concretamente os xoves.TRABALLO CO GRUPO: 16 A 17.15 HORAS APROX. REALIZACIÓN DE TEST DO BLOQUE TRABALLADO E EXPLICADO A SEMANA ANTERIOR. 17.15 A 18.30/19. CORRECCIÓN E REPASO CO DOCENTE QUE EXPLICOU O BLOQUE A SEMANA ANTERIOR ESE TEST COA PERTINENTE ACLARACIÓN DE DÚBIDAS AO ALUMNADO. BREVE DESCANSO 19 A 21 EXPLICACIÓN DUN NOVO BLOQUE DE COÑECEMENTOSCARACTERÍSTICAS GRUPO:O grupo máximo será de 25 alumnos e cunha metodoloxía de traballo dinámica eparticipativa, cunha explicación dos distintos bloques de coñecementos por parte dospreparadores/as, aclaración de dúbidas...REPASOS E SIMULACROS: Sobre o mes de decembro, unha vez rematado o traballo contodos os bloques de coñecemento, comezaremos a realización de simulacros e repasos
  2. 2. intensivos de todo o visto para que durante os meses de decembro e xaneiro poidamosafianzar o traballado durante a preparación.PLANIFICACIÓN: A comezo de curso entregarémosche un “planing” no que se detallandata de entrega de todos os bloques que compoñen a preparación, datas de realizacióndos simulacros, tempo adicado ao repaso xeral das distintas partes...AVALIACIÓN DO RENDEMENTO: A través das clases e dos distintos simulacros de test,farase un seguimento personalizado de cada alumno/a obtendo así un maior rendementode cada opositor.MATERIAL COMPLEMENTARIO: Entrega de referencias bibliográficas, documentoscomplementarios para afondar nos distintos bloques se se desexa.CONDICIÓNS.COMPROMISO: A seguridade no noso traballo e compromiso co alumnado lévanos a queasinemos un “contrato” no momento en que o opositor/a comece a preparación, no quenos comprometemos a levar a cabo o que acabamos de sinalar.MATRÍCULA: Ata o 28 de febreiro matrícula gratuíta.MENSUALIDADE: 180 EUROS.CLASES DE PROBA SEN COMPROMISO: O alumno/a poderá asistir a dúas clases deproba da preparación. Se decide continuar coa preparación aboará as clases ás que asistiu.Se decide non continuar coa preparación non terá nada que aboar polas dúas clasesrecibidas.SISTEMA DE SELECCIÓN:PROBA SELECTIVA: O sistema de selección para os graduados/diplomados universitariosen Enfermería que pretendan acceder a algunha das prazas en formación sanitaria dasespecialidades consistirá na realización dun exercicio de 160 preguntas de elecciónmúltiple máis dez de reserva, cuxa duración será de tres horas e media, e na valoración doexpediente académico correspondente aos estudos universitarios de grado/diplomaturaA puntuación total individual que se recoñeza a cada participante na proba, estaráintegrada pola suma das puntuacións obtidas no exercicio e da asignada aos méritosacadémicos acreditados.Para poder participar nos actos de adxudicación en prazas de formación sanitariaespecializada das ofertadas, será necesario que o aspirante, obteña no exercicio depreguntas de elección múltiples a puntuación mínima que se especifica a continuación:Soamente se considerará que superaron o exercicio de contestacións múltiples, aquelesaspirantes que obteñan no mesmo unha valoración particular igual ou superior ao 30 % damedia aritmética das dez mellores valoracións particulares do citado exercicio, a estesefectos só teranse en conta os números enteiros do resultado desta operacióndesprezándose os decimais.
  3. 3. Os aspirantes a prazas en formación ofertadas nesta convocatoria que non obteñan ditapuntuación aparecerán na correspondente relación provisional e definitiva de resultadoscoa mención de «Eliminado».PUNTUACIÓN.A puntuación do exercicio de preguntas de elección múltiple, das que serán cualificadasata un máximo de 160 preguntas, obterase de acordo coas seguintes regras:Primeira.Cada contestación válida recibirá unha valoración de tres puntos, restarase un punto porcada unha das respostas incorrectas, deixaranse sen valorar as preguntas non respondidase das operacións anteriores obterase a valoración particular do exercicio realizado porcada aspirante.Segunda.Avaliados todos os exercicios, obterase a media aritmética das dez máximas valoraciónsparticulares obtidas e a esta media aritmética corresponderanlle 90 puntos.Terceira.A puntuación final deste exercicio obterase para cada aspirante multiplicando por 90 avaloración particular do mesmo e dividindo o produto pola media aritmética a que serefire a anterior regra segunda. Esta puntuación final expresarase cos primeiros catrodecimais obtidos, desprezándose o resto.EXPEDIENTE ACADÉMICO.A puntuación correspondente aos estudos de Grado/Diplomatura en Enfermería e no seucaso, do doutorado, obterase de acordo coas seguintes regras:Primeira.A valoración particular de cada expediente académico (estudos de grado/diplomatura edoutorado) obterase aplicando ao mesmo, o baremo que corresponda segundo o plan deestudos seguido polo aspirante.En aplicación deste baremo a puntuación máxima que poderá asignarse a cada aspiranteserá dez puntos.Segunda.Avaliados os expedientes académicos de todos os aspirantes que realizasen o exercicio,obterase a media aritmética das dez máximas valoracións particulares obtidas e a estamedia aritmética corresponderanlle dez puntos.Terceira.A puntuación final correspondente aos méritos académicos de cada aspirante, obterasemultiplicando por 10 a valoración particular dos mesmos e dividindo o produto pola mediaaritmética a que se refire a anterior regra segunda. Esta puntuación expresarase cosprimeiros catro decimais obtidos, desprezándose o resto.

×