10               Zenbat iraungo du honek? ¿Cuánto va a durar esto? Agotek Teknologia            ...
Aurkibidea                                                        ...
innobai 13                                                  EntrevistaAna...
Elkarrizketa                                            14 innobai    Gaur e...
innobai 15                                                 Entrevista  ...
ElkarrizketaIritzia                                             16 innobai  ...
Ana Roquero intrevista EMpresa y Diseño Industrial
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ana Roquero intrevista EMpresa y Diseño Industrial

533 visualizaciones

Publicado el

Intrevista Ana Roquero por la revista de la agencia por la invacion del Deputacion Foral de Vizcaya

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
533
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Ana Roquero intrevista EMpresa y Diseño Industrial

 1. 1. 10 Zenbat iraungo du honek? ¿Cuánto va a durar esto? Agotek Teknologia erabiltzailearen zerbitzura Tecnología al servicio del usuario Ohikoinnobai: berrikuntzaz haratago Open Innovation Más allá de la innovación tradicional Ana Roquero Enpresek ilusioa behar dute Las empresas necesitan ilusión Team Academyk urtebetea egin du Euskadin Un año de Team Academy en Euskadi Consultoría Lumínica Hiriko argiak Luces de la ciudadinnovando:bizkaia:barritzen bai.bizkaia.net
 2. 2. Aurkibidea Sumario Editoriala 03 Editorial Iritzia 04 Opinión Zenbat iraungo du honek? ¿Cuánto va a durar esto? Diego Soroa Diego Soroa Berritzen 06 Innovando Agotek. Teknologia erabiltzailearen zerbitzura Agotek. Tecnología al servicio del usuario Iritzia 10 Opinión Open Innovation Open Innovation Ohiko berrikuntzaz haratago Más allá de la innovación tradicional Aitor Bediaga Aitor Bediaga Elkarrizketa 13 Entrevista Ana Roquero. Enpresek ilusioa behar dute Ana Roquero. Las empresas necesitan ilusión Berritzen 17 Innovando Team Academyk urtebetea egin du Euskadin Un año de Team Academy en Euskadi Berritzen 20 Innovando Consultoría Lumínica. Hiriko argiak Consultoría Lumínica. Luces de la ciudad BAI jarduerak 22 Actividades BAI Liburuak 27 Libros Azala / Portada: istockphoto O4 12 17 20 Sabino Arana, 8. 48013 Bilbao Tel.: +34 94 439 56 22 Fax: +34 94 427 80 05 innobai@baibizkaia.net Legezko gordailua / Depósito legal: BI-1788-06 Bizkaia 2008
 3. 3. innobai 13 EntrevistaAna RoqueroIndustria diseinugilea. Linkdesigneko gerenteaDiseñadora industrial. Gerente de Linkdesign Enpresek ilusioa behar dute Las empresas necesitan ilusión 18 urtez Item diseinu-bulegoko bazkidea eta zuzendaria izan da. 2007tik Bilbon eta Bartzelonan egoitzak dituen Linkdesign en buruzagia da. Alemaniako gobernuari aholkularitza eman dio El Salvador eta Filipinetan artisautzaren ekoizpen proiektuak bultzatzeko. Durante 18 años ha sido socia y directora de diseño del estudio Item. Desde 2007 lidera Linkdesign, con sedes en Bilbao y Barcelona. Ha aconsejado al gobierno alemán en proyectos de asesoría en diseño y producción de artesanías en El Salvador y Filipinas. ¿Por qué ha decidido empezar una nueva etapa? Como diseñadores tenemos la obligación de ser honestos con nuestra propia evolución profe- sional y personal. Creo que hay personas que tenemos una fuerza interior que nos guía y nos conduce a dar pasos en la vida. He estado 18 años en Item, donde también hubo muchas evoluciones. Fue un periodo maravilloso que duró lo que tuvo que durar. Hoy la etapa en la que confío, en la que tengo una ilusión tremenda, es ésta que acabo de empezar, entre Bilbao y Barcelona, centrada en lo que creo realmente soy buena, que es en comuni- Zergatik erabaki duzu etapa berri bati car y proponer nuevas ideas, y rodeada de un ekitea? equipo con talento y energía. Diseinugile legez geure bilakaera profesional eta pertsonalarekin onestuak izan behar dugu. ¿Qué otras certezas tiene? Uste dut pertsona batzuek bizitzan ibiltzeko eta En estos momentos las empresas quieren con- urratsak egiteko bultzatzen gaituen barruko tratar el know-how externo, es decir aquello indarra daukagula. 18 urtez egon naiz Itemen que les da un plus que no tienen en sus depar- eta han ere bilakaera asko egon da. Denboraldi tamentos internos. Necesitan creativos, per- zoragarria izan zen eta iraun behar izan zuena sonas que tengan ideas, que expresen nuevos iraun zuen. Gaur egun beste etapa bati ekin puntos de vista porque conocen un mercado berri diot eta horrexetan jarri dut neure kon- que va un poco más allá del que ellos contro- fiantza osoa, Bilbo eta Bartzelona bitartean, lan, que les sorprendan, emocionen, ilusionen, benetan nire ustez trebeena naizen arloan, hau apasionen.
 4. 4. Elkarrizketa 14 innobai Gaur egun zenbait markaren produktuen ezaugarriak berdinak dira eta zein erosi balio erantsiak erabakitzen du, diseinuak da, komunikatzen eta ideia berriak proposa- tzen, talentua eta kemena duen talde batek inguratuta. Oso ziur zaude zure lan-arloaz. Une honetan enpresek kanpoko know-howa kontratatu nahi dute, hau da, beren barruko sailetan ez duten gehigarria ematen dietena. Sortzaileak behar dituzte, ideiak dituzten per- tsonak, haiek kontrolatzen dutenaz harago doan merkatua ezagutzen dutenez ikuspuntu berriak emango dizkietenak, harritu, hunkitu eta ilusionatzeaz gain grinaz gainezka daudenak. Diseinugileak kanpoko aholkulari legez itzultzen ari dira? Duela 18 urte diseinugileok geure burua aho- lkularitza integral legez saldu behar genuen, ¿Vuelven los diseñadores como consulto- enpresak diseinu eta komunikazioan ez zituen res externos? baliabide guztiak eskaintzeko gai, apenas bai- Hace 18 años, los diseñadores teníamos que tzegoen garapen talderik, ezta I+G zein mar- vendernos como una consultoría integral capaz ketin arlokorik… Gaur egun enpresek aurrera de aportar a la empresa todos los recursos de egin dute alderdi hauetan eta badituzte sailak, los que carecía en diseño y comunicación, prác- pertsona espezializatuak eta bitartekoak, balio ticamente no había equipos de desarrollo, ni de erantsia, oso espezializatua eta berezitua, es- I + D ni de marketing… Hoy en día la empresa kaintzen diena soilik kontratatzen dutelarik. ha evolucionado en estos aspectos y cuenta con departamentos, personas especializadas y me- Zuk zer uste duzu eskaintzen duzula? dios, contratando exclusivamente aquello que Nire iritziz bezeroari ekarpena egiten derri- les aporta un valor añadido, muy especializado gortuta nago eta erabiltzaile eta gizartearen y diferenciado. ikuspegia erakutsi behar diot. Beharbada diseinuaren ideia erromantikoa izan daiteke, ¿Qué cree que aporta usted? baina oraindik pentsatzen dut diseinuak zerbait Creo que mi obligación es hacer entender al ekarri behar diola gure ongizate indibidual zein cliente el punto de vista del usuario y de la kolektiboari. sociedad. Quizás es una idea romántica del diseño, pero sigo pensando que el diseño tiene Horregatik diozu diseinua ideiarik sinesga- que aportar algo a nuestro bienestar, no sólo rriena bilatzea dela? individual, sino también colectivo. Diseinugileak onestua izan behar du eta, gaine- ra, enpresak bere aholkuak onar ditzan borroka- ¿Por eso define el diseño como la búsque- tu behar du. Zahar-etxe baterako aulki bat disei- da de la idea más sincera? natzen dudanean ezin dut onartu baldintzarik El diseñador tiene que ser honesto y además garrantzitsuena produktuaren kostuarena izatea, tiene que luchar para que la empresa acepte nire zeregina da bezeroari ikustaraztea bere ka- sus consideraciones. Cuando diseño una silla lkuluetan aintzat hartu behar dituela aulki hori para un geriátrico no puedo admitir que la con- erabiliko duten pertsonek mugikortasun arazoak sideración más importante sea la del costo del dituztela, ordu asko emango dutela eserita eta producto, mi papel es transmitir al cliente que haien bizi kalitatea handitu behar dela. en sus consideraciones tenga en cuenta que las personas que van a usar esa silla tienen proble- Bezeroak ulertzen al du? mas de motricidad, que van a pasar demasiadas Tirabirak daude, hitz egin behar da, baina ko- horas sentadas, y que hay que aumentar su munikazio ona badago eta gainera bezeroak calidad de vida. merkatuak badakiela aukeratzen eta jendea produktuen kalitatearekin gero eta zorrotza- ¿El cliente lo entiende? goa dela aitortzen duenean, nahiz eta gares- Hay una lucha, un dialogo, pero cuando hay una tixeagoak izan, argi ikusten du. buena comunicación y además el cliente recono-
 5. 5. innobai 15 Entrevista Garrantzi handia ematen diozu komunika- ce que el mercado sabe elegir y que el público zioari es cada vez más exigente con la calidad de los Harremanen motorra delako. Nire lanbide productos, aunque cuesten algo más, lo ve claro. bizitzako arrakasta handienak bezeroekin ko- munikazio estua egon denean gertatu dira. Atribuye mucha importancia a la comuni- Bezeroak ikusten duenean bere aurrean solas- cación. kide baliagarria daukala elkarrekiko konfiantza Porque es el motor de las relaciones. Los sortzen da eta lana ezinbestez ona da. Esate grandes éxitos de mi vida profesional se han baterako, niri funtsezkoa iruditzen zait diseinugi- dado cuando ha habido una gran comunicación leak bere bezeroaren ahulguneak zein diren ja- con los clientes, va totalmente unido. Cuan- kitea, azkenean zu ekipoan arrakalak estaltzeko do el cliente ve que tiene delante de él a una zaudelako, produktuz gainezka dagoen merkatu interlocutora válida se estable una confianza batean falta zaiena emateko. Niretzat erronka da mutua, y el trabajo es necesariamente bueno. entzutea: Ana, nitxo hau ez dugu estaltzen, ba- Por ejemplo, a mí me parece fundamental dugu produktu hau, eta beste hau, baina ez gara que un diseñador sepa cuáles son los puntos iristen. Orduan lehiakideak arretaz aztertzen débiles de su cliente, porque al final tú estás en dituzu, denda eta azoketara zoaz…, eta produk- el equipo para tapar esas grietas, para aportar tuari gehigarri hori ematen ahalegintzen zara, aquello que les falta en un mercado comple- helburuko merkatuan bidea zabal dezan. tamente saturado de producto. Para mí es un reto cuando me dicen: Ana, este nicho no lo Gehigarri hori, gero eta irrazionalagoa da? cubrimos, tenemos este producto, este otro, Pasionalagoa. Zein gizartetan bizi garen jakin pero no entramos. Entonces observas, analizas behar dugu. Behar dugun guztia daukagu. Gure la competencia, vas a las tiendas, a las ferias, …, bizitza osoan gehiagorik erosiko ez bagenu ere e intentas aportar ese plus al producto que le nahikoa izango genuke daukagunarekin. Hori abra paso en el mercado objetivo. kontutan hartuta, bihotzaz erosten dugu. Bes- talde, gaur egun zenbait markaren produktuen ezaugarriak berdinak dira eta zein erasosi balio erantsiak erabakitzen du, diseinuak. Hoy las prestaciones de Zuk eskulangintzako diseinu eta ekoizpena- los productos de diferentes ren aholkularitza proiektuetan parte hartu duzu El Salvador eta Filipinetan. Azalduko marcas son las mismas y lo que al diguzu esperientzia ezberdin hori? decide la compra es el valor 12 urte igaro dira, baina etapa hori beti-beti dago nire buruan eta segur aski berriro itzuliko añadido, el diseño naiz, zoriontasun handia eman zidalako. Bat batean benetan behar duenarentzat zerbait egiten ari zareneko topikoan sinesten duzu.
 6. 6. ElkarrizketaIritzia 16 innobai Hainbat jende etxolatxoetan bizi direla eta Un plus que es cada vez más ¿irracional? gobernuek soil-soilik karitatearengatik erosten Más pasional. Hay que ser consciente de la so- dizkieten zurezko kutxak egiten dituztela kon- ciedad en la que vivimos. Tenemos todo lo que turatzen zara, eta orduan ezinbestez pentsatzen podemos necesitar. Si no comprásemos nada duzu kultura bakoitzeko jatorrizko gauzak es- más a lo largo de toda nuestra vida estaríamos kainiz gero benetakoagoak izango liratekeela bien servidos. Bajo esa premisa nuestra compra eta hobeto salduko liratekeela. Gaur egun es por el corazón. Por otro lado, hoy las pres- eskulanez egindako produktu batzuk ez daki- taciones de los productos de diferentes marcas zu Afrikatik, Filipinetatik edo Guatemalatik son las mismas y lo que decide la compra es el datozen, estandarizazioan sartu direlako. Uda valor añadido, el diseño. honetan Cadizen egon naiz eta, esate bate- rako, Ubriquen larruz egiten diren eskulanak Usted ha participado en proyectos de ase- ikusitakoan jatorrizkotik ez dela ezer gelditzen soría en diseño y producción de artesanías eta dena kaskartzen joan dela sentitzen duzu en El Salvador y Filipinas. Háblenos de esa experiencia tan distinta. Hitz egiguzu gaur-gaurko gaiez, euskal en- Han pasado más 12 años, pero es una etapa presez eta krisiaz. que tengo muy reciente en mi cabeza y a la Neure bizitza osoan euskal enpresentzat lan egin que acabaré volviendo porque me dio mucha dut; hemen enpresa handiak eta pertsona han- felicidad. De repente crees en el tópico de que diak daude; enpresariak krisialditik aterako dira, estás haciendo algo por quien realmente lo besteak beste beti egokitzen jakin izan dutelako. necesita. Ves que hay un montón de gente que Euskal Herrian gauzak ondo egin dira beti, arazoa vive en cabañitas haciendo cajas de madera da uste zutela era berean egiten jarraitzearekin que compran los gobiernos simplemente por nahikoa zela. Orain ohartu dira ez dela horrela acto de caridad y es inevitable pensar que si eta zabaldu eta bilakatu beharra dutela, baina aportasen lo que es propio de cada cultura, enpresa gehienak jadanik horrexetan hasiak dira. serían más auténticas y se venderían mejor. Hoy en día hay artículos de artesanía que no sabes Amaitzeko, esango zenidake zein den di- si proceden de África, Filipinas o Guatemala, seinuak berrikuntzan duen betekizuna? porque han caído en una estandarización. Las Ez ditut bi hitzok bereizten, ez zaizkit oso ezber- artesanías son una asignatura pendiente. Este dinak irudi-tzen. Berrikuntzaren barruan arlo verano he estado en Cádiz, y cuando ves, por gehiago dago, ez ejemplo los trabajos en piel que se hacen en diseinua soilik, baina Ubrique, sientes que ya no queda nada de la argi dago guztiz lotu- esencia y que todo se ha ido maleando. ta daudela. Berritzai- lea den enpresak beti Háblenos ahora de la actualidad más cer- diseinatuko du. Gaur cana, de las empresas vascas y de la crisis. egun kontsumo onda- Toda mi vida he trabajado para la empresa sunak egiten dituen vasca, aquí hay grandes empresas y grandes enpresak merkatuan personas, el empresario va a salir de la crisis, lehiakorra izateko entre otras razones porque es una persona que diseinu eta berrikun- siempre ha sabido adaptarse. En el País Vasco tzaren aldeko apus- siempre se han hecho las cosas bien, el proble- tua egin behar du. ma es que pensaban que bastaba con seguir Baina hori badakite haciéndolas de la misma manera. Ahora se han zuzendaritza maila dado cuenta de que eso no es así y de que tie- guztietan, agian pro- nen que abrirse y evolucionar, pero la mayoría zesua geldotzen du- de las empresas ya lo están haciendo. ten barruko inertziak izan daitezke, baina Para terminar, me podría decir qué papel borroka hori irabazita juega el diseño en la innovación. dago honezkero. No distancio esas palabra, no me parecen muy diferentes. Ambas son creación. La innovación www.linkdesign.es incluye más campos, no sólo el diseño, pero lo que está claro es que están completamente relacionadas. Un empresa que es innovadora es una empresa que siempre diseñará. Hoy en día una empresa de bienes de consumo para ser competitiva en el mercado tiene que apostar por el diseño y la innovación. Pero eso lo saben en todos los terrenos directivos, quizás siga habiendo inercias internas que ralentizan el proceso, pero esa batalla ya está ganada.

×