It’stheend of theworld as weknowit<br />
LiveableTown (poble saludable)<br /> Adaptació al canvi climàtic<br /> Eficient en la utilització dels recursos i l’ener...
Un nou model territorial<br /><ul><li>Potenciació del Centre urbà
 Noves Centralitats
 Consolidació Urbana de l’Eix central de la     Riera
 Resolució urbana del front litoral
 Contenció del creixement en zona de pendent
 Parc Lineal
Valorització ambiental i paisatgística dels espais lliures i agrícoles
 Contenció de la mobilitat interna</li></li></ul><li>
Tractament de l’espai públic<br /> Millora de la qualitat de vida<br /> Habitatge<br /> Mobilitat<br /> Eficiència Sosteni...
Tractament de l’espaipúblic<br /><ul><li>Cal realitzar una Auditoria de l’estat de les places, carrers i parcs del munici...
Cal impulsar un Pla de Manteniment i Neteja, informatitzat per tal de garantir que tot l’espai públic del municipi gaudei...
 Cal donar especial prioritat a la millora de la urbanització d’aquells carrers i zones del municipi que presenten actualm...
Cal iniciar un estudi per poder tenir una proposta clara pel disseny dels espais verds i d’oci de proximitat, dotant-los d...
 Seguint aquesta premissa cal homogeneïtzar i establir a la xarxa de carrers una millor dotació d’elements urbans.
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Territori i Sostenibilitat per Llavaneres

347 visualizaciones

Publicado el

Territori i Sostenibilitat per Llavaneres, proposta amb

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
347
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Territori i Sostenibilitat per Llavaneres

 1. 1. It’stheend of theworld as weknowit<br />
 2. 2. LiveableTown (poble saludable)<br /> Adaptació al canvi climàtic<br /> Eficient en la utilització dels recursos i l’energia (cap SmartCommunity)<br /> Millora de la qualitat ambiental<br /> Espai públic de qualitat<br /> Equipaments<br /> Potenciar els espais oberts<br /> Mobilitat Sostenible<br />
 3. 3.
 4. 4. Un nou model territorial<br /><ul><li>Potenciació del Centre urbà
 5. 5. Noves Centralitats
 6. 6. Consolidació Urbana de l’Eix central de la Riera
 7. 7. Resolució urbana del front litoral
 8. 8. Contenció del creixement en zona de pendent
 9. 9. Parc Lineal
 10. 10. Valorització ambiental i paisatgística dels espais lliures i agrícoles
 11. 11. Contenció de la mobilitat interna</li></li></ul><li>
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17. Tractament de l’espai públic<br /> Millora de la qualitat de vida<br /> Habitatge<br /> Mobilitat<br /> Eficiència Sostenibilitat i canvi climàtic<br /> Espais Oberts<br /> Zones residencials<br />
 18. 18. Tractament de l’espaipúblic<br /><ul><li>Cal realitzar una Auditoria de l’estat de les places, carrers i parcs del municipi, incloent el seu manteniment i neteja, per tal de determinar els dèficits dotacionals de l’espai públic.
 19. 19. Cal impulsar un Pla de Manteniment i Neteja, informatitzat per tal de garantir que tot l’espai públic del municipi gaudeixi d’una bona qualitat, en quant a neteja i manteniment del mobiliari i arbrat.
 20. 20. Cal donar especial prioritat a la millora de la urbanització d’aquells carrers i zones del municipi que presenten actualment un estat marginal, carrers de terres, abocaments de runes, manca de drenatges....
 21. 21. Cal iniciar un estudi per poder tenir una proposta clara pel disseny dels espais verds i d’oci de proximitat, dotant-los d’atractiu vegetal, mobiliari, àrees de joc i zones de pipi-can.
 22. 22. Seguint aquesta premissa cal homogeneïtzar i establir a la xarxa de carrers una millor dotació d’elements urbans.
 23. 23. Impulsarem decididament la recuperació de la Riera de Llavaneres com a eix vertebrador del municipi, tot garantint el seu tractament com un espai públic de primer ordre (per fases)
 24. 24. Cal recuperar i millorar el passeig litoral tot garantint la seva continuïtat amb St. Vicenç i Caldetes</li></li></ul><li>Millora de la qualitat de vida dels llavanarencs i llavanerenques<br /><ul><li>Desenvolupar d’una manera acurada i amb criteris de sostenibilitat econòmica el POUM.
 25. 25. Cal apostar per un teixit urbà equilibrat. Això significa reequilibrar el municipi donant especial atenció al centre urbà dotant-lo d’aquesta característica, tot potenciant els barris de Sant Pere i Can Sans , amb les característiques necessàries per que esdevinguin una nova centralitat dins del municipi. Cal dotar aquests barris dels serveis necessaris per tal de millorar l’estructura urbana i per disminuir la mobilitat generada que s’ocasiona per l’actual situació deficitària en serveis.
 26. 26. Desenvolupar un Pla d’Equipaments que doni resposta a les necessitats del municipi.</li></li></ul><li>Habitatge<br /><ul><li>Pel que fa a la política d’habitatge (tot i la crisi actual) s’hauria de vetllar el desenvolupament dels habitatges de protecció especial.
 27. 27. Crear una bossa de sòl urbà de propietat municipal per a la construcció d’habitatge públic, prioritzant el lloguer per damunt de la compra.
 28. 28. Afavorir la construcció d’habitatge jove, especialment el de lloguer de renda baixa que permeti als joves l’emancipació.
 29. 29. Afavorir les xarxes d’intercanvi generacional en l’àmbit privat (gent gran que viu sola i vol acollir a casa a un o diversos joves, millorant així la seva autonomia econòmica i evitant la soledat).
 30. 30. Promoure el lloguer de pisos buits, amb l’obtenció d’una reducció dels impostos municipals.</li></li></ul><li>Mobilitat<br /><ul><li> Elaborarem unes Directrius de Mobilitat sostenible
 31. 31. Cal establir amb la Diputació de Barcelona el tractament més urbà de la carretera d’accés al municipi. (voreres, parades bus)
 32. 32. Cal definir els Aparcaments dissuasoris.
 33. 33. Promoció del Transport Públic (PTP), la modalitat de CarSharing
 34. 34. Cal estudiar la possible millora de les línies d’autobús (no te que coincidí amb l’àmbit municipal) en dos sentits: llançadora interna i transport escolar.
 35. 35. Estudiar i impulsar ajuts específics pel transport a determinats col·lectius que per les seves característiques així ho requereixin. (assiduïtat visites hospitals, nivell d’ingressos)
 36. 36. Cal impulsar vehicle elèctric: flota municipal i punts de recàrrega vinculats places d’aparcament
 37. 37. Cal impulsar la setmana de la mobilitat i una política educativa sobre la seguretat i les millores de la mobilitat sostenible, conscients que és la única eina positiva cara al futur (fins i tot a les escoles). </li></li></ul><li>Mobilitat<br /><ul><li>Crearem (en alguns casos millorarem) una xarxa de carril bici, amb zones de passejada, que permeti el desplaçament amb bicicleta o a peu a través del nucli urbà i amb les altres zones residencials, tant per oci com per necessitat de desplaçament.
 38. 38. Eliminarem les barreres arquitectòniques que resten, per adaptar, tant el nucli urbà com les zones residencials, a tots els veïns amb problemes de mobilitat.</li></li></ul><li>Eficiència, sostenibilitat i canvi climàtic<br /><ul><li>Cal desenvolupar i promulgar l’Agenda 21 del municipi incitant a la participació ciutadana. Creació d’ un Consell de Sostenibilitat. Aquest Consell estaria format per persones representants de les Entitats del municipi, experts a títol personal de diferents àmbits , per tècnics municipals i representants dels partits polítics. El seu assessorament seria consultiu en atèria de medi ambient, territori i mobilitat.
 39. 39. Elaboració d’una Auditoria energètica del municipi mitjançant el programa DESGEL de la Diputació de Barcelona
 40. 40. Implantarem mesures d’eficiència energètica tant en els edificis públics i municipals, com en l’espai públic del municipi.
 41. 41. Impulsarem el canvi de la il·luminació pública
 42. 42. Cal vetllar i promulgar que les noves construccions compleixin els estàndards previstos i s’apliqui el nou Codi Tècnic de l’Edificació. Cal afavorir els edificis baixos en emissions. Directiva Comunitària 2020
 43. 43. Millorarem el sistema de reg públic.
 44. 44. Impulsarem amb l’ACA la millora de la planta depuradora per tal de garantir un cert cabal d’aigua regenerada pel reg de zones verdes</li></li></ul><li>Eficiència, sostenibilitat i canviclimàtic<br /><ul><li>Seguirem millorant la recollida més eficient dels nostres residus domèstics. Per això implicarem més esforços materials i humans.
 45. 45. Crearem, com una eina bàsica i indispensable, programes de sensibilització i educació ambiental.
 46. 46. Realitzarem el mapa de soroll del municipi . A partir d’aquest es realitzarà el mapa de capacitat i els específics per resoldre els problemes.
 47. 47. Donarem prioritat a la millora de l’eficiència i l’estalvi energètic dels equipaments municipals.
 48. 48. Impulsarem, en col·laboració de l’Oficina Catalana pel Canvi Climàtic totes les mesures incloses en el nostre programa que afecten especialment els temes a l’eficiència i l’estalvi d’energia, a la millora de l’ús del transport i el consum de combustibles fòssils.
 49. 49. Promocionarem i facilitarem el reciclatge de materials, per part de les empreses del municipi, i continuarem fomentant el reciclatge en l’àmbit familiar.
 50. 50. Es pot lligar molt bé avui TIC i Sostenibilitat, l’eficiència energètica que pot generar a més estalvis per les arques municipals. Llavaneres té perfil per ser una ciutat intel·ligent SmartComunity i volem apostar perquè ho sigui.</li></li></ul><li>Espais oberts<br /><ul><li>Tractament de tots els espais lliures per tal d’aconseguir una veritable xarxa de connectivitat ecològica entre el vessant de la muntanya, els espais verds urbans, la plana agrícola, la riera de Llavaneres i el Litoral.
 51. 51. Cal incrementar la protecció de les zones forestals del vessant del Parc del Corredor- ­Montnegre. És per això que impulsarem la incorporació del nostre municipi a l’òrgan gestor del Parc (DIBA). Iniciarem una gestió mediambiental i ecològic per tal de garantir la seva protecció i connectivitat ecològica
 52. 52. Cal millorar les condicions dels espais forestals amb la col·laboració de les ADF per tal de prevenir les situacions de risc contra els incendis forestals.
 53. 53. Potenciar les zones verdes de certa grandària com ara el Turó de Sant Sebastià, com elements claus per tal de garantir la connectivitat ecològica de tota la xarxa d’espais lliures del municipi. Servei a la ciutadania
 54. 54. Reforçarem l’estructuració del municipi a partir del eix cívic i ambiental que suposa la riera de Llavaneres, que es el connector natural entre les seves parts, element de relació i intercanvi, lloc de passeig, connector ambiental i espai lliure lineal que defineix clarament l’estructura del municipi.</li></li></ul><li>Espaisoberts<br /><ul><li>En el disseny de les petites zones verdes i dels parcs urbans es tindran en compte les característiques ambientals per tal de proposar determinades espècies vegetals per tal de garantir la connectivitat ecològica dins del municipi. El verd urbà fa de pobles i ciutats llocs habitables.
 55. 55. Cal defensar la protecció de l’espai agrícola, com a elementimportant estructurador de la matriu territorial del municipi, i alhorapelseupaperesmorteïdor de les zonesurbanes. Tanmateix cal afavorir i incentivar elsproductesagrícoles i verd ornamental de la plana baixa de Llavaneres.
 56. 56. Cal iniciar converses amb el Ministeri de Medi Ambient i amb la Generalitat de Catalunya per recuperar la nostra façana litoral
 57. 57. Desenvolupar un seguit d’itineraris de bicicleta i a peu, senyalitzats, per tal de donar a conèixer el nostre patrimoni natural i cultural. Aquests itineraris relligaran la façana litoral fins el vessant del Parc del Corredor tot connectant amb St. Vicenç i Caldetes.
 58. 58. Cal impulsar, com s’està fent en altres punts de la Costa del Maresme, el seguiment i la preservació dels fons marins del nostre litoral, en especial cura dels Alguers de Posidònia. Per això, juntament amb la Universitat impulsarem un grup de voluntaris per tal de fer les tasques de seguiment d’aquests ecosistemes. </li></li></ul><li>Zones residencials<br /><ul><li>Reorganitzarem els recursos de l’Ajuntament per aconseguir una nova figura, que serà el coordinador o representant de les urbanitzacions. Amb aquesta figura volem apropar l’Administració al veïns i veïnes que viuen lluny del nucli urbá.
 59. 59. Volem que el servei policial de proximitat a les urbanitzacions sigui una realitat i no quedi en una promesa política; el nostre compromís és que aquest servei funcioni correctament i els 365 dies de l’any.
 60. 60. Substituirem les bandes sonores actuals de les zones residencials per passos elevats de construcció.
 61. 61. Millorarem les zones verdes a totes les zones residencials.
 62. 62. Treballarem conjuntament amb les diferents Juntes de Compensació per donar solució als temes pendents.</li></li></ul><li>

×