IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCoommppuuttaacciióónn 
EEjjeerrcciicciioo 
PPrrooffss:: EErryyss PPiiññeerroo 
VVllaaddi...
UUnnaa zzaappaatteerrííaa rreeppaarrttiióó ccuuppoonneess ddee 
ddeessccuueennttoo eenn llaass ffeerriiaass ddee llaa ccii...
EEjjeerrcciicciioo pprrooppuueessttoo 
AAnnáálliissiiss ddeell pprroobblleemmaa:: 
LLiissttaa CCllaassiiffiiccaacciióónn 
...
Diseño de la estructura ddee llaa ccllaassee ZZaappaatteerrííaa 
ZZaappaatteerrííaa 
aallffaannuumméérriiccoo CCeedduullaa...
DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ccllaassee 
ccllaassee ZZaappaatteerrííaa 
iinniicciioo 
ppr...
////MMééttooddooss pprrooppiiooss ddee llaa ccllaassee 
ZZaappaatteerrííaa AAssiiggnnaarr__CCeedduullaa((aallffaannuumméér...
aallffaannuummeerriiccoo ZZaappaatteerrííaa SSaaccaarr__CCeedduullaa(()) 
iinniicciioo 
rreettoorrnnaarr CCeedduullaa 
ffi...
real Zapatería CCaallccuullaa__MMoonnttoo__CCaanncc(()) 
iinniicciioo 
rreettoorrnnaarr PPrreecciioo –– PPrreecciioo**CCuu...
////PPrrooggrraammaa ddee aapplliiccaacciioonn 
pprriinncciippaall(( )) 
iinniicciioo 
ZZaappaatteerrííaa OObbjjZZaappaatt...
IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaa((ZZaappaatteerriiaa ↑↑ OObbjjZZaappaatteerriiaa )) 
iinniicciioo 
rreeaall PPrr,,CCuuppoonn...
IInntteerrffaazzSSaalliiddaa(( ZZaappaatteerriiaa ↓↓ OObbjjZZaappaatteerriiaa)) 
iinniicciioo 
eessccrriibbiirr ””EEll ccl...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Solucion del ejercicio zapateria

548 visualizaciones

Publicado el

Ejemplo donde se observa el uso del pseudolenguaje.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
548
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
300
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Solucion del ejercicio zapateria

 1. 1. IInnttrroodduucccciióónn aa llaa CCoommppuuttaacciióónn EEjjeerrcciicciioo PPrrooffss:: EErryyss PPiiññeerroo VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo LLaappssoo 22001144__11
 2. 2. UUnnaa zzaappaatteerrííaa rreeppaarrttiióó ccuuppoonneess ddee ddeessccuueennttoo eenn llaass ffeerriiaass ddee llaa cciiuuddaadd rreecciiéénn tteerrmmiinnaaddaass.. UUnn cclliieennttee qquuee aaccaabbaa ddee eennttrraarr aa llaa ttiieennddaa aappoorrttaa ssuu ccéédduullaa ddee iiddeennttiiddaadd yy eell ccuuppóónn ddee ddeessccuueennttoo,, ppaarraa lllleevvaarrssee uunn ppaarr ddee zzaappaattooss,, ddee llooss ccuuaalleess ssee ccoonnooccee eell mmooddeelloo yy ssuu pprreecciioo.. CCaallccuullaarr eell pprreecciioo nneettoo aa ccaanncceellaarr.. PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 22
 3. 3. EEjjeerrcciicciioo pprrooppuueessttoo AAnnáálliissiiss ddeell pprroobblleemmaa:: LLiissttaa CCllaassiiffiiccaacciióónn CCeedduullaa-------------------------------------------------------------------------------------- AAttrriibbuuttoo//ZZaappaatteerrííaa CCuuppoonn__DDeesscc------------------------------------------------------------------------ AAttrriibbuuttoo//ZZaappaatteerrííaa ZZaappaatteerrííaa-------------------------------------------------------------------------------- CCllaassee MMooddeelloo-------------------------------------------------------------------------------------- AAttrriibbuuttoo//ZZaappaatteerrííaa PPrreecciioo---------------------------------------------------------------------------------------- AAttrriibbuuttoo//ZZaappaatteerrííaa CCaallccuullaa__MMoonnttoo__CCaanncc---------------------------------------------- MMééttooddoo//ZZaappaatteerrííaa LLaa ffoorrmmaa ddee ccaallccuullaarr eell mmoonnttoo aa ccaanncceellaarr ppoorr eell ppaarr ddee zzaappaattooss ccoonn ssuu ddeessccuueennttoo eess:: MMoonnttoo__CCaanncc←← PPrreecciioo –– PPrreecciioo**CCuuppoonn__ddeesscc//110000 PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 3
 4. 4. Diseño de la estructura ddee llaa ccllaassee ZZaappaatteerrííaa ZZaappaatteerrííaa aallffaannuumméérriiccoo CCeedduullaa,, MMooddeelloo rreeaall CCuuppoonn__DDeesscc,, PPrreecciioo AAssiiggnnaarr__CCeedduullaa((aallffaannuumméérriiccoo ↓↓ CCeedd)) AAssiiggnnaarr__MMooddeelloo((aallffaannuumméérriiccoo ↓↓ MMoodd)) AAssiiggnnaarr__CCuuppoonn__DDeesscc((rreeaall ↓↓ CCuuppóónn)) AAssiiggnnaarr__PPrreecciioo((rreeaall ↓↓ PPrr)) aallffaannuumméérriiccoo SSaaccaarr__CCeedduullaa(()) aallffaannuummeerriiccoo SSaaccaarr__MMooddeelloo(()) rreeaall SSaaccaarr__CCuuppoonn__DDeesscc(()) rreeaall SSaaccaarr__PPrreecciioo(()) rreeaall CCaallccuullaa__MMoonnttoo__CCaanncc (()) PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 44
 5. 5. DDeeffiinniicciióónn ddee llaa eessttrruuccttuurraa ddee llaa ccllaassee ccllaassee ZZaappaatteerrííaa iinniicciioo pprriivvaaddoo:: aallffaannuumméérriiccoo CCeedduullaa,, MMooddeelloo rreeaall CCuuppoonn__ddeesscc,, PPrreecciioo ppuubblliiccoo:: ////MMééttooddooss ppaarraa aassiiggnnaarr oo mmeetteerr ddaattooss AAssiiggnnaarr__CCeedduullaa((aallffaannuummeerriiccoo ↓↓ CCeedd)) AAssiiggnnaarr__MMooddeelloo((aallffaannuummeerriiccoo ↓↓ MMoodd)) AAssiiggnnaarr__CCuuppoonn__DDeesscc((rreeaall ↓↓ CCuuppóónn)) AAssiiggnnaarr__PPrreecciioo((rreeaall ↓↓ PPrr)) ////MMééttooddooss ppaarraa ssaaccaarr ddaattooss aallffaannuumméérriiccoo SSaaccaarr__CCeedduullaa(()) aallffaannuumméérriiccoo SSaaccaarr__MMooddeelloo(()) rreeaall SSaaccaarr__CCuuppoonn__ddeesscc(()) rreeaall SSaaccaarr__PPrreecciioo(()) //// OOttrrooss mmééttooddooss pprrooppiiooss ddeell oobbjjeettoo rreeaall CCaallccuullaa__MMoonnttoo__CCaanncc(()) ffiinn //// ZZaappaatteerrííaa PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 55
 6. 6. ////MMééttooddooss pprrooppiiooss ddee llaa ccllaassee ZZaappaatteerrííaa AAssiiggnnaarr__CCeedduullaa((aallffaannuumméérriiccoo ↓↓ CCeedd)) iinniicciioo CCeedduullaa  CCeedd ffiinn ZZaappaatteerrííaa AAssiiggnnaarr__MMooddeelloo((aallffaannuumméérriiccoo ↓↓ MMoodd)) iinniicciioo MMooddeelloo  MMoodd ffiinn ZZaappaatteerrííaa AAssiiggnnaarr__CCuuppoonn__DDeesscc((rreeaall ↓↓ CCuuppoonn)) iinniicciioo CCuuppoonn__DDeesscc  CCuuppoonn ffiinn ZZaappaatteerrííaa AAssiiggnnaarr__PPrreecciioo((rreeaall↓↓ PPrr)) iinniicciioo PPrreecciioo  PPrr ffiinn PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 66
 7. 7. aallffaannuummeerriiccoo ZZaappaatteerrííaa SSaaccaarr__CCeedduullaa(()) iinniicciioo rreettoorrnnaarr CCeedduullaa ffiinn aallffaannuummeerriiccoo ZZaappaatteerrííaa SSaaccaarr__MMooddeelloo(()) iinniicciioo rreettoorrnnaarr MMooddeelloo ffiinn rreeaall ZZaappaatteerrííaa SSaaccaarr__CCuuppoonn__DDeesscc(()) iinniicciioo rreettoorrnnaarr CCuuppoonn__DDeesscc ffiinn rreeaall ZZaappaatteerrííaa SSaaccaarr__PPrreecciioo(()) iinniicciioo rreettoorrnnaarr PPrreecciioo ffiinn PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 77
 8. 8. real Zapatería CCaallccuullaa__MMoonnttoo__CCaanncc(()) iinniicciioo rreettoorrnnaarr PPrreecciioo –– PPrreecciioo**CCuuppoonn__ddeesscc//110000 ffiinn PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 88
 9. 9. ////PPrrooggrraammaa ddee aapplliiccaacciioonn pprriinncciippaall(( )) iinniicciioo ZZaappaatteerrííaa OObbjjZZaappaatteerriiaa //// CCrreeaacciióónn ddeell oobbjjeettoo IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaa((OObbjjZZaappaatteerriiaa)) IInntteerrffaazzSSaalliiddaa((OObbjjZZaappaatteerriiaa)) ffiinn PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 99
 10. 10. IInntteerrffaazzEEnnttrraaddaa((ZZaappaatteerriiaa ↑↑ OObbjjZZaappaatteerriiaa )) iinniicciioo rreeaall PPrr,,CCuuppoonn //// DDeeffiinniicciióónn ddee vvaarriiaabblleess aallffaannuumméérriiccoo CCeedd,, MMoodd eessccrriibbiirr ““EEssccrriibbaa eell nnuummeerroo ddee llaa cceedduullaa ddee iiddeennttiiddaadd”” lleeeerr CCeedd OObbjjZZaappaatteerriiaa..AAssiiggnnaarr__CCeedduullaa ((CCeedd)) eessccrriibbiirr ““EEssccrriibbaa eell mmooddeelloo”” lleeeerr MMoodd OObbjjZZaappaatteerriiaa..AAssiiggnnaarr__MMooddeelloo((MMoodd)) eessccrriibbiirr ““EEssccrriibbaa eell ddeessccuueennttoo”” lleeeerr CCuuppoo OObbjjZZaappaatteerriiaa..AAssiiggnnaarr__CCuuppoonn__ddeesscc((CCuuppoonn)) eessccrriibbiirr ““EEssccrriibbaa eell pprreecciioo”” lleeeerr PPrreecciioo OObbjjZZaappaatteerriiaa..AAssiiggnnaarr__PPrreecciioo((PPrr)) ffiinn PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 1100
 11. 11. IInntteerrffaazzSSaalliiddaa(( ZZaappaatteerriiaa ↓↓ OObbjjZZaappaatteerriiaa)) iinniicciioo eessccrriibbiirr ””EEll cclliieennttee ddee cceedduullaa ““ ,,OObbjjZZaappaatteerriiaa..SSaaccaarr__CCeedduullaa(( )) eessccrriibbiirr ””ccaanncceellaa ““ ,, OObbjjZZaappaatteerriiaa..CCaallccuullaa__MMoonnttoo__CCaanncc(()),,””BBssFF”” eessccrriibbiirr ””ppoorr ccoonncceeppttoo ddee ccoommpprraa ddee uunn ppaarr ddee zzaappaattooss ”” ffiinn PPrrooffss.. EErryyss PPiiññeerroo yy VVllaaddiimmiirr CCaammaaccaarroo 1111

×