Por : Alejandro Fdez Peñil, Humberto 
Martínez, Juan Allende, Aldrin Manuel 
Navarro.
• Asia limita al norte ccoonn eell ooccééaannoo 
GGllaacciiaall ÁÁrrttiiccoo.. 
• AAll ooeessttee ccoonn eell eessttrreecc...
• CCaalliiddoo ttrrooppiiccaall 
• CCaalliiddoo ssuubbttrrooppiiccaall 
• DDeesséérrttiiccoo 
• TTeemmppllaaddooss oocceeá...
• Son ddooss ppaaíísseess:: JJaappóónn yy ccoorreeaa ddeell ssuurr
• TTuurrqquuííaa,, AArrmmeenniiaa,, GGeeoorrggiiaa,, SSiirriiaa,, 
PPaakkiissttáánn,, NNeeppaall,, BBllaannggaaddeesshh,, ...
• KKaammppuucchheeaa,, TTaaiillaannddiiaa,, BBiirrmmaanniiaa,, 
CChhiinnaa,, YYeemmeenn,, OOmmáánn,, IIrráánn,, AArraabbii...
• tipo Hay muchos tiposs ddee ppooddeerr yy ttooddooss ssoonn 
mmuuyy ddiissttiinnttooss yyaa qquuee mmuucchhooss ppaaiiss...
Asia
Asia
Asia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Asia

141 visualizaciones

Publicado el

3º Diver 2014-2015

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
141
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
34
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Asia

  1. 1. Por : Alejandro Fdez Peñil, Humberto Martínez, Juan Allende, Aldrin Manuel Navarro.
  2. 2. • Asia limita al norte ccoonn eell ooccééaannoo GGllaacciiaall ÁÁrrttiiccoo.. • AAll ooeessttee ccoonn eell eessttrreecchhoo ddee BBeerriinngg yy eell ooccééaannoo PPaaccííffiiccoo.. • AAll ssuurr ccoonn eell ooccééaannoo ÍÍnnddiiccoo.. • AAll ssuurrooeessttee ccoonn eell mmaarr RRoojjoo yy mmaarr MMeeddiitteerrrráánneeoo.. • AAll ooeessttee lliimmiittaa ccoonn llooss mmoonntteess UUrraalleess..
  3. 3. • CCaalliiddoo ttrrooppiiccaall • CCaalliiddoo ssuubbttrrooppiiccaall • DDeesséérrttiiccoo • TTeemmppllaaddooss oocceeáánniiccooss • FFrrííoo oocceeáánniiccoo • FFrrííoo ccoonnttiinneennttaall • CCaalliiddoo eeccuuaattoorriiaall
  4. 4. • Son ddooss ppaaíísseess:: JJaappóónn yy ccoorreeaa ddeell ssuurr
  5. 5. • TTuurrqquuííaa,, AArrmmeenniiaa,, GGeeoorrggiiaa,, SSiirriiaa,, PPaakkiissttáánn,, NNeeppaall,, BBllaannggaaddeesshh,, PPeecchh,, KKiirrgguuiizziissttáánn..
  6. 6. • KKaammppuucchheeaa,, TTaaiillaannddiiaa,, BBiirrmmaanniiaa,, CChhiinnaa,, YYeemmeenn,, OOmmáánn,, IIrráánn,, AArraabbiiaa SSaauuddíí,, JJoorrddaanniiaa,, AAffggaanniissttáánn,, AAzzeerrbbaaiiyyáánn,, KKaazzaajjssttáánn,, UUzzbbeekkiissttaann,, TTuurrkkmmeenniissttaann,, EE..AA..UU,, TTaayyiikkiissttáánn,,
  7. 7. • tipo Hay muchos tiposs ddee ppooddeerr yy ttooddooss ssoonn mmuuyy ddiissttiinnttooss yyaa qquuee mmuucchhooss ppaaiisseess aauunn ttiieenneenn uunnaa ddiiccttaadduurraa..

×