TIPOS DE MODIFICACIONES NUN CONTRATO DE TABALLO  ·Movilidade Funcional. ·Movilidade Xeográfica Traslado ·Movilidade Xeogr...
MOVILIDADE FUNCIONAL <ul><li>Concepto : enténdese por movilidade funcional o cambio do traballador a funcións diferentes ...
MOVILIDADE  XEOGRÁFICA-TRASLADO <ul><li>Concepto : a movilidade funcional efectuarase sen menoscabo da dignidade do trab...
MOVILIDADE XEOGRÁFICA-DESPRAZAMENTO <ul><li>Concepto : por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de producción, a...
MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO <ul><li>Requerimentos : a dirección da empresa, cando existan probadas...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tipos De Modificaciones Nun Contrato De Taballo

746 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
746
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
24
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Tipos De Modificaciones Nun Contrato De Taballo

 1. 1. TIPOS DE MODIFICACIONES NUN CONTRATO DE TABALLO ·Movilidade Funcional. ·Movilidade Xeográfica Traslado ·Movilidade Xeográfica Desprazamento ·Modificación Sustancias Das Condicións De Traballo
 2. 2. MOVILIDADE FUNCIONAL <ul><li>Concepto : enténdese por movilidade funcional o cambio do traballador a funcións diferentes das que viña realizando. </li></ul><ul><li>Límites : a movilidade funcional constitúe unha facultade excepcional do empresario e está sometida a unhas limitacións: titulación esixible, pertenza ó grupoprofesional ou categoría equivalente e, en certos supostos, concorrencia de determinadas causas xustificativas. </li></ul><ul><li>Requerimentos : a movilidade funcional efectuarase sen menoscabo da dignidade do traballador e sen prexuízo da súa formación, tendo dereito á retribución correspondente ás funcións que efectivamente realice, salvo nos casos de encomenda de funcións inferiores, nos que se manterá a retribución de orixe. Non caberá invoca-las causas de despido obxectivo de ineptitud sobrevida ou de falta de adaptación nos supostos de realización de funcións distintas das habituais como consecuencia da movilidade funcional. </li></ul><ul><li>Efectos : a movilidade funcional efectuarase sen menoscabo da dignidade do traballador e sen prexuízo da súa formación, tendo dereito á retribución correspondente ás funcións que efectivamente realice, salvo nos casos de encomenda de funcións inferiores, nos que se manterá a retribución de orixe. Non caberá invoca-las causas de despido obxectivo de ineptitud sobrevida ou de falta de adaptación nos supostos de realización de funcións distintas das habituais como consecuencia da movilidade funcional. </li></ul>
 3. 3. MOVILIDADE XEOGRÁFICA-TRASLADO <ul><li>Concepto : a movilidade funcional efectuarase sen menoscabo da dignidade do traballador e sen prexuízo da súa formación, tendo dereito á retribución correspondente ás funcións que efectivamente realice, salvo nos casos de encomenda de funcións inferiores, nos que se manterá a retribución de orixe. </li></ul><ul><li>Non caberá invoca-las causas de despido obxectivo de ineptitud sobrevida ou de falta de adaptación nos supostos de realización de funcións distintas das habituais como consecuencia da movilidade funcional. </li></ul><ul><li>Procedemento : a decisión de traslado deberá ser notificada ó traballador, así como ós seus representantes legais cunha antelación mínima de trinta días á data da súa efectividade. </li></ul><ul><li>Opcións para o traballador : notificada a decisión de traslado, o traballador terá dereito a optar entre o traslado, percibindo unha compensación por gastos (tanto os propios como os dos familiares ó seu cargo), ou a extinción do seu contrato, percibindo unha indemnización de vinte días de salario por ano de servicio e con un máximo de doce mensualidades. Sen prexuízo de que o traballador terá que incorporarse ó seu novo centro de traballo no prazo establecido, o traballador que non optando pola extinción do seu contrato se amose desconforme coa decisión da empresa poderá impugnala. </li></ul>
 4. 4. MOVILIDADE XEOGRÁFICA-DESPRAZAMENTO <ul><li>Concepto : por razóns económicas, técnicas, organizativas ou de producción, a empresa poderá efectuar desprazamentos temporais dos seus traballadores que esixan que estes residan nunha poboación distinta da do seu domicilio habitual, aboando, ademais dos salarios, os gastos de viaxe e as dietas. </li></ul><ul><li>Procedemento : o traballador terá que ser informado do desprazamento cunha antelación suficiente á data da súa efectividade, que non poderá ser inferior a cinco días laborais no caso de desprazamentos de duración superior a tres meses. </li></ul><ul><li>Dereitos do traballador : no caso de desprazamentos de duración superior a tres meses, o traballador terá dereito a un permiso de catro días laborables no seu domicilio de orixe por cada tres meses de desprazamento, sen computar como tales os de viaxe. Os desprazamentos que dentro dun período de tres anos excedan de doce meses terán o tratamento previsto para os traslados. </li></ul>
 5. 5. MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO <ul><li>Requerimentos : a dirección da empresa, cando existan probadas razóns económicas, técnicas, organizativas ou de producción, poderá acordar modificacións substanciais das condicións de traballo. </li></ul><ul><li>Terán a consideración de modificacións substanciais nas condicións de traballo, entre outras, as que afectan ás seguintes materias: </li></ul><ul><li>- Xornada de traballo. </li></ul><ul><li>- Horario. </li></ul><ul><li>- Réxime de traballo a quendas. </li></ul><ul><li>- Sistema de remuneración. </li></ul><ul><li>- Funcións, cando exceden dos límites que para a movilidade funcional prevé o artigo 39 do Estatuto dos Traballadores. </li></ul><ul><li>Entenderase que concorren as causas anteriormente citadas, cando a adopción de medidas propostas contribúa a mellora-la situación da empresa a través dunha adecuada organización dos seus recursos. </li></ul><ul><li>Efectos : as modificacións anteriores deben ser asumidas polo traballador como unha nova condición obrigatoria do seu contrato, sen dereito, por elo, a ser indemnizado. </li></ul><ul><li>Non obstante, o traballador ten dereito a rescindir o contrato nos seguintes supostos: </li></ul><ul><li>- Se as modificacións redundan en prexuízo da súa formación profesional ou en menoscabo da súa dignidade. Neste caso, se establecen as mesmas indemnizacións que para o despido improcedente. </li></ul><ul><li>- Cando a modificación afecte á xornada de traballo, horario ou réxime de traballo a quendas e o traballador resulte prexudicado. O traballador terá dereito a unha indemnización de 20 días de salario por ano de servicio ata un máximo de 9 mensualidades. </li></ul><ul><li>O traballador afectado pola modificación que estea desconforme coa mesma e non opte pola extinción do contrato, pode impugnala ante o Xulgado do Social. </li></ul>

×