โจทย์ปัญหา Pbl 7.1เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

โจทย์ปัญหา Pbl 7.1เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ

el

 • 586 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
586
reproducciones en SlideShare
583
reproducciones incrustadas
3

Actions

Me gusta
0
Descargas
0
Comentarios
0

1 insertado 3

http://arsapanommmmm.wordpress.com 3

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Adobe PDF

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  ¿Está seguro?
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

โจทย์ปัญหา Pbl 7.1เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ Document Transcript

 • 1. โจทย์ปญหา PBL7.1 ั เรือง การแสดงผลออกทางหน้าจอ ่ภารกิจ1. โปรแกรมนี้มวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมนีนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่อง ี ้ ใดบ้าง (2 คะแนน)2. นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม ออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรมนี้วาควรจะมีขั้นตอนการ ่ เขียนโปรแกรมอย่างไร (3 คะแนน) 1
 • 2. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปญหา ั โจทย์ปญหา PBL 7.1 เรือง การแสดงผลออกทางหน้าจอ ั ่ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบืองต้น ง30201 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ้ ้สมาชิกในกลุ่ม 1. นายนัฐพล อาษาพนม เลขที่ 5 2. นางสาวยลยุพา ลานนท์ เลขที่ 13 3. นางสาวนิตยา หงษ์ทอง เลขที่ 15ตอนที่ 1 หัวข้อปัญหา จะสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คาสั่ง printf() และแสดงผลลัพธ์อย่างไร ทาความเข้าใจปัญหา - สิ่ง ที่ต้ อ งการรู้ วิ ธีก ารเขีย นโปรแกรม การเรีย กใช้ฟั ง ก์ชั น printf() และผลลัพ ธ์ของ โปรแกรม - วิธีการหาคาตอบ แบ่งหน้าที่ในการค้นหาคาตอบ เรียบเรียง ตรวจทาน และเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา ชือสมาชิก ่ การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล/อ้างอิงนายนัฐพล อาษาพนม ตกแต่ง/เผยแพร่ -นางสาวยลยุพา ลานนท์ พิมพ์ -นางสาวนิตา หงษ์ทอง สืบค้นข้อมูล http://www.webthaidd.com/develop- c/webthaidd_article_626_.htmlตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหาตามภารกิจ 1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องมี ความรู้เรื่องใดบ้าง (2 คะแนน) ตอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลของนักเรียนชั้น ม. 4/12 และถ้าจะเขียนโปรแกรมนี้ จะต้องมีความรู้เรื่อง วิธีการเขียนโปรแกรม การเรียกใช้ฟังก์ชัน แสดงผล printf() และ ฟังก์ชันการรับข้อมูล scanf() 2
 • 3. 2. นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม ออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรมนี้ว่าควรจะมีขั้นตอนการ เขียนโปรแกรมอย่างไร (3 คะแนน) ตอบ #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { char n,ln; int s,ag; printf("tttAbout menn"); printf("Student IDt:t22732n"); printf("Namett:tNattapontLast namet:tarsapanomn"); printf("Agett:t16ttyears oldn"); printf("Classtt:t4/12n"); getch(); } สาหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม มี การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ,เขียนผังงาน และทดสอบโปรแกรม 3
 • 4. ผังงาน เริ่มต้น Student ID=22732 Name=Nattapon Last name=Arsapanom Age=16 Class 4/12 จบการทางานเกณฑ์การให้คะแนนคะแนนรวมได้ระหว่าง 5 คะแนน หมายถึง ดีมากคะแนนรวมได้ระหว่าง 3 - 4 คะแนน หมายถึง ดีคะแนนรวมได้ระหว่าง 1 - 2 คะแนน หมายถึง ปานกลางคะแนนรวมได้ระหว่าง 0 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 4