โจทย์ปัญหา Pbl 7.1เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

¿Le gusta esto? Compártalo con su red

Compartir

โจทย์ปัญหา Pbl 7.1เรื่อง การแสดงผลออกทางหน้าจอ

 • 602 reproducciones
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  ¿Está seguro?
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

reproducciones

reproducciones totales
602
En SlideShare
599
De insertados
3
Número de insertados
1

Acciones

Compartido
Descargas
0
Comentarios
0
Me gusta
0

Insertados 3

http://arsapanommmmm.wordpress.com 3

Denunciar contenido

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. โจทย์ปญหา PBL7.1 ั เรือง การแสดงผลออกทางหน้าจอ ่ภารกิจ1. โปรแกรมนี้มวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมนีนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่อง ี ้ ใดบ้าง (2 คะแนน)2. นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม ออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรมนี้วาควรจะมีขั้นตอนการ ่ เขียนโปรแกรมอย่างไร (3 คะแนน) 1
 • 2. แบบบันทึกการศึกษาค้นคว้าและการแก้ปญหา ั โจทย์ปญหา PBL 7.1 เรือง การแสดงผลออกทางหน้าจอ ั ่ รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบืองต้น ง30201 ระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ้ ้สมาชิกในกลุ่ม 1. นายนัฐพล อาษาพนม เลขที่ 5 2. นางสาวยลยุพา ลานนท์ เลขที่ 13 3. นางสาวนิตยา หงษ์ทอง เลขที่ 15ตอนที่ 1 หัวข้อปัญหา จะสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คาสั่ง printf() และแสดงผลลัพธ์อย่างไร ทาความเข้าใจปัญหา - สิ่ง ที่ต้ อ งการรู้ วิ ธีก ารเขีย นโปรแกรม การเรีย กใช้ฟั ง ก์ชั น printf() และผลลัพ ธ์ของ โปรแกรม - วิธีการหาคาตอบ แบ่งหน้าที่ในการค้นหาคาตอบ เรียบเรียง ตรวจทาน และเผยแพร่ การศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหา ชือสมาชิก ่ การแบ่งหน้าที่ แหล่งข้อมูล/อ้างอิงนายนัฐพล อาษาพนม ตกแต่ง/เผยแพร่ -นางสาวยลยุพา ลานนท์ พิมพ์ -นางสาวนิตา หงษ์ทอง สืบค้นข้อมูล http://www.webthaidd.com/develop- c/webthaidd_article_626_.htmlตอนที่ 2 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า / แก้ปัญหาตามภารกิจ 1. โปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ถ้านักเรียนจะเขียนโปรแกรมนี้นักเรียนจะต้องมี ความรู้เรื่องใดบ้าง (2 คะแนน) ตอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงข้อมูลของนักเรียนชั้น ม. 4/12 และถ้าจะเขียนโปรแกรมนี้ จะต้องมีความรู้เรื่อง วิธีการเขียนโปรแกรม การเรียกใช้ฟังก์ชัน แสดงผล printf() และ ฟังก์ชันการรับข้อมูล scanf() 2
 • 3. 2. นักเรียนและสมาชิกในกลุ่ม ออกแบบขั้นตอนการทางานของโปรแกรมนี้ว่าควรจะมีขั้นตอนการ เขียนโปรแกรมอย่างไร (3 คะแนน) ตอบ #include<stdio.h> #include<conio.h> int main() { char n,ln; int s,ag; printf("tttAbout menn"); printf("Student IDt:t22732n"); printf("Namett:tNattapontLast namet:tarsapanomn"); printf("Agett:t16ttyears oldn"); printf("Classtt:t4/12n"); getch(); } สาหรับขั้นตอนการเขียนโปรแกรม มี การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ,เขียนผังงาน และทดสอบโปรแกรม 3
 • 4. ผังงาน เริ่มต้น Student ID=22732 Name=Nattapon Last name=Arsapanom Age=16 Class 4/12 จบการทางานเกณฑ์การให้คะแนนคะแนนรวมได้ระหว่าง 5 คะแนน หมายถึง ดีมากคะแนนรวมได้ระหว่าง 3 - 4 คะแนน หมายถึง ดีคะแนนรวมได้ระหว่าง 1 - 2 คะแนน หมายถึง ปานกลางคะแนนรวมได้ระหว่าง 0 คะแนน หมายถึง ควรปรับปรุง 4