Expedient sancionador: _________________________________________,           amb  DNI  ----------------------...
data ____________, notificant-me la incoació de l’expedient sancionadornº   ____________,  còpia  de  la  qual  ...
El fet que dona lloc a la incoació d’ambdós expedients sancionadors ésel mateix, comés per la mateixa persona i el fonamen...
contradicción con el mismo derecho a la presunción de inocencia,porque  la  coexistencia    de   dos   procedim...
estat incoat un altre expedient, i sent, en conseqüència, contrari alsprincipis de la potestat sancionadora de l’Administr...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Al·legacions 91.1 non bis in idem

420 visualizaciones

Publicado el

Si has rebut una segona multa per un #novullpagar del mateix dia i lloc, cal que faces servir aquest model.
Recorda que cal et segellen la teva còpia, si ho envies per Correus ja saps que cal certificar-ho i dur la carta oberta per a que segellen la còpia.

Publicado en: Noticias y política
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
420
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Al·legacions 91.1 non bis in idem

 1. 1. Expedient sancionador: _________________________________________, amb DNI ----------------------- ,amb domicili a ___________, carrer_________________, davant laJefatura Provincial de Tráfico de Valencia comparec i com millor sigui diten Dret DIC:Que en data ______________ m’ha estat notificat el inici de l’expedientsancionador de referència contra la meva persona i, de la imposiciód’una sanció econòmica per import de 200.- euros, concedint-me untermini de 20 dies per a formular les al·legacions que consideripertinents en cas de disconformitat amb la mateixa.Evacuant el tràmit conferit, seguidament passo a formular les següents AL·LEGACIONSUNICA .- INFRACCIO PRINCIPIS DE LA POTESTASANCIONADORA IDEL NON BIS IN IDEM1.1.- La denúncia que ha donat lloc a l’expedient sancionador dereferència es refereix a uns fets succeïts el dia _____________ d’aquestany a l’autopista AP-7, a les ________ hores i, concretament, alkilòmetre _____ en sentit ________.El fet que es considera infractor de l’article 91.1 del Reglament Generalde la Circulació és el següent: “aturar el vehícle obstaculitzant lacirculació o creant perill per a altres usuaris. Aturat a la cabina depeatge, amb barreres obertes”.Un cop estudiada aquesta resolució de data ___________________,signada pel Cap de la Unitat de Sancions, he pogut comprovar quedies abans vaig rebre una altra resolució emesa pel mateix Cap, de
 2. 2. data ____________, notificant-me la incoació de l’expedient sancionadornº ____________, còpia de la qual acompanyo al present escritd’al·legacions com a Document núm . 1 on es desprenen els següentfets:1) Que la data de la denúncia és la mateixa: ___________2) Que el lloc de la denúncia és també el mateix: AP-7 kilòmetre____, sentit _____3) Que l’hora a la que es diu es va cometre el fet constitutiu depossible sanció és a les _____ hores, és a dir, ____ minuts abans queel reflectit a la sanció front a la qual presento aquestes al·legacions.4) I per últim que el fet denunciat és el mateix, donat que es refereixal peatge ubicat en aquell tram a la AP-7.Es evident que la diferència de _____ minuts entre ambdues denúnciesen cap cas pot ser considerada com dos fets diferents, simplement perla impossibilitat física, a ben segur coneguda per aquesta Jefatura, depassar dos cops pel peatge en aquest interval de temps.Per tant ens trobem en una situació on per un mateix fet, ocorregut elmateix dia, a la mateixa via i punt kilomètric, sense entrar a valorar laprocedència o legalitat de cap de les denúncies formulades, s’han incoatdos expedients sancionadors contra el sotasignant, vulnerant per tant elsprincipis rectors de la potestat sancionadora recollits a la Llei 30/92així com el principi “non bis in idem ” que ha estat interpretat per laJurisprudència emesa pel Tribunal Constitucional com comprès dinsl’article 25.1 de la Constitució.1.2.- L’article 133 de la Llei 30/92, disposa la impossibilitat desancionar administrativament per fets on s’apreciï identitat de fets,subjectes i fonaments.
 3. 3. El fet que dona lloc a la incoació d’ambdós expedients sancionadors ésel mateix, comés per la mateixa persona i el fonament és el mateix , jaque es diu que l’acció que podria ser generadora de les infraccions ques’esmenten del Reglament General de Circulació es produeix al peatgeubicat al kilòmetre ____ de la AP-7 sentit _______.Entenc que aquest fet, en el suposat cas que fos mereixedor de sersancionat, només hauria de ser-ho una vegada, i no dues com espretén per part de l’organisme al que em dirigeixo.A la Llei 30/92 amb les modificacions introduïdes per la Llei 4/99, aixícomo a les Lleis 17/09 i 25/09 de transposició de la DirectivaComunitària 2006/126, s’estableixen els principis els que s’ha de regirl’Administració en el procediment administratiu.A l’article 2 de la Llei 25/09 es consagra el principi de mínimaintervenció per part de l’Administració en el desenvolupament d’unaactivitat per part dels administrats.1.3.- I pel que fa al principi “non bis in idem” aquest ha estatinterpretat com la prohibició d’un exercici reiterat del “ius puniendi” del’Estat, que impedeix castigar doblement tant en l’àmbit de les sancionspenals com en el de les administratives.Per tant es aquest principi suposa que no pot recaure una duplicitat desanció en els casos en que s’apreciï la identitat del subjecte, fet ifonament.Com ha estat manifestat pel Tribunal Constitucional a diversessentències entre d’altres les números 159/1987 i 77/1983:“dicho principio impide que, a través de procedimientos distintos, sesancione repetidamente la misma conducta, pues "...semejanteposibilidad entrañaría, en efecto, una inadmisible reiteración en elejercicio del ius puniendi del Estado e, inseparablemente, una abierta
 4. 4. contradicción con el mismo derecho a la presunción de inocencia,porque la coexistencia de dos procedimientos sancionadores paraundeterminado ilícito deja abierta la posibilidad, contraria a aquelderecho,de que unos mismos hechos, sucesiva o simultáneamente,existan ydejen de existir para los órganos del Estado...".O com va disposar la Sentència de la Sala Tercera del TribunalSuprem de data 18 d’abril de 1988 (EDJ 1988/3114):“Esta Sala, en sentencia de fecha 2 de febrero de 1985, resolviendosupuesto análogo al que es objeto del recurso de apelación que nosocupa, toda vez que en él la Sala de instancia declaró, al igual que enel presente, no conforme a Derecho la sanción de separación delservicio y baja definitiva en el Cuerpo, impuesta a un Policía Nacionalcon base a lo dispuesto en el art. 524 del Reglamento Orgánico de laPolicía Nacional,por el se por Director de seguridad del Estado, habidacuenta de que el Policía Nacional sancionado con la separación delservicio por las resoluciones cuya conformidad a Derecho se enjuiciaba,había sido castigado por tres faltas leves, que correspondían a losmismos hechos por los que se le había separado del servicio y dadode baja en el Cuerpo de Policía Nacional, confirma la sentencia apeladaal estimar aplicable el principio "non bis in ídem" al DerechoAdministrativo sancionador, como han declarado, entre otras, lassentencias de este Alto Tribunal de 14 defebrero de 1982, 4 de julio de 1983 y 2 de febrero y 18 de julio de1984;citando asimismo la sentencia de esta Sala de 2 de febrero de1985, la del Tribunal Constitucional de 30 de enero de 1981, queconfirma la anterior doctrina, de aquí que, si el principio " non bisin ídem " es aplicable para evitar una duplicidad de sancionesen vía administrativa y en vía penal , deba también apreciarsecon respecto al ejercicio múltiple de la potestad administrativasancionadora .En definitiva, l’expedient sancionador que m’ha estat notificat esdevé nuldonat que pels mateixos fets, al mateix lloc i a la mateixa via ja ha
 5. 5. estat incoat un altre expedient, i sent, en conseqüència, contrari alsprincipis de la potestat sancionadora de l’Administració i al “non bis inidem” fixat per la Jurisprudència del Tribunal Constitucional.Per tots els arguments exposats,SOL·LICITO:Que s’admeti a tràmit aquest escrit d’al·legacions i es procedeixi adeclarar la nul·litat de la resolució de data _______ de ______ de 2012pels arguments jurídics exposats, deixant sense efecte la sanciócorresponent a l’expedient______________.-------------------------, ------- de -------- de dos mil dotzeJEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO DE VALENCIAc/ Mora de Rubielos, s/n46007 VALENCIA

×