PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSITA l’atenció de la Prefectura Provincial de Trànsit d’AlacantC/ Ferré Vidiella 4, cantonada...
Seguidament aquesta persona va indicar-me que si no pagava l’import, no emdeixaria passar, i em va fer esperar una bona es...
Per tant, en virtut del principi de presumpció d’innocència que informa elprocediment sancionador, correspon a l’Administr...
entorpit la circulació no hauria estat a causa de la meva actuació. En qualsevolcas, al peatge on vaig ser retinguda, hi h...
la infracció sancionable especificada en la normativa citada anteriorment, ni enuna infracció de cap altra norma administr...
L’impagament del peatge no era motiu suficient com perquè l’empresaconcessionària m’obstaculitzés el pas, l’obstaculitzés ...
SETENA. VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE SEGURETAT JURÍDICA I DELDRET DE DEFENSA.A tot l’exposat, és precís afegir una divergènc...
NOVENA. SUBSIDIÀRIAMENT, MANCA DE PROPORCIONALITAT DE LASANCIÓ.Subsidiàriament, en el supòsit improbable que no es tinga e...
-  Testifical,    consistent    en   la  declaració    d’en   ...........  amb   domicili  a .........
DEMANE A AQUEST ORGANISME que tinga per presentat el present escrit,l’admeta, i una vegada realitzats tots els tràmits pro...
A . . . . . . . ., . . . de . . . . . de . . . . .Signat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Al·legacions denúncia obstaculització

543 visualizaciones

Publicado el

Si has rebut una multa per participar a la campanya del #novullpagar, per suposada infracció de l'artícle 91.1 del Reglament General de Circulació, pots fer servir aquest model d'al·legacions.

Recorda que tens 20 díes per a presentar-les, des de que reps la notificació de la multa. I que has de quedar-te una còpia ambsegell de registre, quan les presentes.

Pots fer-ho per correu certificat, dus l'original i còpia en sobre obert, et segellaran la còpia i l'envies.

Publicado en: Noticias y política
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
543
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Al·legacions denúncia obstaculització

 1. 1. PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSITA l’atenció de la Prefectura Provincial de Trànsit d’AlacantC/ Ferré Vidiella 4, cantonada S. Juan Bosco 12,03005 - ALACANTExpedient Número: . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ., major d’edat, en nom propi, amb DNI / Núm. permís . . . . . , idomicili a efectes de comunicacions a . . . . . . (CP . . . ) davant d’aquestaAdministració comparec i com siga més procedent en dret MANIFESTE:Que de conformitat amb l’article 12.1 del Reial Decret 320/1994, de 25 de febrer,i en no estar conforme amb el relat dels fets descrits ni amb la sanció proposadade la denúncia interposada com a conductora del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,passe a evacuar el tràmit conferit en base a les següents: AL·LEGACIONSPRIMERA. DETERMINACIÓ DELS FETS.En el present procediment sancionador es realitza la imputació d’uns fets que nosón prou exactes ni descriptius de la conducta realitzada, i és per això que per auna millor determinació dels mateixos pose en coneixement de l’òrgan instructori del sancionador els fets tal i com van succeir realment:El proppassat dia . . . . . . . . ., circulava per la carretera AP7 quan vaig trobar-meun peatge al quilòmetre . . . . i vaig aturar el meu vehicle a la guixeta depagament manual. Després que la persona que es trobava a la guixeta delpeatge m’indicara l’import que havia d’abonar, vaig informar-la que m’adheria ala campanya #novullpagar. 1
 2. 2. Seguidament aquesta persona va indicar-me que si no pagava l’import, no emdeixaria passar, i em va fer esperar una bona estona amb la barrera abaixada iel senyal lluminós en la posició de color vermell, impedint que poguera avançar iobstaculitzant-me el pas i el de la resta de vehicles que em seguien. Jo li vaigoferir que apuntés la matrícula del meu vehicle i que em deixés prosseguir lamarxa, però aquesta persona es va negar tot dient-me que havien avisat alsagents de l’autoritat i que jo m’havia d’esperar al peatge.Passada una bona estona, la persona treballadora del peatge, coincidint ambl’arribada dels agents de l’autoritat, va obrir la barrera del peatge, però encaramantenint el senyal lluminós en la posició de color vermell.Així doncs, no és cert el fet denunciat, consistent segons la denúncia en “Pararel vehículo obstaculizando la circulación, negándose a pagar el importe deltrayecto de autopista utilizado, permaneciendo estacionado en cabina de peaje,creando retención .”En primer lloc, perquè no em vaig comportar indegudament en la circulació encap moment, perquè vaig respectar totes les normes de circulació que em sónd’aplicació, i fins i tot em vaig aturar al peatge, com prescriu l’article 153 delReglament General de Circulació.En segon lloc, perquè no vaig causar perill a les persones en cap moment. Emvaig limitar a esperar les instruccions que em va donar la persona treballadora ino vaig utilitzar la violència, ni vaig trencar la barrera, ni vaig forçar la marxa delmeu vehicle ni hi havia cap persona en les immediacions del meu vehicle quehagués pogut estar en perill en cap moment.I en tercer lloc, perquè no vaig ser jo qui va obstaculitzar un carril d’entrada alpeatge, ni vaig ser jo qui va obstruir la circulació d’altres vehicles sense causajustificada. Va ser la persona treballadora del peatge qui, sense causa que hojustifiqués, va optar per immobilitzar el meu vehicle al carril d’entrada al peatge,tot i que podia perfectament apuntar el número de matrícula del meu vehicle ideixar-me passar sense cap altra conseqüència. 2
 3. 3. Per tant, en virtut del principi de presumpció d’innocència que informa elprocediment sancionador, correspon a l’Administració provar la meua culpabilitat,és a dir, provar que són certs els fets denunciats, així com l’element subjectiu del’injust del saber i voler cometre una infracció.SEGONA. DETERMINACIÓ DELS PRECEPTES LEGALS I REGLAMENTARISAPLICATS.Una vegada determinats els fets objecte de denúncia, cal tenir en compte elspreceptes legals i reglamentaris en què es basa la sanció inicialment proposada,i que són: Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo: “Artículo 91. Modo y forma de ejecución. 1. La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo y evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor (artículo 38.3 del texto articulado).”Doncs bé, la meua actuació en cap cas pot considerar-se que infringeixl’establert a l’article citat anteriorment, perquè el dia dels fets denunciants, vaigparar-me en compliment de l’article 153 del RGC, i ho vaig fer de manera que elvehicle no obstaculitzava la circulació i no vaig entorpir indegudament lacirculació, ni vaig causar cap perill, perjudici o molèstia a les persones, ni danysa béns.El dia dels fets denunciats, la persona treballadora del peatge em va impediravançar, obstaculitzant-me el pas, per la qual cosa si el meu vehicle haguera 3
 4. 4. entorpit la circulació no hauria estat a causa de la meva actuació. En qualsevolcas, al peatge on vaig ser retinguda, hi havia altres carrils i sortides de pagamentper la qual cosa en cap cas vaig entorpir la circulació.TERCERA. DEGUT COMPLIMENT DEL REGLAMENT GENERAL DECIRCULACIÓ.La meua actuació el dia dels fets denunciats no va incomplir cap norma detrànsit.L’article 91.1 del Reglament General de Circulació regula com realitzar lesparades i estacionaments.La meua actuació el dia dels fets denunciats, no va incomplir cap de lesprevisions de l’article 91.1 del RGC i en cap cas va ser la d’entorpirindegudament la circulació. L’única raó per la qual el meu vehicle va estar aturatal peatge, fou en primer lloc perquè el senyal R-200 del RGC obliga a aturar-se, ien segon lloc, per la negativa de la persona treballadora del peatge a posar elsenyal lluminós en color verd. Així doncs, qui, en el seu cas, va obstaculitzar ientorpir indegudament la circulació, fou la persona encarregada d’alçar labarrera del peatge i posar el senyal lluminós en color verd.El fet d’adherir-me a la campanya #novullpagar i no abonar el peatge no és encap cas constitutiu de la infracció de l’article 91.1 del Reglament General deCirculació, que res diu sobre el fet de pagar o no el peatge, sinó únicament sobrel’entorpiment de trànsit, que, si hi va ser, no va ser causat per mi, sinó perl’obstacle que m’impedia avançar, responsabilitat de l’empresa concessionàriade l’autopista i propietària del peatge.La persona treballadora del peatge podria haver apuntat la matrícula del meuvehicle i deixar que continuara la marxa sense entorpir la circulació, i no ho vafer, per la qual cosa no sóc jo la persona responsable dels fets denunciats.En definitiva, la meua actuació el dia dels fets denunciats va ser totalmentrespectuosa amb les normes de trànsit i per tant no és constitutiva d’infracció. Sila conducta sancionada no és típica, ja que en cap moment pot subsumir-se en 4
 5. 5. la infracció sancionable especificada en la normativa citada anteriorment, ni enuna infracció de cap altra norma administrativa, no és possible imposar cap tipusde sanció.En cas que es dictés resolució sancionadora en el present procediment, esvulneraria allò establert a l’article 25 CE, que estableix que ningú pot sersancionat per accions que en el moment de produir-se no constituïen infraccióadministrativa, d’acord amb la legislació vigent en aquell moment.Aquest principi constitucional està recollit en la Llei 30/92, de 26 de novembre,en els seus articles 127 i ss.: Article 129 Principi de tipicitat “1. Només constitueixen infraccions administratives les vulneracions de lordenament jurídic previstes com a tals infraccions per una llei, sense perjudici del que disposa per a lAdministració local el títol XI de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases del règim local.”És per tot això que cal procedir a l’arxiu del present expedient administratiusancionador.SISENA. RELACIÓ CIVIL PRIVADA ENTRES LES PARTS.L’ús de l’autopista i el pagament del peatge és una relació contractual entrel’empresa concessionària i l’usuari i per tant regulada pel dret civil.Així doncs, l’impagament del peatge únicament podria considerar-se com unincompliment d’una obligació contractual de caràcter privat entre les parts. I pertant aquest incompliment únicament podria donar lloc a reclamacions de caràctercivil. 5
 6. 6. L’impagament del peatge no era motiu suficient com perquè l’empresaconcessionària m’obstaculitzés el pas, l’obstaculitzés a la resta de conductors, iparadoxalment m’imputés a mi la infracció d’entorpiment del trànsit.A això cal afegir que un element que prova que l’impagament d’un peatge no potser objecte de sanció perquè aquest fet no està regulat a l’ordenament jurídiccom a infracció, és que fins i tot les empreses concessionàries de les autopistesadmeten que el vehicle passe pel peatge sense pagar si el seu conductor signaun reconeixement de deute amb la concessionària, constituint així el naixementd’una obligació entre el conductor i la empresa concessionària. Però en cap casel conductor no pot ser denunciat per no pagar el peatge, perquè no hi ha capnorma que n’establisca una sanció.Si realment el fet de no pagar un peatge fos constitutiu d’infracció, ho seriaindependentment del reconeixement de deute per part del conductor. De fet, desque existeixen les vies de pagament, hi ha hagut conductors que, per múltiplescircumstàncies, no han pogut fer front al pagament de l’import del peatge, i ambla simple signatura d’un document de reconeixement de deute, se’ls ha deixatcontinuar la marxa sense ser denunciats. I aquest reconeixement de deute hacomportat un temps d’espera que mai ha resultat en una obstrucció de lacirculació.Per tant, la imputació d’una infracció únicament a aquells conductors que no hanreconegut un deute amb la concessionària, constitueix una manipulació de lanorma de trànsit i un frau de llei, perquè s’utilitza la norma únicament perquè untercer puga treure’n un benefici, en aquest cas, perquè l’empresa concessionàriade la via de peatge puga cobrar el peatge.Tenint en compte aquestes consideracions, el funcionari/a o funcionaris/ries quedonaren cobertura a una resolució sancionadora en base als fets que esdenuncien, podrien ser presumptes autors/es d’un delicte de prevaricacióadministrativa de l’article 404 del Codi Penal, castigat amb una penad’inhabilitació especial per a treball o càrrec públic de set a deu anys. 6
 7. 7. SETENA. VULNERACIÓ DEL PRINCIPI DE SEGURETAT JURÍDICA I DELDRET DE DEFENSA.A tot l’exposat, és precís afegir una divergència de criteris: el Servei Català deTrànsit, davant els mateixos fets, considera que s’infringeix l’article 153 delReglament General de Vehicles, però no l’article 91.1 del Reglament General deCirculació. Així mateix altres prefectures provincials de trànsit consideren quevulnera l’article 2 del Reglament General de Circulació.Aquesta divergència de criteris provoquen una situació d’inseguretat jurídica alciutadà, que no pot conèixer si la seua actuació és o no objecte d’infracció i en elseu cas, de quin tipus d’infracció i amb quin tipus de sanció aplicable.La qualificació jurídica diferent d’un mateix fet suposa la vulneració del principide seguretat jurídica reconegut a l’article 9.3 CE, la qual cosa genera unalimitació del dret de defensa dels ciutadans i per tant la infracció de l’article 24CE.VUITENA. VULNERACIÓ DELS PRINCIPIS RECTORS DE L’ACTIVITAT DEL’ADMINISTRACIÓ.Una possible resolució sancionadora en el present expedient administratiusancionador vulneraria els principis rectors de l’activitat de l’administració, talscom els previstos a l’article 3.1 i 5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, queestableix: “1. Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen d’acord amb els principis d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la Constitució, a la llei i al dret. Han de respectar, igualment, en la seva actuació els principis de bona fe i de confiança legítima.” “5. En les seves relacions amb els ciutadans, les administracions públiques actuen de conformitat amb els principis de transparència i de participació.” 7
 8. 8. NOVENA. SUBSIDIÀRIAMENT, MANCA DE PROPORCIONALITAT DE LASANCIÓ.Subsidiàriament, en el supòsit improbable que no es tinga en compte la peticiód’arxiu del present expedient, i atès que la sanció proposada infringeix el principide proporcionalitat inherent al procediment administratiu sancionador i els criterisde graduació de les sancions establerts a l’article 131 de la Llei 30/1992, de 26de novembre, sol·licite que es reduïsca la sanció proposada.L’actuació de l’òrgan sancionador ha de circumscriure’s als criteris objectius pergraduar correctament la sanció que s’ha d’imposar, per tal que no supose unexercici incorrecte de discrecionalitat per part seua.La justa proporcionalitat entre la sanció i les circumstàncies objectives isubjectives concurrents a la infracció que se sanciona constitueix un principideclarat reiteradament per la jurisprudència, l’aplicació de la qual, al dretadministratiu sancionador, no implica la substitució de les facultatsadministratives, sinó simplement la correcció de l’excés legal que suposaexercitar la discrecionalitat més enllà d’allò en què consisteixen els fetsdeterminants de l’acte administratiu, que són els que delimiten i acoten l’àmbitpropi dels poders discrecionals de la graduació de la sanció i assenyalen ladiferència entre el correcte exercici d’aquests i l’arbitrarietat (STS de 10 de juliolde 1985).Així doncs, cal procedir subsidiàriament a la reducció de la sanció proposada perbé que el fet denunciat no implica cap tipus de perill per la seguretat del trànsit,és totalment intranscendent i no pot considerar-se com a greu.DESENA. PROPOSICIÓ DE MITJANS DE PROVA.Per tal de demostrar les afirmacions anteriorment manifestades en aquest escrit,i sense perjudici de les actuacions que es practiquen d’ofici per l’òrgan instructorcompetent, es proposa la pràctica dels següents mitjans de prova: 8
 9. 9. - Testifical, consistent en la declaració d’en ........... amb domicili a ........................., i de ........................, amb domicili a ................................., com testimonis dels fets imputats, els quals poden donar raó dels fets imputats pel seu coneixement directe, essent interrogats de la certesa dels següents EXTREMS: - Si el conductor/a d’aquest vehicle, el dia dels fets, va aturar-se davant la guixeta del peatge citat. - Si el conductor/a d’aquest vehicle, no va poder reiniciar la marxa del seu vehicle perquè l’operador del peatge no va aixecar la barrera i posar el senyal lluminós en color verd. - Si el conductor/a d’aquest vehicle, el dia dels fets, va reiniciar la serva marxa quan es va procedir a aixecar la barrera del peatge i el senyal lluminós es trobava amb el disc verd.- Ratificació de la persona denunciant per tal que es ratifique o en el seu cas rectifique els fets que han motivat la iniciació d’aquest expedient, i determine: 1. Si la persona denunciada era la conductora del vehicle . . . . . . . . . . amb matrícula . . . . . . . 2. Si aquest vehicle va procedir a aturar-se davant la guixeta del peatge. 3. Si el conductor/a d’aquest vehicle va pagar l’import del peatge. 4. Quin import corresponia pagar pel peatge al conductor/a d’aquest vehicle. 5. Si el vehicle citat va reiniciar la marxa una vegada es va aixecar la barrera del peatge i es va posar el disc del senyal lluminós de color verd. 6. Si el possible entorpiment de trànsit fou motivat pel fet que hi havia la barrera abaixada i/o el senyal lluminós en vermell, cosa que impossibilitava avançar al conductor denunciat.Per tot l’exposat, 9
 10. 10. DEMANE A AQUEST ORGANISME que tinga per presentat el present escrit,l’admeta, i una vegada realitzats tots els tràmits processals oportuns, prèviapràctica de les proves proposades es dicte una RESOLUCIÓ ON S’ACORDEL’ARXIU DE L’EXPEDIENT NÚMERO . . . . . . . . . . . . . . . iniciat o quesubsidiàriament en el supòsit de no estimar la petició d’arxiu formulada, esreduïsca la sanció inicialment proposada per tal d’adequar-la al principi deproporcionalitat de les actuacions administratives sancionadores, sense perjudicidels recursos que aquesta part estime convenients.ALTRESSÍ DIC que d’acord amb el dret d’accés als arxius i registres públicsestablert a l’article 105 b) de la CE i que es troba materialitzat als articles 35 h) i37 de la Llei 30/1992, que permeten l’accés a l’expedient administratiu, interessaa aquesta part que es done trasllat de la denúncia i la resta de documentacióque forma part de l’expedient administratiu incoat contra meua, i per aixòSOL·LICITE que es resolga d’acord amb l’anterior manifestació.ALTRESSÍ SEGON DIC que pel cas, negat per qui subscriu, que no s’admeterenles al·legacions precedents i es resolguera la imposició de sanció, interessa quese suspenga el termini concedit per abonar l’import reduït de la sanció, demanera que es reinicie el seu còmput a partir del dia següent a la notificació dela hipotètica sanció.Aquesta petició es formula en base als principis inherents al procedimentadministratiu, així com de les garanties del procediment sancionador; així, espreveu el dret a formular al·legacions (articles 35.e i 135 de la Llei 30/1992, deRègim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment AdministratiuComú), dret que, en cap cas pot comportar un greuge econòmic per l’administrat,i per això,SOL·LICITE que es resolga d’acord amb l’anterior manifestació. 10
 11. 11. A . . . . . . . ., . . . de . . . . . de . . . . .Signat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

×