FULL                                            INFORMATIU           ...
DOLOR             FULL INFORMATIU XXXXXXXXXXXX                  BARRI            ...
LOREM IPSUM                                    DOLOR                 ...
DOLOR                                          BARRI XXXXXXXXXXXX        ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Hi sal tintegrat_cat

7.671 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
7.671
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7.241
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Hi sal tintegrat_cat

 1. 1. FULL INFORMATIU SALT Desembre 2011 / Núm. 1 COMPARTIM! Continguts Aquest full informatiu que teniu a les El projecte vol fomentar la convivència mans vol donar-vos a conèixer les actua- ciutadana intercultural i el desenvolu- cions que shan realitzat a Salt durant pament de la comunitat, mitjançant la+Compartim! participació del conjunt de la ciutada- aquest any 2011 de manera conjunta,+ Què és el Projecte nia. amb el suport i l’impuls de lequip co-d’Intervenció Comunitària munitari, per part de diversos recursosIntercultural? tècnics, associacions, veïns i veïnes de I ho fa afavorint espais de diàleg i tro- Salt, joves, adults i majors, persones que bada ciutadana, facilitant la integració+ Primer any: 2010 /2011 i la cohesió social, i col · laborant en viuen aquí fa molt o menys temps, i tots+ Actuacions realitzades què el municipi pugui afrontar els amb una cosa en comú: ganes daportar i+ Segon any: 2011/2012 de treballar conjuntament. reptes i oportunitats presents mitjan- çant diferents actuacions.+ Agraïments Aquest primer número 1 de Compartir conté una síntesi del treball que sha Les actuacions del projecte es desple- realitzat al llarg del primer any, i el que guen a partir de tres línies dinterven- es pretén dur a terme a partir dara. ció específiques: línia socioeducativa, salut comunitària i relacions ciutada- Així que si voleu tenir informació més nes. A més, hi ha una línia dactuació concreta, o millor, preferiu participar en global dirigida a contribuir en la cons- alguna de les activitats que us explica- trucció duna visió compartida del rem més endavant, no dubteu en posar- territori per part de tots i totes. vos en contacte amb lequip comunitari! Així doncs, ens hem trobat amb més QUÈ ÉS EL PROJECTE DINTERVENCIÓ de 90 agents de la comunitat, entre COMUNITÀRIA INTERCULTURAL? administració pública, entitats profes- sionalitzades, representants de diver- El Projecte d’Intervenció Comunitària ses associacions socials i culturals, Intercultural (ICI) és d’àmbit estatal i líders comunitaris, professionals de la s’està desenvolupant a un total de 17 salut, farmàcies, recursos educatius i territoris, iniciant-se a Salt el mes de ciutadania . CASAL DELS INFANTS setembre de 2010 en conveni ambACCIÓ SOCIAL ALS BARRIS l’Ajuntament. Està impulsat per Obra Sense la seva participació i impuls no Social la Caixa i implementat per lentitat hagués estat possible la posada en social Casal dels Infants. Acció Social als marxa de les iniciatives i experiències Barris. que us presentarem a continuació. Telèfon: 972245187 www.casaldelsinfants.org PRIMER ANY: 2010 / 2011mail: icisalt@casaldelsinfants.org En el primer any de projecte, lequip ha col · laborat, participat i promogut dife- rents accions que tenien totes com a objectiu millorar la convivència a través del teixit social de Salt, potenciant les relacions entre les persones i els recursos que hi ha al municipi i propiciant trobades, coneixement mutu, igualtat i participació.
 2. 2. DOLOR FULL INFORMATIU XXXXXXXXXXXX BARRI XXXXXXXXXXXX INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL CIUTAT Mes 2011 / Número 0ACTUACIONS REALITZADESHort Comunitari: Juntament amb la Casa dOficis de Salt, Salt 70,Àrea de Joventut, Àrea de Medi Ambient i Centre Obert Infantil shaposat en marxa un hort urbà comunitari al barri Centre, recuperantun solar que estava abandonat. Les hortalisses que shan recollit delhort shan portat al Centre de Distribució dAliments (Caritas Salt). Amés, es pretén crear un espai ciutadà obert, que inclogui la implicacióde les associacions i ciutadania en general en la seva organització,dinamització i manteniment. El que es planteja és recuperar un espaiper al barri i la ciutat, com un lloc viu de relació veïnal i intergenera-cional, un lloc on fer activitats lúdiques i culturals.Monar Salt. Espai Obert dAudiovisuals: Monar Salt és un projecte decreació i difusió audiovisual que té com a objectiu promoure valorsde convivència, diàleg i treball en equip entre joves. Sha realitzat deforma conjunta amb La Fàbrica, lEstació Jove, Pla Pilot i associacions ijoves de Salt. Monar Salt ha permès optimitzar recursos tècnics isocials, generar una proposta formativa i nous espais de trobada jovei de relació ciutadana. Aquest treball es va presentar en una mostradaudiovisuals en el teatre de Salt el passat mes de juliol de 2011.Banc del Temps: Tenint present el context de crisi econòmica i amblobjectiu de crear teixit social, sha promogut la posada en marxa delBanc del Temps de Salt. Aquest projecte afavoreix lintercanvi deserveis entre persones i la creació duna xarxa de suport i dajudamútua en tot el municipi. Es pretén fomentar loportunitat de conèi-xer i confiar en els altres, i donar valor als coneixements i capacitatspersonals amb el temps com a unitat dintercanvi.Aquesta acció sha iniciat amb un grup motor dentitats -AVV BarriVell, Associació Mou-te en Bici, Senecat i AVV Barri Centre.Promoció de la salut: Shan realitzat sessions de treball amb associa-cions de dones, per compartir necessitats i propostes des de les queposar en marxa accions preventives de salut adreçades a tota la co-munitat. Aquest espai de treball amb la ciutadania sha compartitamb agents de salut de l’Àrea d’Atenció a les Persones, del CAP,lHospital i la farmàcia Jubero, participant dactuacions que es duran aterme durant lany vinent.Col·laboracions: Sha realitzat una funció de relació i connexió entrediferents recursos tècnics i entitats, com lAssociació Oudiodial ambla Biblioteca Massagran per la Festa del Llibre Gegant, i amb lOPE perFiraArt. També hem donat suport a activitats dentitats i ciutadaniaobertes a la comunitat, com el Torneig de futbol per la convivènciade lAssociació Almohajiren, juntament amb l’Associació Nous Cata-lans o el procés participatiu de lAssociació de Veïns del Barri Centre.
 3. 3. LOREM IPSUM DOLOR BARRI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX CIUTAT FULL INFORMATIU Mes 2011 / Número 0 SEGON ANY: 2011 / 2012 INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL CONSOLIDANT ALLÒ FET I PROJECTANT NOVES ACTUACIONS En aquest segon any, el projecte dinamització de lespai públic ICI pretén principalment dues amb associacions de Salt. coses: consolidar els espais de Totes aquestes accions volen relació iniciats en el primer any, i promoure espais de trobada, generar un coneixement com- diàleg, reconeixement mutu i partit que reforci la mateixa creació de coneixement com- comunitat. Lobjectiu és pro- partit, sota el projecte "El barri, moure lanàlisi i la reflexió con- una casa" a Salt. junta sobre els temes fonamen- tals i prioritaris, les possibles En la línia socioeducativa, so- millores i les accions a empren- bre una nova etapa de reptes dre, cada agent des del seu rol i per a lhort urbà comunitari de forma comunitària. com a espai ciutadà obert. La implementació de tota una Línies dintervenció bateria de propostes de dina- mització i gestió ciutadana de En la línia de salut comunitària lespai intentaran convertir-lo es treballarà per aglutinar recur- en un recurs socioeducatiu i sos sanitaris i poder compartir lúdic per a tota la població. coneixement sobre els condicio- nants i estats de salut de la com- Seguirem col·laborant en la unitat. Amb aquest coneixement mostra Monar Salt com a pro- es generaran actuacions conjun- jecte comunitari, connectant tes de promoció i prevenció de més recursos del municipi a la la salut en el conjunt de perso-“l’ objectiu és promoure un proposta educativa i de capaci- nes de Salt. Així mateix, amb els tació per a joves al voltant dedebat col·lectiu sobre professionals de salut dels cen- les audiovisuals. Valors com el tres datenció primària i hospi-aquells temes fonamentals respecte i la convivència, po- tals, làrea de joventut, i altres tencien la cohesió i les oportu- NOMBRE DEi prioritaris de la comuni- àrees de lAjuntament que pu- nitats de Salt.tat” ENTIDAD LA guin estar interessades, es treba- llarà per posar en marxa una Daltra banda, estem plantejant xarxa de joves facilitadors / es de unes Jornades dEducació, com Teléfono Salut Comunitària. a resultat dun procés de parti- Web En la línia de relacions ciutada- cipació i de debat comunitari (entre docents, alumnes, famíli- E-Mail nes, es consolidarà el Banc del es, educadors, administració, Temps amb la seva difusió i po- recursos socioeducatius), i que sada en marxa. El grup motor del al mateix temps permeti un Banc promourà la implicació i treball posterior per establir participació de més veïns i veï- objectius i estratègies compar- nes a aquesta xarxa dintercan- tits i dirigits a la intervenció en vis. A més, sestà dissenyant un clau local. projecte de recuperació de la memòria col·lectiva al voltant“establir objectius compartits del joc, i un altre dei dirigits a la intervenció enclau local”
 4. 4. DOLOR BARRI XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX CIUTAT FULL INFORMATIU Mes 2011 / Número 0 INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL AGRAÏMENTS Durant aquest primer any hem conegut i establert relació amb administradors i recursos tècnics del municipi, serveis i projectes diversos, entitats professiona- IMATGE litzades, associacions de veïns i díndole diversa, ciutadans i ciutadanes interes- sades i implicades per a la millora de Salt. Els agraïm a tots i totes la seva predisposició, escolta i participació. Esperem poder fer créixer la col·laboració mútua, per fer possible la realització conjunta diniciatives que contribueixin a la millora de la qualitat de vida, la cohesió i la convivència de Salt. GRÀCIES A TOTS I TOTES. Podeu seguir-nos i tenir més informació de les actuacions comunitàries segons el que més us interessi!: Hort Urbà Comunitari: hortsdesalt.wordpress.com Monar Salt: monarsalt.wordpress.com Banc del Temps: bancdeltempsdesalt.blogspot.com Projecte ICI: projecteicisalt.wordpress.com Amb la col·laboració de:Con la colabo-ración de:

×