LA PROGRAMACIÓ DE LLENGUA
PER COMPETÈNCIES

Equip Lic de L’Hospitalet de Llobregat
Febrer 2008
INDEX
1.

El nou currículum per competències.

2.

La nova estructura curricular

3.

Les competències al currículum

4.

...
1. EL NOU CURRÚCULUM PER COMPETÈNCIES
primària
“ La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les...
1. EL NOU CURRÚCULUM PER COMPETÈNCIES
secundària
“En aquest Decret es defineixen les competències bàsiques generals que el...
2. LA NOVA ESTRUCTURA CURRICULAR
Estructura del currículum LOE
Objectius generals de l’etapa.
Competències bàsiques de
l’e...
3. LES COMPETÈNCIES AL CURRÍCULUM
COMPETÈNCIES
BÀSIQUES

PRÒPIES DE CADA
ÀREA

Competències transversals
- Comunicatives
1...
4. LES VUIT COMPETÈNCIES BÀSIQUES
5. LA CB COMUNICATIVA LING. I AUDIOV.
“ El desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual suposa el

diferent...
Les CB es desenvolupen en totes les àrees

A més del seu tractament específic en algunes àrees del
currículum, la comprens...
6. LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’AMBIT DE LL.
• La competència plurilingüe i intercultural
• La competència comunicativa, ...
7. PER QUÈ UNA PROGRAMACIÓ PER COMPETÈNCIES?
•

A la Societat de la informació, el volum d’informació es
duplica cada cinc...
8. QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA?
Es fonamenta en diferents
tipus de sabers

Es demostra en l’acció,
en situacions reals

“S'enté...
9. ACLARINT CONCEPTES

Capacitat
Procediment

Competència
Estratègia

?

Habilitat

Concepte

Actitud

Eix transversal

Bà...
Les neurociències
Les capes del cervell
El neocòrtex
Xarxes neurals
L’aprenentatge
Una jerarquia de xarxes neurals.
La lectura és un procés mental molt complex. A mesura que
llegiu, el vostre cervell reali...
Una convenció de termes...
COMPETÈNCIA
Proc. sobre la totalitat, els
objectius, les decsions...
Proc. sobre el procés lect...
En resum:

COMPETÈNCIA
Estràtègies o
esquemes d’acció

Conceptes

Procediments

Actituds
10. QUÈ IMPLICA SER COMPETENT?
COMPETÈNCIA
Pensament estratègic

Estràtègies o
esquemes d’acció
Procediment
Concepte
Capac...
11. COM S’APRÈN A SER COMPETENT?

A través de la participació activa en projectes, tasques i
situacions reals que plantege...
12. ELEMENTS DE LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ
Objectius

Pròpies de l’àrea
Competències

Bàsiques

Continguts

Criteris d’ava...
13. EXEMPLES D’UNITATS DE PROGRAMACIONS

• Un exemple d’una UP d’una editorial
• Un exemple d’una seqüència didàctica (en ...
14. LES CB, UN EMBOLIC MES O UNA OPORTUNITAT?

•

Si tot el que implica és modificar els PCC com a document mort,
UN EMBOL...
15. UNA REFLEXIÓ PER CONCLOURE
• En la simplicitat, està la virtut
• Hi ha competències fonamentals, i n’hi ha de desitjab...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01

342 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
342
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • {}
 • Accesaulavirtual 090705083338-phpapp01

  1. 1. LA PROGRAMACIÓ DE LLENGUA PER COMPETÈNCIES Equip Lic de L’Hospitalet de Llobregat Febrer 2008
  2. 2. INDEX 1. El nou currículum per competències. 2. La nova estructura curricular 3. Les competències al currículum 4. Les vuit competències bàsiques 5. La competència (bàsica) comunicativa lingüística i audiovisual 6. Les competències pròpies de l’àmbit de llengua 7. Per què una programació per competències? 8. Què és una competència? 9. Aclarint conceptes: les ciències cognitives 10. Què implica ser competent? 11. Com s’aprèn a ser competent? 12. Elements de les unitats de programació 13. Exemples d’unitats de programació 14. Programar per competències: un embolic més o una oportunitat? 15. Una reflexió personal per concloure
  3. 3. 1. EL NOU CURRÚCULUM PER COMPETÈNCIES primària “ La finalitat de l'educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a ... “ Article 2 “La finalitat central de cadascuna de les àrees curriculars és el desenvolupament de les competències bàsiques, tot tenint en compte que cadascuna de les àrees contribueix al desenvolupament de diferents competències i, a la vegada, cada una de les competències bàsiques s'assolirà com a conseqüència del treball en distintes àrees” Annex 1 “S'accedirà a l'educació secundària obligatòria si s'ha assolit el desenvolupament de les competències bàsiques i un grau de maduresa adequat” Article 16.4
  4. 4. 1. EL NOU CURRÚCULUM PER COMPETÈNCIES secundària “En aquest Decret es defineixen les competències bàsiques generals que els nois i les noies han de desenvolupar i consolidar en finalitzar l'Educació secundària obligatòria.” “El currículum de l'educació secundària obligatòria inclourà les competències bàsiques que es determinen a l'annex 1 d'aquest Decret.” Article 7.2 “Al currículum de cadascuna de les matèries hi constaran les competències bàsiques que es treballen en aquella matèria, la contribució de la matèria a l'adquisició de les competències generals de l'etapa, els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació. A l'annex 2 s'estableix el currículum de les matèries, tenint en compte la distribució per cursos que figura a l'annex 4 d'aquest Decret.” Art 7.3 “L'organització de les activitats a l'aula i el funcionament dels centres, les activitats docents, les formes de relació i de comunicació que s'estableixen entre la comunitat educativa i la relació amb l'entorn, contribuiran a la consolidació de les competències bàsiques. Les activitats complementàries i extraescolars poden afavorir, també, la consecució de les competències bàsiques”.Art 7.4
  5. 5. 2. LA NOVA ESTRUCTURA CURRICULAR Estructura del currículum LOE Objectius generals de l’etapa. Competències bàsiques de l’educació obligatòria. Objectius generals de l’àrea i etapa. Competències bàsiques de l'àrea. Continguts per cicles (primària) i per cursos (secundària) Criteris d’avaluació per cicles. Estructura del currículum LOGSE Objectius generals de l’etapa. Objectius generals de l’àrea i etapa. Continguts. Procediments …. Fets …. Valors …. Objectius terminals. Orientacions didàctiques. Ensenyament i aprenentatge Avaluació Decret primària i secundària
  6. 6. 3. LES COMPETÈNCIES AL CURRÍCULUM COMPETÈNCIES BÀSIQUES PRÒPIES DE CADA ÀREA Competències transversals - Comunicatives 1. C Comunicativa lingüística i audiovisual 2. C. Artística i cultural - Metodològiques - Àmbit de llengües -- Matemàtiques -- Educació Física 3. C. Tractament de la informació i C. Digital -- Ed. Artística 4. C. Matemàtica -- Coneixement del medi 5. C. Aprendre a aprendre - Personals 6. C. Autonomia i iniciativa personal - Competències específiques centrades en conviure i habitar el mon 7. C. Coneixement i interacció amb el món físic 8. C. Social i ciutadana -- ....
  7. 7. 4. LES VUIT COMPETÈNCIES BÀSIQUES
  8. 8. 5. LA CB COMUNICATIVA LING. I AUDIOV. “ El desenvolupament de la competència lingüística i audiovisual suposa el diferent domini de llengües, tant oralment com per escrit, en múltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals en varietat de contextos i finalitats, com a eina per aprendre a aprendre “ • Comunicació oral i escrita • Tractament de la informació • Tipologia de textos i discursos • Llenguatge verbal i no verbal • Mitjans audiovisuals i digitals • Plurilingüisme i interculturalitat
  9. 9. Les CB es desenvolupen en totes les àrees A més del seu tractament específic en algunes àrees del currículum, la comprensió lectora, la capacitat d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit, la comunicació audiovisual, l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i l'educació en valors es desenvoluparan en totes les àrees. En tot cas, la lectura, com a factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques, serà inclosa en les activitats de les diverses àrees. Art. 9.3
  10. 10. 6. LES COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’AMBIT DE LL. • La competència plurilingüe i intercultural • La competència comunicativa, que es concreta en: - La competència oral - La competència comunicativa escrita, - La competència comunicativa audiovisual • La competència literària I també contribueix a les competències bàsiques...
  11. 11. 7. PER QUÈ UNA PROGRAMACIÓ PER COMPETÈNCIES? • A la Societat de la informació, el volum d’informació es duplica cada cinc anys. • La constatació de la incapacitat de bona part de la ciutadania escolaritzada en saber fer servir els continguts estudiats. • La pressió del paradigma econòmic en l’àmbit educatiu. • La convergència de les polítiques estatals a nivell europeu. • La constatació que els canvis en l’àmbit educatiu provenen bàsicament de la modificació dels criteris avaluatius. • Altres...
  12. 12. 8. QUÈ ÉS UNA COMPETÈNCIA? Es fonamenta en diferents tipus de sabers Es demostra en l’acció, en situacions reals “S'entén per competència la capacitat d'utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.” Art 8.1 Implica col·laborar amb altres en contextos socials Posa en joc sabers de Implica un pensament estratègic: moltes disciplines alhora comprendre, analitzar, decidir, aplicar esquemes d’acció,valorar.....
  13. 13. 9. ACLARINT CONCEPTES Capacitat Procediment Competència Estratègia ? Habilitat Concepte Actitud Eix transversal Bàsica Específica
  14. 14. Les neurociències
  15. 15. Les capes del cervell
  16. 16. El neocòrtex
  17. 17. Xarxes neurals
  18. 18. L’aprenentatge
  19. 19. Una jerarquia de xarxes neurals. La lectura és un procés mental molt complex. A mesura que llegiu, el vostre cervell realitza multitud d’operacions. En primer lloc algunes xarxes neurals del lòbul occipital reben els senyals del nervi òptic. Hi ha xarxes especialitzades en processar diferents formes: Una altra xarxa neural d’ordre superior ajunta aquesta informació visual i activa la xarxa neural que representa una lletra concreta. Un cop percebuda una paraula, la xarxa neural que la representa mentalment activa les xarxes neurals del seu significat i morfosintaxi, així com moltes altres que hi estan relacionades. Xarxes neurals d’ordre superior controlen tot el procés de presa de decisions del procés lector: quan cal tornar a llegir, quan cal buscar el significat d’una paraula, quan cal continuar llegint...
  20. 20. Una convenció de termes... COMPETÈNCIA Proc. sobre la totalitat, els objectius, les decsions... Proc. sobre el procés lector Pensament estratègic Estràtègies o esquemes d’acció Processament .... Comprensió crítica Proc. Sem Sint Prag. Comprensió inferencial Proc. Semàntic i sintàctic Comprensió literal Processament visual Procediment Concepte Capacitat
  21. 21. En resum: COMPETÈNCIA Estràtègies o esquemes d’acció Conceptes Procediments Actituds
  22. 22. 10. QUÈ IMPLICA SER COMPETENT? COMPETÈNCIA Pensament estratègic Estràtègies o esquemes d’acció Procediment Concepte Capacitat Como aprender y enseñar competèncias. Antoni Zabala, Laia Arnau Ed. Graó
  23. 23. 11. COM S’APRÈN A SER COMPETENT? A través de la participació activa en projectes, tasques i situacions reals que plantegen un problema o qüestió a resoldre amb el qual hi ha una implicació afectiva. Una situació real que requereix un procés d’anàlisi per decidir quines són les maneres de procedir més adequades i quins són els coneixements i procediments necessaris per portar-les a terme. I tot això en contextos socials en què cal entendre’s i col·laborar amb altres persones.
  24. 24. 12. ELEMENTS DE LES UNITATS DE PROGRAMACIÓ Objectius Pròpies de l’àrea Competències Bàsiques Continguts Criteris d’avaluació SITUACIÓ REAL Activitats Estratègies Agrupaments Materials
  25. 25. 13. EXEMPLES D’UNITATS DE PROGRAMACIONS • Un exemple d’una UP d’una editorial • Un exemple d’una seqüència didàctica (en paper) Cómo enseñar y aprender competencias. A. Zabala, L. Arnau. Ed. Graó • Una graella d’estratègies de lectura
  26. 26. 14. LES CB, UN EMBOLIC MES O UNA OPORTUNITAT? • Si tot el que implica és modificar els PCC com a document mort, UN EMBOLIC MÉS ! • Si implica un procés de repensar i consensuar què és allò fonamental que l’educació obligatòria hauria de procurar que tot alumnat desenvolupés, si serveix per prioritzar i unir UNA OPORTUNITAT !
  27. 27. 15. UNA REFLEXIÓ PER CONCLOURE • En la simplicitat, està la virtut • Hi ha competències fonamentals, i n’hi ha de desitjables (César Coll) • L’aprenentatge de les estratègies (i competències) requereix múltiples oportunitats i situacions reals i és un procés complex que segueix un ritme i uns camins individuals. • Per tant... • Tinguem presents les competències ...., però • Enfoquem la mirada en els nens/es i • Intentem plantejar situacions que siguin vives, que tinguin un sentit ara, que ens permetin estar presents i gaudir d’allò que fem

  ×