Soluciones

196 visualizaciones

Publicado el

soluciones

Publicado en: Empleo
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
196
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Soluciones

 1. 1. SSOOLLUUCCIIOONNEESS MM.. eenn CC.. AAlliicciiaa CCeeaa BBoonniillllaa CCoooorrddiinnaaddoorraa ddee EEnnsseeññaannzzaa ddee BBiiooqquuíímmiiccaa yy BBiioollooggííaa MMoolleeccuullaarr.. FFaacc.. ddee MMeeddiicciinnaa.. UUNNAAMM
 2. 2.  ¿QQuuéé eess uunnaa ssoolluucciióónn??  EEss uunnaa mmeezzccllaa hhoommooggéénneeaa ddee ddooss oo mmááss ssuussttaanncciiaass..  LLaa ssuussttaanncciiaa qquuee ssee eennccuueennttrraa eenn mmaayyoorr pprrooppoorrcciióónn ssee llllaammaa ddiissoollvveennttee yy llaass oottrraass ssee llllaammaann ssoolluuttooss..
 3. 3.  La formación de ssoolluucciioonneess eess uunn pprroocceessoo qquuee eess tteerrmmooddiinnáámmiiccaammeennttee ppoossiibbllee..  EEssttee pprroocceessoo ddeeppeennddee ddee llaa ssoolluubbiilliiddaadd ddeell ssoolluuttoo eenn eell ssoollvveennttee..  LLaa ssoolluubbiilliiddaadd eess llaa mmeeddiiddaa ddee llaa ccaannttiiddaadd ddee ssoolluuttoo qquuee ssee ppuueeddee ddiissoollvveerr eenn uunn ssoollvveennttee ddaaddoo,, aa cciieerrttaa tteemmppeerraattuurraa.. DDeeppeennddee ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddeell ssoollvveennttee yy llaa ddeell ssoolluuttoo:: ““lloo sseemmeejjaannttee ddiissuueellvvee aa lloo sseemmeejjaannttee””,, eess ddeecciirr,, lloo ppoollaarr ddiissuueellvvee aa lloo ppoollaarr yy lloo nnoo ppoollaarr aa lloo nnoo ppoollaarr..
 4. 4.  Respecto a los compuestos iióónniiccooss ((aaqquueellllooss qquuee ssee ppuueeddeenn iioonniizzaarr)),, ééssttooss ssee ddiissuueellvveenn eenn ddiissoollvveenntteess ppoollaarreess,, sseeggúúnn aallgguunnaass rreeggllaass ggeenneerraalleess:: LLooss ccoommppuueessttooss ccoonn llooss ssiigguuiieenntteess iioonneess ggeenneerraallmmeennttee ssoonn ssoolluubblleess:: LLii++,, NNaa++,, KK++,, NNHH++,, NNOO--,, CCllOO--,, CCHHCCOOOO--; CCll--,, BBrr--,, II–– ((mmeennooss ccoonn 44 33 33 33AAgg,, PPbb yy HHgg)) yy SSOO44 22-- ((eexxcceeppttoo ccoonn PPbb,, SSrr yy BBaa))..  EEnn ddiissoollvveenntteess ppoollaarreess,, llooss iioonneess ssee ““ssoollvvaattaann””..  LLaa ssoollvvaattaacciióónn eess eell pprroocceessoo ppoorr eell ccuuaall uunn iióónn oo uunnaa mmoollééccuullaa ssee ““rrooddeeaa”” ddee mmoollééccuullaass ddee ddiissoollvveennttee.. CCuuaannddoo eell ddiissoollvveennttee eess aagguuaa,, ssee hhaabbllaa ddee hhiiddrraattaacciióónn..
 5. 5. EElleeccttrroolliittooss yy nnoo eelleeccttrroolliittooss  LLaass mmoollééccuullaass qquuee ssee ddiissuueellvveenn ppuueeddeenn sseerr mmoollééccuullaass qquuee ssee ddiissoocciiaann,, ggeenneerraannddoo iioonneess oo eelleeccttrroolliittooss ((ccoonndduucceenn llaa eelleeccttrriicciiddaadd)) yy ssuussttaanncciiaass nnoo ddiissoocciiaabblleess oo nnoo eelleeccttrroolliittooss..  LLooss eelleeccttrroolliittooss ssee ccllaassiiffiiccaann eenn ffuueerrtteess oo ddéébbiilleess ddeeppeennddiieennddoo ddeell nnúúmmeerroo ddee ppaarrttííccuullaass iióónniiccaass ccaarrggaaddaass qquuee ggeenneerraann aall ddiissoollvveerrssee..
 6. 6. TTiippooss ddee ssoolluucciioonneess  EExxiisstteenn 66 ttiippooss ddee ssoolluucciioonneess,, sseeggúúnn eell eessttaaddoo ffííssiiccoo ddee llooss ccoommppoonneenntteess.. LLaass ssoolluucciioonneess mmááss ccoommuunneess ssoonn llaass qquuee ttiieenneenn ccoommoo ddiissoollvveennttee aall aagguuaa.. DDiissoollvveennttee SSoolluuttoo EEssttaaddoo ddee llaa ssoolluucciióónn rreessuullttaannttee EEjjeemmppllooss GGaass GGaass GGaass AAiirree LLííqquuiiddoo GGaass LLííqquuiiddoo RReeffrreessccooss SSóólliiddoo GGaass SSóólliiddoo HH22 eenn PPaallaaddiioo LLííqquuiiddoo LLííqquuiiddoo LLííqquuiiddoo EEttaannooll eenn aagguuaa LLííqquuiiddoo SSóólliiddoo LLííqquuiiddoo NNaaCCll eenn aagguuaa SSóólliiddoo SSóólliiddoo SSóólliiddoo BBrroonnccee,, ssoollddaadduurraa
 7. 7. TTiippooss ddee ssoolluucciioonneess  CCoonn bbaassee eenn ssuu ccaappaacciiddaadd ddee ddiissoollvveerr uunn ssoolluuttoo,, llaass ssoolluucciioonneess ppuueeddeenn sseerr ssaattuurraaddaass,, nnoo ssaattuurraaddaass yy ssoobbrreessaattuurraaddaass..  UUnnaa ssoolluucciióónn ssaattuurraaddaa ccoonnttiieennee llaa mmááxxiimmaa ccaannttiiddaadd ddee ssoolluuttoo qquuee ssee ddiissuueellvvee eenn uunn ddiissoollvveennttee aa uunnaa tteemmppeerraattuurraa eessppeeccííffiiccaa..  UUnnaa ssoolluucciióónn nnoo ssaattuurraaddaa ttiieennee mmeennooss ssoolluuttoo ddeell qquuee eess ccaappaazz ddee ddiissoollvveerr uunn ddiissoollvveennttee..  UUnnaa ssoolluucciióónn ssoobbrreessaattuurraaddaa ccoonnttiieennee mmááss ssoolluuttoo ddeell qquuee ppuueeddee hhaabbeerr eenn uunnaa ssoolluucciióónn ssaattuurraaddaa.. EEssttee ttiippoo ddee ssoolluucciióónn eess mmuuyy iinneessttaabbllee..
 8. 8. Un soluto puede sseeppaarraarrssee ddee llaa ssoolluucciióónn ssoobbrreessaattuurraaddaa ddee ddooss ffoorrmmaass:: ppoorr ccrriissttaalliizzaacciióónn yy ppoorr pprreecciippiittaacciióónn.. LLaa ccrriissttaalliizzaacciióónn eess eell pprroocceessoo ddee ffoorrmmaacciióónn ddee ccrriissttaalleess,, llooss ccuuaalleess ppuueeddeenn sseerr ggrraannddeess yy ccoonn uunnaa eessttrruuccttuurraa ddeeffiinniiddaa.. LLaa pprreecciippiittaacciióónn eess eell pprroocceessoo ppoorr eell qquuee ssee ffoorrmmaann ppaarrttííccuullaass ppeeqquueeññaass yy ccoonn uunnaa eessttrruuccttuurraa iinnddeeffiinniiddaa..
 9. 9. CCoonncceennttrraacciióónn  LLaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee uunnaa ssoolluucciióónn eess llaa ccaannttiiddaadd ddee ssoolluuttoo pprreesseennttee eenn uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa ccaannttiiddaadd ddee ssoolluucciióónn..  LLaass ffoorrmmaass mmááss ccoommuunneess eenn llaass qquuee ssee eexxpprreessaa ssoonn eell ppoorrcceennttaajjee,, llaa mmoollaarriiddaadd,, llaa mmoollaalliiddaadd,, llaa nnoorrmmaalliiddaadd yy,, ppaarraa ssoolluucciioonneess bbiioollóóggiiccaass,, llaa oossmmoollaarriiddaadd..  CCuuaannddoo ssee ddiissmmiinnuuyyee llaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee uunnaa ssoolluucciióónn,, ppoorrqquuee aauummeennttaa eell vvoolluummeenn ddeell ddiissoollvveennttee ssee hhaabbllaa ddee ssoolluucciioonneess ddiilluuiiddaass
 10. 10.  EEll ppoorrcceennttaajjee ssee rreeffiieerree aa llaa ccaannttiiddaadd ddee ssoolluuttoo qquuee eexxiissttee eenn 110000 ppaarrtteess ddee ssoolluucciióónn.. SSee ppuueeddee eexxpprreessaarr eenn rreellaacciióónn aa llaa mmaassaa yy aall vvoolluummeenn ((pp//pp,, pp//vv,, vv//vv) yy ssee ccaallccuullaa:: %% ddee ssoolluuttoo == mmaassaa ((vvoolluummeenn) ssoolluuttoo xx 110000 mmaassaa ddee llaa ssoolluucciióónn DDoonnddee mmaassaa ddee llaa ssoolluucciióónn == mmaassaa ddee ssoolluuttoo ++ mmaassaa ddee ssoollvveennttee
 11. 11.  LLaa mmoollaarriiddaadd ssee rreeffiieerree aall nnúúmmeerroo ddee mmoolleess ddee ssoolluuttoo ddiissuueellttoo eenn uunn lliittrroo ddee ssoolluucciióónn:: MMoollaarriiddaadd == mmoolleess ddee ssoolluuttoo____ lliittrrooss ddee ssoolluucciióónn SSuuss uunniiddaaddeess ssoonn mmoolleess//LL
 12. 12.  LLaa mmoollaalliiddaadd eess eell nnúúmmeerroo ddee mmoolleess ddee ssoolluuttoo ddiissuueellttaass eenn uunn kkgg ddee ssoollvveennttee:: MMoollaalliiddaadd == mmoolleess ddee ssoolluuttoo mmaassaa ddee ddiissoollvveennttee ((kkgg)
 13. 13.  LLaa nnoorrmmaalliiddaadd eess eell nnúúmmeerroo ddee eeqquuiivvaalleenntteess qquuíímmiiccooss eenn uunn lliittrroo ddee ssoolluucciióónn:: NNoorrmmaalliiddaadd == nnúúmmeerroo ddee eeqquuiivvaalleenntteess qquuíímmiiccooss lliittrrooss ddee ssoolluucciióónn UUnn eeqquuiivvaalleennttee qquuíímmiiccoo eess llaa ccaannttiiddaadd ddee ssuussttaanncciiaa qquuee ssee ccoommbbiinnaa oo ddeessppllaazzaa aa uunn ááttoommoo ggrraammoo ddee hhiiddrróóggeennoo.. CCoommoo llaa vvaalleenncciiaa ddeell hhiiddrróóggeennoo eess 11,, ttaammbbiiéénn hhaaccee rreeffeerreenncciiaa aa llaa vvaalleenncciiaa ddeell iióónn iimmpplliiccaaddoo..
 14. 14.  La osmolaridad hhaaccee rreeffeerreenncciiaa aall nnúúmmeerroo ddee ppaarrttííccuullaass ddiissuueellttaass eenn uunn lliittrroo ddee ssoolluucciióónn..  CCuuaannddoo uunnaa mmoollééccuullaa nnoo ssee ddiissoocciiaa,, llaa oossmmoollaarriiddaadd eess iigguuaall aa llaa mmoollaarriiddaadd,, mmiieennttrraass qquuee eenn mmoollééccuullaass ddiissoocciiaabblleess,, ccoorrrreessppoonnddee aa ttaannttaass vveecceess llaa mmoollaarriiddaadd ccoommoo nnúúmmeerroo ddee ppaarrttííccuullaass ggeenneerraa uunnaa mmoollééccuullaa aall ddiissoocciiaarrssee.. OOssmmoollaarriiddaadd == mmoolleess ddee ppaarrttííccuullaass ddiissuueellttaass lliittrrooss ddee ssoolluucciióónn
 15. 15. CCoonncceennttrraacciióónn ddee eelleeccttrroolliittooss eenn aallgguunnooss llííqquuiiddooss ccoorrppoorraalleess
 16. 16. EEll aagguuaa ccoommoo ssoollvveennttee  EEll aagguuaa eess eell llííqquuiiddoo mmááss aabbuunnddaannttee ddeell mmuunnddoo;; eess uunnaa mmoollééccuullaa ppoollaarr,, ccoonn uunnaa ffoorrmmaa aanngguullaarr qquuee pprreesseennttaa pprrooppiieeddaaddeess ddiiffeerreenntteess ddee llooss ccoommppuueessttooss ccoonn ppeessooss mmoolleeccuullaarreess ssiimmiillaarreess,, ddeebbiiddoo aa ssuu ccaappaacciiddaadd ddee ffoorrmmaarr ppuueenntteess ddee hhiiddrróóggeennoo::  EEss ccoonnssiiddeerraaddoo eell ddiissoollvveennttee uunniivveerrssaall ppoorrqquuee ddiissuueellvvee mmoollééccuullaass iióónniiccaass yy ppoollaarreess.. TTiieennee uunnaa ccoonnssttaannttee ddiieellééccttrriiccaa ddee 8800..  LLaa ccoonnssttaannttee ddiieellééccttrriiccaa hhaaccee rreeffeerreenncciiaa aa llaa ccaappaacciiddaadd qquuee ttiieennee uunn ssoollvveennttee ddee sseeppaarraarr iioonneess..
 17. 17.  Entre sus propiedades ssee eennccuueennttrraann uunn eelleevvaaddoo ppuunnttoo ddee ffuussiióónn yy ddee eebbuulllliicciióónn.. PPrreesseennttaa uunnaa aallttaa ddeennssiiddaadd aa 44 ºCC yy ddeessppuuééss ddiissmmiinnuuyyee..  PPrreesseennttaa uunn aallttoo ccaalloorr ddee vvaappoorriizzaacciióónn ((553399 ccaall/gg)),, uunn eelleevvaaddoo ccaalloorr ddee ffuussiióónn ((8800 ccaall/gg)) yy uunn aallttoo ccaalloorr eessppeeccííffiiccoo ((1 ccaall/gg))
 18. 18. PPrrooppiieeddaaddeess ccoolliiggaattiivvaass ddee llaass ssoolluucciioonneess  EEnn ggeenneerraall,, llaa pprreesseenncciiaa ddee ssoolluuttoo eenn uunnaa ssoolluucciióónn mmooddiiffiiccaa llaass pprrooppiieeddaaddeess ddeell ddiissoollvveennttee,, ggeenneerraannddoo nnuueevvaass pprrooppiieeddaaddeess eenn llaass ssoolluucciioonneess.. EEssttaass pprrooppiieeddaaddeess ssee ccoonnoocceenn ccoommoo ccoolliiggaattiivvaass..  LLaass pprrooppiieeddaaddeess ccoolliiggaattiivvaass ssóólloo ddeeppeennddeenn ddeell nnúúmmeerroo ddee ppaarrttííccuullaass ddee ssoolluuttoo eenn ssoolluucciióónn,, ppeerroo nnoo ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ddee ddiicchhaass ppaarrttííccuullaass..  SSoonn 44 llaass pprrooppiieeddaaddeess ccoolliiggaattiivvaass ddeessccrriittaass:: ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa pprreessiióónn ddee vvaappoorr,, eelleevvaacciióónn ddeell ppuunnttoo ddee eebbuulllliicciióónn,, ddiissmmiinnuucciióónn ddeell ppuunnttoo ddee ccoonnggeellaacciióónn ((ccrriioossccóóppiiccoo)) yy aappaarriicciióónn ddee llaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa..
 19. 19.  LLaa pprreessiióónn ddee vvaappoorr ccoorrrreessppoonnddee aa llaa pprreessiióónn qquuee eejjeerrcceenn llaass mmoollééccuullaass ddee uunn llííqquuiiddoo ppaarraa vveenncceerr llaa pprreessiióónn aattmmoossfféérriiccaa yy ppooddeerr eessccaappaarr eenn ffoorrmmaa ddee vvaappoorr.. EEssttaa pprreessiióónn ddeeppeennddee ddee llaass iinntteerraacccciioonneess qquuee ssee ddaann eennttrree llaass mmoollééccuullaass ddeell llííqquuiiddoo.. LLaa pprreessiióónn ddee vvaappoorr ddiissmmiinnuuyyee eenn rraazzóónn ddiirreeccttaa aall nnúúmmeerroo ddee ppaarrttííccuullaass ddee ssoolluuttoo ddiissuueellttaass eenn uunnaa ssoolluucciióónn ((ffrraacccciióónn mmoollaarr)),, sseeggúúnn llaa lleeyy ddee RRaaoouulltt..
 20. 20.  Como consecuencia ddee llaa pprrooppiieeddaadd ccoolliiggaattiivvaa aanntteerriioorr,, eell ppuunnttoo ddee eebbuulllliicciióónn aauummeennttaa.. UUnn eejjeemmpplloo eess eell aauummeennttoo ddeell ppuunnttoo ddee eebbuulllliicciióónn ddeell aagguuaa,, ccuuaannddoo llee aaggrreeggaammooss ccaafféé..
 21. 21.  La tercera pprrooppiieeddaadd ccoolliiggaattiivvaa eess llaa ddiissmmiinnuucciióónn ddeell ppuunnttoo ddee ccoonnggeellaacciióónn qquuee ddeeppeennddee ddee llaa ccaannttiiddaadd ddee ssoolluuttoo ddiissuueellttoo.. EEll eejjeemmpplloo cclláássiiccoo eess ccóómmoo ppooddeemmooss ccoonnsseerrvvaarr ccoonnggeellaaddoo ppoorr mmááss ttiieemmppoo eell hhiieelloo ccuuaannddoo llee aaggrreeggaammooss ssaall..
 22. 22. ÓÓSSMMOOSSIISS YY PPRREESSIIÓÓNN OOSSMMÓÓTTIICCAA..  LLaa óóssmmoossiiss eess eell ppaassoo sseelleeccttiivvoo ddee mmoollééccuullaass ddee ddiissoollvveennttee aa ttrraavvééss ddee uunnaa mmeemmbbrraannaa ppoorroossaa ddeessddee uunnaa ssoolluucciióónn ddiilluuiiddaa aa uunnaa mmááss ccoonncceennttrraaddaa..  LLaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa ddee uunnaa ssoolluucciióónn eess llaa pprreessiióónn qquuee ssee eejjeerrccee ppaarraa ddeetteenneerr llaa óóssmmoossiiss,, eess ddeecciirr,, eess llaa pprreessiióónn qquuee eejjeerrcceenn llaass mmoollééccuullaass ddee ssoollvveennttee ppaarraa eevviittaarr qquuee mmááss mmoollééccuullaass ddee ssoollvveennttee ssee mmuueevvaann ddee uunnaa ssoolluucciióónn ddiilluuiiddaa aa uunnaa ccoonncceennttrraaddaa..
 23. 23.  La concentración ddee ttooddaass llaass ppaarrttííccuullaass ddiissuueellttaass eenn uunn lliittrroo ddee ssoolluucciióónn ssee mmiiddee eenn oossmmoolleess//LL ((oossmmoollaarriiddaadd)) oo eenn oossmmoolleess//kkgg ddee ddiissoollvveennttee ((oossmmoollaalliiddaadd))..  UUnn oossmmooll eess iigguuaall aa uunn mmooll ddee ccuuaallqquuiieerr ccoommbbiinnaacciióónn ddee ppaarrttííccuullaass ddiissuueellttaass eenn uunn ddiissoollvveennttee..  LLaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa ddeeppeennddee ddeell nnúúmmeerroo ddee ppaarrttííccuullaass yy nnoo ddee ssuu nnaattuurraalleezzaa.. UUnnaa mmoollééccuullaa ddee pprrootteeíínnaa eejjeerrccee llaa mmiissmmaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa qquuee uunn iióónn cclloorruurroo,, iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee ddee ssuu ttaammaaññoo..
 24. 24.  Cuando dos soluciones ttiieenneenn ddiiffeerreennttee pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa,, ssee ddiiccee qquuee llaa mmááss ccoonncceennttrraaddaa eess hhiippeerrttóónniiccaa rreessppeeccttoo aa llaa mmááss ddiilluuiiddaa yy qquuee eessttaa úúllttiimmaa eess hhiippoottóónniiccaa rreessppeeccttoo aa llaa mmááss ccoonncceennttrraaddaa..  LLaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa ppuueeddee eexxpplliiccaarr llooss ffeennóómmeennooss ddee llaa hheemmóólliissiiss,, eell ddee llaa ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee aalliimmeennttooss yy llaa ttrraannssppiirraacciióónn eenn ppllaannttaass..  CCuuaannddoo uunnaa ssoolluucciióónn ttiieennee llaa mmiissmmaa oossmmoollaarriiddaadd qquuee llaa ssaannggrree,, ssee ddiiccee qquuee eess iissoottóónniiccaa.. SSii ssee ppoonneenn eerriittrroocciittooss eenn uunnaa ssoolluucciióónn hhiippeerrttóónniiccaa,, llooss eerriittrroocciittooss ssee ddeesshhiiddrraattaann eenn uunn ffeennóómmeennoo llllaammaaddoo ccrreennaacciióónn..
 25. 25.  Si se ppoonneenn eenn uunnaa ssoolluucciióónn hhiippoottóónniiccaa,, llooss eerriittrroocciittooss ssee lllleennaann ddee aagguuaa yy eevveennttuuaallmmeennttee ssee rroommppeenn ––ssee hheemmoolliizzaann--..  EEnn uunnaa ssoolluucciióónn iissoottóónniiccaa,, llooss eerriittrroocciittooss ccoonnsseerrvvaann ssuuss pprrooppiieeddaaddeess yy ssuu ffoorrmmaa..  EEnn aallgguunnaass eennffeerrmmeeddaaddeess ccoommoo llaa ddeessnnuuttrriicciióónn oo mmaall ffuunncciioonnaammiieennttoo rreennaall,, llaa pprreessiióónn oossmmóóttiiccaa eess mmeennoorr yy ssee pprroodduuccee eeddeemmaa..  EEnn bbiioollooggííaa tteenneemmooss mmeemmbbrraannaass qquuee ssoonn sseemmiippeerrmmeeaabblleess oo sseelleeccttiivvaammeennttee ppeerrmmeeaabblleess,, eess ddeecciirr,, ssóólloo ppeerrmmiitteenn eell ppaassoo ddee aallgguunnooss ssoolluuttooss oo ssóólloo ddeell ddiissoollvveennttee..  EEll mmoovviimmiieennttoo ddee iioonneess oo mmoollééccuullaass ppeeqquueeññaass aa ttrraavvééss ddee mmeemmbbrraannaass sseelleeccttiivvaammeennttee ppeerrmmeeaabblleess ssee llllaammaa ddiiáálliissiiss..

×