Aquí eessttáánn aallgguunnooss ccoonnsseejjooss qquuee BBiillll 
GGaatteess rreecciieenntteemmeennttee ddiiccttóó eenn uun...
HHaabbllaa ddee ccóómmoo llaa ""ppoollííttiiccaa eedduuccaattiivvaa ddee vviiddaa 
ffáácciill ppaarraa llooss nniiññooss""...
Muy conciso, todos esperaban qquuee ffuueerraa aa hhaacceerr 
uunn ddiissccuurrssoo ddee uunnaa hhoorraa oo mmááss,, hhaab...
RReeggllaa 11 
LLaa vviiddaa nnoo eess ffáácciill,, aaccoossttúúmmbbrraattee aa eelllloo.
RReeggllaa 22 
EEll mmuunnddoo nnoo eessttáá pprreeooccuuppaaddoo 
ppoorr ttuu aauuttooeessttiimmaa.. 
EEll mmuunnddoo ees...
RReeggllaa 33 
NNoo ggaannaarrááss 2200..000000 $$ aall mmeess 
nnaaddaa mmááss ppoorr ssaalliirr ddee llaa eessccuueellaa...
RReeggllaa 44 
SSii ccrreeeess qquuee ttuu pprrooffeessoorr eess dduurroo,, 
eessppeerraa aa tteenneerr uunn JJeeffee.. 
E...
RReeggllaa 55 
VVeennddeerr ppaappeell uussaaddoo oo ttrraabbaajjaarr llooss ddííaass ffeessttiivvooss nnoo 
eess sseerr l...
RReeggllaa 66 
SSii ttee eeqquuiivvooccaass,, nnoo llee eecchheess llaa ccuullppaa aa ttuuss 
ppaaddrreess oo aa llaa mmaa...
RReeggllaa 77 
AAnntteess ddee nnaacceerr ttúú,, ttuuss ppaaddrreess nnoo 
eerraann ttaann ccrrííttiiccooss ccoommoo aahho...
RReeggllaa 88 
LLaa eessccuueellaa ppuueeddee hhaabbeerr eelliimmiinnaaddoo llaa ddiissttiinncciióónn 
eennttrree eexxccee...
RReeggllaa 99 
LLaa vviiddaa nnoo eessttáá ddiivviiddiiddaa eenn bbiimmeessttrreess.. 
TTúú nnoo tteennddrrááss llaarrggaa...
RReeggllaa 1100 
LLaa tteelleevviissiióónn NNOO eess llaa vviiddaa rreeaall.. 
EEnn llaa vviiddaa rreeaall,, llaass ppeerr...
RReeggllaa 1111 
SSéé aammaabbllee ccoonn llooss eessttuuddiioossooss ((aaqquueellllooss eessttuuddiiaanntteess 
qquuee tt...
BBiillll GGaatteess.. 
Dueño de la mayor fortuna personal ddeell mmuunnddoo,, yy ddee 
MMiiccrroossoofftt,, llaa úúnniicca...
Imprime, relee, repasa y muéstraselo aa ttooddooss llooss qquuee 
ssiinncceerraammeennttee ccrreeaass qquuee ppuueeddaann ...
Y si tienes la suerte ddee tteenneerrllooss cceerrccaa 
yy eell ccoorraajjee ppaarraa hhaacceerrlloo,, 
eennssééññaasseell...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

conferencia de Bill Gates a los estudiantes de secundaria

330 visualizaciones

Publicado el

Recomendaciones de Bill Gates a los estudiantes de secundaria

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
330
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
35
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

conferencia de Bill Gates a los estudiantes de secundaria

 1. 1. Aquí eessttáánn aallgguunnooss ccoonnsseejjooss qquuee BBiillll GGaatteess rreecciieenntteemmeennttee ddiiccttóó eenn uunnaa ccoonnffeerreenncciiaa eenn uunnaa eessccuueellaa sseeccuunnddaarriiaa ssoobbrree 1111 ccoossaass qquuee llooss eessttuuddiiaanntteess nnoo aapprreennddeenn eenn llaa eessccuueellaa..
 2. 2. HHaabbllaa ddee ccóómmoo llaa ""ppoollííttiiccaa eedduuccaattiivvaa ddee vviiddaa ffáácciill ppaarraa llooss nniiññooss"" hhaa oorriiggiinnaaddoo uunnaa ggeenneerraacciióónn ssiinn ccoonncceeppttoo ddee llaa rreeaalliiddaadd,, yy ccóómmoo eessttaa ppoollííttiiccaa hhaa lllleevvaaddoo aa llaass ppeerrssoonnaass aa ffaallllaarr eenn ssuuss vviiddaass ddeessppuuééss ddee llaa eessccuueellaa..
 3. 3. Muy conciso, todos esperaban qquuee ffuueerraa aa hhaacceerr uunn ddiissccuurrssoo ddee uunnaa hhoorraa oo mmááss,, hhaabbllóó mmeennooss ddee 55 mmiinnuuttooss,, llee aappllaauuddiieerroonn mmááss ddee 1100 mmiinnuuttooss ssiinn ppaarraarr,, ddiioo llaass ggrraacciiaass yy ssee ffuuee eennsseegguuiiddaa eenn ssuu hheelliiccóópptteerroo..
 4. 4. RReeggllaa 11 LLaa vviiddaa nnoo eess ffáácciill,, aaccoossttúúmmbbrraattee aa eelllloo.
 5. 5. RReeggllaa 22 EEll mmuunnddoo nnoo eessttáá pprreeooccuuppaaddoo ppoorr ttuu aauuttooeessttiimmaa.. EEll mmuunnddoo eessppeerraa qquuee hhaaggaass aallggoo úúttiill ppoorr ééll AANNTTEESS ddee sseennttiirrttee bbiieenn ccoonnttiiggoo mmiissmmoo..
 6. 6. RReeggllaa 33 NNoo ggaannaarrááss 2200..000000 $$ aall mmeess nnaaddaa mmááss ppoorr ssaalliirr ddee llaa eessccuueellaa.. NNoo sseerrááss vviicceepprreessiiddeennttee ddee uunnaa eemmpprreessaa ccoonn ccoocchhee yy tteellééffoonnoo aa ttuu ddiissppoossiicciióónn,, hhaassttaa qquuee ccoonn ttuu eessffuueerrzzoo hhaayyaass ccoonnsseegguuiiddoo ccoommpprraarr ttuu pprrooppiioo ccoocchhee yy tteellééffoonnoo..
 7. 7. RReeggllaa 44 SSii ccrreeeess qquuee ttuu pprrooffeessoorr eess dduurroo,, eessppeerraa aa tteenneerr uunn JJeeffee.. EEssee ssíí qquuee nnoo tteennddrráá vvooccaacciióónn ddee eennsseeññaannzzaa nnii llaa ppaacciieenncciiaa rreeqquueerriiddaa..
 8. 8. RReeggllaa 55 VVeennddeerr ppaappeell uussaaddoo oo ttrraabbaajjaarr llooss ddííaass ffeessttiivvooss nnoo eess sseerr lloo úúllttiimmoo eenn llaa eessccaallaa ssoocciiaall.. TTuuss aabbuueellooss tteennííaann uunnaa ppaallaabbrraa ddiiffeerreennttee ppaarraa eessoo:: lloo llllaammaabbaann ooppoorrttuunniiddaadd..
 9. 9. RReeggllaa 66 SSii ttee eeqquuiivvooccaass,, nnoo llee eecchheess llaa ccuullppaa aa ttuuss ppaaddrreess oo aa llaa mmaallaa ssuueerrttee.. PPoorr lloo ttaannttoo nnoo lllloorriissqquueeeess ppoorr ttuuss eerrrroorreess,, aapprreennddee ddee eellllooss..
 10. 10. RReeggllaa 77 AAnntteess ddee nnaacceerr ttúú,, ttuuss ppaaddrreess nnoo eerraann ttaann ccrrííttiiccooss ccoommoo aahhoorraa.. EEllllooss ssee vvoollvviieerroonn aassíí ppoorr ppaaggaarr ttuuss ccuueennttaass,, llaavvaarr ttuuss rrooppaass yy ooíírrttee ddeecciirr qquuee ssoonn ““rriiddííccuullooss””.. PPoorr ttaannttoo,, aanntteess ddee ssaallvvaarr eell ppllaanneettaa ppaarraa llaa pprróóxxiimmaa ggeenneerraacciióónn,, qquueerriieennddoo rreemmeeddiiaarr llooss eerrrroorreess ddee llaa ggeenneerraacciióónn ddee ttuuss ppaaddrreess,, ccoommiieennzzaa lliimmppiiaannddoo llaass ccoossaass ddee ttuu pprrooppiiaa vviiddaa,, eemmppeezzaannddoo ppoorr ttuu hhaabbiittaacciióónn..
 11. 11. RReeggllaa 88 LLaa eessccuueellaa ppuueeddee hhaabbeerr eelliimmiinnaaddoo llaa ddiissttiinncciióónn eennttrree eexxcceelleenntteess,, bbuueennooss yy rreegguullaarreess,, ppeerroo llaa vviiddaa nnoo eess aassíí.. EEnn mmuucchhaass eessccuueellaass hhooyy nnoo rreeppiitteess eell ccuurrssoo,, hhaacceenn qquuee ttuuss ttaarreeaass sseeaann ccaaddaa vveezz mmááss ffáácciilleess yy ttiieenneess llaass ooppoorrttuunniiddaaddeess qquuee nneecceessiitteess hhaassttaa aapprroobbaarr.. EEssttoo nnoo ssee ppaarreeccee eenn nnaaddaa aa llaa vviiddaa rreeaall.. SSii ffaallllaass,, eessttááss ddeessppeeddiiddoo.. AAssíí qquuee aacciieerrttaa aa llaa pprriimmeerraa..
 12. 12. RReeggllaa 99 LLaa vviiddaa nnoo eessttáá ddiivviiddiiddaa eenn bbiimmeessttrreess.. TTúú nnoo tteennddrrááss llaarrggaass vvaaccaacciioonneess ddee vveerraannoo yy nnoo eennccoonnttrraarrááss qquuiieenn ttee aayyuuddee aa ccuummpplliirr ccoonn ttuuss ttaarreeaass,, nnii jjeeffeess qquuee ssee iinntteerreesseenn eenn aayyuuddaarrttee ppaarraa qquuee ttee eennccuueennttrreess aa ttii mmiissmmoo.. TTooddoo eessttoo yy mmuucchhoo mmááss,, tteennddrrááss qquuee hhaacceerrlloo eenn ttuu ttiieemmppoo lliibbrree..
 13. 13. RReeggllaa 1100 LLaa tteelleevviissiióónn NNOO eess llaa vviiddaa rreeaall.. EEnn llaa vviiddaa rreeaall,, llaass ppeerrssoonnaass ttiieenneenn qquuee ddeejjaarr llooss jjuueeggooss,, eell bbaarr,, llooss bbaaiilleess oo llooss aammiiggooss,, ppaarraa iirrssee aa ttrraabbaajjaarr..
 14. 14. RReeggllaa 1111 SSéé aammaabbllee ccoonn llooss eessttuuddiioossooss ((aaqquueellllooss eessttuuddiiaanntteess qquuee ttúú yy mmuucchhooss oottrrooss jjuuzzggaann qquuee ssoonn ssoonnssooss)).. EExxiisstteenn mmuucchhaass pprroobbaabbiilliiddaaddeess ddee qquuee tteerrmmiinneess ttrraabbaajjaannddoo PPAARRAA uunnoo ddee eellllooss..
 15. 15. BBiillll GGaatteess.. Dueño de la mayor fortuna personal ddeell mmuunnddoo,, yy ddee MMiiccrroossoofftt,, llaa úúnniiccaa eemmpprreessaa qquuee ssee eennffrreennttóó yy vveenncciióó aa IIBBMM ddeessddee ssuu ffuunnddaacciióónn aa mmeeddiiaaddooss ddeell ssiigglloo XXXX,, llaa eemmpprreessaa qquuee ccoonnssttrruuyyóó eell pprriimmeerr CCeerreebbrroo EElleettrróónniiccoo ((ccoommppuuttaaddoorr)) ddeell mmuunnddoo..
 16. 16. Imprime, relee, repasa y muéstraselo aa ttooddooss llooss qquuee ssiinncceerraammeennttee ccrreeaass qquuee ppuueeddaann sseerr ttuuss aammiiggooss,, oo qquuee mmeerreezzccaann uunnaa ccllaassee,, mmuuyy ppaarrttiiccuullaarr,, ddaaddaa ppoorr qquuiieenn eennttiieennddee ddeell aassuunnttoo ......
 17. 17. Y si tienes la suerte ddee tteenneerrllooss cceerrccaa yy eell ccoorraajjee ppaarraa hhaacceerrlloo,, eennssééññaasseelloo aa ttuuss ppaaddrreess yy aa ttuuss hhiijjooss..

×