PARTES DE HARDWARE Y SOFTWARE

277 visualizaciones

Publicado el

es una exposicion acerca del hardware que nos sera util para todos

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
277
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

PARTES DE HARDWARE Y SOFTWARE

 1. 1. HHAARRDDWWAARREE YY SSOOFFTTWWAARREE
 2. 2. EELL LLEENNGGUUAAJJEE DDEE LLOOSS OORRDDEENNAADDOORREESS  TTooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn qquuee eennttrraa yy pprroocceessaa uunn oorrddeennaaddoorr eess ccooddiiffiiccaaddaa ccoonn eell ccóóddiiggoo bbiinnaarriioo,, eess ddeecciirr,, uuttiilliizzaa úúnniiccaammeennttee cceerrooss yy uunnooss ppaarraa ssuu rreepprreesseennttaacciióónn..  AA llaa uunniiddaadd mmíínniimmaa ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssee llee llllaammaa bbiitt,, qquuee eess uunn ““oo”” oo uunn ““11””..
 3. 3. HHAARRDDWWAARREE DDEE UUNN OORRDDEENNAADDOORR PPCC  EEssttáá ccoommppuueessttoo bbáássiiccaammeennttee ppoorr:: • TToorrrree,, ddeennttrroo ddee llaa ccuuaall ssee eennccuueennttrraa llaa ffuueennttee ddee aalliimmeennttaacciióónn yy llaa ppllaaccaa bbaassee ((mmiiccrroopprroocceessaaddoorr,, mmeemmoorriiaa RRAAMM,, ppuueerrttooss,, cchhiippsseett,, mmeemmoorriiaa BBIIOOSS,, eettcc)) • PPeerriifféérriiccooss ddee eennttrraaddaa:: PPeerrmmiitteenn qquuee eell uussuuaarriioo ssee ccoommuunniiqquuee ccoonn eell oorrddeennaaddoorr.. SSoonn:: tteeccllaaddoo,, rraattóónn,, mmiiccrróóffoonnoo,, eettcc.... • PPeerriifféérriiccooss ddee ssaalliiddaa:: PPeerrmmiitteenn qquuee eell oorrddeennaaddoorr ssee ccoommuunniiqquuee ccoonn eell uussuuaarriioo.. SSoonn:: mmoonniittoorr,, iimmpprreessoorraa,, aallttaavvoocceess,, eettcc.... • UUnniiddaaddeess ddee aallmmaacceennaammiieennttoo:: SSoonn llooss ddiissppoossiittiivvooss qquuee ppeerrmmiitteenn aallmmaacceennaarr llooss pprrooggrraammaass yy aarrcchhiivvooss ddee ffoorrmmaa ppeerrmmaanneennttee (( ccuuaannddoo ssee aappaaggaa eell oorrddeennaaddoorr nnoo ddeessaappaarreecceenn))
 4. 4. HHaarrddwwaarree  11..MMoonniittoorr  22.. PPllaaccaa bbaassee  33.. MMiiccrroopprroocceessaaddoorr  44.. MMeemmoorriiaa RRAAMM  55.. TTaarrjjeettaass ddee eexxppaannssiióónn..  66.. FFuueennttee ddee aalliimmeennttaacciióónn  77..UUnniiddaadd CCDD//DDVVDD  88..DDiissccoo dduurroo  99.. TTeeccllaaddoo  1100.. RRaattóónn
 5. 5. CCaarrccaassaa  EEss uunnaa ccaajjaa ddoonnddee ssee eennccuueennttrraann llooss eelleemmeennttooss ffuunnddaammeennttaalleess ddeell oorrddeennaaddoorr.. CCoonnttiieennee llaa ffuueennttee ddee aalliimmeennttaacciióónn,, ppllaaccaa bbaassee yy aallgguunnaass uunniiddaaddeess ddee aallmmaacceennaammiieennttoo ccoommoo ddiissppoossiittiivvoo CCDD//DDVVDD,, ddiissccoo dduurroo,, eettcc....
 6. 6. FFUUEENNTTEE DDEE AALLIIMMEENNTTAACCIIÓÓNN  EEss uunn ddiissppoossiittiivvoo qquuee ttrraannssffoorrmmaa llaa tteennssiióónn ddee rreedd ((222200 vvoollttiiooss aalltteerrnnooss)) eenn eell vvoollttaajjee nneecceessaarriioo ppaarraa aalliimmeennttaarr llooss ddiissppoossiittiivvooss eelleeccttrróónniiccooss ddeell PPCC ((ccoorrrriieennttee ccoonnttiinnuuaa yy bbaajjoo vvoollttaajjee))
 7. 7. PPllaaccaa bbaassee  PPllaaccaa ccoonn cciirrccuuiittooss iimmpprreessooss yy cchhiippss eelleeccttrróónniiccooss ddoonnddee ssee ccoonneeccttaann ttooddooss llooss eelleemmeennttooss ddeell oorrddeennaaddoorr..
 8. 8. DDiissppoossiittiivvooss ddee llaa ppllaaccaa bbaassee  MMiiccrroopprroocceessaaddoorr:: EEss uunn cchhiipp eelleeccttrróónniiccoo qquuee pprroocceessaa ttooddaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn.. EEss eell cceerreebbrroo ddeell oorrddeennaaddoorr.. EEssttee cchhiipp ddeebbee ddee sseerr rreeffrriiggeerraaddoo ppoorr uunn vveennttiillaaddoorr.. LLaass ccaarraacctteerrííssttiiccaass qquuee iinnddiiccaann ssuu vveelloocciiddaadd ssoonn:: • EEll nnúúmmeerroo ddee iinnssttrruucccciioonneess qquuee ppuueeddee eejjeeccuuttaarr eenn uunn sseegguunnddoo ((eenn ggiiggaahheerrcciiooss)) • EEll nnúúmmeerroo ddee bbiittss qquuee ppuueeddee uussaarr eenn ccaaddaa ooppeerraacciióónn..
 9. 9. MMEEMMOORRIIAA RRAAMM  EEss llaa mmeemmoorriiaa ddoonnddee ssee eessccrriibbeenn llaass iinnssttrruucccciioonneess qquuee ddeebbee eejjeeccuuttaarr eell mmiiccrroopprroocceessaaddoorr..  SSiinn mmeemmoorriiaa RRAAMM eell oorrddeennaaddoorr nnoo ppuueeddee ffuunncciioonnaarr,, ppuueess nnoo eexxiissttee uunn lluuggaarr ddoonnddee aallmmaacceennaarr aaqquueelllloo qquuee ddeebbee ddee lleeeerr eell mmiiccrroopprroocceessaaddoorr..  CCuuaannttaa mmaass mmeemmoorriiaa RRAAMM tteennggaa uunn PPCC mmaass rrááppiiddoo iirráá,, ppuueess mmeennooss aacccceessooss aa llaass uunniiddaaddeess ddee aallmmaacceennaammiieennttoo ddeebbeerráá hhaacceerr..
 10. 10. RRAANNUURRAASS DDEE EEXXPPAANNSSIIÓÓNN  EEnn eellllaass ssee iinnsseerrttaann ttaarrjjeettaass eelleeccttrróónniiccaass qquuee eexxppaannddeenn llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess ddeell oorrddeennaaddoorr ((ttaarrjjeettaa ggrrááffiiccaa,, ddee ssoonniiddoo,, ddee tteelleevviissiióónn,, ddee rreedd,,....))
 11. 11. CChhiipp BBIIOOSS  EEss uunn cchhiipp aalloojjaaddoo eenn llaa ppllaaccaa bbaassee qquuee aallmmaacceennaa llaass iinnssttrruucccciioonneess qquuee iinniicciiaann eell oorrddeennaaddoorr,, aanntteess ddee qquuee eell ssiisstteemmaa ooppeerraattiivvoo ttoommee eell ccoonnttrrooll ddeell mmiissmmoo..
 12. 12. CCOONNEECCTTOORREESS IIDDEE//AATTAA//SSAATTAA  SSoonn ccoonneeccttoorreess ddoonnddee ssee ccoonneeccttaann llooss ddiissccooss dduurrooss yy uunniiddaaddeess CCDD//DDVVDD..
 13. 13. CCAABBLLEE BBUUSS  EEnn iinnffoorrmmááttiiccaa,, llaass ppiissttaass eellééccttrriiccaass ppoorr ddoonnddee cciirrccuullaann llooss ddaattooss yy ddiirreecccciioonneess,, ssee lleess ddeennoommiinnaa BBUUSS..  LLooss ccaabblleess uuttiilliizzaaddooss ppaarraa uunniirr eell ddiissccoo dduurroo oo uunniiddaadd CCDD//DDVVDD ssoonn ccaabblleess bbuuss.. PPuueeddeenn sseerr:: • IIDDEE • SSAATTAA
 14. 14. PPUUEERRTTOOSS DDEE EENNTTRRAADDAA YY SSAALLIIDDAA  SSoonn llooss ccoonneeccttoorreess ddee llaa ppllaaccaa bbaassee ddoonnddee ssee ccoonneeccttaann llooss ddiissppoossiittiivvooss eexxtteerrnnooss ((mmoonniittoorr,, iimmpprreessoorraa,, rraattóónn,, ddiissccoo dduurroo eexxtteerrnnoo,, ppeenn ddrriivvee,, ccoonneeccttoorreess aauuddiioo,, ccaabbllee ddee rreedd,, eettcc....))
 15. 15. UUnniiddaaddeess ddee aallmmaacceennaammiieennttoo  SSoonn llooss ddiissppoossiittiivvooss ddoonnddee ssee aallmmaacceennaann llooss pprrooggrraammaass yy aarrcchhiivvooss ddee ffoorrmmaa ppeerrmmaanneennttee,, eess ddeecciirr,, ccuuaannddoo ssee aappaaggaa eell PPCC,, llooss ddaattooss ccoonnttiinnúúaann gguuaarrddaaddooss..  PPuueeddeenn sseerr:: • MMaaggnnééttiiccaass:: ddiissccoo dduurroo,, ddiissqquueettee.. • ÓÓppttiiccaass:: UUnniiddaadd CCDD//DDVVDD//BBlluuee rraayy • EElleeccttrróónniiccaass:: PPeenn ddrriivvee,, MMeemmoorriiaa SSDD
 16. 16. SSooffttwwaarree  EEss llaa ppaarrttee nnoo ffííssiiccaa ddeell oorrddeennaaddoorr,, eess ddeecciirr,, llaass iinnssttrruucccciioonneess oo pprrooggrraammaass qquuee ddeebbee ddee eejjeeccuuttaarr eell mmiiccrroopprroocceessaaddoorr..  TTiippooss:: • AApplliiccaacciioonneess:: RReeaalliizzaann aallgguunnaa ffuunncciióónn eessppeeccííffiiccaa.. WWoorrdd,, PPaaiinntt,, IInntteerrnneett EExxpplloorreerr.. • SSiisstteemmaass ooppeerraattiivvooss:: EEss eell pprrooggrraammaa bbaassee ddee uunn PPCC.. GGeessttiioonnaa ttooddooss llooss rreeccuurrssooss ddeell oorrddeennaaddoorr.. UUnn oorrddeennaaddoorr nnoo ppuueeddee ffuunncciioonnaarr ssiinn uunn ssiisstteemmaa ooppeerraattiivvoo iinnssttaallaaddoo.. WWiinnddoowwss,, LLiinnuuxx.. • LLeenngguuaajjeess ddee pprrooggrraammaacciióónn:: SSoonn pprrooggrraammaass ppaarraa hhaacceerr pprrooggrraammaass.. CC++++,, VViissuuaall BBaassiicc,, PPaassccaall,, eettcc....
 17. 17. MMAANNTTEENNIIMMIIEENNTTOO DDEELL PPCC PPaarraa qquuee eell PPCC ffuunncciioonnee ccoorrrreeccttaammeennttee ssee ddeebbee ddee lllleevvaarr aa ccaabboo uunn mmaanntteenniimmiieennttoo ppeerriióóddiiccoo:: DDiissccoo dduurroo:: EElliimmiinnaarr pprrooggrraammaass nnoo uussaaddooss yy ddeessppuuééss ssee ddeebbee ddee ddeessffrraaggaammeennttaarr.. AAccttuuaalliizzaacciioonneess ddeell ssiisstteemmaa ooppeerraattiivvoo:: DDeebbee aaccttuuaalliizzaarrssee ppaarraa aaddaappttaarrssee eenn ttiieemmppoo rreeaall aaññaaddiieennddoo nnuueevvooss ddrriivveerrss,, mmeejjoorraass yy ccoorrrreecccciioonneess ddee eerrrroorreess ddee pprrooggrraammaacciióónn ((sseerrvviiccee ppaacckkss)).. PPaarraa eelllloo eell PPCC ccoonn MMiiccrroossoofftt ((eenn eell ccaassoo ddee wwiinnddoowwss)) mmeeddiiaannttee WWiinnddoowwss UUppddaattee..

×