Copyright © 2008 by: 
Center for Spoken 
Words / Institute of 
Yorùbá Culture. 
All right reserved This 
book may not be 
...
sections 107 and 108 
of the US copyright 
Law except by 
reviewer for public 
press).without written 
permission from the...
2008. 
ISBN: 978-0-615- 
24432-7 TABLE OF 
CONTENTS 
Preface: ----------------- 
----------------------------- 
----------...
Pg4 
Acknowledgement: ---- 
----------------------------- 
---------------------------- 
Pg4 
Foreword: --------------- 
-...
---------------------------- 
Pg7-14 
Figures of the 256 
Odù Ifá: ----------------- 
----------------------------- 
-----...
Òtúrúpọǹmejì 
Ọ̀sẹ́méjì 
Ọ̀fuńméjì PREFACE 
Although much have been done by many 
other writers on the subject of Ifá an...
Dedication 
This book is dedicated to all the 
prophets that are known by humanity. It 
is dedicated to the spirit of Òrun...
Adérótìmí Láyadé alias Dotlay met his 
mysterious death on his way to Benin 
between Ilésha and Akure road in 
Nigeria. Th...
Left to rightỌmọ Ọba Adégbóyèga Dọ̀tun 
Adérótìmì Láyadé. 1950-2008 Oba 
Adémilúyì (Ọọni Àjàguń) reined 1910 
1930. IléIf...
ACKNOWLEDGEMENT 
I thank everyone that has helped me to 
make these books possible. One saying 
in Ilé If ẹ̀ says:“Àgìdímọ...
There is no only one way or one solution 
to the preservation of the knowledge 
from Ifa teachings.
FOREWORD 
I thank Olódùmarè for the opportunities 
that have been giving to me. I belief the 
most important thing in life...
INTRODUCTION 
This book is a continuation of the major 
Odù Ifá Ilé Ifè Volume one. Because the 
book will be too volumino...
practice Ifá. People look for Ifá. Human 
thirst for knowledge and wisdom will 
continue for eternity. I hope to continue ...
ll ll ll ll 
l l ll ll l l l l ll ll l l l l ll ll 
ll ll Èjì Ogbè Ọ̀ yẹ̀kú 
méjì Ìwòrì méjì 4 
l l 
ll ll ll ll l l Èdí m...
ll ll ll ll l l ll ll ll ll ll ll ll 
ll l l ll ll Ọ̀ bàrà méjì Ọ̀ 
kànràn méjì Ìrosùn 
méjì 8 
ll ll 
ll ll 
l l 
l l 
Ọ̀...
9 10 11 l l ll ll l l 
l l l l l l l l l l ll ll ll ll l l l 
l Ògúndá méjì Òsa 
méjì Ìrẹtẹ̀ méjì 
Èjì ẹlẹ́mẹrẹ̀ 12 
l l 
...
l l 
Ètúrá méjì 
13 14 15 ll ll ll ll l l 
ll ll l l ll ll l l ll ll l l ll ll 
ll ll l l Ètúrúpòn méjì 
Ìká méjì Ọ̀ sẹ́ m...
ll ll 
l l 
ll ll 
l l 
Ọ̀ fún méjì 
Ọ̀ràngún méjì Àpólà 
Ogbè 
17
ll l 
ll l 
ll l 
ll l 
Ogbè-yẹ̀kú 18 
ll l 
l l 
l l
ll l 
Ogbè-wòrì 19 
l l 
ll l ll l l l Ogbè-dí 20 
l l 
ll l 
ll l
ll l 
Ogbè-bàrà 
21 
ll l 
ll l 
ll l 
l l 
Ogbè-kànràn 22
l l 
l l 
ll l 
ll l 
Ogbè-ròsún 
25 
ll l 
l l
l l 
l l 
Ogbè-sá 
Ogbèríkà 26 
l l 
l l 
ll l 
l l 
Ogbè-rẹtẹ̀
Ogbè wáat ẹ̀ 23 
ll l 
ll l 
l l 
l l 
Ogbè-wọ́nrín 
Ogbè w ọ́nlé 27 
l l
ll l 
l l 
l l 
Ogbè-túrá 
Ogbè alárá 24 
l l 
l l 
l l 
ll l
Ogbè-gúndá 
Ogbè-y ọ́nú 
28 
ll l 
ll l 
ll l 
ll l 
Ogbè-túrúpọ̀n
Ogbè tọ́mọpọ̀n 
29 
ll l 
l l ll l ll l Ogbè-ká 30 
l l 
ll l l l ll l Ogbè-sẹ́ 31
ll l 
l l 
ll l 
l l 
Ogbè-fún Àpólà Ọ̀ 
yẹ̀kú 
32 33 34 35 l ll ll ll l ll l 
ll
l ll l ll ll l ll ll l ll l ll ll l 
ll ll l ll ll ll l ll ll ll Ọ̀ 
yẹ̀kú -logbè Ọ̀ yẹ̀kú - 
bìwòrì Ọ̀ yẹ̀kú -dí Ọ̀ 
yẹ̀k...
yẹ̀kú -pelékan Ọ̀ yẹ̀kú - 
rosùn Ọ̀ yẹ̀kú -wọ́nrín 
Ọ̀ yẹ̀kú -gúndá 
Ọ̀ yẹ̀kú–kànràn 
40 41 42 43 ll ll l ll l ll 
ll ll 
...
yẹ̀kú -sá Ọ̀ yẹ̀kú -rẹtẹ̀ 
Ọ̀ yẹ̀kú–túrá Ọ̀ yẹ̀kú-túrúpé 
44 45 46 ll ll l ll ll ll 
l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll 
...
47 48 49 50 l ll ll ll l ll l 
l 
l l ll l ll l ll l l l ll l ll l ll l 
l ll ll ll l ll ll ll Ìwòrì- 
Ogbè ÌwòrìỌ̀ yẹ̀kú ...
rosún ll ll 
ll l 
l l 
l ll 
Ìwòrì-wọ́nrín l ll 
l l 
l l 
ll ll 
Ìwòrì-gúndá
55 56 
ll ll l ll 
l l ll l l l ll l l ll l ll 
Ìwòrìọ̀sá Ìwòrì-rẹtẹ̀ 57 
l ll 
ll l 
l l 
l ll
Ìwòrì-túrá 58 
ll ll 
ll l 
l l 
ll ll 
Ìwòrì-túrúpọ̀n 
59 60 ll ll l ll
l l ll l ll l l l ll ll ll ll 
Ìwòrì-Àyọ̀ká ÌwòrìỌ̀ sẹ́ 
61 
ll ll 
l l 
ll l 
l ll 
Ìwòrì-Òfún
62 63 l l ll l 
l ll ll ll l ll ll ll l l ll l 
Èdí-gbè Èdí-yẹ̀kú 
Àpólà Èdí 
64 
ll l 
l ll l ll ll l Èdí-wòrì 65
l l 
ll ll ll ll ll l Èdí-bàrà 
66 67 l l ll ll 
l l ll ll l l ll ll l l ll ll Èdí-kànràn 
Èdí-rosùn 68 
ll ll
l l 
l l 
ll ll 
Èdí-wọ̀ńrìn 69 
l l 
ll ll 
ll ll 
l l 
Èdí-gúndá ll l l l l l
l ll l ll ll ll l ll ll ll l ll l l l 
l l l Èdí-sá Èdí-rete 
Èdí-túrá ll l 
ll ll 
l ll 
ll l 
Èdí-túrúpọ́n 
74 75 76 ll ...
l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll l 
ll l l l Èdí-ká Èdí-sẹ́ 
Èdí-fún 
Àpólà Ọ̀ bàrà 77 78 79 
l l ll l ll l 
l ll ll ll...
81 82 83 ll l l l ll l 
ll ll l ll ll ll ll ll ll ll l ll l 
ll ll ll l ll Ọ̀ 
bàràọ̀kànràn Ọ̀ bàrà 
rósùn Ọ̀ bàrà-wọ́nrín...
ll ll 
l ll 
Òbàrà-èdì 
84 
l l 
l ll l ll ll ll 
85 86 87 88 ll l l l l l ll l
l ll l ll ll ll ll ll l ll ll ll l ll 
l ll l ll l ll l ll ll ll Ọ̀ 
bàràọ̀sá Ọ̀ bàrà-rẹtẹ̀ Ọ̀ 
bàrà-túrá Ọ̀ bàrà-túrúpọ̀n...
Àpólà Ọ̀ kànràn 
92 93 94 95 l ll ll ll ll ll 
l ll 
l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll 
ll ll l l ll l ll l l l Ọ̀ 
kà...
96 97 98 99 l ll l ll ll ll l 
ll 
ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll ll l 
ll l ll ll l ll l l l ll l Ọ̀ 
kànrànọ̀bàrà Ọ̀ 
kà...
l ll ll ll 
l ll l ll ll ll ll ll l ll ll ll l ll 
l ll l l l l l l ll l Ọ̀ 
kànrànọsá Ọ̀ kànràn 
rẹtẹ̀ Ọ̀ kànràn túrá Ọ̀ ...
l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll l 
ll l l l Ọ̀ kànràn-ká Ọ̀ 
kànrànọ̀sẹ́ Ọ̀ 
kànrànọ̀fún 107 
l l 
l l 
l ll 
l ll 
Ìr...
Ìrosùn 
108 109 
ll l ll l 
ll l l l ll ll l ll ll ll ll ll 
ÌrosùnỌ̀ yẹ̀kú Ìrosùn-wòrì 
110 
l l
ll l 
ll ll 
l ll 
Ìrosùn-èdì 
111 
l l 
ll l 
ll ll 
ll ll
ÌrosùnỌ̀ bàrà 112 113 
ll l ll l 
ll l ll l 
ll ll l ll l ll l ll ÌrosùnỌ̀ 
kànràn Ìrosùnọ̀wọ́rín 
114 
l l
l l 
l ll 
ll ll 
Ìrosùn-gúndá 
115 
ll l 
l l 
l ll 
l ll
ÌrosùnỌ̀ sà 116 117 
l l l l 
l l ll l ll ll l ll l ll l ll 
Ìrosùn-rẹtẹ̀ Ìrosùn-túrá 
118 
ll l 
ll l
l ll 
ll l 
Ìrosùn-túrúpọ́n 
119 
ll l 
l l 
ll ll 
ll ll 
Ìrosùn-ká
122 
l ll 
l ll l l l l Ọ̀ wọ́nrín - 
ogbè Ọ̀ wọ́nrín ọ̀yẹ̀kú 
Ọ̀ wọ́nrín -wòrì Ọ̀ 
wọ́nrín -èdí 120 121 
l l ll l 
ll l l...
Ìrosùnọ̀sẹ̀ Ìrosùnọ̀fún 
Àpólà Ọ̀ wọ́nrín 123 
124 ll ll ll ll 
ll ll l ll ll l l l ll l ll l 125 
l ll 
ll ll ll l l l l ...
ll ll ll ll l ll l ll ll l ll l ll l 
l l ll l l l ll l ll l
Ọ̀ wọ́nrín -bàrà Ọ̀ 
wọ́nrín -kànràn Ọ̀ 
wọ́nrín -rosùn Ọ̀ 
wọ́nrín -gúndá 
130 131 132 133 ll ll l ll 
l ll ll ll 
l ll l...
wọ́nrín -túrá Ọ̀ wọ́nrín 
-túrúpọ́n 
134 135 136 
ll ll l ll ll ll 
l ll ll ll l ll ll l l l ll l ll l ll 
l l l Ọ̀ wọ́nrí...
Àpólà Ògúndá 137 138 
l l ll l 
l l ll l l l ll l l ll ll ll 
Ògúndá-Ògbè 
Ògúndá-yẹ̀kú 139 
ll l 
l l 
l l
ll ll 
Ògúndá-wórí 140 
l l 
ll l 
ll l 
l ll 
Ògúndá-dí 
141 142
l l ll l 
ll l ll l 
ll l ll l 
ll ll l ll 
Ògúndá-bàrà Ògúndá-kànràn 
143 
l l 
l l
ll l 
ll ll 
Ògúndá-rosùn 144 
ll l 
ll l 
ll l 
l ll 
Ògúndá-wọ́nrín
Ògúndèrin 
ll l 
l l 
l l 
l ll 
Ògúndá-sà l l l l ll l 
l l ll l ll l ll l l l l l l ll l ll 
ll ll Ògúndà-rete 
Ògúndá-t...
turùpọ̀n 
149 
ll l 
l l 
ll l 
l ll 
Ògúndá-kà 150 151 
l l ll l
ll l l l l l ll l ll ll l ll 
Ògúndá-sẹ́ Ògúndá-fún 
Àpólà Ọ̀ sá 
152 
l ll 
l l 
l l
l l 
Ọ̀ sá-ogbè 153 154 155 
ll ll ll ll l ll 
ll l l l ll l ll l l l ll l ll l ll l 
l l Ọ̀ sá-yẹ̀kú Ọ̀ sá-wòrì 
Ọ̀ sá-dí...
ll l 
ll l 
ll l 
Ọ̀ sá-bàrà 157 158 159 
ll ll l ll ll ll 
ll l l l ll l ll l ll l l l l l ll l 
l l Ọ̀ sá-kànràn Ọ̀ sá-r...
160 
l ll 
l l 
l l 
ll l 
Ọ̀ sá-gúndá 161 162 
163 
l ll l ll ll ll 
l l ll l ll l ll l l l l l l l l l ll
l l ll l ll l ll l l l l l l l l l ll 
l Ọ̀ sá-rẹtẹ̀ Ọ̀ sá-túrá Ọ̀ 
sá-túrúpọ́n 164 165 
166 
ll ll l ll ll ll 
l l ll l l...
167 168 169 170 l l ll l 
ll l l l 
l l ll l l l ll l l ll ll ll l ll ll 
ll l l ll l ll l l l Ìrẹtẹ̀- 
Ògbè Ìrẹtẹ̀-ọ̀yẹ̀k...
ll l ll l l l ll l ll ll ll ll ll ll 
l ll ll l l l ll l ll l Ìrẹtẹ̀Ọ̀ 
bàrà Ìrẹtẹ̀-ọ̀kànràn 
Ìrẹtẹ̀-rosùn Ìrẹtẹ̀-Ọ̀ 
wọ́n...
l l l l ll l ll l l ll l ll l ll ll l 
ll l l l l l ll l Ìrẹtẹ̀-gúndá 
Ìrẹtẹ̀-Òsà Ìrẹtẹ̀-túrá 
Ìrẹtẹ̀-túrúpọ́n 
Ẹ sẹ̀kanọl...
Ìrẹtẹ̀-alájé17 
Àpólà Òtúrá l l 
l ll 
l l 
l l 
Òtúrá-Ògbè 
Òtúrá-oríre Òtúrá- 
Oríkọ̀ ll l
ll ll 
ll l 
ll l 
Òtúrá-yẹ̀kú ll l l l 
l ll ll ll l l ll l ll l l l 
Òtúrá-wòrì Òtúrá-dí 
186 
l l
ll ll 
ll l 
ll l 
Òtúrá-bàrà 187 
ll l 
ll ll 
ll l 
l l 
Òtúrá-kànràn 188 189
l l ll l 
l ll ll ll ll l l l ll l l l 
Òtúrá-rosùn Òtúrá-wọ́nrín 
190 
l l 
l ll 
l l
ll l 
Òtúrá-gúndá 191 
ll l 
l ll l l l l Òtúrá-sá 192 
193 
l l ll l 
l ll ll ll
ll l l l 
l l ll l 
Òtúrá-rẹtẹ̀ Òtúrá-túrúpọ̀n 
194 
ll l 
l ll ll l 
ll l 
Òtúrá-ká 195
l l 
ll ll l l ll l Òtúrá-sẹ́ 196 
ll l 
l ll 
ll l 
l l 
Òtúrá-fún
197 
l ll 
l ll 
l l 
l ll 
Ètúrúpọ̀n-gbé Àpólà 
Ètúrúpọ̀n 
198 
ll ll
ll ll 
ll l 
ll ll 
Ètúrúpọ̀n-yẹ̀kú 199 
200 
ll ll l ll 
l ll ll ll l l ll l ll ll l ll 
Ètúrúpọ́n-wòrì 
Ètúrúpọ̀n-dí l l...
ll ll 
ll ll ll ll l ll ll ll ll l ll l ll l 
l l ll ll l ll ll ll l ll 
Ètúrúpọ̀n-bòrà 
Ètúrúpọ̀n-kànrànÈtúrúpọ́n-rosùn 
...
205 206 
l ll ll ll 
l ll l ll l l l l ll ll l ll 
Ètúrúpọ̀n-gúndá 
Ètúrúpọ̀n-sá 207 208 
l ll l ll 
l ll ll ll 
ll l l l
l ll l ll 
Ètúrúpọ̀n-rẹtẹ̀ 
Ètúrúpọn-túrá 
209 210 
ll ll l ll 
l ll ll ll ll l l l ll ll ll ll 
Ètúrúpọ̀n-ká 
Ètúrúpọ̀n-s...
ll ll 
l ll 
ll l 
l ll 
Ètúrúpọ̀n-fún 
Àpólà Ìka 212 213 
l ll ll ll 
l l ll l l ll ll ll l ll ll ll
Ìká- Ògbè Ìká- yẹ̀kú 
Ìká- gbèmí 
214 215 ll ll l ll 
l l ll l l ll ll ll ll ll l ll 
Ìká- wòrì Ìká- dí 
216 217 
l ll ll ...
ll l ll l ll ll ll ll ll ll l ll 
Ìká- bàrà Ìká- kànràn 
218 219 
l ll ll ll 
l l ll l ll ll l ll ll ll l ll 
Ìká- rosùn Ì...
ll l ll Ìká- gúndá Ìká- sá 
Ìká- rẹtẹ̀ l ll 
ll l ll ll l ll Ìká- túrá 
224 225 226 ll ll l ll ll ll 
ll l ll l l l l ll l...
Àpólà Ọ̀ sẹ́ 227 228 
229 l l ll l ll l 
l ll ll ll l ll l l ll l l l l ll ll 
ll ll ll Ọ̀ sẹ́ Ogbè Ọ̀ sẹ́ 
yẹ̀kú Ọ̀ sẹ́ w...
l ll ll ll Ọ̀ sẹ́ -bàrà Ọ̀ sẹ́ 
-kànràn Ọ̀ sẹ́- ìrosùn 
230 
l l 
ll ll ll l l ll Ọ̀ sẹ́ dí 
234 
ll l
ll ll 
l l 
l ll 
Ọ̀ sẹ́ -wọ́nrín 
235 236 237 l l ll l l l 
l ll l ll l ll l l l l ll l ll ll l 
ll l ll Ọ̀ sẹ́- gúndá Ọ̀...
l l 
ll ll 
l l 
l ll 
Ọ̀ sẹ́- túrá 
Ọ̀ sẹ́ Awúrelà 239 
ll l 
ll ll
l l 
ll ll 
Ọ̀ sẹ́- túrúpọ̀n 240 241 
ll l ll l 
l ll l ll ll l ll l ll ll l ll Ọ̀ 
sẹ́- ká Ọ̀ sẹ́- fún 
242 
l ll
l l 
l ll 
l l 
Ọ̀ fún- ogbè Àpólà Ọ̀ 
fún 
243 244 245 ll ll ll ll l ll 
ll l l l ll l ll ll l ll ll ll ll l 
ll l l l Ọ̀...
246 
l ll 
ll l 
ll ll 
ll l 
Ọ̀ fún- bàrà 247 248 
249 
ll ll l ll ll ll
ll l l l ll l ll ll ll ll l ll l l ll 
l l l Ọ̀ fún- kànràn Ọ̀ 
fún- rosùn Ọ̀ fún-wọ́nrín 
250 
l ll 
l l 
l ll 
ll l
Ọ̀ fún- gúndá 
254 
ll ll 
ll l l ll ll l Ọ̀ fún-òtúrupọ̀n 
Ọ̀ fún- ká Ọ̀ 
fúnọ̀sẹ́ 251 252 253 
ll ll l ll l ll
l l l l ll l l ll ll ll l ll l l l l 
l l Ọ̀ fúnọ̀sá Ọ̀ fún-rẹtẹ̀ 
Ọ̀ fún- túrá 
255 256 ll ll l ll 
l l ll l ll ll l ll l...
A kí fún Irúnmọ̀lẹ ojúkòsí 
W ọ́n ní kí wọ́n óṣe àkàléẹbọ níṣíṣe Ẹbọ 
kíni àwọn yíòṣe? 
Ïjẹ́ẹbọ kín ni akápòń ṣe 
Ẹbọ àík...
Bàbá who was looking intensely at the 
city called Òkò (an ancient Yorùbá 
town); They cast Ifá divination for the 
iruńm...
not let the Akápò"s house be destroyed. 
Ifá does not let Akápò walk away. 
Ẹ bọ: 
The babaláwo should use theỌ̀ pẹ̀lẹ̀ to...
never dies. They will always prevail. 
The Irunmole are the forces in the 
Universe which will bless the client 
with long...
Àrọ̀nì jónáá ilé Olúkòyí Kúlúwẹ́, ó 
jónáá ilé bẹẹrẹbẹẹ 
(Ifá ní kí a ma gbàgbé olóoré, kí a fẹ́ràn) 
(Aláfẹ̀hìn tìẹni bí ...
Ẹ bọ: 
The client should make an offering to 
Èṣù in order to avoid fights. Eku 1,Ẹja 1, 
Epo, Obì, Ataare and Ọti 2, Owó ...
Ó ní ojú kíí pọ́n ni jù kokooko lọ 
Ọrùn kò gbọ́dọ̀ wo ju perépéré 
Dá ifá fún ògún, oníjà-òòlè 
Ẹjẹmu oluwọ́nrán 
A da gì...
amọ̀ fún Ìpèsè fún àwọn Àgbà ifá ní òun 
yíò sọ ẹni di alágbára 
Chapter 3 
Ọ̀ rúnmìlà walks for so long in poverty. 
He s...
Bàràmi Àgbonìrègún; 
Ifá was crying that he doesn"t have the 
arms that one can use for strength; You 
know it is when Ògú...
able to achieve one"s aim. The client 
might be experiencing poverty and 
hardship but things will get better for the 
cli...
Babaláwo ló bá ní kí n m ọ́ padà délé 
mọ́ Gbọọrọgbọ, Ogboorogbo ni kín bá 
òkú ẹ̀ Gboorogbo 
Oníṣẹ̀gùn ló ní kíń mọ padà...
(Ẹbọ RÍRÚ: Eku,Ẹja, Epo,ẹ̀kọ, Àkùkọ, 
Ewé ifá Ewé ifá, pẹ̀lú patẹ́rẹ́ẹbọ) 
Chapter 4 
It is the house that I come from; 
I...
will find his dead body. At the narrow 
path. 
If it is a male, female, witch, wizard, 
catholic – 
Priests, young ones, o...
the client from having success in life. 
The client might be preparing to go on a 
venture. But the enemies do not have 
g...
Molónígbìjà,ọmọ ọ̀dọ̀fin 
Ìwọ ló díjà sílẹ̀ fún Ìwààmikùlẹ́hìn Tííṣe 
ọmọ Ewí Adó 
Ìwọ ló fòkèlè mẹ́ran níọbẹ̀ ikú 
Ifá ní...
Molónìgbèjà; 
They also cast Ifa divination for the 
child of Aro (a name that means „I have 
someone that will fight for ...
Ifá is warning the client to be careful of 
what he or she is doing. The client 
should watch his or her character. He or ...
A dífá fún Òkété 
Tí óń lọ réé tẹ́ọká nífá Ọká bọ̀ gbáwo mì 
Ibi loṣe 
Èrìgì àlọ̀, Ọká bo bá pewùsá 
Bóo báa kú 
Ọká bó g...
favors and ended up without roots; They 
cast Ifá divination teachings for the 
Òkété. 
He was going to initiate (Ọká) the...
might be trying to do a favor like lending 
money out to a friend or taking on a 
serious responsibility or making such 
d...
ní kí niẹbọ, ò ní 
Ẹyẹle méjì àti egbèjìlá 
Ò ńí Ò wọ wọ̀rọ̀ 
Mo ní Ó tutù dún dún 
Ó ní bí kínni 
Mo ní bí aya tuntun tí...
Óní Ewúré kan àti Èjìlélógún lẹbọ 
Mo ní bí òye túntùn tí a ma j ẹ ni Ò nì kì 
wọ́n yan òun lẹ́bọ 
Wọ́n ní Àgùntàn kan Ìtí...
It drops down and I see him; 
I said it is so cool; 
He said like what and I said like the new 
wife that I will have. 
I ...
He said that peregun does not wear last 
years clothes. 
He said 1 goat and 22 cowrie"s 
equivalent are the offerings; I s...
Àlàyé: 
Ifa speaks that there are a lot of good 
things that will come in the life of the 
client, If he or she make offer...
Á diọ̀kanṣoṣo gírogíro 
A dífá fún ọ̀rúnmìlà 
Tí ó wá ní Ìrògún ọ̀tà 
Wọ́n ní yíòṣẹ́gun,ṣùgbọ́n kí ó rúbọ 
Àkùkọ mẹ́ta, ẹg...
It is in twos we usually cast the brass 
bell. 
When we put them together they become 
one. 
Cast Ifá divination teachings...
Epo,Ẹ̀wà, Àgbàdo and Owó Awo. 
Àlàyé: 
Ifá teaches the client that he or she might 
be alone in a fight or difficulties. L...
Wọ́n ní kí ó rúẹbọ 
Ẹbọ: Agada (àdá), àkùkọ, àti isu sísun 
Ifá ní agada yẹni ni Ògún máa fiṣe iṣẹ́ọrọ̀ 
Kí ó máa mún l ọ́...
Èkínní dúpé lọ́wọ́ rẹ̀, ó ní óun fẹ́ kíọ̀gán 
wá laọ̀nà Wá dé ìlú òun, 
Ó ní Ògún yíò diọlọ́rọ̀ 
Ó níọwọ́ rẹ̀ yíò tẹ ọ̀pọ̀...
machete that Ògún will use for 
prosperity. 
He was told to always carry his machete 
with him wherever he goes. They told...
West; 
Ògún now used his machete in his hand. 
He divided the fish into two for both of 
them. 
And gave it to both of the...
Ẹbọ: 
1 machete, yam, palm oil, palm wine, 
Obì Orógbó, Atare,ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó fun 
Awo. 
Àlàyé: 
Ifá teaches the reward of ...
Ẹ báa lọ Òkun, 
Ẹ báa lọ Ọ̀ sà, 
Ifá níń o sìn ní tèmi 
(Ifá ní kí a rúbọ, Ẹsẹ̀ ifá yìí níńsọ fún wa 
pé A kò gbọdọ̀ṣe ẹ...
It doesn"t matter to me. 
It is Ifa who I will worship. 
Ẹ bọ: 
Eku, Obì, Orógbó, Atare. The client 
should learn to worsh...
Ó do lóko 
Ó bà lóko 
Ó fẹ̀yìn ti igi akòko pèré Ọ̀ rọ̀ miṣetán tí 
yíò maa kọ nígbàyí Dífá fún Ọ̀ rúnmìlà 
Tí yíò fi ọmọ ...
rúnmìlà. 
He who was going to take the daughter 
of the owner of the farm for a wife; Not 
too long; not too far. 
Come an...
should make offerings so that all the 
matters will be victorious. Ifa predicted 
that the client will get married to 
som...
èyítí ó túmọ̀ síỌba) (Tàbí Èjíyẹ̀ pàtàkì). 
Chapter 12 
Igúnnugún (the Vulture) is the one that 
lands like an airplane; À...
Àlàyé: 
Ifá predicted that all the children of the 
client will be great people in life like 
the sixteen Olódùs. The Odù ...
Àti Ikú ti dìmùlè 
(Ifá ní kí a rúbọ, nítorí Ikú, Ifá lóun kò ní 
fi wá fú Ikú pa, (Ifá ní kíẹnití Odù yí yọ 
sí lọ dí Òpó...
Ifá says that unless the Eku is in betrayal 
I say it is a taboo in life. 
Ifá will not give Aníkunníkún for death 
to kil...
is one of the situations where the client 
can receive the Ileke of Ifá or Idẹ Ifá, in 
Ògún chain of ògún. It is a protec...
olódùmarè 
(Ifá ní gbogbo Ire tíọmọ Ògúndá 
méjìńwá ni yíò rí látọwọ́ Olódùmarè) 
(Ifá ní ojú owó kò ní pọ́n ẹni náà, Ojú...
give me prosperity of money. 
Elérè has arrived; the child that has the 
sack of abundance and blessing from the 
hand of ...
has Ògúndá méjì will not be wanting of 
money. He or she will not be wanting of 
wife and children. The client will be 
bl...
Èwo niń ò rọ́ dànù 
Èyí Ewé Ìṣẹ́gun 
Gbinrin bí ìtí: 
Èwo niń ò rọ́ dànù 
Èyí Ewé Ire gbogbo 
Gbinrin bí ìtí 
Èwo niń ò...
It stood firm like a locked door. 
Which one should I cut down? 
These leaves are the leaves for medicine 
to have childre...
healer or an herbalist, a therapist or any 
other professor of healing arts. 
Àlàyé: 
Ifa says that the client who has con...
slave taught him for healing work and 
other things, the news spread to town 
and everyone began to come 
toỌ̀rúnmìlà"s h...
wọn tí ó kọ̀ sílẹ̀ tí kòṣe) 
Chapter 16 
Àjagbo jùgbù-jùgbù, jùgbù jùgbù 
The underwear of a person that lives in 
the riv...
The client should find out what the 
traditions of his or her own people have 
been. There is a specific Òrìṣà or ritual 
...
Ìyáńlá abara funfun 
Dífá fún alọ́gbùn-mọ́-nibú, 
Níjọ́ tí wọ́n ń lọ réé pẹja lódò 
Igbá Ògún d ẹ́ja sí méjì 
Lara bá rọ...
water out but does not own the lake; 
On the day they were going to go catch 
fish in the lake. 
On the day they were goin...
fishermen who were in conflict or 
fighting over how they will share the one 
fish they had both caught. Ifá speaks of 
ho...
pé òwò tóń ṣe kò pé, iṣẹ́ rẹ̀ kò sì lọ 
déédéé). 
Chapter 18 
There is no time to stand; 
There is no time to stoop; 
Cas...
has consulted with the babaláwo might 
be engaged in an unprofitable business. 
He or she might need to change the 
nature...
mọ́ lè ba tẹni jẹ́). 
Chapter 20 
The dry tree is usually hard. 
The dry tree does not have juice. 
Cast Ifa divination fo...
the mouths of the people. Throw a party 
for friends and relatives. The offerings 
should be edible food such as pounded 
...
Nígbà òjò ní ìpọ́njúu moníyèré 
Bí ó bá di ìgbàẹ̀ẹ̀rùn tán 
Wọ́n di igbá onígbá òkun 
Wọ́n á di onígbá idẹ 
Èrò ìpò, 
Èròọ...
This season 
Cast Ifá divination for Moníyèré (name 
of an Awo) in the dry season. It is only 
in the rainy season that Mo...
prosperous. We shall leave sufferings 
and hardships behind and move forward 
in life with prosperity.It is time to be 
re...
Chapter 2 
Àfín, the Albino, Awo of Ìlóde (a 
compound in the ancient city of If ẹ̀) 
Cast Ifá divination teachings for Aj...
that says you should do the right thing in 
today"s life. Ẹbọ: 
This is one of the Odùs that also teaches 
the need for go...
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTA 
Mo gbélé fojú sìn ó 
Níṣekú pa Babaláwo 
Mo gbé òde fànyìn sìn ó Níṣekú pa 
Àwọn Àgbà ìṣègùn O o ri ...
Àkùkọ, Àyébọ̀, Àwo Amọ̀ Fún Ìpèsè 
Chapter 3 
I stay at home and accompany you with 
my eyes; 
That is what causes death f...
Ẹbọ: 
Eku,Ẹja, Epo pupa,Ẹ̀kọ, Ewùsá, Obì, 
Àkùkọ, Àyébọ, Owó Awo. 
Àlàyé: 
Ifá predicted that all the things that the 
cli...
Ni Orí igún fi pá 
Òṣì ló ta Àwòròṣàṣà 
Tí ó fi lawoọ̀ràn lẹ́yìn sansansan Tí ó fi 
diẹni tíń sunkoo kiri 
A dífá fún Òbí...
Wọ́n wá ké sí akínsakún 
Tííṣe ọmọ wọn lóde Òkérèwá 
Akínsakún ló wá hun agbọ̀n idẹ fúnwọn, 
l"out ifẹ̀ rere Niwọ́n fiṣe a...
makes him to be crying all over the 
place. 
Cast Ifá divination for Obituni, who was 
the child of Alárá, an ancient Yorù...
of Oník ọngbọ́n of the town of Ìkọngbọ́n. 
Atare replied that he did not know how 
to weave a brass basket. 
They now call...
Àlàyé: 
Ifá predicted that we will no longer 
suffer in life. Ifá says our hardship will 
end. The client will have victor...
Tííṣe binrin Ògún 
Orí tí yíò j"ọ ba lọ́la 
Ẹnìkan kò mọ́ọ́n, 
Kí tọkọtaya mọ́ pe ara wọn ní wèrè Orí 
tí yíò j"ọba lọ́la ...
tomorrow no one knows; Let not the 
husband and the wife call each other 
crazy any longer. The head that will 
become the...
respects the wife. So also there must be 
respect between friends and family. The 
client who has consulted Ifá may rise u...
Odù níẹẹ̀tii? 
Wọ́n ní nítorí Agbára rẹ̀ ti Olódùmarè 
fun un ni 
Chapter 6 
Ha! An elder who lacks control will 
lose his...
Ẹbọ: 
Humility and patience. 
Àlàyé: 
Ifá teaches that it is necessary to be 
humble and patient so that one does not 
los...
The elder should no longer refuse. 
We all have some favor that we can ask 
each other. 
Ẹbọ: 
Kindness, tolerance and bei...
Kí ó maa rúẹbọ àwọn Ajogún 
Ïjẹ́ a wáń bẹ, ań bẹ, 
Àwá mọ̀ọ̀ mọ ńbẹ láyé o Ayé kò ní parun 
Chapter 8 
Òsà Yoo the baba...
short life. 1 Eku méjì,Ẹja méjì, Ìjẹ, Ìmu 
and Owó. 
Àlàyé: 
Ifá teaches that it is better to make 
offerings for longevit...
Chapter 9 
If it is all heads that sleeps in the coffin; 
All the Ìrókò (African hardwood) tree in 
the forest would have ...
feel bad when we have to keep on trying. 
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸ̀WÁ Kókó dé ojú 
Orókún ó pin 
Ọ̀ nà dé orí àpáta pọ rúru 
A dí...
Abo adìe kan àti àkùkọ adiẹ kan 
W ọ́n wá ní ki ifá fu ń pe: 
A lé kú lọ nílé yí 
Yewere ìwo ló na ìjègbé na rẹ̀ pèlú 
A ...
He said he will flog them. 
But he flogged them anyhow. 
When he arrived back at his house he 
found all his family was si...
Listening to advice of the elders so as 
not to have regrets. Not being stubborn 
for not listening to advice. 
Àlàyé: 
It...
Ẹni tó gbẹbọ́ níbẹ̀ kó rúbọ 
Gbogbo ìsọ̀rọ̀ọ̀pẹ̀ 
ÀLÀYÉ: Ifá ní kí a fi asọ araẹni rúbọ, ní 
kíákíá kíá lọ sí ibi tí ań l...
believers, 
If you were advised to make offerings, 
make them, all Ifá believers. 
Ẹbọ: 
The offerings should be the cloth...
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJÌLÁ 
A kìí ní ereé nílé 
Ká gbàwìn ẹ̀wà lóde 
Dífá fún Oge; 
T" ó ńlọ faraṣọfà sọ̀dọ̀ Alágbo-ànná Ẹbọ ...
12 
One should not have peas in the house 
and then go borrow beans from outside. 
Cast Ifa teachings for Oge, an African ...
theỌ̀ pẹ̀lẹ̀ what the offering should be. 
Àlàyé: The client should learn to do 
with with he /she has instead of trying t...
W ọ́n gbẹ́bọ, wọ́n rúbọ 
Bọ̀rọ̀kìnníọ̀run ẹ gbà mí 
Ti ayéń tẹẹ̀ lọ ọ 
Bọ̀rọ̀kìnnìọ̀run kò ní jẹ́ kí tayé ó tẹ́ 
ÀLÀYÉ: i...
The ones in the world are losing ground; 
The dignified in the Heavens will not let 
down the ones in the world. 
Ẹbọ: 
Gi...
but we can only feel them. But 
sometimes they have to be appeased 
through offerings. 
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸRÌNLÁ Ìsáǹsá mé...
The child of the one that carries the 
baggage to take care of his children; Not 
too far; not too long. 
Come and find us...
gbangba oṣe é kan ààṣe sí 
Dífá fún fẹ́rú 
Tíí sawoỌba lálèdeỌ̀ yọ́; 
Ẹbọ ni wọn ní kóṣe ó gbẹ́bọ, ó rúbọ 
Ọba kò rí Fẹ́rú...
He listened to the advice and made the 
offerings. 
The King could not find F ẹ́rú. 
The King could not make life. 
It is ...
before they do anything of importance. 
He or she will be connected to very 
important and powerful people like the 
Presi...
Do a little thing and make a lot of 
prosperity. Cast Ifá teachings forỌ̀ 
rúnmìlà; 
Father was going to use one dollar to...
return make a lot of profit from the 
business. 
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTÀDÍNLÓGÚN 
Mo gbèlè mo fojù sìn ó 
Níí ṣekú pa babalá...
I stay home and accompany you with my 
eyes; That is what causes death for the 
babaláwos. I accompany you with my 
though...
Àlàyé: 
Ifá says the person who is consulting 
with the babaláwos will be prosperous 
if the client makes offerings. He or...
Ọmọ ẹja máa rin 
Ọmọ ẹja máa yan 
Ifá ní kí a rúbọ nítorí ikú, ifá ní kò séwu 
tí a bá rúbọ, kíí a máa rìn, kí a máa yan. ...
Ẹbọ: 
Eku,Ẹja, Orógbó, Atare,Ọtí, Epo pupa. 
Àlàyé: 
Ifá says the client should make offerings 
to prevent death. Ifá says...
ọ̀gbọ́nyin sẹ́bọ Àwọn yẹ̀wù ni ó 
gbọ̀kànhìn méjì Dífá fún Èjìọ̀sà; 
Yiò tòdeọ̀run gbéẹlẹyẹ wáyé 
Ìyà mi Òṣòròngà ló dámi ...
the babaláwos. The rest that carries the 
two; 
Cast Ifá divination teachings for ÈjìỌ̀ sà 
(one of the Olódùs). He was go...
makes offerings to them. They will 
support him or her in all problems of 
life. 
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ OGÚN 
Oṣoṣo ẹ̀gà ni ó tọ ...
máṣe náaẹnìkan. 
Chapter 20 
The Ẹ̀gà bird (African parakeet) was the 
one that sounds like the witches. Cast Ifá 
teachin...
Ẹ bọ: 
Epo pupa,Ẹyẹle kan,Ẹyin adìyẹ, Obì, 
Orógbó, Iyọ̀, Atare, Abo adìye, forỌ̀ 
rúnmìlà; Owó for the babaláwos. 
Àlàyé:...
Òrìsànlá oseremagbo Tí yíòṣòfinọ̀rọ̀kan 
ọ̀rọ̀ kàn 
Ó ní kíọmọ ẹyẹ ma yọ òun mọ́ 
Òwú ń so lóko 
Òwú máań là 
Nísoju ẹyẹ...
Cast Ifá divination teachings for Òrìsà"ń 
lá – Ọ̀ sèrèmàgbò; He was to make an 
order request of a matter. 
He asked the...
field. The client should make offerings 
to prevent the witches from getting rid of 
him or her before the time. The clien...
Àlàyé: Ifá ní kí elèyí rúbọ, nítorí elèyí kí 
apáẸlẹyẹ mọ ba kaa. 
Chapter 22 
Ọ̀ tàrà Kùrà kùrà (the sound of chewing) 
T...
Ẹbọ: 
Make offerings ofẸyẹ ẹtù, Epo 
pupa,Ẹyin adìyẹ, Obì Orógbó, 
Atare,Ẹ̀wà,Ọtí, Eku,Ẹja, Owó Awo. 
Àlàyé: 
Ifá says tha...
Jọ̀gẹ̀dẹ̀,jọ̀gẹ̀dẹ̀ 
ÀLÀYÉ: Ifá so pe elèyí gbọ́dọ̀ rúbọ, kí 
ayé rẹ̀ lèè báa tutù Ifá ní ayé tó le koko 
yíò dẹ̀rọ̀ tí ó ...
Àmàlà, Ilá and Orógbó. 
Àlàyé: 
Ifá says that the client should make 
offerings so that the client"s life will be 
cool an...
Ẹ wá báni láruṣẹ́gun 
ÀLÀYÉ: Ifá ní a òṣẹ́gunọ̀tá, kí a bọ 
ṣàngó kí a lè baa ní ìṣẹ́gun nítorí Gbàngó 
ni yíò Gbẹ́gun fún...
Used to conquer his enemies? 
Two hundred thunder stones; 
That is what Àrírá used to conquer his 
enemies. 
Ẹbọ: 
Orógbó,...
come down on the enemies of Gbàngó. 
Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ KARUNDINLOGBON 
Ọ̀ sá méjì lapọjà 
Òkò yangan-yangan létíọpọ́n 
A dífá...
ÌR ẸTẸ̀ MÉJÌ ẸSẸ̀ KÍNNÍ 
Kúkúndùnkúṣẹwà gẹ́rugẹ́ru Ọ̀ pọ̀lọpọ̀ 
òògùn a sì ruọmọ gèlègèlè Bí o níọ̀pọ̀ 
òògùn 
Bí ó ní èké...
(Ifá ní òun rí ire ìyàwó, ifá sì 
níọmọbìnrin kan nìyí, ìyàwó ifá ní, kí ó 
máa palẹ̀ ifá ni kí a sì yééṣe èké, kí a yé 
p...
wife. Agúnbíosù, the wife of the 
initiate– 
Agúnbíosù, the oneỌ̀ rúnmìlà took as a 
wife. 
Father then sent a message to ...
Eku,Ẹja, Epo pupa, Obi, Àkùkọ Adìye, 
Àyébọ̀, Adìyẹ kan. 
Àlàyé: 
Ifá says that there is good luck in the 
form of a new w...
Gbìṣè-lọgbọ́n, Awo àjàlọrun 
A dífá fún Òkè, 
Tííṣe ọmọ oníjàn ọ̀run 
Níjọ́ tí òkèń tiọ̀run bọ̀ sóde ìsálayé Ó 
pàdé, Afó...
wò,ẹsẹ̀ọ̀nà fẹ̀fẹ̀ẹ̀fẹ̀ bẹ̀ẹ̀ Ó ní, àwọn 
Afohúnpamọ́ nii sàmìọ̀nà 
Ló dífá fún òun òkè 
Nígbàtí òun ń tọ̀run bọ̀ wóde ìs...
Af ọ̀hunpamọ́ ní sàmìọ̀nà (a name that 
means “a person who hides something 
and who usually makes a demarcation). 
Cast I...
And if the offerings are made life will 
befit him. The mountain made the 
offerings. 
They told him to take the rest alon...
why he was looking around the roadside 
like that. 
He said it was Afòhunpam ọ́ ní sàmìọ̀nà. 
They cast Ifá teachings for ...
offerings. The person who has consulted 
Ifa is not doing the work or the 
assignments that he or she has chosen in 
Heave...
Ẹ mú irú wá fún mi, 
Bíẹ o bá sì ní irú 
Ẹmún Ògìrì wá òdeọ̀tẹ 
Ìgbà tí ìr ẹ́tẹ méjì Ní òde òtẹ́ 
Ni a tó rí ire 
Ifá ní k...
It is face up the way a woman put her 
packages together at the town of Ọ̀ tẹ̀; 
The tray of the people ofỌ̀ tẹ̀, I salute...
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu

1.860 visualizaciones

Publicado el

The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu

Publicado en: Meditación
0 comentarios
8 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.860
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
26
Acciones
Compartido
0
Descargas
191
Comentarios
0
Recomendaciones
8
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

The original major odu ifa. ile 2 adedayo ologundudu

 1. 1. Copyright © 2008 by: Center for Spoken Words / Institute of Yorùbá Culture. All right reserved This book may not be reproduce in whole or in part, Including illustrations, in any form (beyond that coping permitted by
 2. 2. sections 107 and 108 of the US copyright Law except by reviewer for public press).without written permission from the author and publishers Printed in. Ibadan University Printery Chief Adédayọ̀Ológundúdú.
 3. 3. 2008. ISBN: 978-0-615- 24432-7 TABLE OF CONTENTS Preface: ----------------- ----------------------------- ----------------------------- Pg3 Dedication: ------------- ----------------------------- -----------------------------
 4. 4. Pg4 Acknowledgement: ---- ----------------------------- ---------------------------- Pg4 Foreword: --------------- ----------------------------- ---------------------------- Pg5-6 Introduction: ----------- -----------------------------
 5. 5. ---------------------------- Pg7-14 Figures of the 256 Odù Ifá: ----------------- ----------------------------- -----Pg14-31 Òguńdáméji Òsáméjì Ìrẹ̀tẹ̀mejì Òtúráméjì Ìkáméjì
 6. 6. Òtúrúpọǹmejì Ọ̀sẹ́méjì Ọ̀fuńméjì PREFACE Although much have been done by many other writers on the subject of Ifá and the Odù; the fact of the matter is that there is no one book that can contain all the wisdom and the stories in the Odù Ifá. We the present generation can only make attempts. After we are done and join the ancestors, our children will still have much more to write about. The knowledge of Ifa covers everything that have been created and yet to be created.
 7. 7. Dedication This book is dedicated to all the prophets that are known by humanity. It is dedicated to the spirit of Òruńmìlà and all of the Olódùs. It is dedicated to all Babaláwo, Ìyánífá, and Omo awo. It is dedicated to all those that committed themselves to spreading the wisdom and ethical teachings of Ifa all over the world. This book is also dedicated to my two dear brothers. Prince Adéwálé Albert Adérótìmí Láyadé who died from complications that resulted from an auto accident he sustained along Ifè Ìbàdaǹ road in Nigeria. My other brother Prince Adédgbóyèga Adédọ̀tun Abraham
 8. 8. Adérótìmí Láyadé alias Dotlay met his mysterious death on his way to Benin between Ilésha and Akure road in Nigeria. They were both direct descendants of Ooni Àjàguń. I am sure I can be at peace now that I have dedicated this volume of my books to both of them. They were my inspirations. I pray that their souls rest in perfect peace with Olódùmarè.
 9. 9. Left to rightỌmọ Ọba Adégbóyèga Dọ̀tun Adérótìmì Láyadé. 1950-2008 Oba Adémilúyì (Ọọni Àjàguń) reined 1910 1930. IléIfẹ. Omo Oba Adéwálé Adérótìmí Láyadé 1947 - Oct. 12th 2003
 10. 10. ACKNOWLEDGEMENT I thank everyone that has helped me to make these books possible. One saying in Ilé If ẹ̀ says:“Àgìdímọ̀làjà awo alẹ̀ Ifẹ̀”. Àgìdímọ̀làjà is the awo of Ilé Ifè the ancient city. “Awo ni gbáwo ni gbọnwọ́”. It is an awo that helps and lift up another awo “Báwo kò bá gbáwo ní gbọn wọ́ awo atẹ”. If one awo do not help the other, the awo will be shamed. I will continue to be thankful to Awótuńdé Awóreni for his contributions to this book. I am sure The subsequent volumes of this work will be done with much more collaborations among various awos.
 11. 11. There is no only one way or one solution to the preservation of the knowledge from Ifa teachings.
 12. 12. FOREWORD I thank Olódùmarè for the opportunities that have been giving to me. I belief the most important thing in life is to do one"s best in everything. The idea of just making an attempt isthe beginning of doing one"s best. One old Chineseproverb says “A journey of thousand miles starts with the first right step. I pray that the elders with wisdom never vanish from the face of the earth...
 13. 13. INTRODUCTION This book is a continuation of the major Odù Ifá Ilé Ifè Volume one. Because the book will be too voluminous in one book I decided to make the books in two volumes. There are eight of the major Odùs in Volume one and this book contain the remaining eight Odùs. The Odùs and stories are compilation from various sources. This is the rest of the major sixteen Odù. The next volume will begin with Àmúlù Ogbè; which are Ogbè combinations to the Odù Ogbèfuń. By now I hope Ifá no longer need introduction. Babaláwos do not go around trying to convert people to
 14. 14. practice Ifá. People look for Ifá. Human thirst for knowledge and wisdom will continue for eternity. I hope to continue the volumes to the Odùs “Ọ̀ fuń Ọ̀ sẹ́” which is the last of the 256 Odùs. Ideas and more information are welcome from knowledgeable Awos, even though I will seek out as much as I can. Se, one just has to be consistent. He / she will still arrive at the same conclusions. Ifá is Ifá everywhere you go in the world. Ojú Odu mérìndínlógún 1 2 3 l l
 15. 15. ll ll ll ll l l ll ll l l l l ll ll l l l l ll ll ll ll Èjì Ogbè Ọ̀ yẹ̀kú méjì Ìwòrì méjì 4 l l ll ll ll ll l l Èdí méjì 5 6 7 l l ll ll l l
 16. 16. ll ll ll ll l l ll ll ll ll ll ll ll ll l l ll ll Ọ̀ bàrà méjì Ọ̀ kànràn méjì Ìrosùn méjì 8 ll ll ll ll l l l l Ọ̀ wọ́nrín méjì
 17. 17. 9 10 11 l l ll ll l l l l l l l l l l l l ll ll ll ll l l l l Ògúndá méjì Òsa méjì Ìrẹtẹ̀ méjì Èjì ẹlẹ́mẹrẹ̀ 12 l l ll ll l l
 18. 18. l l Ètúrá méjì 13 14 15 ll ll ll ll l l ll ll l l ll ll l l ll ll l l ll ll ll ll l l Ètúrúpòn méjì Ìká méjì Ọ̀ sẹ́ méjì Ọ lọgbọ́n méjì 16
 19. 19. ll ll l l ll ll l l Ọ̀ fún méjì Ọ̀ràngún méjì Àpólà Ogbè 17
 20. 20. ll l ll l ll l ll l Ogbè-yẹ̀kú 18 ll l l l l l
 21. 21. ll l Ogbè-wòrì 19 l l ll l ll l l l Ogbè-dí 20 l l ll l ll l
 22. 22. ll l Ogbè-bàrà 21 ll l ll l ll l l l Ogbè-kànràn 22
 23. 23. l l l l ll l ll l Ogbè-ròsún 25 ll l l l
 24. 24. l l l l Ogbè-sá Ogbèríkà 26 l l l l ll l l l Ogbè-rẹtẹ̀
 25. 25. Ogbè wáat ẹ̀ 23 ll l ll l l l l l Ogbè-wọ́nrín Ogbè w ọ́nlé 27 l l
 26. 26. ll l l l l l Ogbè-túrá Ogbè alárá 24 l l l l l l ll l
 27. 27. Ogbè-gúndá Ogbè-y ọ́nú 28 ll l ll l ll l ll l Ogbè-túrúpọ̀n
 28. 28. Ogbè tọ́mọpọ̀n 29 ll l l l ll l ll l Ogbè-ká 30 l l ll l l l ll l Ogbè-sẹ́ 31
 29. 29. ll l l l ll l l l Ogbè-fún Àpólà Ọ̀ yẹ̀kú 32 33 34 35 l ll ll ll l ll l ll
 30. 30. l ll l ll ll l ll ll l ll l ll ll l ll ll l ll ll ll l ll ll ll Ọ̀ yẹ̀kú -logbè Ọ̀ yẹ̀kú - bìwòrì Ọ̀ yẹ̀kú -dí Ọ̀ yẹ̀kú -bàrà 36 37 38 39 ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll ll l l l ll l ll ll ll l ll ll ll Ọ̀
 31. 31. yẹ̀kú -pelékan Ọ̀ yẹ̀kú - rosùn Ọ̀ yẹ̀kú -wọ́nrín Ọ̀ yẹ̀kú -gúndá Ọ̀ yẹ̀kú–kànràn 40 41 42 43 ll ll l ll l ll ll ll l ll l ll ll ll ll ll l ll ll ll l ll l ll l ll l ll l ll ll ll Ọ̀
 32. 32. yẹ̀kú -sá Ọ̀ yẹ̀kú -rẹtẹ̀ Ọ̀ yẹ̀kú–túrá Ọ̀ yẹ̀kú-túrúpé 44 45 46 ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll ll ll ll l ll Ọ̀ yẹ̀kú -ká Ọ̀ yẹ̀kú ọ̀sẹ̀ Ọ̀ yẹ̀kú ọ̀fún Àpólà Ìwòrì
 33. 33. 47 48 49 50 l ll ll ll l ll l l l l ll l ll l ll l l l ll l ll l ll l l ll ll ll l ll ll ll Ìwòrì- Ogbè ÌwòrìỌ̀ yẹ̀kú Ìwòrì-èdì ÌwòrìỌ̀ bàrà ll ll l ll ll l l l ll l ll l l ll ll ll ÌwòrìỌ̀ kànràn Ìwòrì-
 34. 34. rosún ll ll ll l l l l ll Ìwòrì-wọ́nrín l ll l l l l ll ll Ìwòrì-gúndá
 35. 35. 55 56 ll ll l ll l l ll l l l ll l l ll l ll Ìwòrìọ̀sá Ìwòrì-rẹtẹ̀ 57 l ll ll l l l l ll
 36. 36. Ìwòrì-túrá 58 ll ll ll l l l ll ll Ìwòrì-túrúpọ̀n 59 60 ll ll l ll
 37. 37. l l ll l ll l l l ll ll ll ll Ìwòrì-Àyọ̀ká ÌwòrìỌ̀ sẹ́ 61 ll ll l l ll l l ll Ìwòrì-Òfún
 38. 38. 62 63 l l ll l l ll ll ll l ll ll ll l l ll l Èdí-gbè Èdí-yẹ̀kú Àpólà Èdí 64 ll l l ll l ll ll l Èdí-wòrì 65
 39. 39. l l ll ll ll ll ll l Èdí-bàrà 66 67 l l ll ll l l ll ll l l ll ll l l ll ll Èdí-kànràn Èdí-rosùn 68 ll ll
 40. 40. l l l l ll ll Èdí-wọ̀ńrìn 69 l l ll ll ll ll l l Èdí-gúndá ll l l l l l
 41. 41. l ll l ll ll ll l ll ll ll l ll l l l l l l Èdí-sá Èdí-rete Èdí-túrá ll l ll ll l ll ll l Èdí-túrúpọ́n 74 75 76 ll l l l ll l
 42. 42. l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll l ll l l l Èdí-ká Èdí-sẹ́ Èdí-fún Àpólà Ọ̀ bàrà 77 78 79 l l ll l ll l l ll ll ll l ll l ll ll ll l ll l ll ll ll ll ll Ọ̀ bàrà-Ògbè Ọ̀ bàràọ̀yẹ̀kú Ọ̀ bàrà-wòrì
 43. 43. 81 82 83 ll l l l ll l ll ll l ll ll ll ll ll ll ll l ll l ll ll ll l ll Ọ̀ bàràọ̀kànràn Ọ̀ bàrà rósùn Ọ̀ bàrà-wọ́nrín Ọ̀ bàrà-gúndá 80 l l ll ll
 44. 44. ll ll l ll Òbàrà-èdì 84 l l l ll l ll ll ll 85 86 87 88 ll l l l l l ll l
 45. 45. l ll l ll ll ll ll ll l ll ll ll l ll l ll l ll l ll l ll ll ll Ọ̀ bàràọ̀sá Ọ̀ bàrà-rẹtẹ̀ Ọ̀ bàrà-túrá Ọ̀ bàrà-túrúpọ̀n 89 90 91 ll l l l ll l l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll ll ll ll ll ll Ọ̀ bàrà-ká Ọ̀ bàràỌ̀ sẹ́ Ọ̀ bàràỌ̀ fún
 46. 46. Àpólà Ọ̀ kànràn 92 93 94 95 l ll ll ll ll ll l ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l l ll l ll l l l Ọ̀ kànràn -Ogbè Ọ̀ kànràn-yẹ̀kú Ọ̀ kànràn-wòrì Ọ̀ kànràn-dí
 47. 47. 96 97 98 99 l ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll ll l ll l ll ll l ll l l l ll l Ọ̀ kànrànọ̀bàrà Ọ̀ kànràn-rósù Ọ̀ kànràn-túrá Ọ̀ kànràn-túrúpọ́n 100 101 102 103 ll ll l ll
 48. 48. l ll ll ll l ll l ll ll ll ll ll l ll ll ll l ll l ll l l l l l l ll l Ọ̀ kànrànọsá Ọ̀ kànràn rẹtẹ̀ Ọ̀ kànràn túrá Ọ̀ kànràn-túnpọǹ 104 105 106 ll ll l ll ll ll
 49. 49. l ll ll ll l ll ll ll l ll ll ll ll l ll l l l Ọ̀ kànràn-ká Ọ̀ kànrànọ̀sẹ́ Ọ̀ kànrànọ̀fún 107 l l l l l ll l ll Ìrosùn- Ogbè Àpólà
 50. 50. Ìrosùn 108 109 ll l ll l ll l l l ll ll l ll ll ll ll ll ÌrosùnỌ̀ yẹ̀kú Ìrosùn-wòrì 110 l l
 51. 51. ll l ll ll l ll Ìrosùn-èdì 111 l l ll l ll ll ll ll
 52. 52. ÌrosùnỌ̀ bàrà 112 113 ll l ll l ll l ll l ll ll l ll l ll l ll ÌrosùnỌ̀ kànràn Ìrosùnọ̀wọ́rín 114 l l
 53. 53. l l l ll ll ll Ìrosùn-gúndá 115 ll l l l l ll l ll
 54. 54. ÌrosùnỌ̀ sà 116 117 l l l l l l ll l ll ll l ll l ll l ll Ìrosùn-rẹtẹ̀ Ìrosùn-túrá 118 ll l ll l
 55. 55. l ll ll l Ìrosùn-túrúpọ́n 119 ll l l l ll ll ll ll Ìrosùn-ká
 56. 56. 122 l ll l ll l l l l Ọ̀ wọ́nrín - ogbè Ọ̀ wọ́nrín ọ̀yẹ̀kú Ọ̀ wọ́nrín -wòrì Ọ̀ wọ́nrín -èdí 120 121 l l ll l ll l l l l ll ll ll ll ll l ll
 57. 57. Ìrosùnọ̀sẹ̀ Ìrosùnọ̀fún Àpólà Ọ̀ wọ́nrín 123 124 ll ll ll ll ll ll l ll ll l l l ll l ll l 125 l ll ll ll ll l l l l ll ll ll l ll l ll
 58. 58. ll ll ll ll l ll l ll ll l ll l ll l l l ll l l l ll l ll l
 59. 59. Ọ̀ wọ́nrín -bàrà Ọ̀ wọ́nrín -kànràn Ọ̀ wọ́nrín -rosùn Ọ̀ wọ́nrín -gúndá 130 131 132 133 ll ll l ll l ll ll ll l ll l ll ll ll ll ll l l ll l l l l l l l l l l l ll l Ọ̀ wọ́nrín - sá Ọ̀ wọ́nrín -rẹtẹ Ọ̀
 60. 60. wọ́nrín -túrá Ọ̀ wọ́nrín -túrúpọ́n 134 135 136 ll ll l ll ll ll l ll ll ll l ll ll l l l ll l ll l ll l l l Ọ̀ wọ́nrín–ká Ọ̀ wọ́nrín-sẹ́ Ọ̀ wọ́nrín - wọ̀fún
 61. 61. Àpólà Ògúndá 137 138 l l ll l l l ll l l l ll l l ll ll ll Ògúndá-Ògbè Ògúndá-yẹ̀kú 139 ll l l l l l
 62. 62. ll ll Ògúndá-wórí 140 l l ll l ll l l ll Ògúndá-dí 141 142
 63. 63. l l ll l ll l ll l ll l ll l ll ll l ll Ògúndá-bàrà Ògúndá-kànràn 143 l l l l
 64. 64. ll l ll ll Ògúndá-rosùn 144 ll l ll l ll l l ll Ògúndá-wọ́nrín
 65. 65. Ògúndèrin ll l l l l l l ll Ògúndá-sà l l l l ll l l l ll l ll l ll l l l l l l ll l ll ll ll Ògúndà-rete Ògúndá-túrá Ògúndà-
 66. 66. turùpọ̀n 149 ll l l l ll l l ll Ògúndá-kà 150 151 l l ll l
 67. 67. ll l l l l l ll l ll ll l ll Ògúndá-sẹ́ Ògúndá-fún Àpólà Ọ̀ sá 152 l ll l l l l
 68. 68. l l Ọ̀ sá-ogbè 153 154 155 ll ll ll ll l ll ll l l l ll l ll l l l ll l ll l ll l l l Ọ̀ sá-yẹ̀kú Ọ̀ sá-wòrì Ọ̀ sá-dí 156 l ll
 69. 69. ll l ll l ll l Ọ̀ sá-bàrà 157 158 159 ll ll l ll ll ll ll l l l ll l ll l ll l l l l l ll l l l Ọ̀ sá-kànràn Ọ̀ sá-rosùn Ọ̀ sá-wọ́nrín
 70. 70. 160 l ll l l l l ll l Ọ̀ sá-gúndá 161 162 163 l ll l ll ll ll l l ll l ll l ll l l l l l l l l l ll
 71. 71. l l ll l ll l ll l l l l l l l l l ll l Ọ̀ sá-rẹtẹ̀ Ọ̀ sá-túrá Ọ̀ sá-túrúpọ́n 164 165 166 ll ll l ll ll ll l l ll l l l ll l ll ll ll l ll l ll l l l Ọ̀ sá-ká Ọ̀ sá-sẹ́ Ọ̀ sá-fún Àpólà Ìr ẹtẹ̀
 72. 72. 167 168 169 170 l l ll l ll l l l l l ll l l l ll l l ll ll ll l ll ll ll l l ll l ll l l l Ìrẹtẹ̀- Ògbè Ìrẹtẹ̀-ọ̀yẹ̀kú Ìrẹtẹ̀-wòrì Ìrẹtẹ̀-dí 171 172 173 174 l l ll l l l ll l
 73. 73. ll l ll l l l ll l ll ll ll ll ll ll l ll ll l l l ll l ll l Ìrẹtẹ̀Ọ̀ bàrà Ìrẹtẹ̀-ọ̀kànràn Ìrẹtẹ̀-rosùn Ìrẹtẹ̀-Ọ̀ wọ́nrín Àténnurósù 175 176 177 178 l l ll l l l ll l
 74. 74. l l l l ll l ll l l ll l ll l ll ll l ll l l l l l ll l Ìrẹtẹ̀-gúndá Ìrẹtẹ̀-Òsà Ìrẹtẹ̀-túrá Ìrẹtẹ̀-túrúpọ́n Ẹ sẹ̀kanọlà 179 180 181 ll l l l ll l l l ll l l l ll ll l ll ll ll ll l ll l l l Ìrẹtẹ̀-kà Ìrẹtẹ̀-Òsè Ìrẹtẹ̀-ọ̀fún
 75. 75. Ìrẹtẹ̀-alájé17 Àpólà Òtúrá l l l ll l l l l Òtúrá-Ògbè Òtúrá-oríre Òtúrá- Oríkọ̀ ll l
 76. 76. ll ll ll l ll l Òtúrá-yẹ̀kú ll l l l l ll ll ll l l ll l ll l l l Òtúrá-wòrì Òtúrá-dí 186 l l
 77. 77. ll ll ll l ll l Òtúrá-bàrà 187 ll l ll ll ll l l l Òtúrá-kànràn 188 189
 78. 78. l l ll l l ll ll ll ll l l l ll l l l Òtúrá-rosùn Òtúrá-wọ́nrín 190 l l l ll l l
 79. 79. ll l Òtúrá-gúndá 191 ll l l ll l l l l Òtúrá-sá 192 193 l l ll l l ll ll ll
 80. 80. ll l l l l l ll l Òtúrá-rẹtẹ̀ Òtúrá-túrúpọ̀n 194 ll l l ll ll l ll l Òtúrá-ká 195
 81. 81. l l ll ll l l ll l Òtúrá-sẹ́ 196 ll l l ll ll l l l Òtúrá-fún
 82. 82. 197 l ll l ll l l l ll Ètúrúpọ̀n-gbé Àpólà Ètúrúpọ̀n 198 ll ll
 83. 83. ll ll ll l ll ll Ètúrúpọ̀n-yẹ̀kú 199 200 ll ll l ll l ll ll ll l l ll l ll ll l ll Ètúrúpọ́n-wòrì Ètúrúpọ̀n-dí l ll ll ll l ll
 84. 84. ll ll ll ll ll ll l ll ll ll ll l ll l ll l l l ll ll l ll ll ll l ll Ètúrúpọ̀n-bòrà Ètúrúpọ̀n-kànrànÈtúrúpọ́n-rosùn Ètúrúpọ́n-wọ́nrín
 85. 85. 205 206 l ll ll ll l ll l ll l l l l ll ll l ll Ètúrúpọ̀n-gúndá Ètúrúpọ̀n-sá 207 208 l ll l ll l ll ll ll ll l l l
 86. 86. l ll l ll Ètúrúpọ̀n-rẹtẹ̀ Ètúrúpọn-túrá 209 210 ll ll l ll l ll ll ll ll l l l ll ll ll ll Ètúrúpọ̀n-ká Ètúrúpọ̀n-sẹ́ 211
 87. 87. ll ll l ll ll l l ll Ètúrúpọ̀n-fún Àpólà Ìka 212 213 l ll ll ll l l ll l l ll ll ll l ll ll ll
 88. 88. Ìká- Ògbè Ìká- yẹ̀kú Ìká- gbèmí 214 215 ll ll l ll l l ll l l ll ll ll ll ll l ll Ìká- wòrì Ìká- dí 216 217 l ll ll ll
 89. 89. ll l ll l ll ll ll ll ll ll l ll Ìká- bàrà Ìká- kànràn 218 219 l ll ll ll l l ll l ll ll l ll ll ll l ll Ìká- rosùn Ìká- wọ́nrín l ll ll ll l ll l l l l l l l ll l ll ll ll ll ll l
 90. 90. ll l ll Ìká- gúndá Ìká- sá Ìká- rẹtẹ̀ l ll ll l ll ll l ll Ìká- túrá 224 225 226 ll ll l ll ll ll ll l ll l l l l ll l ll ll ll ll ll ll ll l ll Ìká- túrúpọ̀n Ìkáọ̀sẹ́ Ìkáọ̀fún
 91. 91. Àpólà Ọ̀ sẹ́ 227 228 229 l l ll l ll l l ll ll ll l ll l l ll l l l l ll ll ll ll ll Ọ̀ sẹ́ Ogbè Ọ̀ sẹ́ yẹ̀kú Ọ̀ sẹ́ wòrì Ọ̀ sẹ́ dúdú 231 232 233 l l ll l l l ll ll ll ll l ll ll l ll l ll l l ll
 92. 92. l ll ll ll Ọ̀ sẹ́ -bàrà Ọ̀ sẹ́ -kànràn Ọ̀ sẹ́- ìrosùn 230 l l ll ll ll l l ll Ọ̀ sẹ́ dí 234 ll l
 93. 93. ll ll l l l ll Ọ̀ sẹ́ -wọ́nrín 235 236 237 l l ll l l l l ll l ll l ll l l l l ll l ll ll l ll l ll Ọ̀ sẹ́- gúndá Ọ̀ sẹ́ -sá Ọ̀ sẹ́- rẹtẹ̀ 238
 94. 94. l l ll ll l l l ll Ọ̀ sẹ́- túrá Ọ̀ sẹ́ Awúrelà 239 ll l ll ll
 95. 95. l l ll ll Ọ̀ sẹ́- túrúpọ̀n 240 241 ll l ll l l ll l ll ll l ll l ll ll l ll Ọ̀ sẹ́- ká Ọ̀ sẹ́- fún 242 l ll
 96. 96. l l l ll l l Ọ̀ fún- ogbè Àpólà Ọ̀ fún 243 244 245 ll ll ll ll l ll ll l l l ll l ll ll l ll ll ll ll l ll l l l Ọ̀ fún- yẹ̀kú Ọ̀ fún- wòrì Ọ̀ fún- dí
 97. 97. 246 l ll ll l ll ll ll l Ọ̀ fún- bàrà 247 248 249 ll ll l ll ll ll
 98. 98. ll l l l ll l ll ll ll ll l ll l l ll l l l Ọ̀ fún- kànràn Ọ̀ fún- rosùn Ọ̀ fún-wọ́nrín 250 l ll l l l ll ll l
 99. 99. Ọ̀ fún- gúndá 254 ll ll ll l l ll ll l Ọ̀ fún-òtúrupọ̀n Ọ̀ fún- ká Ọ̀ fúnọ̀sẹ́ 251 252 253 ll ll l ll l ll
 100. 100. l l l l ll l l ll ll ll l ll l l l l l l Ọ̀ fúnọ̀sá Ọ̀ fún-rẹtẹ̀ Ọ̀ fún- túrá 255 256 ll ll l ll l l ll l ll ll l ll ll l ll l ODÙ KẸSAN ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KÍNNÍ Bàbá dó lóko Bàbá a rìn lóko Bàbá aṣojú konko lálède Òkò A dífá fún Irúnmọ̀lẹ òjùkótún
 101. 101. A kí fún Irúnmọ̀lẹ ojúkòsí W ọ́n ní kí wọ́n óṣe àkàléẹbọ níṣíṣe Ẹbọ kíni àwọn yíòṣe? Ïjẹ́ẹbọ kín ni akápòń ṣe Ẹbọ àíku ni akápòńṣe Ifá mọ̀ mọ̀ jẹ́ kí akápò ó rìn lọ dànù Èrìgì àl ọ̀, mọ̀ mọ̀ jẹ́ kí iléakápò bàjẹ́ Ifá mọ̀ mọ̀ jẹ́ kí akápò ó rìn lọ ifá ní kí á rúbọ àìkú, ṣùgbọ́n kí a di opó ifá mún ifá ní Èmi wá ní kí a dojú Ẹbọ rírú: Patẹ́rẹ́ẹbọ ni a o yàn níbẹ a ó sì bọ ifá IX. ÒGÚNDÁ MÉJÌ Chapter 1 The father who settles on the farm; The father who walks on the farm;
 102. 102. Bàbá who was looking intensely at the city called Òkò (an ancient Yorùbá town); They cast Ifá divination for the iruńmọlẹ̀. Ojùk ọ̀tún (name of a divinity) They recited Ifá for the Irúnmọlẹ̀ Ojùkòsì (also a name of a divinity) They were advised to make offerings; They asked what offerings should be made. And so what offerings does the Akápò (name of the assistant of Ọ̀ rúnmìlà) make. It is the offerings for longevity that the Akápò makes; Ifa do not let Akápò walk away and get lost; Èrìgìàlọ̀ (one ofỌ̀rúnmìlà"s names) do
 103. 103. not let the Akápò"s house be destroyed. Ifá does not let Akápò walk away. Ẹ bọ: The babaláwo should use theỌ̀ pẹ̀lẹ̀ to ask for the appropriate offerings and also to make offerings to Ọ̀ rúnmìlà, Adìyẹ dúdú, Obì, Orógbó,Ọtí and Owó Awo. Àlàyé: Ifá says the client should make offerings for longevity. In anything that we desire in life, longevity should be foremost. The client can have other wealth and materialistic things but may not have long life to enjoy them. The client should remember the reason why the Irunmole
 104. 104. never dies. They will always prevail. The Irunmole are the forces in the Universe which will bless the client with longevity if the offerings are made. Ifa says the client should make offerings for longevity in anything that we desire in life; longevity should be foremost. The client can have other wealth and materialistic things but may not have long life to enjoy them. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJÌ À bá lọ, à bá dé À bá rọ́ràn Òní Ìjà ni ìbá dà A dífá fún Akòko mọ̀jàlawà Tíń sawo ròdeỌ̀ yọ́ Akókó awo ọba lódeỌ̀ yọ́ Kúlúwẹ́ o jomaa ilé
 105. 105. Àrọ̀nì jónáá ilé Olúkòyí Kúlúwẹ́, ó jónáá ilé bẹẹrẹbẹẹ (Ifá ní kí a ma gbàgbé olóoré, kí a fẹ́ràn) (Aláfẹ̀hìn tìẹni bí tíẹyẹ akòko ará ilé) Chapter 2 We could have gone; we could have arrived; We could have seen the trouble of today. It could have been a fight. They divined Ifá for Àkókó Mọ̀jàlàwà. He that was making Awo venture to the city ( Ọ̀ yọ́) Kuluwẹ (a name) does not look like the way to the house. Àrọ̀nì (a name) does not look like the way to the house of Olúkòyí.
 106. 106. Ẹ bọ: The client should make an offering to Èṣù in order to avoid fights. Eku 1,Ẹja 1, Epo, Obì, Ataare and Ọti 2, Owó Awo and food. Àlàyé: Ifá says that the client should not forget someone who has been helpful to the client. One should have love for someone who has been a backbone in one"s life. One should try to avoid fights and confrontations. ODÙ KEJE ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTA Ọ̀ rúnmìlà rìnrìnrìn nínú ìṣẹ́
 107. 107. Ó ní ojú kíí pọ́n ni jù kokooko lọ Ọrùn kò gbọ́dọ̀ wo ju perépéré Dá ifá fún ògún, oníjà-òòlè Ẹjẹmu oluwọ́nrán A da gìrìgìrì rebi ìjà A dífá fúnỌ̀ rúnmìlà Bàrà Àgbọnmìrègún Ifáń sunkún pé òun kò ní apá Tí a fiiṣagbára A ṣe igbá ògún dá ni sílẹ̀ Lará tó rọ ni Ìgbà ògún dáni sílẹ̀ Lará tó rọ ni Ifá ní kí a bọ ògún, kí a rúbọ, kí ale kúrò lórí ide, Ifá ní òhun tíń pọ́n ni lójú, yíò tẹni lọ́wọ́ etc. ẸBỌ RÍRÚ: Eku,Ẹja, Obì,Ẹbọ, Àwo
 108. 108. amọ̀ fún Ìpèsè fún àwọn Àgbà ifá ní òun yíò sọ ẹni di alágbára Chapter 3 Ọ̀ rúnmìlà walks for so long in poverty. He said the eyes never get redder than that of Kokoko (an expression of serious poverty). One never gets poorer than this; The neck can never be more of a burden than that of Pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ (an expression of hard labor) One never suffers more than this; They cast Ifá for Ògun Oníjàọlà Ẹjẹmu Oluwọ̀nran (alias of Ògún) The one who always runs to the fight They cast Ifá teachings forỌ̀ rúnmìlà
 109. 109. Bàràmi Àgbonìrègún; Ifá was crying that he doesn"t have the arms that one can use for strength; You know it is when Ògún sets one free. That is when we feel better. It is when Ògún sets one free that one feels better. Ẹbọ: Eku 1,Ẹja 1, Obì, Epo,Ẹ̀kọ, Àkùkọ, Ẹja for Ògún and Òkété for rituals for the babaláwos. Àlàyé: Ifá says that the client who has consulted with the babaláwos should worship Ògún and make offerings so that one can be set free. As we know there are many types of freedom. The client will be set free in life. He or she will be
 110. 110. able to achieve one"s aim. The client might be experiencing poverty and hardship but things will get better for the client if he or she worships Ògún and makes offerings to Ògún. Ifá will give the client power and victory in life. Offerings come in different forms; sometimes hard work and perseverance are part of the offerings. ODÙ KÉJE ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸRIN Ilé ni mo ti jáde wá Ọ̀ nà ni mo sìń tọ̀ọ́ bọ̀ A dífá fún Ògún Oníjà Oolè Ẹjẹmu olùwọran, A da gìrìgìrì rebi ìjà
 111. 111. Babaláwo ló bá ní kí n m ọ́ padà délé mọ́ Gbọọrọgbọ, Ogboorogbo ni kín bá òkú ẹ̀ Gboorogbo Oníṣẹ̀gùn ló ní kíń mọ padà délémọ́ Gboorogbo, Ogboorogbo ni kín n bá òkú ẹ̀ Gboorogbo Ọkùnrin, Obìnrin, OsO Ajẹ́, àlááfà, Wòlìi, ọmọdé, Àgbà,Onílé, Àlejò, ló ní kíń ma padà délémọ́ Gboorogbo, Ogborogbo ní kí n bá òkú ẹ̀ Gborogbo (Ifá ní kí a rúb ọ, Àwọn ọ̀tá kan fẹ́ bàwá jà (Wọ́n sìṣọ́nà ibi tíẹ fẹ́ lọ yí, Àwọn kò ní jẹ́ kí a dé, Gbùgbọ́n ẹbọ kí aṣẹ́gun wọn ni kí a rú. Ifá yíò fiọ̀tá súlẹ̀ Kú) etc.
 112. 112. (Ẹbọ RÍRÚ: Eku,Ẹja, Epo,ẹ̀kọ, Àkùkọ, Ewé ifá Ewé ifá, pẹ̀lú patẹ́rẹ́ẹbọ) Chapter 4 It is the house that I come from; It"s theroad that I am walking on. They cast Ifá teachings for Ògún OníjàolèẸjẹmu Oluwọ̀nran (nickname of Ògún) The one that always runs to a fight (in praising Ògún) If it is a babaláwo who wishes that I don"t return from battle; It is on the way on the narrow path that I will find his dead body. At the narrow path. If it is a herbalist who wishes me not to return home, It is on the narrow path I
 113. 113. will find his dead body. At the narrow path. If it is a male, female, witch, wizard, catholic – Priests, young ones, old ones, landlords, guests who wish me not to return home; It is on the way on the narrow path that I will find their dead body. At the narrow path. Ẹbọ: Eku 1,Ẹja, Epo pupa,Ẹ̀kọ, Obì, Àkùkọ, Ewé Ifá and Owó Awo Àlàyé: Ifá teaches that the client should be careful of enemies and hatred. There are some enemies who are trying to prevent
 114. 114. the client from having success in life. The client might be preparing to go on a venture. But the enemies do not have good wishes toward the client. If the client makes ebo, he or she will have victory over the enemies. If the client is going on a journey he or she should make an offering for safe return. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KÀRÚN Ìgbọ́rọ́ki awo ìgbọ́rọ́ki Ìgbọ́rọ̀fà awo ìgbọ́rọ̀fà Ní jọ́ tí Ìgbọ́rọ̀fà o ti kí wọn lóde ìgbọ́rọ́ki mọ́ Níọjọ́ tí ìgbọ́rọ̀fà, o ti kí wọn lóde ìgbọ́rọ̀fà mọ́ Pònpọ́lá àbídí sììrìkì A dífá fún Alápá, ọmọ Arọ A bù fún Molónígìjà,ọmọ ọ̀dọ̀fin
 115. 115. Molónígbìjà,ọmọ ọ̀dọ̀fin Ìwọ ló díjà sílẹ̀ fún Ìwààmikùlẹ́hìn Tííṣe ọmọ Ewí Adó Ìwọ ló fòkèlè mẹ́ran níọbẹ̀ ikú Ifá ní òhun ti ańṣe, òhun tí ó lè mún ìkà wá ni, kí a rúbọ, kí a máṣe yan odì, kí a máa báaẹnikánkan já etc. Chapter 5 Ìgbóróki is the babaláwo of ìgbóróki (a Yorùbá town) ÌgbórỌ̀ fà is the babaláwo of Ìgbórọ̀fà (a Yorùbá town) The day that Igboroki stopped greeting them at Ìgbóróki again; The day that Ìgbórọ̀fà stopped greeting them at the Ìgbóróki again, Ponpola has a steady bottom. They cast Ifá divination for
 116. 116. Molónìgbèjà; They also cast Ifa divination for the child of Aro (a name that means „I have someone that will fight for me") The child ofỌ̀ dọ̀fin, you were the one who started the fight. With Ìwàmikùl ẹ́hìn (a name which means my achievement remains) Who was the child of Ewí of Adó (the ancient king of Adó) You are the one that went and took a piece of meat from the plate of death. Ẹbọ: Eku,Ẹja, Obì, Epo,Ẹ̀kọ, Àkùkọ, Owó Awo. Àlàyé:
 117. 117. Ifá is warning the client to be careful of what he or she is doing. The client should watch his or her character. He or she should be nice and be friendly and try to greet everyone and be nice to people. He or she should not quarrel with anyone. The client should not do bad things. Good character is part of the offerings for the client. So that offerings for the client will keep the client from trouble. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸFÀ Gúnnugún ṣo ore màpálórí màpálórí Àkàlàmàgbòṣoore màyògégé màyògégé Ọjọ́ míí jomí bíí kẹ́ni ó ma tiẹ̀ṣoore mọ́ Oroṣoore òro ò léwé Àfòmọ́ṣoore kò légbò
 118. 118. A dífá fún Òkété Tí óń lọ réé tẹ́ọká nífá Ọká bọ̀ gbáwo mì Ibi loṣe Èrìgì àlọ̀, Ọká bo bá pewùsá Bóo báa kú Ọká bó gbáwo mì Ibi lóṣe Chapter 6 Igúnnugún (the Vulture) did too many favors and ended up with a bald head. Àkàlàmàgbò (the big buzzard) did too many favors and ended up with the pouch on her neck. The next time and the next time. Maybe one should not do any more favors. Òro (a type of apple tree) did too many
 119. 119. favors and ended up without roots; They cast Ifá divination teachings for the Òkété. He was going to initiate (Ọká) the Python into sacred Ifá practice. Python, if you swallow an Awo you have done evil. Èrìgìàlọ̀, Python if you kill ewùsá (another name for special rat. Èrìgìàlọ̀, Python if you kill Ewùsá if you do not die. Python if you swallow another Awo (an initiate) You will have done evil. Ẹ bọ: The part of the offerings is for the client to be careful for whom they do favors for and how they do them. He or she
 120. 120. might be trying to do a favor like lending money out to a friend or taking on a serious responsibility or making such decisions. Àlàyé: Ifá teaches about moderation in favors; One should be aware of misunderstandings in favors. But the client should be careful of what favors he or she does and for whom. It is important that the client understand the teaching of Ifá. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KEJE Ó ní ò wò wòrò Mo ní ó tùtù dùn-dùn Mo ní bíí owo túntùn tí a máa ní ní Mo
 121. 121. ní kí niẹbọ, ò ní Ẹyẹle méjì àti egbèjìlá Ò ńí Ò wọ wọ̀rọ̀ Mo ní Ó tutù dún dún Ó ní bí kínni Mo ní bí aya tuntun tí a maa fẹ ni Mo ní kínniẹbọ, ò ní Àgbéb ọ adìe méjì, àti egbèjìlá Mo ní bí iléọmọ tuntun tí a máa bí Mo ní kín níẹbọ, ó ní Àkùkọ mẹ́ta àtiẹgbẹ̀ta lélọ́gbọ̀n Ó ní abímọ léọmọ ni ti sẹ̀sẹ̀kí Óní ọmọ kíí tán lẹ́hìn obìnrin Mo ní bí ilé tuntun tí a máa kọ́ Ó ní àdámọ́ àdámọ́ ni pèrègún dá aṣọ Ó ní Pèrègún kíí lo aṣọ èsí
 122. 122. Óní Ewúré kan àti Èjìlélógún lẹbọ Mo ní bí òye túntùn tí a ma j ẹ ni Ò nì kì wọ́n yan òun lẹ́bọ Wọ́n ní Àgùntàn kan Ìtí aṣọ funfun Igba efun kan àtiọ̀kànlá owó Orí mi di Oríẹfun Àdó Ọ̀ tẹ̀kùlú gbogbo,ẹ wá yọ̀ fún mi poro Ifá ní a ó báẹsẹ̀ jà Chapter 7 It drops down and I see them; I said it is so cool; I said it is like the cool money that I will be having. I asked what the offering was and he said: 2 eyele and 1000 cowries" equivalent in money.
 123. 123. It drops down and I see him; I said it is so cool; He said like what and I said like the new wife that I will have. I asked what the offerings are and he said: 2 hens and 1060cowries" equivalent in money. I said like the new child that I will have– I asked what the offerings were and he said having 3 roosters and 630 cowries equivalent in money; He said having child upon child is the way of Seseki. I said like the new house that we will build Add to its clothes (leaves)
 124. 124. He said that peregun does not wear last years clothes. He said 1 goat and 22 cowrie"s equivalent are the offerings; I said like the new chieftaincy title that I will have. He asked what are the offerings they prescribe for him. They said 1 lamb, 1 bale of white clothes. 1 calabash full of efun and 11 cowries (equivalent in money) My head has become the head ofẹfun from the vessel. Everyone should come and rejoice with me. Ẹbọ: Eku 1,Ẹja 1, Epo, Iṣu, Iyọ̀, Obìọtí and Owó Awo.
 125. 125. Àlàyé: Ifa speaks that there are a lot of good things that will come in the life of the client, If he or she make offerings. There will be prosperity in the life of the client; blessings of money, wives, children, houses, materials, and so on. The client could be made a chief and be in a higher position. He could be a leader. Good fortunes are coming to his or her life if he or she makes the offerings. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸJỌ P ẹ̀tẹ̀ pẹ́tẹ̀ ni ań ro Oko Gbọ̀nràngándán-gbọ̀nràngándán ni ań rọ à dá Èjì-dá èjì-dá ni ań rọ agogo idẹ Bá a ba pá a pó,
 126. 126. Á diọ̀kanṣoṣo gírogíro A dífá fún ọ̀rúnmìlà Tí ó wá ní Ìrògún ọ̀tà Wọ́n ní yíòṣẹ́gun,ṣùgbọ́n kí ó rúbọ Àkùkọ mẹ́ta, ẹgbẹ̀talélọ́gbọ̀n àti asúnrún ẹtù kan Ïjẹ́ atónírú, atóníyọ̀ Ẹ nu wọn sun un, sun in Ifá níẹnuọ̀tá kò ní ràn wá Ifá ní a oṣe ògùn ọ̀tá Chapter 8 It is in a flat shape the way we cast the life (a farm implement used for clearing) Gbọ̀nràngàndán, gbọ̀nràngàndán (an expression of solid metal) It is the way we cast the machete (used for clearing)
 127. 127. It is in twos we usually cast the brass bell. When we put them together they become one. Cast Ifá divination teachings for Ọ̀ rúnmìlà; We were in the midst of enemies; They said he will have victory; But for him to make offerings: 3 roosters, 630 cowries, equivalent in money, and 1 smoked deer. So both the seller of iru (a seasoning for cooking) And the seller of Iyọ̀ (salt) their mouths are always busy. Their mouths. Ẹbọ: Àkùkọ Adìyẹ, Obì, Iṣu Ọ̀ gẹ̀dẹ̀,
 128. 128. Epo,Ẹ̀wà, Àgbàdo and Owó Awo. Àlàyé: Ifá teaches the client that he or she might be alone in a fight or difficulties. Life might take the client in different directions. The client is surrounded by enemies. He or she should be careful with people who could be bad mouthing him or her. If the client makes offerings it will stop. All the mouth will be put in a pouch and get tied up. The client will eventually have victory over his or her enemies. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸ̀SÁN Alágbára níí sunkún adé A dífá fún Ògún
 129. 129. Wọ́n ní kí ó rúẹbọ Ẹbọ: Agada (àdá), àkùkọ, àti isu sísun Ifá ní agada yẹni ni Ògún máa fiṣe iṣẹ́ọrọ̀ Kí ó máa mún l ọ́wọ́ káa kiri Wọ́n ní kí ó jẹ isu sísun, ó jẹẹ́ Òrùngbe sì n gbé, ó lọ sí odò lọ mun omi Bí ó ti mun omi tán Ó rí àwọn méjì wọ́n ń jà Nítorí ẹja kan tí wọ́n pa Ògún ní kí àwọn méjèèjì mun sùúrù Kí wọ́n lọ pín,ẹja náà ní ilé Gbùgbọ́n wọn kọ̀, Èkínní sọ pé, ìwò òòrùn ní òun ti wá Èkejì sọ̀ pé ìlà òòrùn ní òun ti wá Lẹ́yìn gbogbo èyí tí wọn sọ fún Ògún Ògún fi àdá tí ó wà ní owó rẹ̀ Dáẹja sí méjì fún wọn,
 130. 130. Èkínní dúpé lọ́wọ́ rẹ̀, ó ní óun fẹ́ kíọ̀gán wá laọ̀nà Wá dé ìlú òun, Ó ní Ògún yíò diọlọ́rọ̀ Ó níọwọ́ rẹ̀ yíò tẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ǹkan Èkejì tún dúpẹ́, òun náà bẹ ògún kí ó laọ̀nà dé Ìlú òun náà bákánnà; Ògún ní òun gbó Ïjẹ́ọjọ́ tí Ògún ti dáẹja sí méjì fún àwọn méjì tóńjà Ni a tiń pè ní ògúndáméjì. Chapter 9 A strong person is the one who usually cries to possess the crown. Cast Ifá divination teachings for Ògún Ògún was told to make offerings and sacrifice of a machete, 1 cock and roasted yam. Ifá said that it is the
 131. 131. machete that Ògún will use for prosperity. He was told to always carry his machete with him wherever he goes. They told him to eat the roasted yam. He ate it. He became thirsty and then he went to the river to drink water. As he finished drinking water, he saw two people who were fighting. They were fighting because of the fish they caught. He said that they should be patient; He said that they should share the fish at home but they refused. The first man said he came all the way from the East. The second man said he came from the
 132. 132. West; Ògún now used his machete in his hand. He divided the fish into two for both of them. And gave it to both of them half and half. The first man thanked Ògún and gave part of his own share to Ògún. He asked Ògún to clear the path to his house with his machete. The second man did the same thing. They said Ògún would surely have prosperity. Then Ògún became very prosperous, as from the day that Ògún divided the fish among the two fighters. We now say Ògún is divided into two (Ògún-dá-méjì)
 133. 133. Ẹbọ: 1 machete, yam, palm oil, palm wine, Obì Orógbó, Atare,ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó fun Awo. Àlàyé: Ifá teaches the reward of listening to the advice of the babaláwos. Ògún listened to the advice that got him to the river to go drink. The machete isthe power of Ògún"s success. It is important to make fair judgment when judging. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸWA Àtànpàkò níí m ẹ́sẹ̀ gún A dífáọ̀rúnmìlà, Bàbá fẹ́ lọ rí ìdí ayé Wọ́n ní kí ó rúbọ Bàbá gbẹ́bọ ó rú,
 134. 134. Ẹ báa lọ Òkun, Ẹ báa lọ Ọ̀ sà, Ifá níń o sìn ní tèmi (Ifá ní kí a rúbọ, Ẹsẹ̀ ifá yìí níńsọ fún wa pé A kò gbọdọ̀ṣe ẹ̀sìn míràn tó ju Ifá lọ, Kí a rúbọ kí A ma ba rí ìjàẹlẹyẹ) Chapter 10 Àtànpàkò (the toe thumb) knew how to climb the legs; Cast Ifá divination teaching forỌ̀ rúnmìlà; Bàbá was going to see the secret of the world. He was told to make offerings. He listened to the advice and made the sacrifices. If you go across the sea; If you go across the ocean;
 135. 135. It doesn"t matter to me. It is Ifa who I will worship. Ẹ bọ: Eku, Obì, Orógbó, Atare. The client should learn to worship Ifá. Ifá should be the main religion of the client. Àlàyé: Ifá is teaching the client that the secret of life is Ifá. He or she will be able to maneuver life with the knowledge of Ifá. The evolution of the world was in the presence of Ifá. The client is advised to listen to the guidance of the babalawos and make offerings. Part of the offerings is to worship and study Ifá. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KỌKÀNLÁ
 136. 136. Ó do lóko Ó bà lóko Ó fẹ̀yìn ti igi akòko pèré Ọ̀ rọ̀ miṣetán tí yíò maa kọ nígbàyí Dífá fún Ọ̀ rúnmìlà Tí yíò fi ọmọ olóko s"Obìnrin Kò pẹ́, kò jìnnà, Ẹ wá báni ní wòwó ire (Ifá ní kí a rúbọ, Kíọ̀rọ̀ẹni lè lójú, Ifá níẹni t"Ódù yí yọ sí yíò fẹ ọmọbìnrin Ènìyàn pàtàkì kan). Chapter 11 He settled at the farm; He landed in the farm; He leaned his back on the Akòko tree. My matters are ready to come together for better; Cast Ifá divination forỌ̀
 137. 137. rúnmìlà. He who was going to take the daughter of the owner of the farm for a wife; Not too long; not too far. Come and find us in abundance of prosperity. Ẹbọ: Iṣu, Epo pupa, Obì, Orógbó, Atare,ẸmuỌ̀ pẹ. Àlàyé: Ifá teaches that the client should relax. He or she should know that things will begin to get better in his or her life. He or she might have been struggling on something, but it is time for everything to come together for better. He or she
 138. 138. should make offerings so that all the matters will be victorious. Ifa predicted that the client will get married to someone very important. Most likely will bean important woman in one"s life and they will both have abundance of prosperity. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KEJÌLÁ Igún nííṣe yígbó-yígbó Àlàmàgbò nííṣe tìgbò-yìgbò, A o mọ ibití Ogun óṣẹlẹ̀ sí lọ́la Dífá fún Láknigbó; Tííṣe Yèyéọlọ́jà-Mẹ́rìndínlógún Èrò ipo, ÈròỌ̀ fà Èrò ìpo, èròỌ̀ fà Ẹ̀yin o mọ̀ pé Lánkánígbó bíỌba ni (Ifá ní gbogbo tí a bá bí ni yíò jẹ ọlọ́jà,
 139. 139. èyítí ó túmọ̀ síỌba) (Tàbí Èjíyẹ̀ pàtàkì). Chapter 12 Igúnnugún (the Vulture) is the one that lands like an airplane; Àkàlàmàgbo (the Buzzard) is the one who lands like an airplane. We do not know where the war is going to land tomorrow. Cast Ifá divination for Làkànigbò. Who was the mother of Ọlọ́jàmẹ́rindínlógún? (The 16 disciples ofỌ̀ rúnmìlà) The people of Ìpó The people ofỌ̀ fà. Ẹbọ: Offerings toỌ̀ rúnmìlà, Obi, Epo, Atare,Ọtí, Abo-Adìyọ kan, Owó Awo.
 140. 140. Àlàyé: Ifá predicted that all the children of the client will be great people in life like the sixteen Olódùs. The Odù mẹ́rìndínlógún or Ọlọ́jàmẹ́rìndínlógún are the sixteen disciples ofỌ̀ rúnmìlà. We do not know who will give birth to the king tomorrow. ODÙ K Ẹ̀SÁN ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸTÀLÁ Òkú ọ̀pẹ àbàwọ̀ taataa Dífá fún Àníkín-nikun, Tííṣe ọmọ bíbí Àgbọnmìrègún, Wọ́n ní kí ó rúbọ sáìkú ara rẹ̀ Ó gbẹ́bọ, Ó rúbọ. Ifá ló d ẹkẹ eku Mo lọ dẹ̀ẹ̀wò Ife Ifá kò ní fi Aníkínńíkùn fún Ikú pa Òun
 141. 141. Àti Ikú ti dìmùlè (Ifá ní kí a rúbọ, nítorí Ikú, Ifá lóun kò ní fi wá fú Ikú pa, (Ifá ní kíẹnití Odù yí yọ sí lọ dí Òpó-Ifẹ̀ mún nítorí Ikú) Chapter 13 The dead palm tree has the furnace go bright; Cast Ifá divination teachings for Aníkiníkún, a name that means the one who has the ikin ofỌ̀ rúnmìlà in his stomach. Who was the direct child of Àgb ọnmìrègún (a name forỌ̀rúnmìlà?) They told him to make offerings for longevity. He listened to the advice and made the offerings.
 142. 142. Ifá says that unless the Eku is in betrayal I say it is a taboo in life. Ifá will not give Aníkunníkún for death to kill him. He and Ikín which isỌ̀rúnmìlà"s has become one. Ẹbọ: Make offerings to Ifá and Ògún. 1 Eku,Ẹja, Epo, Obì, Orógbó Atare, Efun, Osùn,Ọtí, Ìjẹ ìmu. Àlàyé: Ifá promises not to leave the client for death to kill him. The client should make offerings to prevent an untimely death. The client has become the child of Ifá. He or she is under the protection ofỌ̀ rúnmìlà. The client should worship Ifá. He or she should be a student of Ifá. This
 143. 143. is one of the situations where the client can receive the Ileke of Ifá or Idẹ Ifá, in Ògún chain of ògún. It is a protective charm against an untimely death. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸRÌNLÁ Ẹ máaṣé é nìṣó A o máa wó bíẹ ó tiṣéésí Dífá fún Eléréé Ògògó Ọmọ abàpò ire wọ́nti-wọ́nti lọ́wọ́ Olódùmarè Mo tẹ́wọ́ kíẹ fún mi níre ajé Mo tẹ́wọ́ kíẹ fúmi níre Aya Eléréé ó dé o, Ọmọ abàpò wọ̀nti-wọ̀nti lọ́wọ́ olódùmarè Mo tẹ́wọ́ kíẹ fúnmi níreọmọ Eléréé ó dé o Mo tẹ́wọ́ kíẹ fúnmi níre gbogbo Eléréé ó dé o, Ọmọ abapò wọ̀ntì-wọ̀ntì lọ́wọ́ bí
 144. 144. olódùmarè (Ifá ní gbogbo Ire tíọmọ Ògúndá méjìńwá ni yíò rí látọwọ́ Olódùmarè) (Ifá ní ojú owó kò ní pọ́n ẹni náà, Ojú Aya àtiọmọ àti tí Ire gbogbo kò ní pọ́n ẹni náà). Chapter 14 Continue doing what you do; We will be looking at how you are doing it. Cast Ifá divination teaching for Elérè Ògògó. The child of the one who has a sack of abundance and blessing from the hand of Olódùmarè. I open my hands so you can come and
 145. 145. give me prosperity of money. Elérè has arrived; the child that has the sack of abundance and blessing from the hand of Olódùmarè. I open my hands so you come and give me prosperity in life. Elérè has arrived. The child that has the sack of abundance and blessing from the hand of Olódùmarè. I open my hands so you come and give me prosperity in life. Ẹbọ: 1 Iṣu, Epo pupa,Ọ̀ gẹ̀dẹ̀, obì, Atare,ẸmuỌ̀ pẹ, Ọ̀ pọ̀lọpọ̀ Owó. Àlàyé: Ifá says that the client must make offerings. The client will be blessed with a lot of prosperity. The client who
 146. 146. has Ògúndá méjì will not be wanting of money. He or she will not be wanting of wife and children. The client will be blessed. The client might want all these things in life. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸẸ̀DÓGÚN Obìnrin bí ìtí Dífá fún Ọ̀ rúnmìlà Níjọ́ tóńlọ rè raỌ̀ sayìn lẹ́rú Èyí ewé ajé Gbinrin bí ìtí Èwo niń ò rọ́ dànù Èyí wẹ́wẹ́ Ewé Aya, Gbinrin bí ìtí Èwo niń ò rọ́ dàǹù Èyí Ewéọmọ Gbinrin bí ìtí;
 147. 147. Èwo niń ò rọ́ dànù Èyí Ewé Ìṣẹ́gun Gbinrin bí ìtí: Èwo niń ò rọ́ dànù Èyí Ewé Ire gbogbo Gbinrin bí ìtí Èwo niń ò rọ́ dànù. (Ifá ní kíẹni dá Odù yí lọ kọ́ iṣẹ́ Ewé jíjá àti egbò wíwá) (Ifá ní Oníṣègùn niẹni náà). Gbinrin bì tì (It stood firmly like a locked door) Cast Ifá divination forỌ̀ rúnmìlà, on the day he was going to buyỌ̀ sanyìn as a slave. These leaves are the leaves for medicine to make money.
 148. 148. It stood firm like a locked door. Which one should I cut down? These leaves are the leaves for medicine to have children; It stood firm like a locked door Which one should I cut down? These leaves are the leaves for medicine to have victory – It stood firm like a locked door. Which one should I cut down? Which leaves are the leaves for medicine to have prosperity? It stood firm like a locked door. Which one should I cut down? Ẹ bọ: The client should receiveỌ̀ sanyìn. He or she could be a doctor or a nurse, a
 149. 149. healer or an herbalist, a therapist or any other professor of healing arts. Àlàyé: Ifa says that the client who has consulted the babalawo should be a doctor or an herbalist. The client will be gifted with the knowledge of healing.Ọ̀ sanyìn is the spirit of herbs. People who do healing work are children ofỌ̀ sanyìn. This is the story of whenỌ̀ rúnmìlà boughtỌ̀ sanyìn as a slave. He taughtỌ̀ rúnmìlà about plants and leaves and their healing powers.Ọ̀ rúnmìlà asked Ọ̀ sanyìn to clear the bushes around his house without knowing the importance and the uses of these plants. AfterỌ̀ rúnmìlà began to use the plants thatỌ̀ sanyìn his
 150. 150. slave taught him for healing work and other things, the news spread to town and everyone began to come toỌ̀rúnmìlà"s house for healing. Ọ̀ rúnmìlà became famous and prosperous. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸRÌNDÍNLÓGÚN Ájágbó jùgbùjugbu jùgbùjugbu Bàntẹ́ Àgbòdo pupa rọ̀rọ̀ Dífá fún Kàbúrẹ́ Tííṣe ọmọ Olórò kan àtijọ́ O tiṣe dé ibiọdẹ níṣíṣe Kàburẹ́, Oko lẹ̀yinń ro ní Ìran tẹ̀yin O tiṣe débi Aṣọ ní híhun; Kàbùrẹ̀, Oko lẹ̀yin bùn níran tiyín O tiṣe débiọ̀nà yíyẹ̀ Kàbùrẹ̀, Oko lẹ̀yin ro níran tẹ̀yin (Ẹsẹ̀ Ifá yìíń sọ wípéẹni tó dá Ifá yí fi iṣẹ́ ìran rẹ̀ sílè, Ifá ní kan wà ní ìdílé
 151. 151. wọn tí ó kọ̀ sílẹ̀ tí kòṣe) Chapter 16 Àjagbo jùgbù-jùgbù, jùgbù jùgbù The underwear of a person that lives in the river is very red; Cast Ifá teachings for Kàbure, the one who is the child of the prosperous man of the past. Why did you get into hunting Kàbure, when it is farming that your lineage has practiced? Why did you get into textile work Kàbure, when it is farming that your lineage has practiced? Why did you get into road construction work Kàbure, when it is farming that your lineage has practiced? Ẹ bọ:
 152. 152. The client should find out what the traditions of his or her own people have been. There is a specific Òrìṣà or ritual that the family should practice in order to have success in life. Àlàyé: The verse in the teachings of Ifá is telling the person who has consulted Ifá that he or she has left the trade of his or her ancestors. It is an example of someone who has left his or her tradition and culture. The client should try to go back to his or her roots in order to have success in life. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸTÀDÍNLÓGÚN Ìyáńlá abara funfun Dífá fún Bàbá Aníbú-sọ̀-lọ́gbọ́n;
 153. 153. Ìyáńlá abara funfun Dífá fún alọ́gbùn-mọ́-nibú, Níjọ́ tí wọ́n ń lọ réé pẹja lódò Igbá Ògún d ẹ́ja sí méjì Lara bá rọ ni (ifá ní kíẹni tí odù yí yọsí, Kó raẹjańlá kan bo orí rẹ̀. ifá ní Omi kan wà lẹ́yìnkùnlé ilé rẹ̀, kí ó lọ gbéẹbọ síbẹ̀) Chapter 17 The big mother who has a white body; Cast Ifa teachings for the father who has the lake but didn"t have the container to draw the water out. The big mother who has a white body; Cast Ifá divination teachings for the father who has the container to draw the
 154. 154. water out but does not own the lake; On the day they were going to go catch fish in the lake. On the day they were going, It was when Ògún divided the fish in two that we became all right. Ẹbọ: The client should buy a big fish to make an offering to his or her head for success. The offerings should be placed by a river nto too far from the client"s home. Ẹja kan, Epo pupa, Obì, Orógbó, Atare,ẸmuỌ̀ pẹ, Èkuru funfun and Owó Awo. Àlàyé: This is another story where Ògún divided the fish among the two
 155. 155. fishermen who were in conflict or fighting over how they will share the one fish they had both caught. Ifá speaks of how the client will be an intermediary in a situation where there will be a peaceful resolution. The resolution will lead the client to prosperity. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJÌDÍNLÓGÚN Ìdúró kò sí Ìbẹ̀rẹ̀ kò sí Dífá fún òsùnwòn, Tí yíò máaṣòwò àìpé Ẹbọ ni wọ́n ní kó wáṣe Gbogbo Ìṣòwòọ̀pẹ, Ẹni tó gbẹ́bọ níbẹ̀, Kó wááṣẹbọ (ifáń kìlọ̀ fún,ẹnití yọ sí wípé; Kí óṣọ́ra nítorí
 156. 156. pé òwò tóń ṣe kò pé, iṣẹ́ rẹ̀ kò sì lọ déédéé). Chapter 18 There is no time to stand; There is no time to stoop; Cast Ifá divination teaching for Òsùnwọ̀n, the measuring scale. He was engaged in an unprofitable business and he was told to make offerings. All believes in Ifá; Whoever gets the advice to make offerings should make it. Ẹbọ: Eku,Ẹja, Epo pupa, Iyọ̀, Ẹmu, Obì, Iṣu and Owó Awo. Àlàyé: Ifá is teaching that the client who
 157. 157. has consulted with the babaláwo might be engaged in an unprofitable business. He or she might need to change the nature of that business. The client should be careful in judging others. It is satisfying to be a judge. However, one has to think twice before making a judgement. ÒGÚNDÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ OGÚN Igi gbígbẹ ma lé gànrànhùn Igi gbígbẹ ní kò ní tótó Dífá fún ẹbọ; Tííṣọmọ wọn lóde Ògbólú Ẹnu lẹbọ, Ẹnu ènìyàn lẹbọ wà Ẹnu lẹbọ. (Ifá ní kí aṣọ́ra fúnẹnu; kíẹnu ma ba kó báni, kí aṣọ́ra kíẹnu ènìyàn tàbíẹnuọ̀tá
 158. 158. mọ́ lè ba tẹni jẹ́). Chapter 20 The dry tree is usually hard. The dry tree does not have juice. Cast Ifa divination forẸbọ. He was the child of the people of Ògbolú, a town. Alárá, (the name of an Awo) where Ẹbọ is. In the people"s mouth is Ẹbọ. Ajerò, the name of an Awo, WhereẸbọ is. In the people"s mouths you will find Ẹbọ. Becauseof people"s mouths we usually make offerings. Ẹ bọ: The client should make a feast to feed
 159. 159. the mouths of the people. Throw a party for friends and relatives. The offerings should be edible food such as pounded yam, sauce, drinks,Ẹmu,Ọti. Make a plate for Ògún from the food cooked. Àlàyé: Ifá advises the client to watch his or her mouth. One should watch that the mouths of enemies do not get the person down or in trouble. Ifa teaches that the mouth is very important. Most of the offerings we make are to please people"s mouths so that they do not say bad things about us. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KÍNNÍ Igbá ìwòyí Igbá ìwòyí A dífá fún Moníyèré igbá òjò
 160. 160. Nígbà òjò ní ìpọ́njúu moníyèré Bí ó bá di ìgbàẹ̀ẹ̀rùn tán Wọ́n di igbá onígbá òkun Wọ́n á di onígbá idẹ Èrò ìpò, Èròọ̀fà, Ẹ wáá bá ni ní tìṣẹ́gun Ifá ní àsìkòọlà wa ti dé, Ifá ní a ó bọ́ aṣọ ìyà sílẹ̀, ifá ní oun yíò padà sí rere fún wa, gẹ́gẹ́ bíí ti moníyèré. Ifá ní iṣẹ́ tí ań ṣe àsìkò tó láti jèrè iṣẹ́ náà. Etc. ẸBỌ RÍRÚ: EKU,ẸJA, OBÌ, EPO,Ẹ̀KỌ, ÀKÙKỌ, OWÓ TÓ TÓ AWO JẸHUN X. ÒSÁ MÉJÌ Chapter 1 This season (dry season or rainy season)
 161. 161. This season Cast Ifá divination for Moníyèré (name of an Awo) in the dry season. It is only in the rainy season that Moníyèré has hardship. In the dry season it will end. They will become owner of plenty of prosperity. They will become owner of plenty of brass jewelry The people of Ìpò (a Yorùbá town) The people ofỌ̀ ffà (a Yorùbá town) Come and find us in Victory Ọbọ: Eku,Ẹja, Obì, Epo pupa, Corn pulp, Àkùkọ adìyẹ, Owó Awo. Àlàyé: Ifá says our time has come to be
 162. 162. prosperous. We shall leave sufferings and hardships behind and move forward in life with prosperity.It is time to be rewarded for our work. Ifá predicted success in the client"s work. Olódùmarè and Ifá will do goodness in the client"s life. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJÌ Àfín awo ìlóde A dífá fún Ajíbọ́lá Tííẹe yèyé Elékuru, lọ́jà Èjìgbòmẹkùn Ajíbọ́láṣayé òní ire Ọ̀ rúnmìlà ló ní o sayé òní rere Ajíbọ́lá sáyé òni ire Ẹ̀lààsòdè ló ní kí o sayé òní rere Ifá ní kí a maṣe dáradára, kámáṣe hu ìwà búburú, kí ifá káá báa bání jà pẹ̀lú olódùmarè etc.
 163. 163. Chapter 2 Àfín, the Albino, Awo of Ìlóde (a compound in the ancient city of If ẹ̀) Cast Ifá divination teachings for Ajíbọ́lá (the name of a person); That means the one born into wealth, who was the woman who sells Èkuru (a kind of bean pie) at the market of Èjìgbomekùn. Ajíb ọ́lá, do the right thing in today"s life. Ọ̀ rúnmìlà is the one who says you should do the right thing in the life of Awo. Ajíbọ́lá, do the right things Èlàsóde (a name forỌ̀rúnmìlà) is the one
 164. 164. that says you should do the right thing in today"s life. Ẹbọ: This is one of the Odùs that also teaches the need for good character and amicability. Wickedness is seriously discouraged. It is better to do good things in one"s life, Àlàyé: This is a warning for the client that he or she should try and do the right things so as not to see the revenge ofỌ̀ rúnmìlà and Olódùmarè. The client should not be wicked to people. It is also possible that someone else is portraying wickedness towards the client. In doing well and being good the client will have the support ofỌ̀ rúnmìlà and the Almighty God.
 165. 165. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTA Mo gbélé fojú sìn ó Níṣekú pa Babaláwo Mo gbé òde fànyìn sìn ó Níṣekú pa Àwọn Àgbà ìṣègùn O o ri bílé ti rí wọ̀nyi bí Ọ mọdé wọ̀nyí kò jẹ́ kíń sinmi A dífá fúnỌ̀ rúnmìlà Wọ́n níọdún yìí niọláa bàbá mi pé Rírúẹbọ lóń gbẹni Ẹ wá bá ni ní àrùṣẹ́gun Àrùṣẹ́gun làwá wà Ifá ní òhun gbogbo ta a tíń sáré rẹ̀ yíò tó wa lọ́wọ́ nínúọdun yí, á ó lọ́lá nínú ọdún yíí, a ò sì ní ire gbogbo etc. Ẹbọ Rírú: Eku,Ẹja, Epo,Ẹ̀wà, Obì,
 166. 166. Àkùkọ, Àyébọ̀, Àwo Amọ̀ Fún Ìpèsè Chapter 3 I stay at home and accompany you with my eyes; That is what causes death for the babaláwo. I stay in my living room to accompany you with my thoughts; That is what causes death for the herbalist. Don"t you see how the house looks. These kids do not let me rest. Cast Ifá teachings forỌ̀ rúnmìlà. They said this is the year for my father"s wealth. Making offerings is befitting. Come and find us in victory. We are in victory.
 167. 167. Ẹbọ: Eku,Ẹja, Epo pupa,Ẹ̀kọ, Ewùsá, Obì, Àkùkọ, Àyébọ, Owó Awo. Àlàyé: Ifá predicted that all the things that the client has been looking for will be achieved this year. This will be a good year for the client. The client will be prosperous this year. It is also important not to rely on other people"s promises. The client should make sure that he or she has true physical support and not just works of the mouth. It is important to make offerings. The client should listen to the advice of the babalawo. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸRIN Ìṣẹ́ lóṣẹ́ igún
 168. 168. Ni Orí igún fi pá Òṣì ló ta Àwòròṣàṣà Tí ó fi lawoọ̀ràn lẹ́yìn sansansan Tí ó fi diẹni tíń sunkoo kiri A dífá fún Òbítúsì Tííṣe ọmọ Álárá òde Ìlárá Ọ̀ gbèrèwù ni bàbá r je Wọn ńi kí wọ́n dáwó jọ Kí wọ́n hun agbọ̀n idẹ fún wọn L"otu ìfẹ́ rere W ọ́n ké sí igbá tííṣe ọmọ Oníreṣè Pé kí ó wá hun Agbọ̀n Idẹ Igbá ní òun kò mọ Agbọ̀n idẹ hun Wọ́n ké sí Ataare, Tííṣe ọmọ Oníkọgbaá, ti ìlú Ìkọgbá Ataare ní òun kò m ọ Agbọ̀ Ide hun
 169. 169. Wọ́n wá ké sí akínsakún Tííṣe ọmọ wọn lóde Òkérèwá Akínsakún ló wá hun agbọ̀n idẹ fúnwọn, l"out ifẹ̀ rere Niwọ́n fiṣe ayé wọn Ni ayé w ọn fi gún gérégé Kò sawo nígbà yí mọ Ọ̀ nàẹ̀fọ̀n la lè rawo díè (Ifá ní, a ò níṣìṣèemọ́, ifá ní a kò ní jìyà mọ́, ifá ní a óṣe àṣeyorí, a ó sì ti ibẹ̀ là. Ẹbọ rírú: eku,ẹja, epo, agbọ̀n, ewùsá, àwo, ẹyẹlé, àkùkọ pẹ̀lúọ̀kẹ́ mẹ́rìndínlógún owó. Chapter 4 It is poverty that besieged the Vulture, which causes the Vulture to be bald. It was penury that besieged Àwòròsàsà, that causes the mark on his back; that
 170. 170. makes him to be crying all over the place. Cast Ifá divination for Obituni, who was the child of Alárá, an ancient Yorùbá king, of the town of Ìlárá. His father was called Ogbérewù. They were told to contribute money so that they could weave a basket make out of brass for them at Ifẹ̀ rere (Yorùbá cradle). They called the Igbá (calabash who was the child of Onír ẹsẹ̀); So they can come weave the Brass basket for them. Igbá, the calabash, replied that he did not know how to weave a brass basket. They called an Atare, who was the child
 171. 171. of Oník ọngbọ́n of the town of Ìkọngbọ́n. Atare replied that he did not know how to weave a brass basket. They now called on Akínsakin, who was the child at Òkéréwé, a compound in Ilé Ifẹ̀. Akínsakin was the one who weaved the brass basket for them at If ẹ̀-rere; That was what they used to fix their life. Then their life was straightened perfectly. There are no more Awos at this period. It is on the was to Efọ̀n, a Yorùbá town, that one can find a few Awos. Ẹbọ: Eku,Ẹja, Epo pupa,Ẹ̀kọ, Àgbọ́n, Ewùsá, Awo,Ẹyẹlé, Àkùkọ, 6000 cowries.
 172. 172. Àlàyé: Ifá predicted that we will no longer suffer in life. Ifá says our hardship will end. The client will have victory in life. One has to have perseverance and determination. There is success at the end of struggle. As Obitun in the story did not give up looking for someone to weave the brass basket, eventually someone was found among the artisans of Ilé Ifẹ̀. The client will eventually find his or her way to success. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KÀRÚN Orí búrukú kíí wú túúlú A kíí dáẹsẹ̀ asiwèrè mọ̀ lójú ọ̀nà A kíí mọ orí olóyè ní àwùjọ A dífá fún Mọ́bọ́wú
 173. 173. Tííṣe binrin Ògún Orí tí yíò j"ọ ba lọ́la Ẹnìkan kò mọ́ọ́n, Kí tọkọtaya mọ́ pe ara wọn ní wèrè Orí tí yíò j"ọba lọ́la Ẹnìkan kò mọ́ Chapter 5 A bad head doesn"t grow a tumor; One cannot recognize the footprints of a crazy person on the road; We cannot know the head of someone who will become a chief in the crowd of people. Cast Ifá divination for B Mobowu, who was the wife of Ògún. The head that will become the kin
 174. 174. tomorrow no one knows; Let not the husband and the wife call each other crazy any longer. The head that will become the king tomorrow no one knows. Ẹbọ: Good character and respect. Humility and generosity. Àlàyé: Ifá predicted that it is not good to prejudge someone. There must be respect for the other people because we do not know who they will become in the future. No one knows who will be the president of a nation or the king of a town in the future. The wife must learn to respect the husband as the husband
 175. 175. respects the wife. So also there must be respect between friends and family. The client who has consulted Ifá may rise up to be a great person in the world. The potential is greater if the client makes offerings. In the teachings of Ifa the offerings are not always items. It could consist of demonstrating good character and respect. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸFÀ Hà! Àgbà tí ó bá ṣe àṣejù tí tẹ́ ní í tẹ́ A dífá fún Odù Nígbà tí Odù délé ayé Hà! Wọ́n ní ìwọ Odù Wọ́n ní o báṣọ́ra rẹ Kí ó ṣe sùúrù, Kí ó máa yánjú
 176. 176. Odù níẹẹ̀tii? Wọ́n ní nítorí Agbára rẹ̀ ti Olódùmarè fun un ni Chapter 6 Ha! An elder who lacks control will lose his or her respect. Cast Ifá divination for Odù. When Odù arrived in the world. Ha! They said to Odù, that Odù should be careful. That Odù should be patient. To be patient; not to be arrogant. Odù asked why. They said it is because of not losing the power that Olódùmarè gave Odù.
 177. 177. Ẹbọ: Humility and patience. Àlàyé: Ifá teaches that it is necessary to be humble and patient so that one does not lose one"s power and respect. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJE Ọwọ́ èwe kò tó pẹpẹ Tà àgbàlàgbà kò wọ kèrègbè Iṣẹ́ tí èwe bẹ àgbà Kí àgbà máṣe kọ́ mọ́ Gbogbo wa la ní íṣẹ́ tí ań bẹ ara wa Chapter 7 The hands of the Youth do not reach the shelves. The hands of the elder could not go through the ground. The errand that the youth asks of the elder,
 178. 178. The elder should no longer refuse. We all have some favor that we can ask each other. Ẹbọ: Kindness, tolerance and being helpful Àlàyé: The Odu speak about the the need to help one another among human of all ages and sex. It teaches people that that the older people need the help of younger people as much as the the young need the help of the old. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸJỌ Òṣà yọọọ, babaláwo ayé Ló dífá fún Ayé Wọ́n ní kí ayé ó fiẹbọ ọ̀la sílè
 179. 179. Kí ó maa rúẹbọ àwọn Ajogún Ïjẹ́ a wáń bẹ, ań bẹ, Àwá mọ̀ọ̀ mọ ńbẹ láyé o Ayé kò ní parun Chapter 8 Òsà Yoo the babaláwo of the Earth, Cast Ifá divination for the Earth. They told the Earth to leave offerings for Wealth alone. He should make offerings to guide against evil (which includes death). So we are here we prevail like the Earth prevails. We are here on Earth. The Earth will never perish. Ẹbọ: Make offerings to prevent bad health and
 180. 180. short life. 1 Eku méjì,Ẹja méjì, Ìjẹ, Ìmu and Owó. Àlàyé: Ifá teaches that it is better to make offerings for longevity and prevalence rather than for wealth if one has wealth without longevity or life. It is of no use to the client. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸ̀SÁN Bí ó báṣe pé gbogbo orí sun pósí Ìrókò gbogbo ìbá ti tán ní igbó A dífá fúnỌ̀ wẹ́rẹ́ (Ìyànjú) Tí óń ti ìkòléọ̀run bọ̀ wá ìkọ̀lé ayé Wọ́n níọ̀wẹ̀rẹ̀ (Ìyànjú) lań já, gbogbo wa Ọ̀ wẹ̀rẹ̀ láń jáẹni tí ó yorí rere kò wọ́ pọ̀ Ọ̀ wẹ̀rẹ̀ láń já, gbogbo wa
 181. 181. Chapter 9 If it is all heads that sleeps in the coffin; All the Ìrókò (African hardwood) tree in the forest would have finished. Cast Ifá divination for Òwẹ̀rẹ̀ (Ìyànjú) He was coming from heaven to Earth. They said that it is only efforts that we have. All of us. Ẹbọ: Courage and perseverance. Àlàyé: Ifá teaches that we cannot all be so fortunate or lucky. We just have to try and do the best we can, to be the best. We should not take life for granted or
 182. 182. feel bad when we have to keep on trying. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ KẸ̀WÁ Kókó dé ojú Orókún ó pin Ọ̀ nà dé orí àpáta pọ rúru A dífá fún Yéwéré Níọjọ́ tí ó maa na ìjẹ́gbẹ́ àtiẹ̀jẹ̀gbò Wọ́n ní kí ó máṣe na wọ́n Ó ní òun máa nàá w ọ́n Ó sì na wọ́n, Nígbà tí ó padà dé ilé Ó bá gbogbo àwọn ará ilé rẹ́nì ìbúlè àìsàn Ó sáré tọ àwọn babaláwo W ọn ní a fi bí ó bá rú ẹbọ Bí ó fi leṣe Ògùn Ó rú ẹyẹlé méjì Obì mẹ́sàń
 183. 183. Abo adìe kan àti àkùkọ adiẹ kan W ọ́n wá ní ki ifá fu ń pe: A lé kú lọ nílé yí Yewere ìwo ló na ìjègbé na rẹ̀ pèlú A lé àrùn lọ olóde iléyí lóní Yewere ìwọ lo na ìjégbé naẹ̀jágbó rẹ̀ pẹ̀lú Chapter 10 When the knot gets to the knee it ends; The road gets to the mountain and disappears. Cast Ifá divination for Yewere. On the day he was going to flog Ìjègbèdè and Ejegbo; He was told not to flog them.
 184. 184. He said he will flog them. But he flogged them anyhow. When he arrived back at his house he found all his family was sick. He then ran to the babalawos. They told him that unless he could make sacrifice he would not have victory. He made offerings of twoẸyẹlé and nine Obì. One Abo-adìyẹ, one àkùkọ adìyẹ. They then started to chant in praising Ifá for him. We have chased away death from this house Yewere. You were the one that flogged Ìjègbè and Èjègbò. We have chased sickness away from this town today. Yewere you were the one that flogged Ìjègbè and Èjègbò. Ẹbọ:
 185. 185. Listening to advice of the elders so as not to have regrets. Not being stubborn for not listening to advice. Àlàyé: It is advisable to listen to the advice of the babaláwos and the elders. Sometimes there is a repercussion for not listening to advice. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KỌKÀNLÁ Ìdúnkùn-dún únỌyọ̀ Ìfòkufò ògbìgbò; Ìjekújẹ Àdán níí fii tẹnu ń su Dífá fún Èjìẹ̀rìndínlógún Oródù Wọ́n ńtọrùn bọ wàlé ayé W ọ́n ní kí wọ́n wá faṣọ ara wọn rúbọ Gbogbo ìsọ̀rọ̀ọ̀pẹ̀;
 186. 186. Ẹni tó gbẹbọ́ níbẹ̀ kó rúbọ Gbogbo ìsọ̀rọ̀ọ̀pẹ̀ ÀLÀYÉ: Ifá ní kí a fi asọ araẹni rúbọ, ní kíákíá kíá lọ sí ibi tí ań lọ Chapter 11 The senseless whistling of Ọ̀ yọ, an African bird. The senseless flying of Ògbìgbò, another African bird. The senseless eating of Àdán, an African bat; Is reason why he efecated through his mouth; Cast Ifá divination for the two major sixteen Oródùs. They were coming from heaven to the world. They were told to use the clothes they were wearing as offerings. All Ifá
 187. 187. believers, If you were advised to make offerings, make them, all Ifá believers. Ẹbọ: The offerings should be the clothes that the client is wearing. Àlàyé: Ifá advises that the client is going on a venture. He or she should use his or her clothes as offering before the venture so that the journey may be favorable. Give the clothes that you wear to someone who can use them like a homeless person or someone else in need. Doing so will bring prosperity to the client who has consulted Ifá.
 188. 188. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJÌLÁ A kìí ní ereé nílé Ká gbàwìn ẹ̀wà lóde Dífá fún Oge; T" ó ńlọ faraṣọfà sọ̀dọ̀ Alágbo-ànná Ẹbọ níwọ́n ni kó wáṣe Ó gb ẹ́bọ sì rúbọ Yóò gbeọọ, Oge; Yóò gbéọmọ rẹ jẹ̀ẹ́jẹ́ẹ́ Jẹ́jẹ́ọlà lọmọ rẹ yóò má a jẹ́ Ifá ní àgàn yíò diọlọ́mọ Ifá níọmọ ti àgàn náà bá bí, Ifá ní Jẹ́jẹ́ọlà ni Orúkọ rẹ̀ yío máa jẹ́. Ebo Ewaa agbado ati Ije imu Alaye: Ki agbiyanju . Ki asije ki nkan eni to ni. Ki am se ojukokoro Chapter
 189. 189. 12 One should not have peas in the house and then go borrow beans from outside. Cast Ifa teachings for Oge, an African bird. Oge was going to give himself as a servant at Alágbọ̀n ànná. He was told to make offerings. He heard the advice and made the offerings. It will befit you. They said to Oge: “I will befit your children easily. Jẹ́jẹ́ọlá will be the name for your child. Ẹbọ: /Offerings: Beans Corn and other edible items The Chief priest will determine through
 190. 190. theỌ̀ pẹ̀lẹ̀ what the offering should be. Àlàyé: The client should learn to do with with he /she has instead of trying to depend on others. The client should practice self contention. The cliend should try not to depend on other people for their own survival Ifá predicted that someone who is barren will eventually have a child. Ifá says that a child who is born after this Ifá will be prosperous. The name that will be given to the child shall beỌlà. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTÀLÁ Ìsáásá méjì ló kíra wọn jẹ́ẹ́jẹ́ẹ́jẹ́ẹ́ Dífá fún ẹgbẹ́ Ayé; A bù fúnẹgbẹ́Ọ̀ run, Ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n ṣe
 191. 191. W ọ́n gbẹ́bọ, wọ́n rúbọ Bọ̀rọ̀kìnníọ̀run ẹ gbà mí Ti ayéń tẹẹ̀ lọ ọ Bọ̀rọ̀kìnnìọ̀run kò ní jẹ́ kí tayé ó tẹ́ ÀLÀYÉ: ifá ní kí a rúbọ, kíṣe àsè fún àwọn ẹgbẹ́ waọ̀run, kí wọ́n lè gbeẹni nija lọjọ ìsòro. Chapter 13 It was two Ìsànsán (from Ọ̀ sá Méjì) that greets each other calmly. Cast Ifá divination for society on Earth; Also cast Ifá teaching for the society in Heaven. They were told to make offerings. They listened and made the offerings. The dignified in heaven save me;
 192. 192. The ones in the world are losing ground; The dignified in the Heavens will not let down the ones in the world. Ẹbọ: Give sweet edible food to children. For example such as candy, cake, Àádùn, Gúgúrú,Ẹ̀pà,Ẹ̀wà, etc. Àlàyé: Ifá advises that the client should make offerings for the society in the Heaven. The Yorùbá believe that we have societies in Heaven as we have on Earth. The society in Heaven spiritually looks out for the societies on Earth. They send positive energies and protection for those on Earth. They are believed to have more power because they see us
 193. 193. but we can only feel them. But sometimes they have to be appeased through offerings. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸRÌNLÁ Ìsáǹsá méjì lọ rè tàn àkìtàn Dífá fún onísìn-Ìkú Ọmọ arẹrù wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ kẹ́mọ Kò pẹ́ kò jìnnà, Ẹ wá báni ní jẹ̀pútú ire ÀLÀYÉ: Ifá ní ire púpọ̀ wà fúnẹni tó dáọ̀sá méjì, Ireọmọ púpọ̀, ló wà níwájú oní òun tó dá ifáỌ̀ sá Méjì. Chapter 14 It was two Ìsánsá that went to the garbage dump. Cast Ifá teachings for the one that buries corpses.
 194. 194. The child of the one that carries the baggage to take care of his children; Not too far; not too long. Come and find us in abundance of prosperity. Ẹbọ: The client should be generous to children: throw parties for them and entertain them. This will bring more blessings in return. Àlàyé: Ifá predicted that the client who has consulted Ifa has a lot of prosperities in stock for him or her. Òsá méjì says there are a lot of blessings in the way of children for this client. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸ̀Ẹ́DÓGÚN Ìtà
 195. 195. gbangba oṣe é kan ààṣe sí Dífá fún fẹ́rú Tíí sawoỌba lálèdeỌ̀ yọ́; Ẹbọ ni wọn ní kóṣe ó gbẹ́bọ, ó rúbọ Ọba kò rí Fẹ́rú Ọba kò sayé À ṣé ba ó rí fẹ́rú, awoỌba ÀLÀYÉ: Ifá ní enití Odù yí yọ sí yíò jẹ́ ènìyàn pàtàkì. Chapter 15 The outskirts are not a good place to settle. Cast Ifa divination to Fẹ́rú (name of a babaláwo), who was the Awo of the King ofỌ̀ yọ́, an ancient Yorùbá town. He was told to make offerings.
 196. 196. He listened to the advice and made the offerings. The King could not find F ẹ́rú. The King could not make life. It is true that if we don"t find Fẹ́rú, the King cannot make life. Ẹbọ: 1 Àkùkọ Adìyẹ to Èṣù, Abo-adìyẹ toỌ̀ rúnmìlà. Epo pupa, Iyọ̀, Obì, Atare,Ọtí, Owó Awo. Àlàyé: Ifá is saying that the person who has consulted with the babaláwo will become a very important person in the world. He or she will become a person in the world. He or she will become a person who everyone will like to see
 197. 197. before they do anything of importance. He or she will be connected to very important and powerful people like the President or the King. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸRÌNDÍNLÓGÚN Gbe ohun kékeré ṣowó lá Dífá fún Ọ̀ rúnmìlà; Bàbá yíò fí oókan sowó Yíò sì jèrèẹgbẹ̀rin ọ̀kẹ́ Owó Gbe ohun kéreṣowó lá Bàbá fóokan sòòwò láni Ifẹ̀ Gbohun kéré,ṣowó lá ÀLÀYÉ: Ifá ní àtà jèrè wà fúnẹni tí Odù yí yọ sí. Ifá ní owó kékeré ló fi bẹ̀rẹ̀ òwòṣùgbọ́n owóńlá ni yíò maa rí. Chapter 16
 198. 198. Do a little thing and make a lot of prosperity. Cast Ifá teachings forỌ̀ rúnmìlà; Father was going to use one dollar to start a business; And made a thousand dollars profit. Father uses a dollar to make prosperity at Ifẹ̀; Do a little thing and make a lot of profit. Ẹbọ: Ẹ̀wà Èréé, Àgbàdo, Atare, Iyọ̀, OwóẸyọ. Àlàyé: Ifá predicts that the client will be able to have a lot of success in business. Ifá says that the person can start a small business with very little money but in
 199. 199. return make a lot of profit from the business. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTÀDÍNLÓGÚN Mo gbèlè mo fojù sìn ó Níí ṣekú pa babaláwo Àníyàn ni mo fiń sìnọ́; Nííṣe Ikú pa àwọn Àgbà Ìṣègùn Mo dé kẹ̀rẹ̀-kẹ̀rẹ̀-kẹ̀rẹ̀ kò jẹ́ń ràyè gbọ́ tìrẹ Mo mú mííṣàlàyé síọ, Dífá fún Ọ̀ rúnmìlà Wọ́n níọdún ni lọlàà Bàbá á tó Ifá ní ng ó níọlà ní tèmi; Saworo èpoọ̀sẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ Ojú kíí pọ́n ìsín àimàlà ÀLÀYÉ: Ifá níẹni tó dá ifá yí yió là, kíẹni náà rúbọ. Ifá ní yíò là dandan. Chapter 17
 200. 200. I stay home and accompany you with my eyes; That is what causes death for the babaláwos. I accompany you with my thought; That is what causes death for the Elder herbalist. I have just arrived; that"s why I cannot attend to you. That is why I just say it to you. Cast Ifá divination teachings forỌ̀ rúnmìlà. They said this year is the time forthe father"s prosperity. Saworo Èpò Osegesege (Ifá incantations) Isin (name of fruit of a plant) will never remain in poverty. Ẹbọ: Obì, Atare,Ẹ̀wà, Àgbàdo, Epo pupa, Iyọ̀.
 201. 201. Àlàyé: Ifá says the person who is consulting with the babaláwos will be prosperous if the client makes offerings. He or she will become a prosperous person in life; He/She will never be poor. Ọ̀ SÀ MÉJÌ ORÍ KEJÌDÍNLÓGÚN Ò sá méjì lákọjà Ó bú yankan-yankan lójú ọpọ́n Dífá fún wọn ní ìpórò iléẸja Ẹbọ ni wọ́n ní kí wọ́n ṣe Wọ́n gbéẹbọ, wọ́n rúbọ Ikú o níí pa wọn ní Ìpóró ileẸja Ọmọ ẹja máa rìn Ọmọ ẹja màa yan Àrùn kò níṣe wọ́n mọ́ ní Ìpóró iléẹja
 202. 202. Ọmọ ẹja máa rin Ọmọ ẹja máa yan Ifá ní kí a rúbọ nítorí ikú, ifá ní kò séwu tí a bá rúbọ, kíí a máa rìn, kí a máa yan. Chapter 18 The two Ọ̀ sás in the combat. It appears on the Ifa tray. Cast Ifá teachings for them at Ipóro (the house of the fish). The children of the fish continue swimming. The children of the fish continue swimming. Sickness will not besiege them at Ipóro. The children of the fish continue to swim. The children of the fish will continue to swim.
 203. 203. Ẹbọ: Eku,Ẹja, Orógbó, Atare,Ọtí, Epo pupa. Àlàyé: Ifá says the client should make offerings to prevent death. Ifá says there is no danger if the client makes offerings. There will be no sickness in the life of the client. The client should feel free and continue to live his or her life. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ Ọ̀ KÀNDÍNLỌ́ GBỌ́ N Pùù ògúlùtu Ẹ̀jẹ̀ bàlàbàlà lẹ́hìn ọrùn Dìfá fún Èjìẹ̀rìndínlógún Óródù Wọ́n ń tọ̀run bọ̀ wáyé Wọ́n máa gbèẹlẹyẹ wálé ayé Ẹ bọ ni wọ́n ní kí wọ́n ṣe Wọ́n kọtí
 204. 204. ọ̀gbọ́nyin sẹ́bọ Àwọn yẹ̀wù ni ó gbọ̀kànhìn méjì Dífá fún Èjìọ̀sà; Yiò tòdeọ̀run gbéẹlẹyẹ wáyé Ìyà mi Òṣòròngà ló dámi lósù Tí mo fíń sawo ÀLÀYÉ: Ifá ní kí eleyiṣe ìpèsè fún àwọn Àgbà. Kí ó lè rí ojú rere Chapter 19 Slam is the sound of a hit from clay; Splash of the blood on the back of the neck; Cast Ifá divination teachings for the double major, sixteen Odùs. They were coming form heaven to the world. They were told to make offerings. They refused to listen to the advice of
 205. 205. the babaláwos. The rest that carries the two; Cast Ifá divination teachings for ÈjìỌ̀ sà (one of the Olódùs). He was going to carry theẸlẹyẹs from the Heavens to the world. Ìyàmi Òṣòròngà was the one that initiated me. That is how and why I became a Priest. Ẹbọ: Epo pupa, Obì,Ẹ̀wà, Àgbàdo,Ẹyin Adìyẹ, Ẹyẹlé, 1 Owó Awo. Àlàyé: Ifá advises the client to make offerings to theẸlẹyẹs (the great mothers of the night), so that the client"s will be favored by them. The client will receive the protection of the Elders if he or she
 206. 206. makes offerings to them. They will support him or her in all problems of life. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ OGÚN Oṣoṣo ẹ̀gà ni ó tọ gbólóhùn kan ti àjẹ́ Dífá fún ọlọ́fin; Níjọ́ tóń lọ naọmọ àjẹ́ lódò Ẹbọ ni wọ́n ní kió ose Ó gbẹ́bọ ó sì rúbo tirẹ̀ Ïjẹ Ọ̀ rúnmìlà gbà mí o Ìwọ ni mo sá di Ẹyẹ ní nlémi bọ̀ wá Ìwọ ni mo sá di Ẹni tó bá ké mágbà mágbà Ð láá gbà. ÀLÀYÉ: Ifá ní kí eléyì sá di Ifá, Ifá ní yíò gbá lọ́wọ́ẹlẹye Ifá ní kí óṣọ́ra kí ó
 207. 207. máṣe náaẹnìkan. Chapter 20 The Ẹ̀gà bird (African parakeet) was the one that sounds like the witches. Cast Ifá teachings forỌlọ́fin; The day that he was going to beat the child of the witches at the riverHe was told to make offerings; He listened to the advice and made the offerings. So, Ọ̀ rúnmìlà, save me. You are the one that I seek salvation with the witches running after me; You are the one I seek salvation with. Whoever cries for salvation, Is the one that will be saved.
 208. 208. Ẹ bọ: Epo pupa,Ẹyẹle kan,Ẹyin adìyẹ, Obì, Orógbó, Iyọ̀, Atare, Abo adìye, forỌ̀ rúnmìlà; Owó for the babaláwos. Àlàyé: Ifá says that the client should seek protection with Ọ̀ rúnmìlà. Ifa is the one who will save that person from the witches. The client should be careful not to beat or fight anyone.Ọ̀ ruńmìlà will protect the client from ravage of the witches. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ KỌKÀNLÉLÓGÚN Bàbá gbúlú erin Bàbá kòsoẸfọ̀n ; Ọ̀ gbọnrangandan ní dáhùn ọmọ orí odó Ọmọ orí odó ní Ìdáùn ìjà kan lẹ̀ Dífá fún
 209. 209. Òrìsànlá oseremagbo Tí yíòṣòfinọ̀rọ̀kan ọ̀rọ̀ kàn Ó ní kíọmọ ẹyẹ ma yọ òun mọ́ Òwú ń so lóko Òwú máań là Nísoju ẹyẹ oko ni òwú ṣe ń là ÀLÀYÉ: Ifá ní kí èléyí rúbọ nítoríẹlẹyẹ, Ifá ní kí ó bọ Ọbàtálá kí ó lè baaṣẹ́gun ẹlẹyẹ, Ifá ní ààrín ẹlẹyẹ ni eleyìń gbé. Chapter 21 The father that is big like the elephant; The father that is big like the buffalo; The pestle of the mortar sounds as it bites. The pestle is the one that answers as it hits; The pestle is the one that answers as it hits.
 210. 210. Cast Ifá divination teachings for Òrìsà"ń lá – Ọ̀ sèrèmàgbò; He was to make an order request of a matter. He asked the children of the birds not to pick the cotton any longer. The cotton is growing in the field. The cotton is sprouting; In the presence of the birds in the field, the cotton sprouts. Ẹbọ: Ẹyẹle méjì,Ẹyin adìyẹ, Epo pupa, Obì, Atare, Owóẹyọ, Epo pupa,Ẹwa oṣoṣo, Owó Awo. Àlàyé: Ifá says that the client will be able to survive and prevail like the cotton seeds prevail in the presence of the birds in the
 211. 211. field. The client should make offerings to prevent the witches from getting rid of him or her before the time. The client should make offerings toỌbàtálá so that he or she can have victory over witchcraft. Ifá says that the client is living in the midst of the witches. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ KEJÌLÉGÚN Ọ̀ tata kùrọ̀-kùrọ̀ Ẹnu ẹyẹ o le ran Òkété Dífá fún Ọ̀ rúnmìlà, Bàbáń bẹ láarín ọ̀tá Ẹlẹyẹ Ẹbọ ni wọ́n ni kóṣe Ó gb ẹ́bọ, Ó rúbọ Ẹnun Yín O lée ràn mí o Igbaẹja, Wọn kií dárí sọ wéré Igbaẹja
 212. 212. Àlàyé: Ifá ní kí elèyí rúbọ, nítorí elèyí kí apáẸlẹyẹ mọ ba kaa. Chapter 22 Ọ̀ tàrà Kùrà kùrà (the sound of chewing) The mouth of the bird cannot chew the stone. Cast Ifá divination forỌ̀ rúnmìlà Father was in the midst of enemy witches. He was asked to make offerings. He listened and made the offerings. Your mouth will not be able to destroy me; He said. The hundred fish do not confront were (a type of fish like a shark) Two hundred fish.
 213. 213. Ẹbọ: Make offerings ofẸyẹ ẹtù, Epo pupa,Ẹyin adìyẹ, Obì Orógbó, Atare,Ẹ̀wà,Ọtí, Eku,Ẹja, Owó Awo. Àlàyé: Ifá says that the client should make offerings to prevent attack by witches. The client is in the midst of enemy witches.Ọ̀ rúnmilà will protect the client from attack by witches. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ KẸTÀLÉÓGÚN Ọ̀ sá yọọ Awo Ayé Dífá fún Ayé Ní jọ́ Ayé le kokooko bíọta Ẹbọ ni wọ́n ní kóṣe Ó gb ẹ́bọ, ó rúbọ Ayé wá jẹ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tán Ayéń tutùń bọ̀;
 214. 214. Jọ̀gẹ̀dẹ̀,jọ̀gẹ̀dẹ̀ ÀLÀYÉ: Ifá so pe elèyí gbọ́dọ̀ rúbọ, kí ayé rẹ̀ lèè báa tutù Ifá ní ayé tó le koko yíò dẹ̀rọ̀ tí ó bá le fiọ̀gẹ̀dẹ̀ rúbọ. Chapter 23 Ọ̀ sà Yoo, the Awo of the world, Cast Ifá divination teachings for the world, on the day the world was as hard as a rock. He was told the world was so hard like a rock; He was told to make offerings. The world come and eat riped plantain; The world started to get cool. Eat plantain; eat plantain. Ẹbọ: Ọ̀ gẹ̀dẹ̀, Epo pupa,Ẹ̀wà, Obì, Atare,
 215. 215. Àmàlà, Ilá and Orógbó. Àlàyé: Ifá says that the client should make offerings so that the client"s life will be cool and calm like plantain. The difficulties in the client"s life will be removed. He or she will begin to live a very easy life. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ KẸRINLÉLÓGÚN Ọ̀ sá méjì lakọ́jà Ó dàn yinrin-yinrin létíọpọ́n Dífá fún Olúkòso láàlú Bámbí arígbáọ̀tá wéréṣẹ́gun Igba tó wà láárín òsírí Igba tó wà láarín ọ̀tá ayé Wọ́n ní kí ó rúbọ Ó gbẹ́bọ níbẹ, ó rúbọ, Kò pẹ́ o, kò jìnnà
 216. 216. Ẹ wá báni láruṣẹ́gun ÀLÀYÉ: Ifá ní a òṣẹ́gunọ̀tá, kí a bọ ṣàngó kí a lè baa ní ìṣẹ́gun nítorí Gbàngó ni yíò Gbẹ́gun fún wa, Ifá ní àrá yíò sán pa Àwọn ọ̀tá wa. Chapter 24 Ọ̀ sá méjì in a combat. It appears so clear on the Ifá tray. Cast Ifá divination teachings for Olúkòso; Lalu (Gbàngó the thunder energy). The one that finds two hundred thunder stones for victory; Olúbanbí was in the midst of conspiracy. Olúbanbí was in the midst of enemies. What did Àrírá (a name of Gbàngó);
 217. 217. Used to conquer his enemies? Two hundred thunder stones; That is what Àrírá used to conquer his enemies. Ẹbọ: Orógbó, Àmàlà, Ilá, Obì, Atare,Ọtí, Iṣu,Ẹ̀wà, Àgbàdo, Àkùkọ Adìyẹ méjì, and Owó Awo. Àlàyé: The client who was involved in Odù Ọ̀ sáméjì is in the midst of enemies. Sango will help the client to have victory over his or her enemies, if the client makes offerings This is the story when Gbàngó calls in to the sky for the rain to fall. The rain was later accompanied by lightening and thunder stones began to
 218. 218. come down on the enemies of Gbàngó. Ọ̀ SÁ MÉJÌ ORÍ KARUNDINLOGBON Ọ̀ sá méjì lapọjà Òkò yangan-yangan létíọpọ́n A dífá fún Olúkòso lálù Arígbáọ̀táṣẹ́gun Olúbabbíńbẹ láarín orísiọ̀tá Ka lárìrà fi ṣẹ̀tẹ̀, Igbaọ̀tá; Lárira fiṣẹ̀tẹ̀ Igbaọ̀tá. ÀLÀYÉ:ẹni tí ó dá ifá wá ní àárín àwọn ọ̀tá, onítọ̀hún yíò sẹ́gun àwọn ọ̀tá tí ó bá rú ẹbọ rẹ̀. ẸBỌ: Orógbó, Atare, Isu,Ọtí,Ẹ̀wà, ilá àti Àmàlà.
 219. 219. ÌR ẸTẸ̀ MÉJÌ ẸSẸ̀ KÍNNÍ Kúkúndùnkúṣẹwà gẹ́rugẹ́ru Ọ̀ pọ̀lọpọ̀ òògùn a sì ruọmọ gèlègèlè Bí o níọ̀pọ̀ òògùn Bí ó ní èké, kò níí jẹ́ A dífá fúnỌ̀ rúnmìlà Bàbá ń lọ rèe gbé agúnbiosù níyàwó Agúnbosù, aya awo Ọ̀ rúnmìlà ló gbé Agúnbiosù níyàwó Agúnbiosù aya awo Bàbá wáá ránṣẹ́ sí akínlọ́dún Awoo w ọn lóde ìlọ́dún Ó ránsẹ́ sí Akínfalà Awo wọn lóde Ìfalà Gbogbo wọn dé, wọ́n wáń ṣe pè Agúnbiosù, Aya Awo o,
 220. 220. (Ifá ní òun rí ire ìyàwó, ifá sì níọmọbìnrin kan nìyí, ìyàwó ifá ní, kí ó máa palẹ̀ ifá ni kí a sì yééṣe èké, kí a yé pa irọ́, kí a le rí ire gbà ẸBỌ RÍRÚ: Eku,Ẹja, Epo, Obì, Àkùkọ àyébọ̀, Àkùkọ adìẹ kan. XI. ÌRẸTẸ̀ MÉJÌ Chapter 1 The sweet potato has flamboyant leaves; Very strong medicine usually foams; If you have a lot of medicines, If you are not at home (???) it won"t work. Cast Ifá divination teachings forỌ̀ rúnmìlà. Father was going to take Agúnbíosù (the one that is elegant like the moon) as a
 221. 221. wife. Agúnbíosù, the wife of the initiate– Agúnbíosù, the oneỌ̀ rúnmìlà took as a wife. Father then sent a message to Akinlọ́dún in celebration. The babaláwo of the town of Ìlódún, He sent a message from Akínfalà in celebration; The Awo of the town of Ìfalà; They all came to celebrate with Ọ̀ rúnmìlà. They were all singing thus; Agúnbiosù, the wife of the initiate, Ọ̀ rúnmìlà was the one that took Agúnbíosù for a wife; Agúnbiosù, the wife of the initiate. Ẹbọ
 222. 222. Eku,Ẹja, Epo pupa, Obi, Àkùkọ Adìye, Àyébọ̀, Adìyẹ kan. Àlàyé: Ifá says that there is good luck in the form of a new wife for the client who has consulted or if the client is a woman she may become the wife of an Awo. The client is advised to be faithful and loyal. Ifa encourages good character in this Odù. There will be goodness in the life of the client. If the client abides by the teachings his or her life will be good. ÌR ẸTẸ̀ MÉJÌ ẸSẸ̀ KEJÌ Afohúpámọ́ níí sàmìọ̀nà A dífá fún Ataare Tí óń lọ soko àléròọjọ́un Tútù-lógún, Awo Àjàlọ́run
 223. 223. Gbìṣè-lọgbọ́n, Awo àjàlọrun A dífá fún Òkè, Tííṣe ọmọ oníjàn ọ̀run Níjọ́ tí òkèń tiọ̀run bọ̀ sóde ìsálayé Ó pàdé, Afóhunpamọ́ níí sàmìọ̀nà Ó sì bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé; Ïj ẹ́ ó le yẹ òun bàyí? Wọ́n níẹbọ ni kí óṣe Òkè sì rúbọ, wọn ní kí ó gbe díẹ̀ níbẹ̀ lọ síẹ̀báọ̀nà Kí ó sìṣe àmì rẹ̀ si dáradára Wọ́n ní tí ó bá dé ilé ayé; yíò bá ire rẹ̀ lẹ̀báọ̀nà Nígbà tí òkè dé ilé ayé tán; kò tí i ṣe ohunkóhun Tó fiń wáẹsẹ̀ọ̀nà káàkiri, tóń wò fẹ̀fẹ̀ẹ̀fẹ̀ Nígbàtí àwọn ọmọ aráyé rii, wọ́n bí léèrè pé Kín ló dé, tó fiń
 224. 224. wò,ẹsẹ̀ọ̀nà fẹ̀fẹ̀ẹ̀fẹ̀ bẹ̀ẹ̀ Ó ní, àwọn Afohúnpamọ́ nii sàmìọ̀nà Ló dífá fún òun òkè Nígbàtí òun ń tọ̀run bọ̀ wóde ìsálayé Ïjẹ́, ìhín niń ò gbéé dúró Òhun niń ò gbéé dúró Òhun ní ó gbéé dúró Òkè tíọ̀nà tààrà dó sí etíọ̀nà Níbi tí òkè dúró sí Ni ó tiń gbọ̀sìn Ni ó tiń gbore Ifá ní kí a rúbọ nítorí ìrìn àjò kí ó le dára, ifá níẹni tó dáfá kòṣe iṣẹ́ tó yàn lọ́run, iṣẹ́ oníṣẹ ni óṣe etc. (ẸBỌ RÍRÚ: Eku,Ẹja, Epo,Ẹ̀kọ, Obì, àti àkùkọ adìẹ) Chapter 2
 225. 225. Af ọ̀hunpamọ́ ní sàmìọ̀nà (a name that means “a person who hides something and who usually makes a demarcation). Cast Ifá teachings for Atare (Alligator pepper). He was going on a yearly farming venture. Tútù logun was the Awo of Àjàlọ́run. Gbí ṣẹ lọgbọ́n was the Awo of Àjàlọ́run. They cast Ifá divination teachings for Òkè, the mountain, who was the child of Oníjanà from the Heavens, on the day the mountain was coming from Heaven to the World. He met Afòhún pám ọ́ ni sàmìọ̀nà. He asked him if life was going to befit him. They told him to make offerings;
 226. 226. And if the offerings are made life will befit him. The mountain made the offerings. They told him to take the rest along the side of the road; And also to demarcate the spot very well. They told him that when he gets to the world he will find his prosperity along the roadside. When he gets to the world, the first things he will find are his prosperities along the side of the road. When Òkè got to the world the first thing he started to do was to look along the road side. When the people of the world saw him looking around they asked him
 227. 227. why he was looking around the roadside like that. He said it was Afòhunpam ọ́ ní sàmìọ̀nà. They cast Ifá teachings for him when he was coming from heaven to the world. That is why he was looking for where he will settle here or there. Òkè came from a straight road and settle on the side of the road. It is where Òkè settles that he receives his gifts. Ẹbọ: Eku,Ẹja,Ẹ̀kọ and Àkùkọ Adìyẹ. Àlàyé: Ifá says that the client is going on a venture and so that the outcome will be successful the client should make
 228. 228. offerings. The person who has consulted Ifa is not doing the work or the assignments that he or she has chosen in Heaven. He or she is doing someone else"s assignment in life. There is a lot of prosperity for the client if he or she will find the place for oneself to be there like the mountain which does not move from place to place but get recognition for being there. The client will get his or her own recognition in life. ÌR ẸTẸ̀ MÉJÌ ẸSẸ̀ KẸTA Ìkááká ni a gbéọpọ́n Ìkááká ni a mọ àwo A o tiṣe mọ Olórí màwo màwo Òun ní a pè Babaláwo Ìkááká ni Obìnrin toẹrù lódeọ̀tẹ́ Ọ pọ́n ará òdeọ̀tẹ́, mo kíọ Bíẹ bá ní irú
 229. 229. Ẹ mú irú wá fún mi, Bíẹ o bá sì ní irú Ẹmún Ògìrì wá òdeọ̀tẹ Ìgbà tí ìr ẹ́tẹ méjì Ní òde òtẹ́ Ni a tó rí ire Ifá ní kí a yé dánáọ̀tẹ̀, ifá ní kí a fi ire fún ẹni tí óń ta àwo, ifá ní kí a gba òun láàyè láti báwa yanjú ìṣòrọ wa etc. ẸBW RÍRÚ:ọ̀pẹ̀lẹ̀ ni á ò fi bèèrè,ṣùgbón kí àwo wà nínú ohun tí á ò fi rú ẹbọ Chapter 3 It is face up that we carry the Ifá tray; It is face up that we mould the plate. How could we know the elder knowledgable Awo– That is who we call the babaláwo.
 230. 230. It is face up the way a woman put her packages together at the town of Ọ̀ tẹ̀; The tray of the people ofỌ̀ tẹ̀, I salute you if you have irú; Bring Irú (an African spice) for me. If you do not have irú, bring ògìrì to the town ofỌ̀ tẹ̀. It is when Ìrẹtẹ̀ méjì appears on the tray that we see prosperity. Ẹbọ: Ifá says that the babaláwo should use theỌ̀ pẹ̀lẹ̀ to ask for the appropriate offerings. Àlàyé: Ifá warns that we should not be involved in controversy. Ifá advises that we should be humble to someone who sells plates. Ifá says that the client

×