MCL? ÑÉIMHQH (rflcpbx/ os__

reqommxgmcs de; caeoadod w
defimbcb Para bs ¿(minos
db ¿rcqbqgo er. ) Qkonfgq

f

modocgiczp...
Con o HRPAJ, so czmahLq
QA odo comgrfió ¿’iz DS 
Prodpdvos. 

Woporczxoro un banco df»

o ¿os xmteïgrado vara compaf-
—h¡-...
¡’C7
_/ 

 
 

Tdgsceóení ¿a los ¿CES ï 31€)‘ , _
tos SVQQWOS v'  j”<—rT— 
para ayudar o m: empresas
O. rQdOQu- m5 n...
Mcmeaá ón ¿gb
(‘Qqg ¿G11 M5201 CES
C312 «mi HCÜQTS» _

  
 
 
  
  
 

QLmQQ capo ‘gprobtr: hologT ¡<1
camadas «Ao...
Í cxïTpanam

kíbgcesggosTLTTíde ÁQT TmiegáTxTciTgdT T

 {QQCJTESQST LompxTomgiTxdQs
zTYT  

vmATQTÚÏÏQT Ten gq TTeTgoTT...
¿XQ c V as Tono Treídoxones de Jiéolos 
mguggg (um bs mcfiencfleï: compongmQs Y

líboT spbemsambxos ngotpwxrxoí
T Para om...
ÁC-Ñxx) xgfcícïíes 

(XQ: PQ Ci . 

TT Qy

 

T3212; ¿c2 ïïïï mir ’ Í

CQOT
su . 

T TvTuT Tcqeacgdgci TQQATTQQK

T ¿DL ...
gaeoesTTcT s om

Qecbapxon X65. ((38%)? 

PP- de; Prodczcqóo y QÉ) CQWLPÍÏJS‘
on acgvxcxo mggoroxdo
Q» 
¿A5311 e p-hxzo...
EQ? Rïrmfien ¿Qmrgbr bs dnceren-

«es PVDCOSQS da b conmñta
 CZLQTÏOWKYMZQMGQ (¿o mois

_J mp0 deA Samanie-
¿Qvpficixos 6Q ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Azucena Salazar Sanchez

166 visualizaciones

Publicado el

NOTAS

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
166
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Azucena Salazar Sanchez

 1. 1. MCL? ÑÉIMHQH (rflcpbx/ os__ reqommxgmcs de; caeoadod w defimbcb Para bs ¿(minos db ¿rcqbqgo er. ) Qkonfgq f modocgiczp. “É? ' Dog Prun/ Qïí: GD OMMZQF _k _ ‘ese SfifiQmQS HOP ion e 63gb QI no BSbdoQn d©0_5É)J s vcmJQ ‘o "¿dq baena Hondaï, ?C(C LcmLomr u bgxshco x1 oropnszoücfir) de 8,18 oñxdcdfiï. Pr sama _ de mami/ bs SO- r Hi2? se Empezá/ a phhïor n LOS SCCÁOVQS orodochvox (Surge) QA oqarfimo Nacimi- . &)rfié¿ O ¿(CQC fi-X CCA SE{ ‘WQLLÏ CÓFVQCLC) Un mfibdo was‘ Swptc}. s2? sé; QWKÏM) a cfimxwv (¿M235 SCS) EN ACMQQS como: covwd ob IVHQMCDHHGSL ¡CIC/ Loch 9423€) Y OÓMOV) OÏÍWOWLHCLL
 2. 2. Con o HRPAJ, so czmahLq QA odo comgrfió ¿’iz DS Prodpdvos. Woporczxoro un banco df» o ¿os xmteïgrado vara compaf- —h¡-— XQ YÏ'FQ(ÏY7ï¿b-0 QJYW +OdOt C orgxmbocdn. Por — , :Ïh CE Sa) dwxdfi’) (LD 3 PQI4QSW recurso d? » ‘Fa r', , o‘ weones gb pkqnoczuoryweï dfig figdocgb oloHu/ O. [T dQ, SOPÓHASCNQS * _Q(>enro. c; no‘ ciagmsg; abrycggïdn bos EOrHOS ob uenfiggcxóo efirrg- hs 3 duHSKOPQS Woeormorzcm VQ+YQÓ{ÓÏ mzxgxon . qosrcg cia q € o ¿nv‘p.9_fi.
 3. 3. ¡’C7 _/ Tdgsceóení ¿a los ¿CES ï 31€)‘ , _ tos SVQQWOS v' j”<—rT— para ayudar o m: empresas O. rQdOQu- m5 nu/ QlQS cb mvQWÜHO de los. vncmQnoúQS wgggjro Se. Qbbgyn C enem- QE, CX saorásacxorwc: de n: dmos. o- mmgdcfiegnxa y venus. 6o resumo-XQ son b; T pausa Ampo- “Renee Jcvcxoscmrrkdo amm; a ° SÓ—D de ong orden de» ‘MPfO Y La vecgcom ¿’J WDÜQHCÁ. Í I P o’ . . ‘A Ïvá. " ' . l ‘ xco las óoergcgpg ggcegggflgg 81m Gíbdour m cOrvz DVWILHMQVHQ S6 (Qahzún. L m“ E‘ A‘ l l j . . I’ 4'— “HF i. , V I I , - bos ae m QÉCQUHÓ de) ‘anecchx mp (56 ©V snñ>or pex xodqs de fKQJflQO L. w-f uqnsarf“ y. Q orden socoswo en Qi ¿rpg .
 4. 4. Mcmeaá ón ¿gb (‘Qqg ¿G11 M5201 CES C312 «mi HCÜQTS» _ QLmQQ capo ‘gprobtr: hologT ¡<1 camadas «Ao ¿Nocmonmervwo TQ b: 60608 &e; (¿M5190 ÓQSÏQS cQn el Fm de) _ nnPrmcur PÏQFEX _ ‘ÏQTTWQAOS ‘Poca {a 7roToloCLdo____ . ¿ar—hoc)OS_ ¿gado so. .- vxecejsxb ban. * Vmcpb bé YWELELLSKD-‘CLCÏJS 1 y WCHQHOÜOS . . con n; IBÓOQÁKÏOCDÏCJS, . tïgamflcd(ldv ' MQPJI. cuando c xrvForrrvacxón cáo QQÜWOCAUÉS Si» ¿Qaeda ¿O0 QS ctQhvxdOadfi/ S qahmnns“ Xrahuos ¿xflcmegïxón Y prggggg 5:3 convxgrflá Gm cn Smkgmci QJCCJVK) ®rrQdO‘(NQPJ_L_ agudo "bmbxgn COngQ *‘ Ma? Q0 ccrcufio Cerrado”.
 5. 5. Í cxïTpanam kíbgcesggosTLTTíde ÁQT TmiegáTxTciTgdT T {QQCJTESQST LompxTomgiTxdQs zTYT vmATQTÚÏÏQT Ten gq TTeTgoTTcTcLxcjn ds TXQST PTÁÁQOQS’ - s‘! 3312x291 TTcosmT H TáíïiQgoíar KQKTT TTPCOÜKLÜQCACD- T Tmexdgagme CAT TQOImbxCS TóbTL MTQÍCQdO: TT . T TÜQQCKAC xiÏfi" ¿ÉGTTÏÏQTCTmCQT TTdcTiexTTmTxTTqÉcflnsï + —TT fTOQQQCxCÁQQÏS. x1 t T í Teggng; ser; OTTQTCQTSQYTKQTST Team; Á—( TXToTTsT pusimos T ÁECT ¿nCTOxTQmQdQST EQ 52m- Tmgs? 3T íirzTtxaT-T Ti jíïmiïgmchT «axqmïgs ¿ ïfggáíbfocgdgTmvTgTL árTxTgrnmTTTTT ÏiÏSÏ-TMT w fiÏCTTTTó/ ejomT agar OTSWQCVUr TT T «kg Txxfiqdqs Tvaroy abonar MQjOrQST W TmndaT TgndQPevwdxgrzñóéb neoüSLdcéÉS de tp; ¿oosomdaesi QB: T9rocesz> de T SPLCEÁQÁTCAÓTÜTT
 6. 6. ¿XQ c V as Tono Treídoxones de Jiéolos mguggg (um bs mcfiencfleï: compongmQs Y líboT spbemsambxos ngotpwxrxoí T Para om Qnor- ono on xdQdTTTTT e oo Prodocïm Fsnofl- EQETMQ «DTMOS On mcTLQnQmO de b cp; Samy Tú) ‘o; sfiemsde» 92M T Prov «¿me gm oso «Ao (TDM kxvmdos l ob las ordenes PUPQQdQS/ ICQTKZIQCCD) ob _ f xdfivfi x5 KQQQO Y reprofirmncm T ¿en TT (Bayamon q bs obvgadoros r v n. L gra xngkoxr cx Ka cemoczïadora Tcx‘ “Qggvmr Y unomeng‘ CEU-DST VQQCTEXWNQFYÏÓSÜ. TT. _ Cam A. . de» iFacsTéccraTTxo wgmsq ‘Q°‘C°ï*‘ “D” fgqïwcwflwïgfi 849x06! 982M- oLDM ¿causado
 7. 7. ÁC-Ñxx) xgfcícïíes (XQ: PQ Ci . TT Qy T3212; ¿c2 ïïïï mir ’ Í CQOT su . T TvTuT Tcqeacgdgci TQQATTQQK T ¿DL un cemro dep Mgba O I HdezQírTdggndczT Tc; T 4 _ T TTu/ Jfxmïbfi} í {lg La TTX>QCKCILXTTTCQT d; scúogo: ÍÁQS» TTceojmsT tmTïToTTcTzxTgoTT Toco Las T TT xdnoST S80E08, Ïlqxrgg’: TTbTamrlgnTT ToTT Toxsxgmczkl TTTTT T9! fl fl éfi-xTqmbcfií/ JOT Tryp: T v T fííxjiQtcfi en K3; T TT ¿TaTyJT E953 TTJTT TL-TSBTTTQTÜTQQ; 34- Qtxghí Qpíflxflcï; prxTvtTiéohngbïgiTT TT T TTOCJMVJÓÏCKÏJS (Í) T mecáxgmo gakqzo odocácxoacxrwd ¡nuenïatéj
 8. 8. gaeoesTTcT s om Qecbapxon X65. ((38%)? PP- de; Prodczcqóo y QÉ) CQWLPÍÏJS‘ on acgvxcxo mggoroxdo Q» ¿A5311 e p-hxzozoxeor o osVCQ-ïora JnQuQrAGS de, ¡vmsxgngmgg de, (Jn i930 PfOdodoTT-T _ T DGECMSCÓH Cbvo y ereoscs sr o eswczñcro «su 9C MOS‘? romdo: vcowspongmes que; b Wflgflfïlï) o Cam xdocáes — Secoürmq cio mortmQ » TPKWNQ ¿CJ "rérmHQ Q COWKÏCÏÏHGS KZQQTuQx mero - (‘Termo Mmm Q xrfieqrqr bs sano CEBP amas y «¿muro mfibqrvocïóv M. aca mas orcpnmacïgïfï? QerpTnT do marga o. WD T . - n To n W r ¡To o . _Tíc¿a"
 9. 9. EQ? Rïrmfien ¿Qmrgbr bs dnceren- «es PVDCOSQS da b conmñta CZLQTÏOWKYMZQMGQ (¿o mois _J mp0 deA Samanie- ¿Qvpficixos 6Q _. Ophmxmr q Comonxcocscn’ P‘ wwe dxFeremos areas. Chmmqr OQQVOCKOFQS v QroCESQS 00 __ ELN-br Q acceso q xa «Mormcxgón deb campaña QQWZDV oS PÍOCBSCB. ¿legacy (mios. s; É É É‘ É ’*<

×