θουκυδίδης κεφ 75_3-5
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

θουκυδίδης κεφ 75_3-5

el

  • 2,244 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
2,244
reproducciones en SlideShare
2,211
reproducciones incrustadas
33

Actions

Me gusta
0
Descargas
50
Comentarios
0

1 insertado 33

http://blogs.sch.gr 33

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Adobe PDF

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    ¿Está seguro?
    Tu mensaje aparecerá aquí
    Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

θουκυδίδης κεφ 75_3-5 Document Transcript

  • 1. © 2010-2011 Βαςίλθσ Ν. ΒαςιλείουΦφλλο Εργαςίασ 9 Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, §3-5Ονοματεπώνυμο:……………………………………………. Ημερομηνία:…………………Κείμενο: βλζπε ςχολικό βιβλίο, ςελ. 320, κεφ. 75 §3-5Παρατηρήσεις: 1. Να γράψετε τη μετάφραςη του αποςπάςματοσ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. α. Να ςχολιάςετε τη ςτάςη του Νικόςτρατου ςτη διαμάχη δημοκρατικϊν – ολιγαρχικϊν (βλ. ςελ. 324)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ β. Να κρίνετε τισ ςχζςεισ που υπάρχουν ανάμεςα ςε δημοκρατικοφσ και ολιγαρχικοφσ ςτην Κζρκυρα (βλ. ερμηνευτικά, ςελ. 324-325)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. ἀποπεμφκῶςι, ἐπζτυχον, διζφκειραν, νεωτερίςωςι: Εγκλιτική αντικατάςταςη.Οριςτική Υποτακτική Ευκτική Προςτακτική Απαρ. Μετοχζσ 4. κατζλεγον, ξυμπλεῖν, ἔλαβε, ἐπζτυχον, διζφκειραν, διακομίηει: Χ.ΑΕν.Παρ.Μέλ.Αόρ.Πρκ.Υπρ.
  • 2. © 2010-2011 Βαςίλθσ Ν. Βαςιλείου 5. ἱερόν, ὁ δῆμοσ, τῇ προφάςει, ὑγιζσ, οἰκιῶν, οἷσ : Να κλιθοφν. Ενικόσ αριθμόσον.γεν.δοτ.αιτ.κλητ. Πληθυντικόσ αριθμόσον.γεν.δοτ.αιτ.κλητ. 6. ἀνίςτηςι: Να κλιθεί ςτην Οριςτική – Υποτακτική – Ευκτική Ενεςτϊτα και ςτον Παρατατικό. Ενεςτώτασ Παρατατικόσ Οριςτική Υποτακτική Ευκτική Οριςτική 7. α) Να γίνει αναλυτική ςφνταξη των μετοχϊν του κειμζνου. β) Να ςυντάξετε αναλυτικά τισ δευτερεφουςεσ ενδοιαςτικζσ και αναφορικζσ προτάςεισ. 8. α. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου είναι ετυμολογικά ςυγγενείσ οι παρακάτω: φκορά, κώλυμα, ικανόσ, όραμα, πεικώ, ςτάςθ, ελαττώνω, εκπομπι................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. β. τὰ ἐπιτήδεια: ποια ςημαςία ζχει ςτα αρχαία; Τι ςημαίνουν οι «επιτηδευματίασ» και «επιτήδειοσ»;.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... γ. πρόφαςισ: να ετυμολογήςετε τη λζξη και να ςχηματίςετε άλλεσ ςφνθετεσ με το ίδιο β’ ςυνθετικό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................