θουκυδίδης κεφ 75_3-5
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

¿Le gusta esto? Compártalo con su red

Compartir

θουκυδίδης κεφ 75_3-5

 • 2,275 reproducciones
Uploaded on

 

Más en: Educación
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  ¿Está seguro?
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

reproducciones

reproducciones totales
2,275
En SlideShare
2,242
De insertados
33
Número de insertados
1

Acciones

Compartido
Descargas
50
Comentarios
0
Me gusta
0

Insertados 33

http://blogs.sch.gr 33

Denunciar contenido

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. © 2010-2011 Βαςίλθσ Ν. ΒαςιλείουΦφλλο Εργαςίασ 9 Θουκυδίδου Ἱςτορίαι, Βιβλίο 3, Κεφάλαιο 75, §3-5Ονοματεπώνυμο:……………………………………………. Ημερομηνία:…………………Κείμενο: βλζπε ςχολικό βιβλίο, ςελ. 320, κεφ. 75 §3-5Παρατηρήσεις: 1. Να γράψετε τη μετάφραςη του αποςπάςματοσ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. α. Να ςχολιάςετε τη ςτάςη του Νικόςτρατου ςτη διαμάχη δημοκρατικϊν – ολιγαρχικϊν (βλ. ςελ. 324)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ β. Να κρίνετε τισ ςχζςεισ που υπάρχουν ανάμεςα ςε δημοκρατικοφσ και ολιγαρχικοφσ ςτην Κζρκυρα (βλ. ερμηνευτικά, ςελ. 324-325)............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3. ἀποπεμφκῶςι, ἐπζτυχον, διζφκειραν, νεωτερίςωςι: Εγκλιτική αντικατάςταςη.Οριςτική Υποτακτική Ευκτική Προςτακτική Απαρ. Μετοχζσ 4. κατζλεγον, ξυμπλεῖν, ἔλαβε, ἐπζτυχον, διζφκειραν, διακομίηει: Χ.ΑΕν.Παρ.Μέλ.Αόρ.Πρκ.Υπρ.
 • 2. © 2010-2011 Βαςίλθσ Ν. Βαςιλείου 5. ἱερόν, ὁ δῆμοσ, τῇ προφάςει, ὑγιζσ, οἰκιῶν, οἷσ : Να κλιθοφν. Ενικόσ αριθμόσον.γεν.δοτ.αιτ.κλητ. Πληθυντικόσ αριθμόσον.γεν.δοτ.αιτ.κλητ. 6. ἀνίςτηςι: Να κλιθεί ςτην Οριςτική – Υποτακτική – Ευκτική Ενεςτϊτα και ςτον Παρατατικό. Ενεςτώτασ Παρατατικόσ Οριςτική Υποτακτική Ευκτική Οριςτική 7. α) Να γίνει αναλυτική ςφνταξη των μετοχϊν του κειμζνου. β) Να ςυντάξετε αναλυτικά τισ δευτερεφουςεσ ενδοιαςτικζσ και αναφορικζσ προτάςεισ. 8. α. Με ποιεσ λζξεισ του κειμζνου είναι ετυμολογικά ςυγγενείσ οι παρακάτω: φκορά, κώλυμα, ικανόσ, όραμα, πεικώ, ςτάςθ, ελαττώνω, εκπομπι................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. β. τὰ ἐπιτήδεια: ποια ςημαςία ζχει ςτα αρχαία; Τι ςημαίνουν οι «επιτηδευματίασ» και «επιτήδειοσ»;.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... γ. πρόφαςισ: να ετυμολογήςετε τη λζξη και να ςχηματίςετε άλλεσ ςφνθετεσ με το ίδιο β’ ςυνθετικό.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................