Sanayang Aklat para sa Unang Antas ng Sekundarya KASAYSAYAN NG PILIPINAS Mga Manunulat JESSA B. ACELAJADO ANGELITO P. MA...
Pananaw/Bisyon Isang pangunahing unibersidad sa CALABARZON na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga programang pang-akadem...
Misyon Ang Unibersidad ay magsisilbing sentro ng agrikultura , Pangisdaan , Panggubat , Agham , Enhenyeriya , mga teknoloh...
Tunguhin Sa Pagsasakatuparan ng pananaw at misyon ng Unibersidad, ang dalubhasaang Pang-edukasyon ay may pag-akong linangi...
Mga Layunin Ang Kolehiyo ng Eduksasyon ay magsusulong ng mga sumusunod na layunin: 1.Magkaloob ng mga pangunahing kurso pa...
PAUNANG SALITA Ang biswal na presentasyong ito na pinamagatang “KASAYSAYAN NG PILIPINAS (SANAYANG AKLAT SA ARALING PANLIP...
Sa tulong na rin ng kompyuter, lalung-lalo na ang internet, ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga tagapayo ay nakagaga...
Pagkilala Nais iparating ng mga may-akda ang kanilang taos puso at walang hanggang pasasalamat sa mga taong naging bahagi ...
Sa kani-kanilang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa mga sumulat, pinansyal at moral, tungo sa ikadadali at ikatatagumpay ...
TALAAN NG NILALAMAN Pabalat VMGO Kabanata II – Pananakop at Paniniil Paunang Salita Pagkilala Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasa...
Aralin 21 – Pagpapalaya sa Pilipinas Aralin 23 – Ang Pamamahala ni Pangulong Marcos Kabanata IV – Ika-apat na Republika ng...
Tungkol sa May-akda Mga Pinagkunan Aralin 33 – Ebolusyon ng Saligang Batas Aralin 32 – Ang Saligang Batas ng Pilipinas Ara...
Kabanata I PANIMULA NG BANSA <ul><li>Layunin:  Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang ...
Aralin 1  PAG-AARAL NG KASAYSAYAN Pangalan:_______________________ Petsa:_____________ Taon/Seksyon:___________________...
II. Panuto : Isa-isahin ang mga tinatalakay sa bawat katanungan, at bigyan ng maikling paliwanag ang bawat isa. 1-3 Teory...
Aralin 2 TERITORYO/HEOGRAPIYA <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto:  Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan ...
<ul><li>II. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M kapag ito ay di makatotohanan. </...
<ul><li>III. Panuto : Tukuyin kung sa anong rehiyon kabilang ang mga lugar na nasa Hanay A sa pamamagitan ng pagpili ng ka...
Aralin 3 ANYONG TUBIG AT ANYONG LUPA <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na p...
<ul><li>II. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></u...
Aralin 4 YAMANG LUPA AT YAMANG TUBIG <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasaguta...
<ul><li>6. Ang pinakamaliit na isda na matatagpuan sa bansa na napapakinabangan. </li></ul><ul><li>a. Pandaca Pygmea b. T...
<ul><li>II. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></u...
III. Panuto : Gumuhit ng isa sa magagandang tanawin sa bansa at isulat kung bakit ito ang iyong napili. Ipaliwanag ang iy...
IV. Panuto : Gumuhit ng isang anyong lupa at anyong tubig at isulat kung anong kapakinabangan ang nakukaha natin dito. bac...
Aralin 5 ISLAM <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Ilagay ang kas...
II. Panuto : Ibigay ang mga katulong ng sultan sa pamamahala sa tungkuling panrelihiyon at pansilbi. Isulat ang mga ito s...
III. Panuto : Ibigay ang limang haligi ng Islam at ipaliwanag ang kahulugan ng bawat isa ISLAM back Next Content
<ul><li>IV. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di -makatotohan...
Kabanata II Pananakop at Paniniil <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matukoy ang kahalagahan ng relihiyong katolisism...
Aralin 6 SIMULA NG PANANAKOP <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan ....
<ul><li>II. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Sakit...
<ul><li>6. Pinatunayan ng paglalayag ni _______ na ang mundo ay bilog. </li></ul><ul><ul><li>a. Magellan b. Villalobos c....
<ul><li>III. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Sa iyong palagay, tama ba ang g...
<ul><li>4. Anong rehiyon sa Pilipinas ang bukod tanging lugar sa bansa na hindi nasakop ng mga Espanyol? </li></ul><ul><l...
<ul><li>IV. Panuto : Isa-isahin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1-5 Pangalan ng barko na ginamit ...
<ul><li>6-8 Layunin ng Spain sa kanilang pananakop sa bansa . </li></ul><ul><li>6. </li></ul><ul><li>____________________...
Next Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>2 A ...
<ul><li>II. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Sinong ang Hari ang nagbigay sup...
<ul><li>4. Ano ang gustong ipahiwatig nina Lapu-lapu sa paglaban nila kina Magellan. _____________________________________...
III. Panuto: Punan ng tsart ng mga kinakailangang impormasyon, ukol sa Ibat-ibang ekspedisyon na ipinadala ng Espanya sa...
IV. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. <ul><li>Isang manlalakbay mula sa Venetia, Italy na nakapamuhay sa China a...
4. Noong _____________ng aksidenteng napadpad ang grupo ni Magellan sa Pulo ng Homonhon. A. March 14, 1521 C. March 16,...
8. Namuno sa pangkat ng mga Espa nyol na ipinadala sa Maynila. A. Juan de Salcedo B. Luis Enriquez C. Martin de Goiti D....
<ul><li>V. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Anu-ano ang mga dahilan ng mabil...
Aralin 8 KRISTIYANISMO AT PANANAKOP <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Hanapin ang mga mahahalagang pangalan...
<ul><li>KATOLISISMO </li></ul><ul><li>ESPANYOL </li></ul><ul><li>LEGAZPI </li></ul><ul><li>RECOLETOS </li></ul><ul><li>MAY...
<ul><li>II. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Ano ang Kristiya...
<ul><li>3. Makatwiran ba ang ginawang parusa ng mga Espanyol sa mga Pilipinong nagsasagawa ng lihim na seremonya at ritwal...
III.   Panuto: Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang pamayanan na nagpapakita ng uri ng relihiyong umiiral noon, bago pa du...
Aralin 9 BALANGKAS AT PAMAMARAAN NG PANANAKOP <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Ibigay ang nilalaman ng bal...
back Next Content
<ul><li>II. Panuto: Ang mga sumusunod ay may kaugnayan sa balangkas ng pamahalaang kolonyal ng Espanyol. Ipaliwanag ang ...
<ul><li>3. Royal Patron- </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________...
<ul><li>5. Residensya-____________________________________________________________________________________________________...
<ul><li>7. Visitador-_____________________________________________________________________________________________________...
<ul><li>9. Cabildo-_______________________________________________________________________________________________________...
<ul><li>III. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Pag-isipang mabuti. </li></ul><ul><li>1. Paghambingin ang p...
<ul><li>3. Nakatulong ba ang Obras Pias sa pag-unlad ng kalakalan sa Pilipinas? Bakit? </li></ul><ul><li>_________________...
IV. Panuto: Piliin sa hanay B ang katawagang tumutukoy sa hanay A. Isulat ang titik bago ang bilang back Next Content
V. Panuto: Isulat sa Freedom Wall na nasa ibaba ang iyong saloobin ukol sa sapilitang pagtatrabaho na pinairal ng pamahal...
Aralin 10 MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Marami ring P...
Juan Palaris Malong Maniago Lakandula Magalat Apolinario dela Cruz Basi Bankaw Tamblot Dagohoy Diego Silang Tapar back Ne...
<ul><li>II. Panuto: Lagyan ng T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan at M kung ito ay mali. </li></ul>...
III. Panuto: Isulat sa diagram ang pagkakaiba ng paring Sekular at Regular. back Next Content
<ul><li>IV. Panuto: Bigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>1. Anu- ano ang mga salik na n...
<ul><li>3. Ano ang dahilan ng kamatayan ng tatlong pari? Ibigay ang naging epekto nito sa mga Pilipino. </li></ul><ul><li>...
Aralin 11 PAGSIBOL NG NASYONALISMONG PILIPINO <ul><li>Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong </li>...
<ul><li>4. Siya ang mgay patnugot ng kauna-unahanang dyaryong tagalong. </li></ul><ul><li>a.Marcelo H. del Pilar c. Graci...
<ul><li>8. Siya ang kauna-unahang nagtatag ng magazine sa La Solidaridad </li></ul><ul><li>a. Graciano Lopez Jaena </li><...
<ul><li>II. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Ano ang naging salik ng pagsibol...
<ul><li>3. Ano ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang panankop ng mga Ingles sa Pilipinas? </li></ul><ul><li>__________...
III. Panuto : Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang nasyonalismo at ilagay ang mga ito sa mga kahon na nasa i...
Aralin 12 PATULOY NA PAKIKIBAKA NG MGA PILIPINO <ul><li>Panuto : Sagutin ang hinihingi ng bawat katanungan .Ilagay ang ka...
<ul><li>____5. Ito ang dahilan kung bakit nag-alsa sina Diego Silang at Jua Palais laban sa mga Kastila. </li></ul><ul><li...
<ul><li>II. Panuto :Ibigay ang kahulugan ng mga sumuisunod </li></ul><ul><li>1. Bandala </li></ul><ul><li>2. Audiencia ...
<ul><li>III. Panuto : Ibigay ang tinutukoy ng mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>1. Ano ang ibig sabihin ng ...
<ul><li>3. Sinisimbolo ng walong sinag sa watawat ng bansa? </li></ul><ul><li>____________________________________________...
IV. Panuto: Gumawa ng isang tula na nagpapakita ng iyong pagiging makabayan o pagmamahal sa tinubuang bayan. back Next ...
V. Panuto: Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa sakit ng lipunan na nararanasan natin ngayon at paano ka makaktulong sa ...
<ul><li>VI. Panuto : Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>1. Ipaliwanag ang layunin ng ...
<ul><li>3. Ano ang sinasad sa kasunduan sa Biak na bato? </li></ul><ul><li>_______________________________________________...
Aralin 13 PAMAHALAANG KOLONYAL <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahay...
<ul><li>__5. Gobernador Heneral ang siyang nagsilbing tagapangulo ng Royal Audiencia. </li></ul><ul><li>__6. Walang kakaya...
II. Panuto : Gumuhit ng isa sa mga bandila ng katipunan at tukuyin kung sino ang nagdisenyo o gumawa nito at kung ano ang ...
III. Panuto : Pagsunud-sunurin ang mga namumunong pamahalaang kolonyal sa bansa ayon sa kapangyarihan nito, at ilagay sa u...
IV. Panuto : Gumawa ng grap na bumubuo sa ating pamahalaan na umiiral sa ngayon , simulan sa president hanggang kapitan. ...
<ul><li>V. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong </li></ul...
<ul><li>____5. Siya ang pinakahuling Gob.Hen. sa bansa, sa ilalim ng pamahala ng Kastila. </li></ul><ul><li>  </li></ul><u...
VI. Panuto : Kilalanin ang larawan ng mga sumusunod na bayani. back Next Content
Aralin 14 ANG KILUSANG PROPAGANDA <ul><li>I. Panuto: Kilala mo ba ang mga bayaning Pilipino? Ilan sa kanila ang kilala mo...
<ul><li>3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>13 1 18 3 5 12 15 8 4 5 12 16 9 1...
II. Panuto: Punan ang CHART. SAMAHAN TAGAPAGPATATAG LAYUNIN <ul><li>Kilusang Propaganda </li></ul><ul><li>La Liga Filipin...
III. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. <ul><li>1. Bakit itinuturing na mahalagang yugto sa kasaysayan ng P...
<ul><li>3. Ano ang nagbigay daan sa mga ilustrado upang magtatag ng kilusang propaganda? </li></ul><ul><li>_______________...
Aralin 15 ANG KATIPUNAN <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Sa kabila ng pagkakabuwag ng kilusang propaganda,...
<ul><ul><li>Marangal  Magiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Matiyaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Matiisin Matapat </li></ul>...
<ul><li>1.___________ ____________________________________________________________________________________________________...
<ul><li>3.___________ ____________________________________________________________________________________________________...
<ul><li>II. Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga salita o pangalan na magbibigay katuturan sa mga pangungusap. Isulat...
<ul><li>8. Si Heneral Pio del Pilar ay gumamit ng watawat na may _____________, bawat sulok ay may titik K sa gitna ng tri...
<ul><li>III. Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Bigyan ng maikli ngunit mabisang pagpapaliwanag. </li></ul><ul><li>1. Ba...
<ul><li>3. Sinu-sino ang mga pangunahing ng katipunan? Magbigay ng apat nalayunin ng katipunan. </li></ul><ul><li>________...
<ul><li>IV. Panuto: Gumupit ng larawan ng isa sa mga bayaning Pilipinoat idikit ito sa gitna ng kahon na nasa ibaba. Mata...
Aralin 16 EKONOMIYANG KOLONYAL <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa ba...
<ul><li>5. Tawag sa pagbabayad ng salapi upang hindi mapasama sa pagtatrabaho ng mga Polista </li></ul><ul><li>a. Bandala ...
<ul><li>II. Panuto : Ipaliwanag ang mga sumusunod. </li></ul><ul><li>1. Anong ang naging ipekto Polo Y Servicio sa buhay ...
<ul><li>3. Ano ang naging epekto ng Kalakalng Galyon sa bansa? </li></ul><ul><li>_________________________________________...
Aralin 17 ANG PAGWAWAKAS NG PAGHAHARI NG ESPANYA Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: ______...
<ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Magbigay ng mga salita na nauugnay sa salitang nasa ibaba. </li></ul>back...
II. Panuto: Sa bawat sinag ng araw sa ibaba, ilagay ang walong lalawigan na unang nag-alsa sa mga Kastila. back Next Cont...
<ul><li>III. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod nakatanungan sa ibaba sa pamamagitan ng mga gabay na titik. Isulat ang sag...
<ul><li>________ 5. Sinong DT ang tumutol maging Director ng Interyor si Bonifacio? </li></ul><ul><li>________6. Sinong PP...
<ul><li>IV. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa sasumusunod na katanungan. Isulat sa patlang ang titik ng tamang ...
V. Panuto: Alam mo ba ang liriko ng ating pambansang awit? Sa ibaba makikita ang mga guhit. Isulat sa guhit ang ating pam...
Aralin 18. ANG DIGMAANG PILIPINO-AMERIKANO <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>Panuto:  Bigyan ng kahulugan/ salita ang ...
II. Panuto: Ibigay ang sanhi at bunga ng Digmaang Pilipino- Amerikano mula 1901-1903. Isulat sa loob ng tsart ang iyong s...
III. Panuto: Hanapin sa hanay B ang tugmang kasagutan sa Hanay A. isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang back Next C...
<ul><li>IV. Panuto: Sagutin ang mga katanungan. </li></ul><ul><li>1. Paano nagsimula ang digmaang Pilipino- Amerikano? </...
<ul><li>3. Paano nilabanan ng mga Pilipino ang pangkat ng mga Amerikano? </li></ul><ul><li>_______________________________...
Aralin 19 ANG PAMAMAHALA NG AMERIKA SA PILIPINAS <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Ilagay sa loob ng bilog ...
PAMAHALAANG MILITAR PAMAHALAANG SIBIL back Next Content
<ul><li>II. Panuto: Bigyan ng maikli ngunit mabisang paliwanag ang mga sumusunod: </li></ul><ul><li>1. Komisyong Schurman...
<ul><li>4. Batas Hare- Hawes- Cutting </li></ul><ul><li>__________________________________________________________________...
<ul><li>8. Pamahalaang Sibil </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________...
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Kasaysayan ng Pilipinas I
Próxima SlideShare
Loading in …5
×

Kasaysayan ng Pilipinas I

72,298
-1

Published on

this workbook was created by Edwin M. Caniete, Jessa B. Acelajado and Angelito P. Magtira with the help and proper guidance of their Module Consultants; Mr. Estanislao A. Ramos and Prof. Amelia S. Bobadilla. it is a requirement in educational technology 2.

Published in: Educación
16 comentarios
27 Me gusta
Estadísticas
Notas
Sin descargas
reproducciones
reproducciones totales
72,298
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
0
Acciones
Compartido
0
Descargas
2,880
Comentarios
16
Me gusta
27
Insertados 0
No embeds

No notes for slide

Kasaysayan ng Pilipinas I

 1. 1. Sanayang Aklat para sa Unang Antas ng Sekundarya KASAYSAYAN NG PILIPINAS Mga Manunulat JESSA B. ACELAJADO ANGELITO P. MAGTIRA EDWIN M. CANIETE Gurong Tagasuri Prof. Amelia S. Bobadilla Mr. Estanislao A. Ramos Gurong Tagapayo Mr. For – Ian V. Sandoval Next Back Content
 2. 2. Pananaw/Bisyon Isang pangunahing unibersidad sa CALABARZON na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga programang pang-akademiko at kaugnay na serbisyo bilang tugon sa mga pangangailangan ng Pilipinas at ng pandaigdigang ekonomiya lalo’t higit sa mga bansang Asyano. Next Back Content
 3. 3. Misyon Ang Unibersidad ay magsisilbing sentro ng agrikultura , Pangisdaan , Panggubat , Agham , Enhenyeriya , mga teknolohiyang Industriyal , Edukasyonng pangguro , teknolohiyang pangkabatiran / Pangkaalaman at iba pang kaugnay sa larangan ng Sining at Agham. Ito ay magsisilbing sentro ng Pananaliksik at Ekstensyon sa kanyang mg larangan ng mga espesyalisasyon. Next back Content
 4. 4. Tunguhin Sa Pagsasakatuparan ng pananaw at misyon ng Unibersidad, ang dalubhasaang Pang-edukasyon ay may pag-akong linangin ang buong kakayahan ng mag-aaral sa pagkakaroon ngb kaalaman , kasanayan at wastong pag-uugali sa pagtuturo at kaugnay na larangan upang mabisang makatugon salumalaking bilang ng pangangailangan , kahandaan sa mga hamon at oportunidad para sa pandaigdigang kompetisyon. Next back Content
 5. 5. Mga Layunin Ang Kolehiyo ng Eduksasyon ay magsusulong ng mga sumusunod na layunin: 1.Magkaloob ng mga pangunahing kurso para sa Edukasyong Pansekundarya. 2.Maglaan ng Edukasyong Pangsekundarya na nakapokus sa programa na Agham Pambokasyonal at Pang-Agrikultural. 3.Linangin ang angking kabuuan ng mga mag-aaral kung pag-uusapan ay kaalaman at kasanayan sa larangan ng dalubhasaan. 4. Mapalakas ang kakayahan ng bawa’t guro at mag-aaral sa pamamagitan ng pakikilahok sa Pananaliksik , Ekstensyon at Gawaing Pangkomunidad. 5. Maglaan n kaugnay na prigrama na magpapalakas at magdaragdag ng kaalaman nat kasanayan ng mag-aaral para sa pandaigdigang kompetisyon. 6. Magtaguyod ng kultura at pampalakasan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga programang pangkomunidad. Next back Content
 6. 6. PAUNANG SALITA Ang biswal na presentasyong ito na pinamagatang “KASAYSAYAN NG PILIPINAS (SANAYANG AKLAT SA ARALING PANLIPUNAN PARA SA UNANG ANTAS NG SEKUNDARYA)” ay bahagi ng mga pangangailangan sa Educational Technology 2 sa ilalim ng binagong Kurikulum sa Edukasyon batay sa CHEd Memorandum Order (CMO)-30, serye ng 2004. Ang Educational Technology 2 ay 3 yunit na kurso para ipakilala ang tradisyunal at makabagong teknolohiya para sa pagpafasiliteyt nang makabuluhan at epektibong paraan ng pagkatuto kung saan ang mga mag-aaral ay inaasahang makapagpamalas ng isang malawak na pagkaunawa sa kaligiran, paglalapat at pagpoprodyus ng iba’t ibang uri ng teknolohiyang pang-edukasyon. Ang mga mag-aaral ay binigyan ng wastong gabay at tulong ng mga piling guro ng Dalubhasaan, mula sa pagpili, produksyon at paggamit ng angkop na teknolohiya sa pagsasagawa ng sanayang aklat na ito. Next back Content
 7. 7. Sa tulong na rin ng kompyuter, lalung-lalo na ang internet, ang mga mag-aaral kasama ang kanilang mga tagapayo ay nakagagawa at nakapagde-develop ng iba’t ibang uri ng alternatibong kagamitang panturo. Ang ganitong uri ng gawain ay nagbibigay ng hindi malilimutang karanasan para sa mga mag-aaral sa edukasyon, bilang mga guro sa hinaharap, lalung-lalo na sa paghahanda ng mga kagamitang pampagtuturo. Ang output ng pagsusumikap ng pangkat ay maaaring magsilbing pananaliksik ng Pamantasan sa pagbibigay ng epektibo at de-kalidad na edukasyon. Ang bawat aralin at gawain na nakapaloob sa sanayang aklat na ito ay maaari ring magsilbing karagdagang sanggunian para sa mga guro at mga mag-aaral sa sekundarya.   AMELIA S. BOBADILLA ESTANISLAO A. RAMOS Modyul Konsultant Modyul Konsultant   LOVITA G. FISCAL FOR-IAN V. SANDOVAL Kritiko sa Filipino Kompyuter Instraktor LYDIA R. CHAVEZ Dekana ng Edukasyon Next back Content
 8. 8. Pagkilala Nais iparating ng mga may-akda ang kanilang taos puso at walang hanggang pasasalamat sa mga taong naging bahagi ng proyektong ito. Sa kanilang mga tagapayo na sina Dr. Corazon San Agustin at G. For Ian Sandoval sa kanilang walang sawang paggabay sa mga sumulat tungo sa ikagaganda at ikatatagumpay ng proyekto. Kay Gng. Lydia R. Chavez , ang Dekana ng Dalubhasaan ng Edukasyon sa kanyang walang humpay na pagsuporta. Kina Prof. Amelia Bobadilla at G. Estanislao Ramos , ang kanilang Module Consultant, sa tulong na kanilang ipinagkaloob upang maisakatuparan ang gawaing ito. Sa kanilang mga suhestiyon at opinyon upang maging mas maganda ang kalalabasan ng Module na ito. Next back Content
 9. 9. Sa kani-kanilang pamilya sa patuloy na pagsuporta sa mga sumulat, pinansyal at moral, tungo sa ikadadali at ikatatagumpay ng proyekto. Sa buong klase, BSEd II-2 , sa kanilang patuloy na pagsuporta at sa tulong na kanilang ipinagkakaloob. Sa mga kaibigan ng mga awtor, sa ibinibigay nilang lakas ng loob upang maging matagumpay ang proyekto. Sa mga natatanging indibidwal na nagsilbing inspirasyon sa mga may-akda upang matapos at maisakatuparan ng maayos ang workbook na ito. Higit sa lahat, sa Panginoong Lumikha na nagbigay ng talino at lakas ng pangangatawan sa mga sumulat upang magawa ang workbook. MGA MAY-AKDA Next back Content
 10. 10. TALAAN NG NILALAMAN Pabalat VMGO Kabanata II – Pananakop at Paniniil Paunang Salita Pagkilala Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 5 – Islam Talaan ng Nilalaman Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Kabanata I – Panimula ng Bansa Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Pabalat VMGO Pabalat Paunang Salita VMGO Pabalat Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop VMGO Pabalat Paunang Salita VMGO Pabalat Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 5 – Islam Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 5 – Islam Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 5 – Islam Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 5 – Islam Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 5 – Islam Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Kabanata II – Pananakop at Paniniil Aralin 5 – Islam Aralin 4 – Yamang Lupa at Yamang Tubig Aralin 3 – Anyong Tubig at Anyong Lupa Aralin 2 – Teritoryo/Heograpiya Aralin 1 – Pag-aaral ng Kasaysayan Kabanata I – Panimula ng Bansa Talaan ng Nilalaman Pagkilala Paunang Salita VMGO Pabalat Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 6 – Simula ng Pananakop Aralin 9 – Balangkas at Pamamaraan ng Pananakop Aralin 8 – Kristiyanismo at Pananakop Aralin 7 – Ang Espanya sa kanyang Pananakop Aralin 6 – Simula ng Pananakop Next back
 11. 11. Aralin 21 – Pagpapalaya sa Pilipinas Aralin 23 – Ang Pamamahala ni Pangulong Marcos Kabanata IV – Ika-apat na Republika ng Pilipinas Aralin 22 – Pamamahala ng Ikatlong Republika Kabanata IIII – Ikatlong Republika ng Pilipinas Aralin 20 – Ang Pananakop ng Japan Aralin 19 – Ang Pamamahala ng Amerika sa Pilipinas Aralin 18 – Ang Digmaang Pilipino-Amerikano Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 26 – Pamahalaang Corazon Aquino Aralin 25 – Pakikipaglaban para sa Demokrasya Aralin 24 – Pilipinas sa Ilalim ng Batas Militar Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 18 – Ang Digmaang Pilipino-Amerikano Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 19 – Ang Pamamahala ng Amerika sa Pilipinas Aralin 18 – Ang Digmaang Pilipino-Amerikano Aralin 17 – Ang Pagwawakas ng Paghahari ng Espanyol Aralin 16 – Ekonomiyang Kolonyal Aralin 15 – Ang Katipunan Aralin 14 – Kilusang Propaganda Aralin 13 – Pamahalaang Kolonyal Aralin 12 – Patuloy na Pakikibaka ng mga Pilipino Aralin 11 – Pagsibol ng Nasyonalismong Pilipino Aralin 10 – Mga Salik sa Pagsilang ng Nasyonalismong Pilipino Next back Content
 12. 12. Tungkol sa May-akda Mga Pinagkunan Aralin 33 – Ebolusyon ng Saligang Batas Aralin 32 – Ang Saligang Batas ng Pilipinas Aralin 31 – Teorya sa Pinagmulan ng Estado Aralin 30 – Kosepto ng Estado Aralin 29 – Ang Estado Kabanata V - Pamahalaan Aralin 28 – Joseph Estrada, Kultura at Sining Aralin 27 – Pangulong Fidel Ramos Next back Content
 13. 13. Kabanata I PANIMULA NG BANSA <ul><li>Layunin: Matapos mapag-aralan an g Kabanatang ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang magpapamalas ng mga sumusunod na kakayahan; </li></ul><ul><ul><li>Mabatid ang kahalagahan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pilipinas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Matalakay ang mga Teoryang pinagmulan ng lahing Pilipino; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapaliwanag ang sanhi ng pagkahati-hati ng mga rehiyon sa Pilipinas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapahalagahan ang likas na yamang tinataglay ng Pilipinas; </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapahalagahan ang kulturang Pinagmulan ng lahing Pilipino. </li></ul></ul>back Next Content
 14. 14. Aralin 1 PAG-AARAL NG KASAYSAYAN Pangalan:_______________________ Petsa:_____________ Taon/Seksyon:___________________ Marka:___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><li> 1.       Matukoy ang pinagmulan ng lahing Pilipino. </li></ul><ul><ul><li>2.      Maipaliwanag ang mga teorya ukol sa lahing pinagmulan ng mgaPilipino. </li></ul></ul><ul><li>3.       Mapahalagahan ang pinagmulan ng lahing Pilipino. </li></ul>Dote Alibata Timawa Barter Taong Tabon Pintados Neolitiko Sidapa Patadyong Baro Mummy Teorya Asia Masa Titulo WORD PUZZLE B N A P A D I S O P A O D O T E Y T P A R B T K A W A M I T T A E I B A R O N A T T O T I I E O T D E G R I L S Y L A Y R N Y L A A M U D O Y O A O R S M T O N S A A E G A U I S G M T N N E M M T L I back Next Content back Content Next back Content
 15. 15. II. Panuto : Isa-isahin ang mga tinatalakay sa bawat katanungan, at bigyan ng maikling paliwanag ang bawat isa. 1-3 Teorya tungkol sa pinagmulan ng Pilipinas. 1. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 2. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 3. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 4-6 Tatlong uri ng lipunan na umiral noong sinaunang panahon. 4. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 5. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 6. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 7-10 Magbigay ng mga disiplinang panlipunan na may kinalaman sa pag-aaral ng kasaysayan. 7. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 8. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 9. ____________________________________________________ ____________________________________________________ 10. ____________________________________________________ ____________________________________________________ Next back Content
 16. 16. Aralin 2 TERITORYO/HEOGRAPIYA <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></ul><ul><li>_____1. Tinatayang bilang ng isla sa Pilipinas. </li></ul><ul><li>_____2. Anyo ng tubig na naghihiwalay sa Pilipinas atTaiwan. </li></ul><ul><li>_____3. Isla na matatagpuan sa dulong hilaga ng Pilipinas. </li></ul><ul><li>_____4. Isla na matatagpuan sa dulong timog ng Pilipinas. </li></ul><ul><li>_____5. Tawag sa hangin na nagmumula sa Hilagang silangan ng Pilipinas. </li></ul><ul><li>_____6. Tawag sa hangin na nagmumula sa Timog silangan ng Pilipinas. </li></ul><ul><li>_____7. Anyong tubig na matatagpuan sa Silangang bahagi ng bansa. </li></ul><ul><li>_____8. Bilang ng rehiyon sa bansa. </li></ul><ul><li>_____9. Hugis o korte ng bansang Pilipinas. </li></ul><ul><li>_____10. Kabuuang lawak ng kalupaan ng Pilipinas. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><li>1.      Maipaliwanag ang heograpiya ng Pilipinas. </li></ul><ul><ul><li>2.      Mabatid ang hangganan at kabuuan ng teritoryo ng bawat rehiyon sa bansa. </li></ul></ul><ul><li>3.      Mapahalagahan ang teritoryo ng bansa. </li></ul>Content Content back Next Content
 17. 17. <ul><li>II. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M kapag ito ay di makatotohanan. </li></ul><ul><li>__1. Ang klima sa Pilipinas ay tropikal. </li></ul><ul><li>__2. Matatagpuan ang Pilipinas saTimog silangang Asya. </li></ul><ul><li>__3. Ang Rehiyon ng Bicol ang pinakamalaking rehiyon sa bansa. </li></ul><ul><li>__4. Sa Rehiyon III matatagpuan ang pinakamalaking pinagkukunan ng palay sa bansa. </li></ul><ul><li>__5. Malaki ang ipekto ng heograpiya sa pamayanan at sa buhay ng tao. </li></ul><ul><li>__6. Ang sektor ng agrikultura ang nagbibigay ng malaking kita sa bansa. </li></ul><ul><li>__7. Ang Kasunduan sa Paris noong 1898 ay nagtakda na ang teritoryo ng Pilipinas ay ililipat ng Spain sa Hapon. </li></ul><ul><li>__8. Ang pagkakahati-hati ng rehiyon ng bansa ay dahil sapagiging arkipelago nito. </li></ul><ul><li>__9. Ang pangunahing sanhi ng kahirapan ng bansa ay ang sistema ng pulitika nito. </li></ul><ul><li>__10. Ang rehiyon II ang kinalalagyan ng pangbansang kapital ng Pilipinas. </li></ul>back Next Content
 18. 18. <ul><li>III. Panuto : Tukuyin kung sa anong rehiyon kabilang ang mga lugar na nasa Hanay A sa pamamagitan ng pagpili ng kasagutan mula sa Hanay B.Ilagay ang tiik ng tamang sagot sa patlang bago ang numero. </li></ul>back Next Content
 19. 19. Aralin 3 ANYONG TUBIG AT ANYONG LUPA <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di - makatotohanan. </li></ul><ul><li>__1. Ang lambak ay malawak at patag na lugar sa itaas ng bundok. </li></ul><ul><li>__2. Kapag sinabing archipelago, nangangahulugan itong lupon ng mga isla. </li></ul><ul><li>__3. Halos naliligiran ng tubig ang ang tangway na nakausli sa karagatan. </li></ul><ul><li>__4. Ang burol ay may taas na isang libong metro o higit pa. </li></ul><ul><li>__5. Ang lawa ay anyong tubig na naliligiran ng kalupaan. </li></ul><ul><li>__6. Ang talampas ay matatagpuan sa pagitan ng mga bundok na malapit sa dinadaanan ng ilog. </li></ul><ul><li>__7. Makitid ang daluyan at mabilis ang agos ng isang talon. </li></ul><ul><li>__8. Ang kapatagan ay mainam na panirahan at pagtamnam ng mga pananim. </li></ul><ul><li>__9. Malalim na anyong tubig ang look na nagsisilbing daungan ng mga barko. </li></ul><ul><li>__10. Ang golpo ay anyong tubig na naliligid ng kalupaan. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><ul><li>Layunin: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1.    Mabigyang kaalaman ang mga mag-aaral tungkol sa ibat ibang anyong tubig at anyong lupa </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2. Maipaliwanag ang pagkakaibaiba ng mga anyong lupa at anyong tubig sa bansa. </li></ul></ul><ul><ul><li>3. Mabigyan ng kahalagahan ng anyong lupa at anyong tubig sa bansa. </li></ul></ul>back Next Content
 20. 20. <ul><li>II. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></ul><ul><li>____1. Pinakamaliit na bulkan sa mundo na matatagpuan sa bansa. </li></ul><ul><li>____2. Magandang tanawin na makikita saAlbay na kilala sa perpektong hugis nito. </li></ul><ul><li>____3. Bundok sa probinsya ng Quezon na pinaniniwalaang mahiwaga. </li></ul><ul><li>____4. Tinaguriang pinakamalaking lawa sa bansa na matatagpuan sa Laguna. </li></ul><ul><li>____5. Ang pinakamataas na talon sa bansa na isa rin sa pinagkukunan ng kuryente sa nito. </li></ul><ul><li>____6. Nag-iisang isla na matatagpuaan sa lawa ng Laguna. </li></ul><ul><li>____7. Pinakamalaking isla sa bansa; Dito matatagpuan ang malawak na kapatagan. </li></ul><ul><li>____8. Pinakamataas na bundok na matatagpuan sa Davao. </li></ul><ul><li>____9. Tawag sa magagandang burol na matatagpuan sa Bohol. </li></ul><ul><li>____10. Isla na matatagpuan sa pinaka dulong bahagi ng Pilipinas sa Norte. </li></ul>back Next Content
 21. 21. Aralin 4 YAMANG LUPA AT YAMANG TUBIG <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Kabuuang ektarysa ng lupain sa Pilipinas. </li></ul><ul><li>a. 30,000,100 sq/km b. 30,000,000 sq/km c.30,000,251 sq/km d.30,000,300 sq/km </li></ul><ul><li>2. Ang punong ito ay kilala sa pandaigdigan na kalimitang ini-export ng ating bansa. </li></ul><ul><li>a. Philippine Narra b. Philippine Yakal c. Philippine Mahogani d. Philippine Molave </li></ul><ul><li>3. May _____ na uri ng puno na matatagpuan sa enerhiya ng bansa. </li></ul><ul><li>a. 3,000 b. 4,000 c. 3,100 d. 4,100 </li></ul><ul><li>4. Ito ang pinakakalimitang pinagkukunan ng enerhiya ng bansa. </li></ul><ul><li>a. Geothermal b. Hydroelectric c. Solar d. Hindi Kumbensyonal </li></ul><ul><li>5. Tawag sa pinagkukunan ng enerhiya ng nagmumula sa likas na yaman. </li></ul><ul><li>a. Natural b. Hindi Natural c. Kumbensyonal d. Hindi Kumbensyonal </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><ul><li>. Masuri ang likas na yaman ng bansa. </li></ul></ul></ul><ul><li>2. Maipagmalaki ang likas na yaman ng bansang Pilipinas. </li></ul><ul><ul><ul><li>. Mapahalagahan ang tamang paggamit sa mga likas yaman ng bansa </li></ul></ul></ul>back Next Content
 22. 22. <ul><li>6. Ang pinakamaliit na isda na matatagpuan sa bansa na napapakinabangan. </li></ul><ul><li>a. Pandaca Pygmea b. Tawilis c. Sinarapan d. Buhi </li></ul><ul><li>7. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamaliit na unggoy na kilala sa tawag na tarsier. </li></ul><ul><li>a. Bohol b. Palawan c. Puerto Prinsesa d. Subah </li></ul><ul><li>8. Lugar sa bansa kung saan matatagpuan ang pinakamalaking deposito ng Nikel sa Asya. </li></ul><ul><li>a. Palawan b. Romblon c. Mountain Province d.Nonoc Surigao </li></ul><ul><li>9. Tawag sa enerhiya na nagmumula sa mainit na singaw ng lupa. </li></ul><ul><li>a.Geothermal b. Biogas c. Thermal d. Biomass </li></ul><ul><li>10. Kauna-unahang minahan ng langis sa bansa na matatagpuan sa Palawan. </li></ul><ul><li>a. Puerto Oil Field c. Cadlac Oil Field </li></ul><ul><li>b. Nido Oil Field d. Pandan Oil Field </li></ul>back Next Content
 23. 23. <ul><li>II. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></ul><ul><li>____1. Isla na paboritong puntahan ng mga turista tuwing bakasyon na kilala sa maputi at malapulbos nitong buhangin. </li></ul><ul><li>____2. Sa lugar na ito matatagpuan ang sikat na sikat na underground river. </li></ul><ul><li>____3. Kilala ang lugar na ito sa tawag na City of Smile. </li></ul><ul><li>____4. Lugar sa Norte na tinaguriang City of Pine and Strawberries. </li></ul><ul><li>____5. Pinakamatandang simbahan na ipinatayo ng mga Jeswita nong 1596. </li></ul><ul><li>____6.Probinsya sa bansa na kilala sa Lanzones Festival. </li></ul><ul><li>____7. Sa probinsya na ito matatgpuan ang sinasabing Center of the Marine Biodiversity. </li></ul><ul><li>____8.Kilala ang Lukban Quezon sa makulay na festival na ito. </li></ul><ul><li>____9.Lugar sa Cavite na maihahalintulad sa Baguio. </li></ul><ul><li>____10.Matatagpuan dito sa lugar na ito ang pinakamatatamis na mangga sa bansa. </li></ul>back Next Content
 24. 24. III. Panuto : Gumuhit ng isa sa magagandang tanawin sa bansa at isulat kung bakit ito ang iyong napili. Ipaliwanag ang iyong magagawa kung paano ito mapapangalagaan. <ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 25. 25. IV. Panuto : Gumuhit ng isang anyong lupa at anyong tubig at isulat kung anong kapakinabangan ang nakukaha natin dito. back Next Content
 26. 26. Aralin 5 ISLAM <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan. Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></ul><ul><li>____1. Dakilang mensahero ni Allah na nagtatag ng relihiyong Islam. </li></ul><ul><li>____2. Ito ang tawag sa mahal na araw ng mga muslim. </li></ul><ul><li>____3. Sinasabi na dito nagmula ang salitang Islam na nangangahulugang “Pananampalataya at Pagsuko ng sarili sa poong may kapal. </li></ul><ul><li>____4. Sitema ng edukasyon ng mga Muslim, kung saan itinuturo ang kultura ng mga Muslim at mga aral ng Koran. </li></ul><ul><li>____5. Mga dayuhan na nagdala at nagpalaganap ng relihiyong islam sa bansa. </li></ul><ul><li>____6. Kinikilalang diyos ng mga Muslim. </li></ul><ul><li>____7. Tawag sa tagasubaybay ni Muhammed at tagapayo ng Sultan. </li></ul><ul><li>____8. Kaunaunahang misyonero at iskolar na Muslim na nagpatayo ng Moske sa Sulu at Jolo. </li></ul><ul><li>____9.Tawag sa uri ng pamahalaan na pinamumunuan ng isang sultan. </li></ul><ul><li>____10. Banal na lungsod ng mga Muslim. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ Layunin: 1. Matukoy ang pinagmulan ng relihiyong Islam. 2. Makita ang pagkaka-iba at pagkaktulad ng paniniwalang Islam sa ibang relihiyon. 3. Mabatid ang aral ng Relihiyong Islam. Next back Next Content
 27. 27. II. Panuto : Ibigay ang mga katulong ng sultan sa pamamahala sa tungkuling panrelihiyon at pansilbi. Isulat ang mga ito sa kahon na nasa ibaba. SULTAN back Next Content
 28. 28. III. Panuto : Ibigay ang limang haligi ng Islam at ipaliwanag ang kahulugan ng bawat isa ISLAM back Next Content
 29. 29. <ul><li>IV. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di -makatotohanan. </li></ul><ul><li>_1. Si Arkanghel Gabriel ang nagbigay ng mga aral na nakapaloob sa rebelasyon ni Muhammed. </li></ul><ul><li>__2.Sa pamilyang Muslim, Mahigpit na ipinag babawal ang pagkakaroon ng maraming asawa. </li></ul><ul><li>__3.Datu ang namamahala sa isang Sultanato. </li></ul><ul><li>__4.Sa Shariah nakapaloob ang kalipunan ng banal na kasulatan ng mga Muslim o Islamic law. </li></ul><ul><li>__5.Pangunahing instrumentong pang musika ng mga Muslim ay Kulintang. </li></ul><ul><li>__6.Ang pagiging Sultan ay maaaring manahin ng isa sa kamag-anak ng Sultan. </li></ul><ul><li>__7.Sumasamba ang mga Muslim sa mga Ispiritu. </li></ul><ul><li>__8.Puro elementong halaman ang ginagamit na disenyo ng mga Tausug at Maranao sa kanilang mga sining. </li></ul><ul><li>__9.Taong 1211 ng lumaganap ang islam sa Pilipinas, Kabilang na ditto ang Sulu at Mindanao. </li></ul><ul><li>__10.Sa pamilyang Muslim ang babae ang siyang may kapang yarihang magdesisyon sa lahat ng bagay. </li></ul>back Next Content
 30. 30. Kabanata II Pananakop at Paniniil <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matukoy ang kahalagahan ng relihiyong katolisismo na dinala sa bansa ng mga Espanyol sa pilipinas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mailahad ang mga dahilan sa pagdating mg mga mananakop sa bansa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapahalagahan ang mga nagawa ng mga bayaning Pilipino, sa pagtamasa ng kalyaan ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga mananakop. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matalakay ang epekto ng pananakop ng mga dayuahan sa buhay at kultura ng mga Pilipino. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapukaw ang damdaming makabansa ng mga Pilipino. </li></ul></ul>Content Next Back
 31. 31. Aralin 6 SIMULA NG PANANAKOP <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong. </li></ul><ul><li>____1.Tinatayang sa lugar na ito dumaong ang sasakyan nina Magellan. </li></ul><ul><li>____2. Ang pangunahing barko na sinakyan ni Magellan na matagumpay na nakapaglayag. </li></ul><ul><li>____3. Pinaniniwalaang sa lugar na ito ginanap ang pinaka- unang misa sa bansa. </li></ul><ul><li>____4. Kauna-unahang misyonero na dumating sa bansa na kasama ni Legazpi sa kanyang ekspedisyon. </li></ul><ul><li>____5.Unang Gobernador heneral sa Pilipinas na nanungkulan mula 1565-1572. </li></ul><ul><li>____6.Tawag sa tigausig na ipinadadala ng hari ng Mexico sa Pilipinas upang magmasid ng kalagayan ng bansa. </li></ul><ul><li>____7. Pangalan na ibinigay sa asawa ni Raja Humabon matapos na mabinyagan bilang katoliko. </li></ul><ul><li>____8. Nagbigay ng pangalang Isla Filipinas sa bansa bilang parangal sa kay Prinsipe Felipe II na nagging hari ng Spain. </li></ul><ul><li>____9. Siya ang bayani ng Mactan na tumalo kay Magellan. </li></ul><ul><li>____10. Namuno sa pagsakop sa gitnang Luzon na tinulungan ni lakandula sa lahat ng ekspedisyon nito. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Makilala ang mga mananakop na Espanyol sa Pilipinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang pagiging tunay na palakaibigan ng mga Pilipino </li></ul></ul><ul><ul><li>Malaman ang tunay na ahangarin ng mga Espanyol sa pagsakop sa Pilipinas. </li></ul></ul>Next back Next Content
 32. 32. <ul><li>II. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Sakit na ikinamatay ng mga tauhan ni Magellan, dahil sa pagkain ng daga, bota at kahoy ng barko. </li></ul><ul><ul><li>a. Bargy b. Scurvy c. Lurvy d. Mouvy </li></ul></ul><ul><li>2. Ilang taon naging kolonya ng mga Espanyol ang bansang Pilipinas. </li></ul><ul><ul><li>a. 331 b. 333 c. 334 d. 332 </li></ul></ul><ul><li>3. Kauna-unahan at sinasabing pinakamatandang Lungsod sa bansa. </li></ul><ul><ul><li>a. Cebu b. Manila c. Calamba d. Davao </li></ul></ul><ul><li>4. Ayon kay Pigafetta, anong petsa ng dumating sina Magellan sa Pilipinas. </li></ul><ul><ul><li>Marso 15, 1521 c. Marso 17, 1521 </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Marso 16, 1521 d. Marso 16, 1521 </li></ul></ul><ul><li>5. Pari na nakasakay sa barkong San Pedro na naatasang humanap ng ruta pabalik ng Mexico. </li></ul><ul><ul><li>Padre Salvi c. Padre Burgos </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Padre Urdaneta d. Padre Timoteo </li></ul></ul>back Next Content
 33. 33. <ul><li>6. Pinatunayan ng paglalayag ni _______ na ang mundo ay bilog. </li></ul><ul><ul><li>a. Magellan b. Villalobos c. Valderama d. Madrigal </li></ul></ul><ul><li>7. Piratang Chino na sumalakay sa Pilipinas na kinalaban ni Juan de Salcedo upang iligtas ang bansa. </li></ul><ul><ul><li>a. Zakiri b. Ching c. Limahong d. Shunin </li></ul></ul><ul><li>8. Taon kung kailan ipinahayag ni Legazpi na ang Maynila na ang bagong kabisera ng bansa. </li></ul><ul><ul><li>Hunyo 24, 1571 c. Hunyo 23, 1571 </li></ul></ul><ul><ul><li>b. Hulyo 23, 1571 d. Hulyo 24, 1571 </li></ul></ul><ul><li>9. Tinatayang bilang ng mga Espanyol ng sinakop nila ang Pilipinas. </li></ul><ul><ul><li>a. 700 b. 600 c. 50 d. 200 </li></ul></ul><ul><li>10. Bukod sa Mindanao isa pang lugar sa Pilipinas na hindi nasakop ng mga Espanyol. </li></ul><ul><ul><li>a. Sulu b. Tawi-tawi c. Palawan d. Y-Ami </li></ul></ul>back Next Content
 34. 34. <ul><li>III. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Sa iyong palagay, tama ba ang ginawa ni Raja Kolambo na makipagkaibigan atmakipagsandugo kina Magellan? Bakit? </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Ano ang pinakapangunahing layunin ng pananakop ng ng mga Kastila sa bansa? Pangatwiran. </li></ul><ul><li> ____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>3. Bakit mabilis na nasakop ng mga Espanyol ang Pilipinas? Ipaliwanag. </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 35. 35. <ul><li>4. Anong rehiyon sa Pilipinas ang bukod tanging lugar sa bansa na hindi nasakop ng mga Espanyol? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. Sa iyong palagay malaki ba ang naging epekto sa kultura at tradisyon ng mga Pilipino ang panananakop sa bansa ng mga espanyol? Magbigay ng halimbawa. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul>back Next Content
 36. 36. <ul><li>IV. Panuto : Isa-isahin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1-5 Pangalan ng barko na ginamit nina Magellan sa paglalayag at ano ang nangyari sa mga ito sa kanilang paglalakbay. </li></ul><ul><li>1. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>3. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 37. 37. <ul><li>6-8 Layunin ng Spain sa kanilang pananakop sa bansa . </li></ul><ul><li>6. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>7. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>9-10 Misyonerong huling dumating sa bansa sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. </li></ul><ul><li>9. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul><ul><li>10. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 38. 38. Next Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>2 A </li></ul><ul><li>Ō N </li></ul><ul><li>T </li></ul><ul><li>! S </li></ul><ul><li>? E </li></ul><ul><ul><ul><li>QF </li></ul></ul></ul><ul><li>= G </li></ul><ul><li>. R </li></ul><ul><ul><ul><li>L </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>C </li></ul></ul></ul><ul><li>B I </li></ul><ul><li>- O </li></ul><ul><li> B </li></ul><ul><li>X U </li></ul>W Aralin 7 ANG ESPANYA SA KANYANG PANANAKOP PAGSASANAY I. Panuto: Sinu- sino kaya ang mga kabilang sa ekspedisyon ni Magellan? Kilala mo ba sila? Ang mga sumusunod na mga titik sa gawing kaliwa ay may kaukulang simbolo. Ilagay sa patlang ang titik na katapat ng simbulo upang mabuo ang mga sagot. _ _ _ _ _ _ _ _ ? ! B Ō - ! 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ! ? 2 ! B 2 Ō ? : W 2 Ō - _ _ _ _ _ _ _ ? Ō B X ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Ō - B - B . 2 = ? 2 back Next Content
 39. 39. <ul><li>II. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Sinong ang Hari ang nagbigay suporta sa ekspedisyon ni Magellan? </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Paano tinanggap nina Raha Kulambo ang pangkat nina Magellan? </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>3. Ano ang naging epekto ng Labanan sa Mactan sa pagitan ni Lapu-Lapu at Magellan sa kasaysayan </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 40. 40. <ul><li>4. Ano ang gustong ipahiwatig nina Lapu-lapu sa paglaban nila kina Magellan. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Ipaliwanag ang kahalagahan ng paglalakbay ni Magellan sa kasaysayan ng daigdig. </li></ul><ul><li>_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 41. 41. III. Panuto: Punan ng tsart ng mga kinakailangang impormasyon, ukol sa Ibat-ibang ekspedisyon na ipinadala ng Espanya sa Pilipinas sa hangaring masakop ito. EKSPEDISYON TAON NG EKSPEDISYON NAMUNO KINALABASAN 1. 2. 3. 4. 5. back Next Content
 42. 42. IV. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang sagot. <ul><li>Isang manlalakbay mula sa Venetia, Italy na nakapamuhay sa China at nagpatunay ng kagandahan ng Asya. </li></ul><ul><li>A. Bartolomew Diaz C. Marco Polo </li></ul><ul><li>B. Ferdinand Magellan D. Sebastian Delcano </li></ul><ul><li>2. Italyanong nagsulat ng makasaysayang paglalayag ni Ferdinand </li></ul><ul><li>Magellan. </li></ul><ul><li>A. Antonio Pigafetta C. Luis de Mendoza </li></ul><ul><li>B. Marco Polo D. Juan Serrano </li></ul><ul><li>3. Manlalakbay na Portugese na naglayag sa ilalim ng bandila ng Spain </li></ul><ul><li>mula Europa hanggang Asya. </li></ul><ul><li>A. Gaspar de Quezada C. Juan Serrano </li></ul><ul><li>B. Ferdinand Magellan D. Juan de Cartagena </li></ul>back Next Content
 43. 43. 4. Noong _____________ng aksidenteng napadpad ang grupo ni Magellan sa Pulo ng Homonhon. A. March 14, 1521 C. March 16, 1521 B. March 15, 1521 D. March 17, 1521 5. Pangalang ibinigay ni Magellan sa Pilipinas. A. Ma ’ yi C. Las Islas Filipinas B. Archipelago of San Lazaro D. Pearl of the Orient Seas 6. Matapang na pinuno ng Mactan na Nakipaglaban sa pangkat ni Magellan. A. Raha Kulambu C. Raha Siagu B. Lapu-lapu D. Raha Humabon 7. Kauna-unahang Cebuanong Pilipino na naging Kristiyano. A. Raha Humabon C. Raha Siagu B. Raha Tupas D. Raha Kulambu back Next Content
 44. 44. 8. Namuno sa pangkat ng mga Espa nyol na ipinadala sa Maynila. A. Juan de Salcedo B. Luis Enriquez C. Martin de Goiti D. Felipe de Salcedo 9. Kalian nasakop ng mga Espanyol ang Maynila? A. May 18, 1571 B. May 19, 1571 C. May 20, 1571 D. May 21, 1571 10. Ipinahayag ni ___________ang Maynila bilang bagong kabisera ng Pilipinas. A. Haring Felipe II B. Miguel Lopez de Legazpi C. Martin de Goiti D. Felipe de Salcedo back Next Content
 45. 45. <ul><li>V. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Anu-ano ang mga dahilan ng mabilisang pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas? Ipaliwanag </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Kung ikaw si Raha Kulambu, paano mo tatanggapin ang grupo ni Magellan bilang panauhin? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 46. 46. Aralin 8 KRISTIYANISMO AT PANANAKOP <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Hanapin ang mga mahahalagang pangalan/salita na nakatala sa ibaba sa loob ng pinagsama-samang letra at lagyan ito ng kahon. Ito’y maaaring nasa direksyong pataas, pababa, pahalang o pabalik. Ibigay ang kahulugan ng mga salita o naiambag ng mga taong nakatala sa ibaba </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Malaman ang pinagmulan ng katolisismo sa Pilipinas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang tunay na diwa ng kristiyanismo. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matiyak ang tunay na layon ng mga Espanyol sa pagpapalaganap ng kristiyanismo. </li></ul></ul>Next back Next Content
 47. 47. <ul><li>KATOLISISMO </li></ul><ul><li>ESPANYOL </li></ul><ul><li>LEGAZPI </li></ul><ul><li>RECOLETOS </li></ul><ul><li>MAYNILA </li></ul><ul><li>LEYTE </li></ul><ul><li>KOLONYAL </li></ul><ul><li>MISYONERO </li></ul><ul><li>RELIHIYON </li></ul>K I P Z A G E L C M A K R A M L M K W G T R E L I H I Y O N O Y C A L E S A E O L Q O F T E Y M H P I U L Y D I O A U H S B E S P A N Y O L I L T S F R E N K L S G O D G D R I A W M D S K Y A O L S F O K O L O N Y A L U back Next Content
 48. 48. <ul><li>II. Panuto: Ipaliwanag ang mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Ano ang Kristiyanismo? Ipaliwanag </li></ul><ul><li>_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Ano ang iyong reaksyon tungkol sa pagpapalaganap ng Espanyol ng Katolisismo sa Pilipinas? Ano ang ipekto ng Kristiyanismo sa pag-unlad ng kulturang Pilipino? </li></ul><ul><li>_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 49. 49. <ul><li>3. Makatwiran ba ang ginawang parusa ng mga Espanyol sa mga Pilipinong nagsasagawa ng lihim na seremonya at ritwal bilang dating paniniwala? </li></ul><ul><li>_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 50. 50. III.   Panuto: Sa loob ng kahon, gumuhit ng isang pamayanan na nagpapakita ng uri ng relihiyong umiiral noon, bago pa dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas. Gawing makulay at kaakit-akit ang iguguhit. back Next Content
 51. 51. Aralin 9 BALANGKAS AT PAMAMARAAN NG PANANAKOP <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Ibigay ang nilalaman ng balangkas ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Suriing mabuti. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matiyak ang mga paraang ginamit ng mga Kastila sa pananakop sa Pilipinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Maihambing ang pagkakaiba ng pamamahala noon at ngayon </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang tunay na pagpapakasakit ng mga Pilipino sa panahon ng mga kastila. </li></ul></ul>Next back Next Content
 52. 52. back Next Content
 53. 53. <ul><li>II. Panuto: Ang mga sumusunod ay may kaugnayan sa balangkas ng pamahalaang kolonyal ng Espanyol. Ipaliwanag ang pangunahing tungkulin / gawain ng bawat isa. </li></ul><ul><li>1. Viceroy ng Mexico-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Gobernador- Heneral- </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 54. 54. <ul><li>3. Royal Patron- </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Royal Audiencia-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 55. 55. <ul><li>5. Residensya-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>6. Alkalde Mayor-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 56. 56. <ul><li>7. Visitador-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>8. Gobernadorcillo-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 57. 57. <ul><li>9. Cabildo-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>10. Cabeza de Barangay-___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 58. 58. <ul><li>III. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Pag-isipang mabuti. </li></ul><ul><li>1. Paghambingin ang pamahalaang Espanya at pamahalaan sa kasalukuyan. </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Ipaliwanag ang sistema ng kalakalan sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Espanya. </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 59. 59. <ul><li>3. Nakatulong ba ang Obras Pias sa pag-unlad ng kalakalan sa Pilipinas? Bakit? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. Bakit hindi lubusang itinuro ng Espanyol ang kanilang wika sa mga Pilipino? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Bakit ang gobernadorcillo ang tanging posisyong pinagkaloob ng mga Espanyol sa mga Pilipino? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 60. 60. IV. Panuto: Piliin sa hanay B ang katawagang tumutukoy sa hanay A. Isulat ang titik bago ang bilang back Next Content
 61. 61. V. Panuto: Isulat sa Freedom Wall na nasa ibaba ang iyong saloobin ukol sa sapilitang pagtatrabaho na pinairal ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa Pilipinas. Maging malaya sa iyong kaisipan. FREEDOM WALL back Next Content
 62. 62. Aralin 10 MGA SALIK SA PAGSILANG NG NASYONALISMONG PILIPINO <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Marami ring Pilipino ang nagpahayag ng kanilang saloobin sa paniniil ng mga Espanyol at ito ay ipinakita nila sa pamamagitan ng tuwirang paglaban. Tingnan ang nasa ibabang gawain. Pagsunud-sunurin ang mga pag-aalsang ginawa ng mga Pilipino upang salungatin ang mga pang-aabuso ng mga Espanyol. Lagyan ng 1-13 na bilang sa loob ng oval ang bawar isa. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Maipaliwanag ang sanhi ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang ginawang pagpapakasakit ng ating mga bayani upang magkamit ang kalayaan ng mga Pilipino. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapahalagahan ang diwa ng Nasyonalismong Pilipino. </li></ul></ul>Next back Next Content
 63. 63. Juan Palaris Malong Maniago Lakandula Magalat Apolinario dela Cruz Basi Bankaw Tamblot Dagohoy Diego Silang Tapar back Next Content
 64. 64. <ul><li>II. Panuto: Lagyan ng T kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng tamang kaisipan at M kung ito ay mali. </li></ul><ul><li>___ 1. Nasakop din ng mga Olandes ang Pilipinas. </li></ul><ul><li>___ 2. Nasakop ng Portugal ang Pilipinas. </li></ul><ul><li>___ 3. Sumibol ang damdaming makabayan noong panahon ng Nasyonalismo sa Europa. </li></ul><ul><li>___ 4. Ang pagsuko ni Antonio Rojo kay Gen. Draper ang kauna-unahang pagkatalo ng Espanyol laban sa dayuhan. </li></ul><ul><li>___ 5. Sagana sa hilaw na sangkap ang Pilipinas kaya marami ang naghahangad na sakupin ito. </li></ul><ul><li>___6. Muslim ang nanguna sa pakikidigma sa mga dayuhan. </li></ul><ul><li>___ 7. Ang sekularisasyon ay isang hangaring maka Pilipino. </li></ul><ul><li>___ 8. Ang kaisipang liberal ay malayang kaisipan. </li></ul><ul><li>___ 9. Nakinabang din ang mga Pilipino sa pagbubukas ng SUEZ CANAL. </li></ul><ul><li>__ 10. Matagumpay ang pag-aalsa ng mga Pilipino sa Cavite noong 1872 . </li></ul>back Next Content
 65. 65. III. Panuto: Isulat sa diagram ang pagkakaiba ng paring Sekular at Regular. back Next Content
 66. 66. <ul><li>IV. Panuto: Bigyan ng kasagutan ang mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>1. Anu- ano ang mga salik na nakatulong sa pagsibol ng nasyonalismong Pilipino? Magbigay ng lima </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Ano ang pangunahing naging epekto ng pagbubukas ng Pandaigdigang Kalakal sa ekonomiya ng Pilipinas? </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 67. 67. <ul><li>3. Ano ang dahilan ng kamatayan ng tatlong pari? Ibigay ang naging epekto nito sa mga Pilipino. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  4. Ano ang Sekularisasyon? Bakit ito nagsilbing tagapagtanggol ng mga Pilipinong pari? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. Sino si Gob. Hen Carlos Maria dela Torre? Ipaliwanag ang papel na ginampanan niya sa mga Pilipino. </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 68. 68. Aralin 11 PAGSIBOL NG NASYONALISMONG PILIPINO <ul><li>Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong </li></ul><ul><li>1. Tawag sa mga Espanyol na isinilang sa Spain na nanirahan sa Pilipinas. </li></ul><ul><li>a.Mestiso b. Insulares c. Peninsulares d. Inunsulares </li></ul><ul><li>2. Isang kilusan ng mga Pilipino na gumamit ng panulat at papel sa pagtuligsa sa mga Kastila. </li></ul><ul><li>a. Liberista b. Propaganda c. La Liga d. El Filipina </li></ul><ul><li>3. Nobela ni Dr. Jose Rizal na tumatalakay sa sakit ng lipunan noong panahon ng mga Kastila. </li></ul><ul><li>a. Mi Ultimo Adio c. Por Madrid </li></ul><ul><li>b. Noli Me Tangere] d. El Filibusterismo </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ Next back Next Content
 69. 69. <ul><li>4. Siya ang mgay patnugot ng kauna-unahanang dyaryong tagalong. </li></ul><ul><li>a.Marcelo H. del Pilar c. Graciano Lopez Jaena </li></ul><ul><li>b. Mariano Ponce d. Jose Rizal </li></ul><ul><li>5. Tinaguriang “Ama ng Rebolusyong Pilipino” na hinatulan ni Aguinaldo ng kamatayan </li></ul><ul><li>a.Apolinario Mabini c. Emilio Jacinto </li></ul><ul><li> b. Antonio Luna d. Andres Bonifacio </li></ul><ul><li>6. Gob. Heneral na nagpadakip at nagpatapon kay Jose Rizal sa Dapitan </li></ul><ul><li>a. Gob. Hen. Eulogio Despujol c. Gob. Hen. Jose Anda </li></ul><ul><li>b. Gob. Hen. Carlos dela Torre d. Gob. Hen. Clavio Adan </li></ul><ul><li>7. Kilala sa tawag na “Tandang Sora” na nagpatuloy at tumulong sa mga Sugatang Katipunero </li></ul><ul><li>a.Gabriela Silang c. Mechora Aquino </li></ul><ul><li>b. Magbanua d. Gregoria de Jesus </li></ul>back Next Content
 70. 70. <ul><li>8. Siya ang kauna-unahang nagtatag ng magazine sa La Solidaridad </li></ul><ul><li>a. Graciano Lopez Jaena </li></ul><ul><li>b. Apolinario Mabini </li></ul><ul><li>c. Antonio Luna </li></ul><ul><li>d. Emilio Jacinto </li></ul><ul><li>9. Pangalan ng samahan ni Aguinaldo na nagnanais na palitan ang katipunan bilang sistema ng pamahalaan </li></ul><ul><li>a. La liga c. Magdiwang </li></ul><ul><li>b. Magdalo d. El Katipunero </li></ul><ul><li>10. Miyembro ng Magdalo na tumutol sa pagkakaluklok kay Andres Bonifacio bilang director ng Interyor </li></ul><ul><li>a. Jose del Rosario c. Placido Martinez </li></ul><ul><li>b. Daniel Tirona d. Jose Elises </li></ul>back Next Content
 71. 71. <ul><li>II. Panuto : Sagutin ang mga hinihingi sa bawat katanungan. </li></ul><ul><li>1. Ano ang naging salik ng pagsibol ng nasyonalismo sa bansa? </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Sa panahon ng mga Espanyol ano-anong bansa ang nagtangkang sumakop sa Pilipinas at sino-sino ang namuno sa kanila? Magbigay ng apat. </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 72. 72. <ul><li>3. Ano ang dahilan kung bakit hindi nagtagal ang panankop ng mga Ingles sa Pilipinas? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. Ibigay ang mga dahilan ng pagproprotesta ng mga Pilipino laban sa mga kastila? Magbigay ng lima. </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. Sa anong dahilan kung bakit maraming dayuhan ang nagtatangkang sakupin ang Pilipinas? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 73. 73. III. Panuto : Magbigay ng mga salitang may kaugnayan sa salitang nasyonalismo at ilagay ang mga ito sa mga kahon na nasa ibaba NASYONALISMO back Next Content
 74. 74. Aralin 12 PATULOY NA PAKIKIBAKA NG MGA PILIPINO <ul><li>Panuto : Sagutin ang hinihingi ng bawat katanungan .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong </li></ul><ul><li>____1. Siya ang Namuno sa pag-aalsa sa Pangasinan laban sa mga kastila,kung saan sa pamumuno niya ay napatay nila ang gobernador sibil sa nasabing lugar. </li></ul><ul><li>____2. Pinangunahan niya ang pagkakaroon ng sekularisayon ng mga parokya. </li></ul><ul><li>____3. Heneral ng Britanya na nag-utos kay Arsobispo Antonio Rojo na isuko na ang Maynila, at kung hindi niya ito gagawin ay bobombahin nila ang Intramuros. </li></ul><ul><li>____4. Namuno sa pag-aalsa laban sa mga Espanyol na sinasabing pinakamahaba sa lahat ng pag-aalsa na naganap sa bansa sa panahong iyon. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ Next back Next Content
 75. 75. <ul><li>____5. Ito ang dahilan kung bakit nag-alsa sina Diego Silang at Jua Palais laban sa mga Kastila. </li></ul><ul><li>____6. Bansag kay Apolinario dela Cruz na tubong Quezonna nagtatag ng Cofradia de San Jose </li></ul><ul><li>____7.Gobernador Heneral na naghatol ng kamatayan sa tatlong paring martir, GOMBURZA. </li></ul><ul><li>____8.Isa sa tatlong paring martir na nanguna sa isang demonstrasyon ng mga mag-aaral laban sa mga kastila kaya nakulong ng dalawang buwan. </li></ul><ul><li>____9.Mahistrado ng Audiencia na nagtungo sa Pampanga upang ideklara sa kanyang sarili na siya na ang bagong Gobernador Heneral ng bansa. </li></ul><ul><li>____10.Naging inspirasyon ng mga Pilipino upang magising ang damdaming nasyonalismo at mag-alsa laban sa mga mananakop sa pamamgitan ng dalawang nobela na kanyang naisulat. </li></ul>back Next Content
 76. 76. <ul><li>II. Panuto :Ibigay ang kahulugan ng mga sumuisunod </li></ul><ul><li>1. Bandala </li></ul><ul><li>2. Audiencia </li></ul><ul><li>3. Merkantilismo </li></ul><ul><li>4. Dekreto </li></ul><ul><li>5. Tributo </li></ul><ul><li>6. Viceroy </li></ul><ul><li>7. Indio </li></ul><ul><li>8. Polo Y Servicio </li></ul><ul><li>9. Liberismo </li></ul><ul><li>10. Sekular </li></ul>back Next Content
 77. 77. <ul><li>III. Panuto : Ibigay ang tinutukoy ng mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>1. Ano ang ibig sabihin ng acronym na KKK? </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Buong pangalan ng pambansang bayani ng bansa? </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 78. 78. <ul><li>3. Sinisimbolo ng walong sinag sa watawat ng bansa? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. Anong Layunin sa pagkakatatag ng kilusang propaganda? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. Isa-isahin ang miyembro ng mga propagandista na ipinagpatuloy ang laban sa Espanya sa bahagi ng Europa? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 79. 79. IV. Panuto: Gumawa ng isang tula na nagpapakita ng iyong pagiging makabayan o pagmamahal sa tinubuang bayan. back Next Content
 80. 80. V. Panuto: Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa sakit ng lipunan na nararanasan natin ngayon at paano ka makaktulong sa pagb ibigay ng solusyon back Next Content
 81. 81. <ul><li>VI. Panuto : Ibigay ang hinihingi ng mga sumusunod na katanungan. </li></ul><ul><li>1. Ipaliwanag ang layunin ng kumbensyon sa Tejeros nina Aguinaldo at Apolinario </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Ang dahilan ng pamahalaan ni Aguinaldo upang ipapatay si Bonifacio? </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 82. 82. <ul><li>3. Ano ang sinasad sa kasunduan sa Biak na bato? </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. Ano ang dahilan kung bakit ang America ay pumasok sa bansa? </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. Sinu - sino ang lumagda upang mapagtibay ang konstitusyon sa Biak na bato? </li></ul><ul><li>___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 83. 83. Aralin 13 PAMAHALAANG KOLONYAL <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto : Lagyan ng T kung ang sinasaad na pahayag ay makatotohanan at M naman kapag itoy di - makatotohanan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>__1. Gobernadorcillo ang tawag sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaaang Espanyol, samantalang ang pinakamababa naman ay ang cabeza de baranggay. </li></ul><ul><li>__2. Sa larangan ng edukasyon, ang wikang Espanyol ang pinakamahlagang aralin na itinuturo ng mga Espanyol sa mga Pilipino. </li></ul><ul><li>__3. Ang Colegio de San Juan de Letran ang kimikilalang pinakmatandang paaralan para sa mga lalaki. </li></ul><ul><li>__4. Noon pa man ay magkasama ng nag-aral ang mga babae at ang lalaki sa iisang paaralan. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ Next back Next Content
 84. 84. <ul><li>__5. Gobernador Heneral ang siyang nagsilbing tagapangulo ng Royal Audiencia. </li></ul><ul><li>__6. Walang kakayahan ang simbahan noon na magtatag ng mga parokya kahit pa control nila ang pamahalaan. </li></ul><ul><li>__7. Ang mga arsobispo at Obispo ay siyang pumapalit sa sa mga namamatay na Gobernador Heneral. </li></ul><ul><li>__8. Si Padre Francisco Blancas de San Jose ang kauna-unahang sumulat ng Baralilang Pilipino. </li></ul><ul><li>__9. Ang Bamboo Organ na nasa Laspiñas ay ipinagawa ni padre Diego Cerra noong 1818. </li></ul><ul><li>__10. Mas higit ang kapangyarihan na ipinagkaloob ng Hari ng Espanya saGob.Heneral kaysa sa obispo sa larangan ng pagpapatakbo ng pamahalaan. </li></ul>back Next Content
 85. 85. II. Panuto : Gumuhit ng isa sa mga bandila ng katipunan at tukuyin kung sino ang nagdisenyo o gumawa nito at kung ano ang naging kontibusyon niya sa Katipunan. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ back Next Content
 86. 86. III. Panuto : Pagsunud-sunurin ang mga namumunong pamahalaang kolonyal sa bansa ayon sa kapangyarihan nito, at ilagay sa unang kahon sa itas ang may pinakamalawak ang kapangyarihan.. <ul><li>Cabeza de baranggay </li></ul><ul><li>Cabildo  </li></ul><ul><li>Gobernador Heneral </li></ul><ul><li>Gobernadorcillo </li></ul><ul><li>Alcalde mayor </li></ul>back Next Content
 87. 87. IV. Panuto : Gumawa ng grap na bumubuo sa ating pamahalaan na umiiral sa ngayon , simulan sa president hanggang kapitan. back Next Content
 88. 88. <ul><li>V. Panuto : Sagutin ang hinihingi sa bawat katanungan .Ilagay ang kasagutan sa patlang bago ang tanong </li></ul><ul><li>____1. Tagausig na ipinadala ng hari ng Spain Upang magsiyasat sa pagaaway nina Gob.Hen. Niñio de Tabora at ng Royal Audiecia. </li></ul><ul><li>____2. Ang tanging hukuman na sumisiyasat sa naging panunungkulan ng Gob.Hen at ng ibang opisyal sa bansa. </li></ul><ul><li>____3. Tawag sa mga lalawigan na pinamumunuan ng isang Alkalde Mayor </li></ul><ul><li>____4. Sila ang namumuno sa mga pueblo o bayan sa isang lalawigan </li></ul>back Next Content
 89. 89. <ul><li>____5. Siya ang pinakahuling Gob.Hen. sa bansa, sa ilalim ng pamahala ng Kastila. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>____6. Ano ang tawag sa pinakamataas na huluman sa bansa na ang namumuno ay Gob.Hen. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>____7. Taon ng unang itayo ang Unibersidad ng Santo Tomas sa bansa. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>____8. Tawag sa mga pook na di pa ganap na nasasakopat pinamumunuan ng isang Corregidor na kadalasay isang opisyal ng hukbo. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>____9. Isang uri ng paaralan para sa mga kababaihan, na kung saan binubuo ito ng paaralan at bahay tirahan. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>____10. Taon kumg kalian nagsimulang palitan ang mga namamatay na Gobernador Heneral. </li></ul>back Next Content
 90. 90. VI. Panuto : Kilalanin ang larawan ng mga sumusunod na bayani. back Next Content
 91. 91. Aralin 14 ANG KILUSANG PROPAGANDA <ul><li>I. Panuto: Kilala mo ba ang mga bayaning Pilipino? Ilan sa kanila ang kilala mo? Buuin ang mga sumusunod na pangalan ng mga bayani na nanguna sa kilusang propaganda sa pamamagitan ng paglalapat ng katumbas na letra ng alpabeto. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>4 18 10 15 19 5 18 9 26 1 12 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>7 18 1 3 9 1 14 15 12 15 16 5 26 10 1 5 14 1 </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matukoy ang dalawang anyo ng nasyonalismo sa Pilipinas </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapahalagahan ang tunay na diwa ng nasyonalismong Pilipino. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maipaliwanag ang kahulugan ng dalawang anyo ng nasyonalismo. </li></ul></ul>Next back Next Content
 92. 92. <ul><li>3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>13 1 18 3 5 12 15 8 4 5 12 16 9 12 1 18 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>1 14 20 15 14 9 15 12 21 14 1 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>13 1 18 9 1 14 15 16 15 14 3 5 </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ </li></ul><ul><li>10 15 19 5 13 1 18 9 1 16 1 14 7 1 14 9 2 1 14 </li></ul>back Next Content
 93. 93. II. Panuto: Punan ang CHART. SAMAHAN TAGAPAGPATATAG LAYUNIN <ul><li>Kilusang Propaganda </li></ul><ul><li>La Liga Filipina </li></ul>back Next Content
 94. 94. III. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. <ul><li>1. Bakit itinuturing na mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas ang bitay sa mga paring GOMBURZA? </li></ul><ul><li>__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Ano ang pagkakaiba ng Peninsulares at Insulares? </li></ul><ul><li>__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 95. 95. <ul><li>3. Ano ang nagbigay daan sa mga ilustrado upang magtatag ng kilusang propaganda? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. Anong stratehiya ang ginamit ng mga pinunong Pilipino upang makamtan ang ilan sa kanilang karapatan sa mga Espanyol? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>5. Anu- ano ang mga layunin ng La Solidaridad? Sino ang unang hinirang na patnugot nito? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 96. 96. Aralin 15 ANG KATIPUNAN <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Sa kabila ng pagkakabuwag ng kilusang propaganda, hindi pa rin nawalan ng pag-asa ang mga Pilipino na bumuo ng samahang katipunan. </li></ul><ul><li> Alin sa katangian ng mga Pilipino ang nagpapatibay ng kanilang damdamin upang magsilbing daan sa marami pang adhikain sa bayan. Pumili ng lima (5) katangian ng mga bayaning Pilipino sa loob ng kahon. Bigyan ng paliwanag ang iyong napili. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matukoy ang mga layunin ng pagtatatag ng katipunan </li></ul></ul><ul><ul><li>Makilala ang mga bayaning nagpasimula ng katipunan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang mga pagpapagal ng mga bayani ng ating bansa. </li></ul></ul>Next back Next Content
 97. 97. <ul><ul><li>Marangal Magiting </li></ul></ul><ul><ul><li>Matiyaga </li></ul></ul><ul><ul><li>Matiisin Matapat </li></ul></ul><ul><ul><li>Matulungin </li></ul></ul><ul><ul><li>Matapang Nakikiisa </li></ul></ul><ul><ul><li>Maka-Diyos </li></ul></ul>back Next Content
 98. 98. <ul><li>1.___________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2.___________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 99. 99. <ul><li>3.___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4.___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5.___________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 100. 100. <ul><li>II. Panuto: Hanapin sa loob ng kahon ang mga salita o pangalan na magbibigay katuturan sa mga pangungusap. Isulat sa patlang ang tamang sagot. </li></ul><ul><li>1. Bago pa man dinakip si____________ at ipinatapon sa Dapitan ay unti unting humihina ang Kilusang Propaganda.  </li></ul><ul><li>2. Ang tawag sa mga kasapi ng KKK ay ______________. </li></ul><ul><li>  3. Si Emilio Jacinto ay kilala bilang_________________. </li></ul><ul><li>  4. Ang ___________ ay nagsusuot ng pulang maskara at laso na may berdeng linya sa gilid.  </li></ul><ul><li>5. Si ___________ay kilala sa taguring “ Ina ng Katipunan”. </li></ul><ul><li>  6. Si Trinidad Tecson ay ginawaran ng katungkulan na ________________ sa katipunan. </li></ul><ul><li>   7. Ang tagapag-ingat ng mga kasulatan at dokumentong may kaugnayan sa katipunan ay si _____________. </li></ul>back Next Content
 101. 101. <ul><li>8. Si Heneral Pio del Pilar ay gumamit ng watawat na may _____________, bawat sulok ay may titik K sa gitna ng trianggulo at may bundok na nasa tuktok ay sumisikat na araw. </li></ul><ul><li>9. Noong__________ gumawa ang katipunero ng bagong watawat. </li></ul><ul><li>10. Si______________ ang kauna-unahang babae na naging kaanib sa katipunan. </li></ul>Jose Rizal Katipunero kawal Marina Santiago Gregoria de Jesus Melchora Aquino Trinidad Tecson Bayani Marso 17, 1897 Utak ng Katipunan Trianggulong nakaturo Pakanan Antonio Luna back Next Content
 102. 102. <ul><li>III. Panuto: Sagutin ang mga katanungan. Bigyan ng maikli ngunit mabisang pagpapaliwanag. </li></ul><ul><li>1. Bakit naging kasagutan ang pagkakatatag ng katipunan sa naging kabiguan ng mga propagandista? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>2. Anu- ano ang mga pangyayaring nakaimpluwensiya ng malaki samga Pilipino upang itatag ang katipunan? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 103. 103. <ul><li>3. Sinu-sino ang mga pangunahing ng katipunan? Magbigay ng apat nalayunin ng katipunan. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. Ano ang dahilan ng pagtutol ni Daniel Tirona sa pagkakahalal kay Bonifacio bilang Director ng Interyor ng Katipunan sa Tejeros Convention? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Ano ang naiambag ng mga kababaihang kaanib sa Kilusang Katipunan?Ipaliwanag. </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 104. 104. <ul><li>IV. Panuto: Gumupit ng larawan ng isa sa mga bayaning Pilipinoat idikit ito sa gitna ng kahon na nasa ibaba. Matapos makagupit, ay isulat ang talambuhay nito. </li></ul>________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ back Next Content
 105. 105. Aralin 16 EKONOMIYANG KOLONYAL <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Bilugan ang titik ng tamang kasagutan sa bawat tanong </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>1. Tawag sa sapilitang pagtatrabaho na tumatagal ng 40 araw na walang kabayaran </li></ul><ul><li>a. Polo Y Servicios c. Polo Y Royal </li></ul><ul><li>b. Monopolyo sa Tabacco d. Servicio de Libre </li></ul><ul><li>2. Tumutukoy sa ibinabayad ng buwis ng bawat pamilyang Pilipino sa halagang reales o piso. </li></ul><ul><li>a. Falla b. Bandala c. Tributo d. Maura </li></ul><ul><li>  </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: 1. Matukoy ang sistemang kolonyal na umiral sa bansa. </li></ul><ul><li>2. Mapahalagahan ang naiambag ng mga kastila sa ating ekonomiya. </li></ul><ul><ul><li>3. Makita ang ipekto sa buhay ng pagkakaroon ng ekonomiyang kolonyal para sa mga Pilipino. </li></ul></ul>Next back Next Content
 106. 106. <ul><li>5. Tawag sa pagbabayad ng salapi upang hindi mapasama sa pagtatrabaho ng mga Polista </li></ul><ul><li>a. Bandala b. Falla c. Tributo d. Maura </li></ul><ul><li>  6. Komersyal na Bangko noong 1594 na naitatag sa panahon ng kalakalang Galyon </li></ul><ul><li>a.Bangko España b. Bangko Filipina c Real Companio d. Obras Pias </li></ul><ul><li>  7. Si Gob. Heneral______ ang nagturo na makabagong paraan ng pagtatanim sa mga Pilipino </li></ul><ul><li>a.Ciriaco Gonzales c. Francisco dela Cuesta </li></ul><ul><li>b. Jose Basco Y Vargas d. Lino de Espelata </li></ul><ul><li>8. Taon kung kalian binuwag ang kalakalang galyon. </li></ul><ul><li>a. Sept. 25, 1812 b. Sept. 24, 1813 c. Sept. 25, 1813 d. Sept. 24, 1812 </li></ul><ul><li>  9. Sapilitang pagbili ng pamahalaan sa mga produkto ng mga magsasakang Pilipino </li></ul><ul><ul><li>a. Maura b. Bandala c. Falla d. Tributo </li></ul></ul><ul><li>  10. Ang Encomendero ang siyang namamahala sa paniningil ng buwis sa mga ___________. </li></ul><ul><li>a. Magsasaka b. Haciendero c. Alipin d. Insulares </li></ul>back Next Content
 107. 107. <ul><li>II. Panuto : Ipaliwanag ang mga sumusunod. </li></ul><ul><li>1. Anong ang naging ipekto Polo Y Servicio sa buhay ng mga Pilipino? </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Ano sa ang nagging ipekto ng panankop ng Kastila sa ekonomiya ng bansa? </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 108. 108. <ul><li>3. Ano ang naging epekto ng Kalakalng Galyon sa bansa? </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>4. May naitutulong ba ang pagbubuwis sa ating bansa? Ipaliwanag. </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  5. Bilang isang mag-aaral, ano ang maitutulong mo sa pag-unlad n gating ekonomiya? </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 109. 109. Aralin 17 ANG PAGWAWAKAS NG PAGHAHARI NG ESPANYA Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matukoykung paano nagwakas ang paghahari ng Espanya sa Pilipinas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mabatid ang papel na ginampanan ni Dr. Jose Rizal sa pagyabong ng nasyonalismo sa bansa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang mga sakripisyong ginawa ng ating pambansang bayani upang makamit ang kalayaan ng mga Pilipino. </li></ul></ul>Next back Next Content
 110. 110. <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Magbigay ng mga salita na nauugnay sa salitang nasa ibaba. </li></ul>back Next Content
 111. 111. II. Panuto: Sa bawat sinag ng araw sa ibaba, ilagay ang walong lalawigan na unang nag-alsa sa mga Kastila. back Next Content
 112. 112. <ul><li>III. Panuto: Sagutin ang mga sumusunod nakatanungan sa ibaba sa pamamagitan ng mga gabay na titik. Isulat ang sagot sa patlang. </li></ul><ul><li>________ 1. Sinong TP ang naging daan upang mabunyag ang katipunan? </li></ul><ul><li>________ 2. Sinong H ang pinagkwentuhan ni Patiño ng tungkol sa Katipunan? </li></ul><ul><li>________ 3. Saang FS ikinulong ang mga nahuling kasapi ng Katipunan? </li></ul><ul><li>________ 4. Sinong EA ang pinuno ng grupong Magdalo? </li></ul>back Next Content
 113. 113. <ul><li>________ 5. Sinong DT ang tumutol maging Director ng Interyor si Bonifacio? </li></ul><ul><li>________6. Sinong PP ang namagitansa alitan ng mga Pilipino at ng Pamahalaang Espanyol? </li></ul><ul><li>_______ 7. Sinong GD ang nagbigay ng babala sa mga Espanyol upang sumuko? </li></ul><ul><li>________8. Anong B ang nangangahulugan ng pagpagil ng pagpasok sa siyudad? </li></ul><ul><li>________9. Sinong ARB ang sumulat at bumasa ng pagpapahayag ng Kasarinlan ng Pilipinas. </li></ul><ul><li>________10. Anong SB ang isinulat ni Felipe Calderon? </li></ul>back Next Content
 114. 114. <ul><li>IV. Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot sa sasumusunod na katanungan. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. </li></ul><ul><li>1. Itinatag ni Pang. Aguinaldo ang Republika ng Biak na Bato. a. Hulyo 1897 c. Setyembre 1897 </li></ul><ul><li>b. Agosto 1897 d. Oktubre 1897 </li></ul><ul><li>2. Sinong Amerikano ang humimok kay Aguinaldo na pumanig sa kanilang grupo?  </li></ul><ul><li>a. George Dewey c. Gob. Gen. Jaudenes </li></ul><ul><li>b. Heneral Spencer Pratt d. Almirante Montojo </li></ul><ul><li>3. Kailan opisyal na ipinahayag ng Espanyol ang kanilang pagsuko sa Amerikano at Pilipino? </li></ul><ul><li>a. July 24, 1898 c. July 26, 1898 </li></ul><ul><li>b. July 25, 1898 d. July 27, 1898 </li></ul><ul><li>4. Kailan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas? </li></ul><ul><li>a. Hunyo 11, 1898 c. Hunyo 13, 1898 </li></ul><ul><li>b. Hunyo 12, 1898 d. Hunyo 14, 1898 </li></ul><ul><li>  5. Sino ang nahalal na pangulo ng Kongreso sa Malolos? </li></ul><ul><li>a. Gregorio Araneta c. Benito Legarda </li></ul><ul><li>b. Felipe Calderon d. Pedro Paterno </li></ul>back Next Content
 115. 115. V. Panuto: Alam mo ba ang liriko ng ating pambansang awit? Sa ibaba makikita ang mga guhit. Isulat sa guhit ang ating pambansang awit. <ul><li>_________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Sinulat ni:_______________________ </li></ul><ul><li>Himig ni:________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 116. 116. Aralin 18. ANG DIGMAANG PILIPINO-AMERIKANO <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>Panuto: Bigyan ng kahulugan/ salita ang bawat titik ng salitang AMERIKA batay sa iyong pananaw. Pag-isipang mabuti. </li></ul><ul><li>A - __________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>M - __________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>E -___________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>R -___________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>I -___________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>K -___________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>A -___________________________________________________________________ </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Matukoy ng tunay na hangarin ng mga Americano sa Pilipinas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maipaliwanag ang sinapit ng mga Pilipino sa kamay ng mga Amerikano. </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang pagiging matatapang ng mga Pilipino upang muling makamit ang kalayaan </li></ul></ul>Next back Next Content
 117. 117. II. Panuto: Ibigay ang sanhi at bunga ng Digmaang Pilipino- Amerikano mula 1901-1903. Isulat sa loob ng tsart ang iyong sagot. SANHI BUNGA back Next Content
 118. 118. III. Panuto: Hanapin sa hanay B ang tugmang kasagutan sa Hanay A. isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang back Next Content
 119. 119. <ul><li>IV. Panuto: Sagutin ang mga katanungan. </li></ul><ul><li>1. Paano nagsimula ang digmaang Pilipino- Amerikano? </li></ul><ul><li>_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Saan saang lugar lumaganap ang digmaang Pilipino- Amerikano? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 120. 120. <ul><li>3. Paano nilabanan ng mga Pilipino ang pangkat ng mga Amerikano? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  4. Sino ang pumatay kay Hen. Antonio Luna? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>5. Anu- ano ang naging bunga ng digmaan? </li></ul><ul><li>________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 121. 121. Aralin 19 ANG PAMAMAHALA NG AMERIKA SA PILIPINAS <ul><li>PAGSASANAY </li></ul><ul><li>I. Panuto: Ilagay sa loob ng bilog ang pagkakaiba at ang pagkakahalintulad ng pamahalaang sibil at pamahalaang militar na itinatag ng mga Amerikano sa Pilipinas. </li></ul>Pangalan: ______________________ Petsa: ____________ Taon/Seksyon: __________________ Marka: ___________ <ul><li>Layunin: </li></ul><ul><ul><li>Masuri ang nakatagong layunin ng mga amerikano sa ating bansa </li></ul></ul><ul><ul><li>Matukoy ang kalagayan ng pamahalaang Commonwealth sa Pilipinas sa ilalim ng pamahalaan ng America </li></ul></ul><ul><ul><li>Madama ang tunay na kalayaan ng bansa sa kasalukuyan </li></ul></ul>Next back Next Content
 122. 122. PAMAHALAANG MILITAR PAMAHALAANG SIBIL back Next Content
 123. 123. <ul><li>II. Panuto: Bigyan ng maikli ngunit mabisang paliwanag ang mga sumusunod: </li></ul><ul><li>1. Komisyong Schurman </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2. Komisyong Taft </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>3. Batas Jones 1916 </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 124. 124. <ul><li>4. Batas Hare- Hawes- Cutting </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>  5. Batas Tydings- Mc- Duffie </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>6. SALIGANG BATAS 1935 </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>7. Pamahalaang Militar </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul>back Next Content
 125. 125. <ul><li>8. Pamahalaang Sibil </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>9. Pamahalaang Commonwealth </li></ul><ul><li>_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ </li></
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×