Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Num. 6205 / 12.02.2010                                                  ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Becas para jóvenes socios de Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX)

601 visualizaciones

Publicado el

La Comunidad Valenciana (España) y en concreto la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía ha anunciado la oferta de tres becas para los jóvenes socios de los Centros valencianos en el exterior (CEVEX), para estudiar en España y en concreto en universidades valencianas durante el ejercicio 2010.

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
601
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Becas para jóvenes socios de Centros Valencianos en el Exterior (CEVEX)

 1. 1. Num. 6205 / 12.02.2010 5741 Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ORDE 1/2010, de 8 de febrer, de la Conselleria de Soli- ORDEN 1/2010, de 8 de febrero, de la Conselleria de Soli- daritat i Ciutadania, per la qual s’establixen les bases i daridad y Ciudadanía, por la que se establecen las bases es convoquen tres beques per a jóvens socis dels Centres y se convocan tres becas para jóvenes socios de los Cen- Valencians en l’Exterior (CEVEX) perquè cursen estu- tros valencianos en el exterior (CEVEX) para que cursen dis en universitats valencianes durant l’exercici 2010. estudios en universidades valencianas durante el ejercicio [2010/1401] 2010. [2010/1401] La Generalitat conscient de la importància dels Centres Valencians La Generalitat consciente de la importancia de los Centros Valen- en l’Exterior ha desenrotllat una sèrie de programes que perseguixen cianos en el Exterior ha desarrollado una serie de programas que per- el foment i la protecció d’estos centres, així com la participació dels siguen el fomento y la protección de estos Centros, así como la partici- valencians de l’exterior en la vida econòmica, cultural i social de la pación de los valencianos del exterior en la vida económica, cultural y comunitat. Fruit de tot això es va publicar la Llei 11/2007, de 20 de social de la comunidad. Fruto de todo ello se publicó la Ley 11/2007, març, de la Generalitat, de Comunitats de Valencians en l’Exterior. de 20 de marzo, de la Generalitat, de Comunidades de Valencianos en el Exterior. Esta Llei reconeix i garantix als membres dels Centres Valencians Esta Ley reconoce y garantiza a los miembros de los Centros en l’Exterior un conjunt de drets, que reforcen els vincles socials, cul- Valencianos en el Exterior un conjunto de derechos, reforzando los turals i econòmics d’estos amb la Comunitat Valenciana. vínculos sociales, culturales y económicos de éstos con la Comunitat Valenciana. L’objectiu d’esta convocatòria és recolzar econòmicament els El objetivo de esta convocatoria es apoyar económicamente a los jóvens dels CEVEX en l’exterior per a la seua formació, a més de con- jóvenes de los CEVEX en el exterior para su formación, además de tribuir a l’enfortiment dels seus orígens valencians. contribuir al fortalecimiento de sus orígenes valencianos. Amb iniciatives com ara esta s’establix una línia d’ajudes dirigides Con iniciativas tales como ésta se establece una línea de ayudas als jóvens dels CEVEX per a proporcionar una formació de caràcter dirigidas a los jóvenes de los CEVEX para proporcionar una forma- superior, es pretén que aquelles famílies valencianes residents en l’ex- ción de carácter superior, se pretende que aquellas familias valencianas terior puguen oferir als seus fills/es la possibilitat de realitzar estudis residentes en el exterior puedan ofrecer a sus hijos/as la posibilidad de en les universitats valencianes i s’estretixen els vincles amb els quals realizar estudios en las universidades valencianas y se estrechan los representa els seus orígens, possibilitant l’intercanvi educatiu i cultu- vínculos con los que representa sus orígenes, posibilitando el inter- ral. cambio educativo y cultural. En conseqüència, i en virtut de les competències assignades per En consecuencia, y en virtud de las competencias asignadas por el l’article 15 del Decret 19/2009, de 3 de novembre, del president de la artículo 15 del Decreto 19/2009, de 3 de noviembre, del president de Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’or- la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se orga- ganitza l’administració de la Generalitat, i del que disposa el Decret niza la administración de la Generalitat, y de lo dispuesto en el Decre- 207/2009, de 13 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Regla- to 207/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba ment Orgànic i Funcional de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Solidaridad i l’article 47.11 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual y Ciudadanía, y el artículo 47.11 del Decreto Legislativo de 26 de s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Valenciana. Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana. ORDENE ORDENO Primer. Convocatòria Primero. Convocatoria Convocar tres beques destinades al finançament d’estudis uni- Convocar tres becas destinadas a la financiación de estudios uni- versitaris de jóvens socis dels centres valencians en l’exterior de la versitarios de jóvenes socios de los centros valencianos en el exterior Comunitat Valenciana perquè cursen estudis en universitats valencia- de la Comunitat Valenciana para que cursen estudios en universidades nes durant l’exercici 2010. valencianas durante el ejercicio 2010. Les ajudes convocades per mitjà d’esta convocatòria no neces- Las ayudas convocadas mediante la presente convocatoria no pre- siten notificació a la Comissió Europea per no reunir els requisits de cisan notificación a la Comisión Europea por no reunir los requisitos l’article 87 del TCE segons el Decret 147/2007 de 7 de setembre, en del artículo 87 del TCE según el Decreto 147/2007 de 7 de septiembre, concret per no suposar avantatge econòmic, ja que les persones a qui en concreto por no suponer ventaja económica, puesto que las perso- van dirigides les ajudes no exercixen activitats econòmiques en què nas a las que van dirigidas las ayudas no desarrollan actividades eco- puguen oferir béns o servicis en el mercat. Per això no hi ha la possi- nómicas en las que puedan ofrecer bienes o servicios en el mercado. bilitat de falsejament de la competència. Por ello no existe la posibilidad de falseamiento de la competencia. Segon. Finançament Segundo. Financiación Estes ajudes es finançaran a càrrec de la subvenció T7320000 Estas ayudas se financiarán con cargo a la subvención T7320000 inclosa en el programa 112.90 “Participació, ciutadania i xarxes soci- incluida en el programa 112.90 “Participación, ciudadanía y redes als” corresponent a la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a sociales” correspondiente a la Ley de Presupuestos de la Generalitat l’any 2010. para el año 2010. Tercer. Bases Tercero. Bases Aprovar les bases per les quals es regirà la concessió d’estes Aprobar las bases por las que se regirá la concesión de estas becas, beques, que s’inclouen com a annex I de la present orde, així com els que se incluyen como Anexo I de la presente orden, así como los models de sol·licitud i documents complementaris que igualment s’an- modelos de solicitud y documentos complementarios que se igualmen- nexen a esta orde. te se anexan a esta orden. Contra esta orde, que posa fi a la via administrativa es podrà inter- Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa se podrá posar potestativament recurs de reposició davant del mateix òrgan que interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órga-
 2. 2. Num. 6205 / 12.02.2010 5742 ha dictat l’acte, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de no que ha dictado el acto, en el plazo de un mes contado desde el día la seua publicació, o bé recurs contenciós administratiu davant de la siguiente al de su publicación, o bien recurso Contencioso-Adminis- sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la trativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptadors des de Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos l’endemà de la seua publicació. Tot això de conformitat amb el que meses contados desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello establixen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra- Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener i ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi- en els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y en los artículos 10 y 46 de la de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, sense perjuí que s’utilit- Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencio- ze qualsevol altra via que es considere oportuna. sa-Administrativa, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía que se considere oportuna. València, 8 de febrer de 2010 Valencia, 8 de febrero de 2010 El conseller de Solidaritat i Ciutadania, El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, RAFAEL BLASCO CASTANY RAFAEL BLASCO CASTANY ANNEX I ANEXO I BASES DE LA CONVOCATÒRIA BASES DE LA CONVOCATORIA Primera. Objecte Primera. Objeto La present convocatòria té com a objecte la concessió de tres La presente convocatoria tiene como objeto la concesión de tres beques dirigides al finançament d’estudis universitaris de jóvens socis becas dirigidas a la financiación de estudios universitarios de jóvenes de centres valencians en l’exterior durant l’exercici 2010, que s’efec- socios de centros valencianos en el exterior durante el ejercicio 2010, tuen en alguna de les universitats de la Comunitat Valenciana. que se efectúen en alguna de las Universidades de la Comunitat Valen- ciana. Segona. Beneficiaris Segunda. Beneficiarios Podran beneficiar-se d’este programa d’ajudes tots aquells jóvens Podrán beneficiarse del presente programa de ayudas todos aque- que siguen socis dels centres valencians en l’exterior (CEVEX) que llos jóvenes que sean socios de los centros valencianos en el exterior complisquen els requisits següents: (CEVEX) que cumplan los siguientes requisitos: 1. Ser majors de 18 anys i menors de 30. 1. Ser mayores de 18 años y menores de 30. 2. Ser soci d’un centre valencià en l’exterior amb anterioritat a l’1 2. Ser socio de un Centro Valenciano en el Exterior con anteriori- de gener de 2009. dad al 1 de enero de 2009. 3. Haver superat la prova d’accés a la Universitat. 3. Haber superado la prueba de acceso a la Universidad. Tercera. Dotació, duració i pagament de les beques Tercera. Dotación, duración y pago de las becas Les beques estaran dotades cada una d’elles amb un import total Las becas estarán dotadas cada una de ellas con un importe total brut de 3.480 euros. bruto de 3.480 euros. L’import de les beques s’abonarà mensualment, a raó de 870 euros El importe de las becas se abonará mensualmente, a razón de 870 mensuals, amb la certificació prèvia de la directora general de Ciu- euros mensuales, previa certificación de la directora general de Ciuda- tadania i Integració de l’aprofitament, dedicació, rendiment i compli- danía e Integración del aprovechamiento, dedicación, rendimiento y ment dels objectius. cumplimiento de los objetivos. El període de gaudi de les beques serà de 4 mesos, i està previst el El periodo de disfrute de las becas será de 4 meses, estando pre- seu inici l’1 de setembre de 2010 i la seua finalització el 31 de desem- visto su inicio el 1 de septiembre de 2010 y su finalización el 31 de bre de 2010. diciembre de 2010. No obstant això, l’esmentat període podrà prorrogar-se a l’exercici No obstante, dicho periodo podrá prorrogarse al ejercicio presu- pressupostari de l’any 2011, i fins a un màxim de 10 mesos, inclòs el puestario del año 2011, y hasta un máximo de 10 meses, incluido el període de pròrroga, sempre que existisca consignació pressupostària periodo de prórroga, siempre que exista consignación presupuestaria adequada i suficient en el pressupost de la Generalitat per al mencio- adecuada y suficiente en el presupuesto de la Generalitat para el men- nat exercici. cionado ejercicio. Els pagaments es realitzaran per mitjà de transferència en el comp- Los pagos se realizarán mediante transferencia en la cuenta ban- te bancari de titularitat del beneficiari de la beca que este comunique caria de titularidad del beneficiario de la beca que éste comunique a la a la Generalitat per mitjà d’imprés normalitzat de manteniment de ter- Generalitat mediante impreso normalizado de mantenimiento de ter- cers. ceros. Quarta. Formalització de sol·licituds i termini de presentació Cuarta. Formalización de solicitudes y plazo de presentación Les sol·licituds de beques hauran de dirigir-les a la Direcció Gene- Las solicitudes de becas deberán dirigirlas a la Dirección General ral de Ciutadania i Integració, de la Conselleria de Solidaritat i Ciuta- de Ciudadanía e Integración, de la Conselleria de Solidaridad y Ciuda- dania, ubicada en la plaça Sant Nicolau, 2, de València (CP 46001). danía, sita en la Plaza San Nicolás nº 2, C.P. 46001 Valencia. También També podrà presentar-se en els llocs previstos en l’article 38.4 de la podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Adminis- 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra- tracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica- per la Llei 4/1999, de 13 de gener. da por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Així mateix, podrà realitzar-se la presentació telemàtica de les sol- Asimismo, podrá realizarse la presentación telemática de las soli- licituds i per a això s’accedirà al Catàleg de Servicis Públics interac- citudes y para ello se accederá al catálogo de Servicios Públicos inte- tius de la Generalitat, accessibles a través de: www.tramita.gva.es . Per ractivos de la Generalitat, accesibles a través de: www.tramita.gva.es .
 3. 3. Num. 6205 / 12.02.2010 5743 a poder accedir a este sistema telemàtic, el sol·licitant haurà de dispo- Para poder acceder a este sistema telemático, el solicitante deberá dis- sar de firma electrònica avançada. poner de firma electrónica avanzadaza. Aquells documents que no puguen aportar-se junt amb la sol- Aquellos documentos que no puedan aportarse junto con la solici- licitud, de forma telemàtica, hauran de presentar-se per registre d’en- tud, de forma telemática, deberán presentarse por registro de entrada, trada, en el termini més breu possible dins de l’establit com a termini en el plazo más breve posible dentro del establecido como plazo de de presentació de sol·licituds presentación de solicitudes Les dades personals de les persones sol·licitants, recollits en el Los datos personales de las personas solicitantes, recogidos en transcurs del procediment, seran inclosos en un fitxer automatitzat de el transcurso del procedimiento, serán incluidos en un fichero auto- l’òrgan convocant, en els termes i condicions que s’arrepleguen en la matizado del órgano convocante, en los términos y condiciones que Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de se recogen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro- Caràcter Personal, així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de tección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la refe- 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento rida Llei Orgànica. de desarrollo de la referida Ley Orgánica. El termini de presentació de les sol·licituds serà des de la data de El plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de publicació de l’orde en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicación de la orden en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins al 31 de març de 2010. hasta el 31 de marzo de 2010. Quinta. Documentació Quinta. Documentación La sol·licitud, formalitzada en el document 1 de l’annex II d’esta La solicitud, formalizada en el documento 1 del Anexo II de la orde, anirà acompanyada dels originals o fotocòpies compulsades dels presente orden, irá acompañada de los originales o fotocopias compul- documents següents: sadas de los siguientes documentos: 1-Document Nacional d’Identitat o Passaport en vigor del sol- 1. Documento nacional de identidad o pasaporte en vigor del soli- licitant. citante. 2-Carnet de valencianitat del sol·licitant o certificat del secretari 2. Carnet de valencianidad del solicitante o certificado del Secre- del centre valencià en l’exterior en què es faça constar la condició de tario del Centro Valenciano en el Exterior en el que se haga constar la soci del centre del sol·licitant. condición de socio del Centro del solicitante. 3-Certificat del secretari del CEVEX en el qual es faça constar la 3. Certificación del Secretario del CEVEX en la que se haga cons- data de la inscripció com a soci en el centre del sol·licitant. tar la fecha de la inscripción como socio en el centro del solicitante. 4-Certificat acadèmic o còpia compulsada que acredite els estudis 4. Certificación académica o copia compulsada que acredite los realitzats pel sol·licitant, on figure la duració, matèries cursades i qua- estudios realizados por el solicitante, figurando la duración, materias lificacions obtingudes, així com l’escala de notes aplicada pel centre cursadas y calificaciones obtenidas, así como la escala de notas apli- on es realitzen els estudis, que incloga nota final de 0 a 10. cada por el centro donde se realizan los estudios, incluyendo nota final de 0 a 10. 5-Si és el cas, certificat de coneixements de valencià expedit o 5-En su caso, certificado de conocimientos de valenciano expedido homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valen- cià. 6-Si és el cas, títols expedits per les escoles oficials d’idiomes, 6-En su caso, títulos expedidos por las Escuelas Oficiales de Idio- universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat que mas, Universidades, Ministerios o cualquier organismo oficial acredi- acrediten el coneixement d’idiomes de la Unió Europea. tado que acrediten el conocimiento de idiomas de la Unión Europea. 7-En el cas de posseir experiència professional o cursos de forma- 7-En el caso de poseer experiencia profesional o cursos de forma- ció relacionats amb l’objecte de la beca, certificats acadèmics o còpies ción relacionados con el objeto de la beca, certificaciones académicas compulsades d’organismes oficials o centres reconeguts que acrediten o copias compulsadas de organismos oficiales o centros reconocidos la duració dels treballs o dels cursos de formació i perfeccionament que acrediten la duración de los trabajos o de los cursos de formación cursats o impartits per l’interessat y perfeccionamiento cursados o impartidos por el interesado 8-Memòria explicativa de l’objecte de la seua sol·licitud, en la 8-Memoria explicativa del objeto de su solicitud, en la que se indi- qual s’indique amb precisió els estudis universitaris que es demanden i que con precisión los estudios universitarios que se demandan y la uni- la universitat valenciana en què van cursar-se. versidad valenciana en que van a cursarse. 9-Si el sol·licitant residix fora de territori espanyol i no té la naci- 9-Si el solicitante reside fuera de territorio español y carece de la onalitat espanyola, compromís escrit de presentar sol·licitud de visat nacionalidad española, compromiso escrito de presentar solicitud de d’estudis, en model oficial, en la missió diplomàtica o oficina consular visado de estudios, en modelo oficial, en la misión diplomática u ofi- espanyola en la demarcació de la qual residisca, quan se li notifique la cina consular española en cuya demarcación resida, cuando se le noti- concessió de l’ajuda. fique la concesión de la ayuda. 10-Si el sol·licitant residix fora de territori espanyol, certificat de 10-Si el solicitante reside fuera de territorio español, certificado de residència fiscal emés per les autoritats competents del seu país de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residència, de conformitat amb el que establix l’article 22.5 del Regla- residencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 22.5 del ment de la Llei General de Subvencions. Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 11-Si el sol·licitant al·lega la seua pertinença a una família nom- 11-Si el solicitante alega su pertenencia a una familia numerosa, brosa, una còpia del títol oficial establit a este efecte, que acredite copia del título oficial establecido al efecto, que acredite dicha con- l’esmentada condició, expedit per la comunitat autònoma de residèn- dición, expedido por la comunidad autónoma de residencia del solici- cia del sol·licitant. En el cas de sol·licitants residents fora del territori tante. En el caso de solicitantes residentes fuera del territorio español, espanyol, la dita condició haurà d’acreditar-se per mitjà de còpia de dicha condición deberá acreditarse mediante copia de la documenta- la documentació oficial vigent en el país de residència en què es faça ción oficial vigente en el país de residencia en la que se haga constar a constar als membres de la unitat familiar del sol·licitant. los miembros de la unidad familiar del solicitante. 12– Si el sol·licitant al·lega alguna discapacitat, ser víctima de vio- 12– Si el solicitante alega alguna discapacidad, ser víctima de vio- lència domèstica o víctima d’accions terroristes o familiar de víctima lencia doméstica o víctima de acciones terroristas o familiar de vícti- d’accions terroristes, una còpia de la documentació oficial vigent en el ma de acciones terroristas, copia de la documentación oficial vigente país de residència en què s’acrediten estes circumstàncies. en el país de residencia en que se acrediten estas circunstancias. 13-Declaració responsable del sol·licitant que no incorre en cap 13-Declaración responsable del solicitante de que no incurre en de les circumstàncies de l’article 13.2 de la Llei 38/2003, General de ninguna de las circunstancias del artículo 13.2 de la Ley 38/2003, Subvencions. General de Subvenciones.
 4. 4. Num. 6205 / 12.02.2010 5744 Sexta. Esmena Sexta. Subsanación En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits i documents En caso de que la solicitud no reúna los requisitos y documentos que s’assenyalen en esta orde es requerirà a l’interessat perquè, en un que se señalan en la presente orden se requerirá al interesado para que, termini màxim i improrrogable de 15 dies, esmene la falta o acompa- en un plazo máximo e improrrogable de quince días, subsane la falta nye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así es considerarà que desistix de la seua petició amb resolució prèvia, no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolu- d’acord amb l’article 71, apartat 1 de la Llei 30/1992, de 26 de novem- ción, de acuerdo con el artículo 71, apartado 1 de la Ley 30/1992, de bre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procedi- 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi- ment Administratiu Comú. cas y del Procedimiento Administrativo Común. Sèptima. Criteris d’adjudicació de les beques Séptima. Criterios de adjudicación de las becas L’adjudicació de les beques s’efectuarà, per als sol·licitants als La adjudicación de las becas se efectuará, para los solicitantes a quals fa referència en la base primera, d’acord amb els criteris i a la que hace referencia en la base primera, conforme a los criterios y a la graduació que s’establix a continuació: graduación que se establece a continuación: A. Expedient acadèmic. A. Expediente académico. 1. La puntuació assignada a l’expedient acadèmic de cada sol- 1. La puntuación asignada al expediente académico de cada solici- licitant coincidirà amb la nota mitjana ponderada, donant lloc a una tante coincidirá con la nota media ponderada, dando lugar a una valo- valoració entre 5 i 10 punts. ración entre 5 y 10 puntos. 2. Altres títols acadèmics oficials del sol·licitant que no constitu- 2. Otros títulos académicos oficiales del solicitante que no cons- ïsquen un requisit per a la concessió. La puntuació màxima serà de tituyan un requisito para la concesión. La puntuación máxima será de 3 punts, d’acord amb la valoració següent: Doctorat, 2 punts. Altres 3 puntos, con arreglo a la siguiente valoración: Doctorado, 2 puntos. llicenciatures, 1 punt. Altres diplomatures: 0,50 punts. En el cas de Otras licenciaturas, 1 punto. Otras diplomaturas: 0,50 puntos. En el diplomats universitaris, tindre la llicenciatura es valorarà en 0,50 caso de diplomados universitarios, tener la licenciatura se valorará en punts. 0,50 puntos. B. Coneixements de valencià. B. Conocimientos de valenciano. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Sólo se valorarán los certificados expedidos u homologados por Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d’acord amb la la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, con arreglo a la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat: siguiente escala y puntuándose exclusivamente el nivel más alto acre- Oral, 0,25 punts. Elemental, 0,50 punts. Mitjà, 0,75 punts. Superior, ditado: Oral, 0,25 puntos. Elemental, 0,50 puntos. Medio, 0,75 puntos. 1,00 punt. Superior, 1,00 punto. C. Coneixement d’idiomes de la Unió Europea: 1. Es valorarà cada C. Conocimiento de idiomas de la Unión Europea: 1. Se valora- nivell superat, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per rá cada nivel superado, de acuerdo con el Marco Común Europeo de a les Llengües, amb 0,20 punts. La puntuació màxima que es podrà Referencia para las Lenguas, con 0,20 puntos. La puntuación máxima obtindre per al conjunt dels idiomes i cursos acreditats serà d’1 punt. que se podrá obtener para el conjunto de los idiomas y cursos acredi- Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d’idi- tados será de 1 punto. Sólo se valorarán los títulos expedidos por las omes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. Escuelas Oficiales de Idiomas, Universidades, Ministerios o cualquier En el cas que el coneixement d’un idioma s’acredite per títol universi- organismo oficial acreditado. En el caso de que el conocimiento de un tari i haja sigut valorat en l’apartat A.2 no es podrà computar també en idioma se acredite por título universitario y haya sido valorado en el este apartat. apartado A.2 no se podrá computar también en este apartado. D. Coneixements addicionals: 1. Experiència professional relaci- D. Conocimientos adicionales: 1. Experiencia profesional relacio- onada directament amb l’objecte de la beca, fins a 2 punts, compu- nada directamente con el objeto de la beca, hasta 2 puntos, compután- tant-se 0,10 per cada mes complet treballat. 2. Cursos de formació dose 0,10 por cada mes completo trabajado. 2. Cursos de formación relacionats amb l’objecte de la beca, fins a un màxim de 4 punts. Es relacionados con el objeto de la beca, hasta un máximo de 4 puntos. valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento de dura- superior a 15 hores que hagen sigut cursats o impartits per l’interessat, ción igual o superior a 15 horas que hayan sido cursados o impartidos d’acord amb l’escala següent: a) de 200 o més hores, 3,00 punts. b) por el interesado, con arreglo a la siguiente escala: a) De 200 o más de 100 o més hores, 2,00 punts. c) de 75 o més hores, 1,50 punts. d) horas, 3,00 puntos. b) De 100 o más horas, 2,00 puntos. c) De 75 o de 50 o més hores, 1,00 punt. e) de 25 o més hores, 0,50 punts. f) de más horas, 1,50 puntos. d) De 50 o más horas, 1,00 punto. e) De 25 o 15 o més hores, 0,20 punts. Els centres de formació que impartisquen más horas, 0,50 puntos. f) De 15 o más horas, 0,20 puntos. Los cen- cursos han de ser organismes oficials o centres reconeguts. En cap cas tros de formación que impartan cursos deben ser organismos oficia- es puntuaran en este subapartat ni en l’apartat C anterior els cursos de les o centros reconocidos. En ningún caso se puntuarán en el presente valencià i d’idiomes. subapartado ni en el apartado C anterior los cursos de valenciano y de idiomas. E. altres mèrits: Es valorarà fins a un màxim de 2 punts els mèrits E. Otros méritos: Se valorará hasta un máximo de 2 puntos los següents: siguientes méritos: 1-El temps transcorregut des de la inscripció del sol·licitant en 1-El tiempo transcurrido desde la inscripción del solicitante en el el CEVEX, a raó de 0,30 punts per cada any d’antiguitat, fins a un CEVEX, a razón de 0,30 puntos por cada año de antigüedad, hasta un màxim d’1,5 punts. máximo de 1,5 puntos. 2-La pertinença a una família nombrosa, 0,5 punts. 2-La pertenencia a una familia numerosa, 0,5 puntos. En cas d’empat entre sol·licitants, este es resoldrà a favor de les En caso de empate entre solicitantes, éste se resolverá a favor de persones que acrediten alguna discapacitat, ser víctimes de violèn- las personas que acrediten alguna discapacidad, ser víctimas de vio- cia domèstica o víctimes d’accions terroristes o familiars de víctimes lencia doméstica o víctimas de acciones terroristas o familiares de víc- d’accions terroristes, per este orde. timas de acciones terroristas, por este orden. Huitena. Tramitació i resolució de les sol·licituds Octava. Tramitación y resolución de las solicitudes 1-Per a l’estudi i valoració de les sol·licituds presentades pels sol- 1-Para el estudio y valoración de las solicitudes presentadas por licitants es constituirà una comissió avaluadora presidida per la direc- los solicitantes se constituirá una Comisión evaluadora presidida por tora general de Ciutadania i Integració més dos vocals, un dels quals la directora general de Ciudadanía e Integración más dos vocales, serà un tècnic designat per esta, i un altre un tècnic designat per la uno de los cuales será un técnico designado por ésta, y otro un técni- Subsecretaria de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. La comis- co designado por la Subsecretaría de la Conselleria de Solidaridad y
 5. 5. Num. 6205 / 12.02.2010 5745 sió elaborarà una proposta en relació amb l’aprovació o denegació de Ciudadanía. La Comisión elaborará una propuesta en relación con la les distintes sol·licituds presentades. aprobación o denegación de las distintas solicitudes presentadas. 2-La Comissió Avaluadora ajustarà el seu funcionament a les nor- 2-La Comisión evaluadora ajustará su funcionamiento a las nor- mes contingudes en els articles 22 a 27 de la Llei 30/1992, de 26 de mas contenidas en los artículos 22 a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Proce- noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y diment Administratiu Comú. Procedimiento Administrativo Común. 3-La comissió elaborarà una proposta de resolució de concessió de 3-La Comisión elaborará una propuesta de resolución de conce- beques, dins del mes següent a la finalització del termini de presenta- sión de becas, dentro del mes siguiente a la finalización del plazo de ció de sol·licituds, que contindrà la relació de beneficiaris. presentación de solicitudes, que contendrá la relación de beneficiarios. 4-L’òrgan competent per a la resolució dels expedients és el conse- 4-El órgano competente para la resolución de los expedientes es ller de Solidaritat i Ciutadania, que així mateix podrà dictar les resolu- el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, que asimismo podrá dictar cions i adoptar les mesures que siguen necessàries per al compliment las resoluciones y adoptar las medidas que sean necesarias para el i desenrotllament d’allò que s’ha estipulat en esta disposició, així com cumplimiento y desarrollo de lo estipulado en la presente disposición, resoldre totes les incidències que es plantegen en la seua interpretació así como resolver todas las incidencias que se planteen en su interpre- i execució, tot això de conformitat amb l’article 47, del Decret Legis- tación y ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 47, del latiu de 26 de juny de 1991, del Consell de la Generalitat, pel qual Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Gene- s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat. ralitat, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat. Novena. Notificació i publicació Novena. Notificación y publicación De conformitat amb el que establix l’article 9 del Decret 132/2009, De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de 132/2009, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se regula la conce- beques, la resolució de concessió es dictarà per l’òrgan convocant i es sión de becas, la resolución de concesión se dictará por el órgano convo- publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. cante y se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. La publicació d’esta resolució produirà els efectes de notificació La publicación de esta resolución surtirá los efectos de notifica- a les persones interessades, d’acord amb el que disposa els articles 58 ción a las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en los artí- i 59.6 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques culos 58 y 59.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones i del Procediment Administratiu Comú. Si és el cas, les successives Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En su caso, las publicacions s’efectuaran igualment en el Diari Oficial de la Comuni- sucesivas publicaciones se efectuarán igualmente en el Diari Oficial tat Valenciana. de la Comunitat Valenciana. No obstant això, es practicarà una notificació individualitzada als No obstante lo anterior, se practicará una notificación individuali- interessats, en la que caldrà ajustar-se a la preferència que manifeste la zada a los interesados, en la que se atenderá a la preferencia que mani- persona interessada respecte de la pràctica de la notificació per mitjans fieste la persona interesada respecto de la práctica de la notificación electrònics o per altres mitjans, d’acord amb el que establix la Llei por medios electrónicos o por otros medios, de acuerdo con lo esta- 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis blecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de Públics, i en la legislació valenciana que siga d’aplicació. los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y en la legislación valenciana que resulte de aplicación. A l’efecte de publicitat i transparència, s’inserirà també la infor- A efectos de publicidad y transparencia, se insertará también la mació corresponent en la seu electrònica o portal institucional de la información correspondiente en la sede electrónica o portal institucio- Generalitat en Internet (www.gva.es). nal de la Generalitat en Internet (www.gva.es). Desena. Recursos Décima. Recursos 1. La resolució d’adjudicació que es dicte en virtut d’esta convo- 1. La resolución de adjudicación que se dicte en virtud de la pre- catòria exhaurix la via administrativa i contra ella podrà interposar-se sente convocatoria agota la vía administrativa y contra ella podrá recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes comptador des interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a de l’endemà de la seua publicació. contar desde el día siguiente al de su publicación. 2. Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà inter- 2. Ante la desestimación por silencio administrativo podrá interpo- posar-se davant de l’acte presumpte idèntic recurs, en el termini de tres nerse frente al acto presunto idéntico recurso, en el plazo de tres meses mesos comptadors des de la data en què haguera finalitzat el termini a contar desde la fecha en que hubiese finalizado el plazo para dictar y per a dictar i publicar la resolució expressa. publicar la resolución expresa. Tot això sense perjuí que, en ambdós supòsits, el sol·licitant puga Todo ello sin perjuicio de que, en ambos supuestos, el solicitan- interposar, directament, recurs contenciós administratiu en la forma, te pueda interponer, directamente, recurso contencioso administrativo termini i condicions fixades en l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 en la forma, plazo y condiciones fijadas en el artículo 46 de la Ley de juliol, reguladora de l’esmentada jurisdicció o qualsevol altre recurs 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción o cualquier que estime procedent. otro recurso que estime procedente. Onzena. Obligacions dels beneficiaris Undécima. Obligaciones de los beneficiarios Els beneficiaris d’estes ajudes estaran subjectes a les obligacions Los beneficiarios de estas ayudas estarán sujetos a las obligacio- derivades del contingut d’estes bases, de la resolució de concessió de nes derivadas del contenido de las presentes bases, de la resolución les beques i, en general de la normativa vigent que se li aplique. En de concesión de las becas y, en general de la normativa vigente que le tot cas són obligacions de les persones beneficiades les establides en sea de aplicación. En todo caso son obligaciones de las personas bene- l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Sub- ficiadas las establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de vencions. noviembre, General de Subvenciones. La persona becada està obligada a realitzar l’activitat que ha moti- La persona becada está obligada a realizar la actividad que ha vat la concessió durant el període de gaudi, així com a complir aque- motivado la concesión durante el periodo de disfrute, así como a cum- lles obligacions específiques que indique la convocatòria. plir aquellas obligaciones específicas que indique la convocatoria. Quedarà sense efecte la concessió de la beca, quan no es realitzara Quedará sin efecto la concesión de la beca, cuando no se realizara la l’activitat que va motivar la concessió, quan deixaren de reunir-se els actividad que motivó la concesión, cuando dejaran de reunirse los requi- requisits que es van exigir o quan s’incompliren, sense causa que ho sitos que se exigieron o cuando se incumplieran, sin causa que lo justifi- justifique, les condicions establides en la corresponent convocatòria. que, las condiciones establecidas en la correspondiente convocatoria.
 6. 6. Num. 6205 / 12.02.2010 5746 El gaudi de les beques serà incompatible amb qualsevol altra beca El disfrute de las becas será incompatible con cualquier otra beca o ajuda semblant, així com amb el desenrotllament d’una activitat o ayuda similar, así como con el desarrollo de una actividad laboral laboral fixa que impedisca complir les obligacions com a becari. La fija que impida cumplir las obligaciones como becario. La infracción infracció d’esta regla deixarà sense efecte, amb audiència prèvia de de esta regla dejará sin efecto, previa audiencia del interesado, la beca l’interessat, la beca concedida. concedida. Dotzena. Justificació de la subvenció Décimosegunda. Justificación de la subvención 1. Els beneficiaris de les beques hauran de justificar abans de l’1 1.1. Los beneficiarios de las becas deberán justificar antes del 1 de novembre de 2010, inclusivament, en la Conselleria de Solidaritat i de noviembre de 2010, inclusive, en la Conselleria de Solidaridad y Ciutadania, que s’ha procedit al pagament de la matrícula per a la rea- Ciudadanía, que se ha procedido al pago de la matrícula para la reali- lització dels estudis universitaris per als quals se li ha concedit la beca. zación de los estudios universitarios para los que se le ha concedido la beca. 2. Els beneficiaris de les beques hauran d’ajustar-se als requisits i 2. Los beneficiarios de las becas deberán ajustarse a los requisi- formes d’acreditació establits en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 tos y formas de acreditación establecidos en el artículo 30 de la Ley de novembre, General de Subvencions i en tot cas hauran de presentar 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en todo caso la següent documentació, en el termini d’un mes des de la finalització deberán presentar la siguiente documentación, en el plazo de un mes del curs acadèmic: desde la finalización del curso académico: – Certificat acreditatiu de notes, o si és el cas expedient acadèmic. – Certificado acreditativo de notas, o en su caso expediente acadé- mico. – Memòria explicativa i detallada dels estudis realitzats i que han – Memoria explicativa y detallada de los estudios realizados y que sigut objecte de la concessió de la beca. han sido objeto de la concesión de la beca. 3. No podran obtindre la condició de beneficiari les persones en 3. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13.2 quien concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. A 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio- este efecte, la presentació de la sol·licitud de beca comportarà l’au- nes. A tal efecto, la presentación de la solicitud de beca conllevará la torització del sol·licitant perquè la Direcció General de Ciutadania i autorización del solicitante para que la Dirección General de Ciudada- Integració obtinga directament dels òrgans administratius correspo- nía e Integración obtenga directamente de los órganos administrativos nents l’acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb correspondientes la acreditación del cumplimiento de las obligaciones la Seguretat Social previstes en els articles 18 i 19 del Reial Decret tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en este cas, reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub- el sol·licitant no haurà d’aportar els corresponents certificats. No obs- venciones, en cuyo caso, el solicitante no deberá aportar las correspon- tant això, el sol·licitant podrà denegar este consentiment, per mitjà de dientes certificaciones. No obstante, el solicitante podrá denegar este comunicació expressa i escrita en este sentit. En l’esmentat supòsit, consentimiento, mediante comunicación expresa y escrita en tal sen- hauran d’aportar-se els corresponents certificats emesos per l’Agència tido. En dicho supuesto, deberán aportarse los correspondientes certi- Estatal d’Administració Tributària, la Conselleria d’Economia, Hisen- ficados emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, da i Ocupació i la Tresoreria de la Seguretat Social, expressius d’estar la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo y la Tesorería de la al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i amb la Segure- Seguridad Social, expresivos de estar al corriente en el cumplimiento tat Social. de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. No obstant això, de conformitat amb l’article 22 del Reial Decret No obstante, de conformidad con el artículo 22 del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, quan el beneficiari de la subvenció no esti- 887/2006, de 21 de julio, cuando el beneficiario de la subvención no ga obligat a presentar estos documents o declaracions, el compliment esté obligado a presentar estos documentos o declaraciones, el cum- d’estes obligacions s’acreditarà per mitjà de declaració responsable o plimiento de estas obligaciones se acreditará mediante declaración per qualsevol dels mitjans establits en l’article 13.7 de la Llei General responsable o por cualquiera de los medios establecidos en el artículo de Subvencions. 13.7 de la Ley General de Subvenciones. Tretzena. Rescissió Decimotercera. Rescisión Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la beca, amb audiència prèvia a la persona interessada, en el supòsit de beca, previa audiencia a la persona interesada, en el supuesto de falta falta de justificació o de concurrència d’algunes de les causes previs- de justificación o de concurrencia de algunas de las causas previstas tes en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencions. Subvenciones. Catorzena. Reintegrament Decimocuarta. Reintegro 1. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l’exigèn- 1. Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia cia de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de de l’ajuda fins a la data en què s’acorde la procedència del reintegra- la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, ment, d’acord amb el que disposa l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, així com en els casos següents: de noviembre, General de Subvenciones, así como en los siguientes casos: a) Quan es destine la quantitat percebuda a altres fins diferents al a) Cuando se destine la cantidad percibida a otros fines diferentes fi de l’ajuda. al objeto de la ayuda. b) Quan s’incórrega en algun dels casos d’incompatibilitat de b) Cuando se incurra en alguno de los casos de incompatibilidad l’ajuda que hauran d’estar correctament identificats en la convocatòria de la ayuda que deberán estar debidamente identificados en la convo- d’esta. catoria de la misma. 2. En la tramitació del procediment es garantirà en tot cas el dret 2. En la tramitación del procedimiento se garantizará en todo caso d’audiència a la persona interessada. el derecho de audiencia a la persona interesada.
 7. 7. Num. 6205 / 12.02.2010 5747 Quinzena. Renúncia Decimoquinta. Renuncia La renúncia a la beca comportarà la pèrdua de tots els seus drets La renuncia a la beca supondrá la pérdida de todos los derechos inherents i, per tant, el seu import deixarà de percebre’s a partir d’eixe inherentes a la misma y, por tanto, su importe dejará de percibirse a moment. partir de ese momento. Setzena. Normativa aplicable Decimosexta. Normativa aplicable En tot el que no preveu esta orde els beneficiaris se sotmetran al En todo lo no previsto en esta orden los beneficiarios se someterán que establix la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat i la Llei de a lo establecido en la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat y la Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2010, així com la Llei Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010, así como General de Subvencions i la resta de normativa vigent que se li apli- la Ley General de Subvenciones y demás normativa vigente que le sea que. de aplicación.
 8. 8. Num. 6205 / 12.02.2010 5748 ANEXO II SOL·LICITUD DE BEQUES PER A ESTUDIS EN UNIVERSITATS VALENCIANES, JÓVENS SOCIS CEVEX SOLICITUD DE BECAS PARA ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES VALENCIANAS, JÓVENES SOCIOS CEVEX A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE NOM / NOMBRE DNI / PASSAPORT / NIE NACIONALITAT / NACIONALIDAD DNI / PASAPORTE / NIE DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA TELÈFON / TELÉFONO FAX E-MAIL PAÍS O COMUNIDAD AUTÓNOMA B DADES DEL CENTRE SOL·LICITANT / DATOS DEL CENTRO SOLICITANTE NOM DEL CENTRE / NOMBRE DEL CENTRO NÚM. INSCRIPCIÓ EN REGISTRE CENTRES VALENCIANS NIF Nº INSCRIPCIÓN EN REGISTRO CENTROS VALENCIANOS DOMICILI SOCIAL (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD DOMICILIO SOCIAL (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA TELÈFON / TELÉFONO FAX E-MAIL PAÍS O COMUNIDAD AUTÓNOMA DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE NOM / NOMBRE DNI / PASSAPORT / NIE NACIONALITAT / NACIONALIDAD DNI / PASAPORTE / NIE DADES A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) PAÍS O COMUNITAT AUTÒNOMA TELÈFON / TELÉFONO FAX E-MAIL PAÍS O COMUNIDAD AUTÓNOMA C DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat, en el cas d'espanyols, o de passaport nacional vàlid en vigor, en el cas de nacionals d'altres estats. Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad, en el caso de españoles, o de pasaporte nacional válido en vigor, en el caso de nacionales de otros estados. Certificat de residència oficial emés per les autoritats del seu país de residència. Certificado de residencia oficial emitido por las autoridades de su país de residencia. Carnet de valencianitat de la persona sol·licitant o certificat del secretari/ària del centre valencià a l'exterior en què es faça constar la condició de sòcia del centre de la persona sol·licitant. Carnet de valencianidad de la persona solicitante o certificado del secretario/a del centro valenciano en el exterior en el que se haga constar la condición de socia del centro de la persona solicitante. Certificat del secretari/ària del centre valencià a l'exterior en què es faça constar la data d'inscripció com a sòcia del centre de la persona sol·licitant. Certificado del secretario/a del centro valenciano en el exterior en la que se haga constar la fecha de inscripción como socia en el centro de la persona solicitante. Certificat acadèmic o còpia compulsada que acredite els estudis realitzats per la persona sol·licitant, on figure la duració, matèries cursades i qualificacions obtingudes, amb l'escala de notes aplicada pel centre on es van realitzar els estudis, incloent-hi nota final de 0 a 10. (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Certificado académico o copia compulsada que acredite los estudios realizados por la persona solicitante, figurando la duración, materias cursadas y calificaciones obtenidas, con la escala de notas aplicada por el centro donde se realizaron los estudios, incluyendo nota final de 0 a 10. Memòria explicativa de l'objecte de la sol·licitud, on s'indique els estudis universitaris que es demanen. Memoria explicativa del objeto de la solicitud, indicando los estudios universitarios que se demandan. Certificat acreditatiu d'haver superat la prova d'accés a la universitat. Certificado acreditativo de haber superado la prueba de acceso a la universidad. Compromís de presentar sol·licitud de visat d'estudis en la missió diplomàtica o oficina consular espanyola en la demarcació de la qual CJAAPP - IAC residisca la persona sol·licitant. Compromiso de presentar solicitud de visado de estudios en la misión diplomática u oficina consular española en cuya demarcación resida la persona solicitante. Certificat de coneixements de valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Certificado de conocimientos de valenciano expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Títols expedits per les Escoles Oficials d'Idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat que acrediten el coneixement d'idiomes de la Unió Europea. Títulos expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas, universidades, ministerios o cualquier organismo oficial acreditado que acrediten el conocimiento de idiomas de la Unión Europea. DIN - A4 Certificats acadèmics o còpies compulsades d'organismes oficials o centres reconeguts que acrediten la duració dels treballs o dels cursos de formació i perfeccionament cursats o impartits per la persona interessada. Certificados académicos o copias compulsadas de organismos oficiales o centros reconocidos que acrediten la duración de los trabajos o de los cursos de formación y perfeccionamiento cursados o impartidos por la persona interesada. Còpia del títol oficial de família nombrosa, o de la documentació oficial vigent en el país de residència en què es faça constar als membres de la unitat familiar de la persona sol·licitant. Copia del título oficial de familia numerosa, o de la documentación oficial vigente en el país de residencia en la que se haga constar a los IA - 01046 - 01 - E miembros de la unidad familiar de la persona solicitante. Còpia de la documentació oficial vigent en el país de residència en què s'acrediten les circumstàncies de discapacitat, víctima de violència domèstica o víctima d'accions terroristes o familiar de víctima d'accions terroristes. Copia de la documentación oficial vigente en el país de residencia en que se acrediten las circunstancias de discapacidad, víctima de violencia doméstica o víctima de acciones terroristas o familiar de víctima de acciones terroristas. DIRECCIÓ GENERAL DE CIUTADANIA I INTEGRACIÓ 14/01/10 DIRECCIÓN GENERAL DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN
 9. 9. Num. 6205 / 12.02.2010 5749 SOL·LICITUD DE BEQUES PER A ESTUDIS EN UNIVERSITATS VALENCIANES, JÓVENS SOCIS CEVEX SOLICITUD DE BECAS PARA ESTUDIOS EN UNIVERSIDADES VALENCIANAS, JÓVENES SOCIOS CEVEX DECLARACIÓ D'AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES PER A ESTE PROJECTE O ACCIÓ D DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS PARA ESTE PROYECTO O ACCIÓN NO ha sol·licitat o obtingut cap altra ajuda per a este mateix fi o cost subvencionable SI ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable SI ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas: ORGANISME CONVOCATÒRIA IMPORT SOL·LICITAT IMPORT CONCEDIT ORGANISMO CONVOCATORIA IMPORTE SOLICITADO IMPORTE CONCEDIDO COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT SOCIAL E CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE SEGURIDAD SOCIAL Esta sol·licitud autoritza la Generalitat perquè requerisca telemàticament les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social. Si el sol·licitant denega este consentiment, haurà d'aportar, en conseqüència, la documentació acreditativa de trobar-se al corrent d'estes obligacions. Esta solicitud autoriza a la Generalitat para que requiera telemáticamente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. Si el solicitante deniega este consentimiento, deberá aportar, en su consecuencia, la documentación acreditativa de estar al corriente de dichas obligaciones. DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SOL·LICITANT F DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE La persona que firma declara que totes les dades incorporades a la present sol·licitud s'ajusten a la realitat. I autoritza a la Direcció General de Ciutadania i Integració a confrontar les declaracions aportades amb la informació que es troba en poder de les Administracions Públiques, assabentada que el seu falsejament donarà lloc a l'inici de les accions oportunes a més de la reclamació de la devolució, si és el cas, de l'ajuda concedida. Declara no estar sotmés a les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, que determina la prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de subvencions, ressaltant especialment la de no ser deutor per reintegrament de subvencions. Declara que totes les dades que figuren en esta sol·licitud són certes, i es comproment a destinar l'import de la subvenció que sol·licita a la finalitat indicada. La persona que firma declara que todos los datos incorporados a la presente solicitud se ajusten a la realidad, autorizando a la Dirección General de Ciudadanía e Integración a cojetar las declaraciones aportadas con la información obrante en poder de las Administraciones Públicas, quedando enterada de que su falseamiento dará lugar al inicio de las acciones oportunas además de la reclamación de la devolución, en su caso, de la ayuda concedida. Declara no estar incurso en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2993, General de Subvenciones, que determina la prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, resaltando especialmente la de no ser deudor por reintegro de subvenciones. Declara que todos los datos que figuran en esta solicitud son ciertos, comprometiéndose a destinar el importe de la subvención que solicita a la finalidad indicada. G SOL·LICITUD / SOLICITUD Que coneixen i accepten les bases reguladores de les beques convocades i que sol·liciten que els siga concedida la beca per a estudis universitaris a les universitats valencianes, que s'indica en la present sol·licitud. Que conocen y aceptan las bases reguladoras de las becas convocadas y que solicitan les sea concedida la beca para estudios universitarios en las universidades valencianas, que se indica en la presente solicitud. , d del La persona sol·licitant / La persona solicitante (1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN Firma: CJAAPP - IAC DILIGÈNCIA DEL CENTRE DEL QUAL ÉS SÒCIA LA PERSONA SOL·LICITANT H DILIGENCIA DEL CENTRO DEL QUE ES SOCIA LA PERSONA SOLICITANTE Que les dades reflectides en la sol·licitud relatives al centre són certes. Que los datos reflejados en la solicitud relativos al centro son ciertos. REGISTRE D'ENTRADA , d del REGISTRO DE ENTRADA El president del CVEX / El presidente del CVEX DIN - A4 Firma: Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a IA - 01046 - 02 - E titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus DATA ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99). DIRECCIÓ GENERAL DE CIUTADANIA I INTEGRACIÓ 14/01/10 DIRECCIÓN GENERAL DE CIUDADANÍA E INTEGRACIÓN

×