Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Num. 6170 / 22.12.2009                                                  ...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Orden 2010 de ayudas a centros valencianos del exterior

441 visualizaciones

Publicado el

Bases de la convocatoria de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía por la que se convocan las ayudas a los centros valencianos en el exterior para 2010

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
441
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Orden 2010 de ayudas a centros valencianos del exterior

 1. 1. Num. 6170 / 22.12.2009 46187 Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ORDE de 17 de desembre de 2009, del conseller de Soli- ORDEN de 17 de diciembre de 2009, del conseller de Soli- daritat i Ciutadania, per la qual es regulen i convoquen daridad y Ciudadanía, por la que se regulan y convocan ajudes per als centres valencians en l’exterior de la Comu- ayudas para los centros valencianos en el exterior de la nitat Valenciana en l’exercici 2010. [2009/14671] Comunitat Valenciana en el ejercicio 2010. [2009/14671] L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per la El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aproba- Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol, modificada per la Llei Orgànica do por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, modificada por la Ley 1/2006, de 10 d’abril, establix en l’article 1, apartat 3, que “la Comu- Orgánica 1/2006, de 10 de abril, establece en su artículo 1, apartado 3, nitat Valenciana té com a objectiu la consecució de l’autogovern en els que “la Comunitat Valenciana tiene como objetivo la consecución del termes d’este Estatut, reforçar la democràcia i garantir la participació autogobierno en los términos de este Estatuto, reforzar la democracia de tots els ciutadans en la realització dels seus fins». y garantizar la participación de todos los ciudadanos en la realización de sus fines”. D’altra banda, l’article 3 de l’Estatut d’Autonomia indica qui gau- Por otro lado, el artículo 3 del Estatuto de Autonomía indica quién dix de la condició de valencià, establint en el seu apartat 2 que «els goza de la condición de valenciano, estableciendo en su apartado 2 ciutadans espanyols residents a l’estranger que hagen tingut el seu dar- que «los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan rer veïnatge administratiu a la Comunitat Valenciana i acrediten esta tenido su última vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana, condició al corresponent Consolat d’Espanya, gaudiran dels drets polí- y acrediten esta condición en el correspondiente consulado de España tics definits en este Estatut». Este mateix règim serà aplicat als seus gozarán de los derechos políticos definidos en este Estatuto”. descendents, inscrits com a espanyols, si així ho sol·liciten en els ter- mes en què ho determine la Llei de l’Estat. . El mateix règim s’aplicarà als seus descendents inscrits com a El mismo régimen se aplicará a sus descendientes inscritos como espanyols, si així ho sol·liciten en la forma que ho determine la llei de españoles, si así lo solicitan en la forma que lo determine la ley del l’Estat. Estado. La Llei 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats La Ley 11/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Comuni- de Valencians en l’Exterior, indica en l’article 6 que són centres valen- dades de Valencianos en el Exterior, indica en su artículo 6 que son cians en l’exterior “aquelles entitats associatives fundacionals i altres Centros Valencianos en el Exterior “aquellas entidades asociativas, persones jurídiques sense ànim de lucre, legalment constituïdes en fundacionales y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro, legalmen- el territori en què es troben assentades amb la denominació que lliu- te constituidas en el territorio en que se encuentren asentadas, con la rement s’hagen atorgat, que organitzen una comunitat de valencians denominación que libremente se hayan otorgado, que organicen una assentada fora de la Comunitat Valenciana, i que siguen reconeguts comunidad de valencianos asentada fuera de la Comunitat Valenciana com a tals per la Generalitat”, tenint com a objectiu prioritari “el man- y que sean reconocidos como tales por la Generalitat”, teniendo como teniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el objetivo prioritario “el mantenimiento de los vínculos sentimentales, Poble Valencià, així com el foment del coneixement de la seua histò- afectivos, sociales y culturales con el Pueblo Valenciano, así como el ria, el seu idioma i la seua cultura”. fomento del conocimiento de su historia, su idioma y su cultura”. L’article 8.G de l’esmentada llei establix el dret dels centres valen- El artículo 8.g de la citada ley establece el derecho de los Centros cians en l’exterior a “percebre subvencions i ajudes públiques per a les Valencianos en el Exterior a “percibir subvenciones y ayudas públicas actuacions que realitzen en compliment de les finalitats determinades para las actuaciones que realicen en cumplimientote las finalidades en els seus Estatuts”. determinadas en sus estatutos”. Per la seua banda, el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de de la Generalitat Valenciana, aprovat pel Decret Legislatiu de 26 de la Generalitat Valenciana, aprobado por el Decreto Legislativo de 26 juny de 1991, establix en l’article 47 que els consellers corresponents de junio de 1991, establece en su artículo 47 que los consellers corres- determinaran, cas de no existir, i prèviament a la disposició de crè- pondientes determinarán, caso de no existir, y previamente a la dis- dits, les oportunes bases reguladores de la concessió de les subvenci- posición de créditos, las oportunas bases reguladoras de la concesión ons, d’acord així mateix amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de de las subvenciones, de acuerdo asimismo con lo dispuesto en la Ley novembre, General de Subvencions i el seu desplegament reglamentari 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su desarro- per mitjà del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i l’article 28 de la llo reglamentario mediante el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, de Govern Valencià. y el artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, de Gobierno Valenciano. En conseqüència, i per raó de les competències assignades per En consecuencia, y en virtud de las competencias asignadas por el l’article 15 del Decret 19/2009, de 3 de novembre, del president de la artículo 15 del Decreto 19/2009, de 3 de noviembre, del president de Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se orga- l’administració de la Generalitat, i del que disposa el Decret 207/2009, niza la administración de la Generalitat, y de lo dispuesto en el Decre- de 13 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgà- to 207/2009, de 13 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el nic i Funcional de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ORDENE ORDENO Primer Primero Convocar ajudes per als centres valencians en l’exterior de la Convocar ayudas para los Centros Valencianos en el Exterior de Comunitat Valenciana i aprovar les bases per les quals es regirà la seua la Comunitat Valenciana y aprobar las bases por las que se regirá su concessió, que s’inclouen com a annex I d’esta orde, d’acord amb les concesión, que se incluyen como Anexo I de la presente orden, de consignacions pressupostàries que establix la Llei de Pressupostos de acuerdo con las consignaciones presupuestarias que establece la Ley la Generalitat per a l’exercici de 2010 a càrrec dels capítols IV i VII de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio de 2010 con cargo del programa 112.90, d’acord amb les especificacions que es conte- a los capítulos IV y VII del programa 112.90, conforme a las especifi- nen en les bases onze i catorze de l’annex I que s’adjunta. Els aspectes caciones que se contienen en las bases undécima y decimocuarta del regulats en esta orde s’aplicaran sense perjuí de totes les normes que Anexo I que se adjunta. Los aspectos regulados en la presente orden
 2. 2. Num. 6170 / 22.12.2009 46188 regisquen el règim jurídic pressupostari de l’administració de la Gene- se aplicarán sin perjuicio de cuantas normas rijan el régimen jurídico ralitat. Si la Llei de Pressupostos o la normativa aplicable establiren presupuestario de la administración de la Generalitat. Si la Ley de Pre- condicions distintes, s’aplicaran les que procedisquen. supuestos o la normativa aplicable establecieran condiciones distintas, se aplicarán las que procedan. Esta convocatòria d’ajudes es realitza pel procediment de tramita- La presente convocatoria de ayudas se realiza por el procedimien- ció anticipada d’expedients de gasto, previst en l’Orde de 26 de setem- to de tramitación anticipada de expedientes de gasto, previsto en la bre de 1994 de la Conselleria d’Economia i Hisenda. Orden de 26 de septiembre de 1994 de la Conselleria de Economía y Hacienda. L’eficàcia d’esta convocatòria queda condicionada a l’existència La eficacia de esta convocatoria queda condicionada a la existen- de crèdit adequat i suficient per a atendre a les ajudes previstes en cia de crédito adecuado y suficiente para atender a las ayudas previs- esta, en els pressupostos de l’exercici econòmic de l’any 2010. Mentre tas en la misma, en los presupuestos del ejercicio económico del año no existisca l’esmentat crèdit no es dictarà cap resolució sobre les sol- 2010. Mientras no exista dicho crédito no se dictará ninguna resolu- licituds d’ajuda realitzades a l’empara d’esta orde. ción sobre las solicitudes de ayuda realizadas al amparo de esta orden. La Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, una vegada aprovada i La Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, una vez aprobada y publicada la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2010, publi- publicada la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2010, publi- carà mitjançant resolució les dotacions pressupostàries màximes per a cará mediante Resolución las dotaciones presupuestarias máximas para les ajudes convocades i les línies de subvenció destinades a finançar- las ayudas convocadas y las líneas de subvención destinadas a finan- les, així com les modificacions, si és el cas, respecte a la manera de ciarlas, así como las modificaciones, en su caso, respecto al modo de pagament i de justificació. Els esmentat crèdits tindran caràcter limita- pago y de justificación. Dichos créditos tendrán carácter limitativo y dor i no podran concedir-se subvencions una vegada que estos s’hagen no podrán concederse subvenciones una vez que los mismos se hayan esgotat. agotado. Segon Segundo Les ajudes convocades per mitjà d’esta convocatòria no necessiten Las ayudas convocadas mediante la presente convocatoria no pre- notificació a la Comissió Europea perquè no reunixen els requisits de cisan notificación a la Comisión Europea por no reunir los requisitos l’article 87 del TCE segons el Decret 147/2007 de 7 de setembre, en del artículo 87 del TCE según el Decreto 147/2007 de 7 de septiembre, concret perquè no suposa avantatge econòmic, ja que les entitats a les en concreto por no suponer ventaja económica, puesto que las entida- quals van dirigides les ajudes no exercixen activitats econòmiques en des a las que van dirigidas las ayudas no desarrollan actividades eco- les quals puguen oferir béns o servicis en el mercat. Per això no hi ha nómicas en las que puedan ofrecer bienes o servicios en el mercado. la possibilitat de falsejament de la competència. Por ello no existe la posibilidad de falseamiento de la competencia Tercer Tercero Les ajudes convocades per mitjà d’esta convocatòria són incom- Las ayudas convocadas mediante la presente convocatoria son patibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administracio- públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes inter- nes o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de nacionals. organismos internacionales. Quart Cuarto Contra el que disposa esta orde, que posa fi a la via administra- Contra lo dispuesto en la presente orden, que pone fin a la vía tiva, podrà interposar-se, potestativament, recurs de reposició davant administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo- del mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes comptador des sición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el plazo de un mes de l’endemà de la seua publicació, o bé directament recurs contenciós contado desde el día siguiente al de su publicación, o bien directamen- administratiu davant de la Sala contenciosa administratiu del Tribunal te recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad mesos comptadors des de l’endemà de la seua publicació, de confor- Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al mitat amb el que preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de de su publicación, de conformidad con lo previsto en los artículos 116 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico del Procediment Administratiu Comú, i en els articles 10.1.a) i 46.1 de de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Conten- Común, y en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ciós Administrativa. julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. València, 17 de desembre de 2009.– El conseller de Solidaritat i Valencia, 17 de diciembre de 2009.– El conseller de Solidaridad y Ciutadania: Rafael Blasco Castany. Ciudadanía: Rafael Blasco Castany. ANNEX I ANEXO I Bases de la convocatòria Bases de la convocatoria Disposicions Comunes Disposiciones Comunes Primera. Accions objecte d’ajuda Primera. Acciones objeto de ayuda Les ajudes establides podran anar destinades a les actuacions Las ayudas establecidas podrán ir destinadas a las actuaciones següents: siguientes: a) Organització de programes d’assistència social dirigits als emi- a) Organización de programas de asistencia social dirigidos a los grants valencians que es troben en situacions de necessitat, organit- emigrantes valencianos que se encuentren en situaciones de necesidad, zació d’activitats culturals, d’orientació i informació; programes for- organización de actividades culturales, de orientación e información; matius i de difusió de la cultura de la Comunitat Valenciana entre col- programas formativos y de difusión de la cultura de la Comunitat
 3. 3. Num. 6170 / 22.12.2009 46189 lectius d’emigrants valencians, i gastos de funcionament dels centres Valenciana entre colectivos de emigrantes valencianos, y gastos de que desenvolupen les dites activitats. funcionamiento de los centros que desarrollen dichas actividades. b) Creació, modernització o actualització de les seus, les instal- b) Creación, modernización o actualización de las sedes, las insta- lacions i l’equipament dels centres valencians en l’exterior de la laciones y el equipamiento de los centros valencianos en el exterior de Comunitat Valenciana, amb especial prioritat a les amortitzacions la Comunitat Valenciana, con especial prioridad a las amortizaciones de capital corresponents a préstecs per a l’adquisició de seus socials de capital correspondientes a préstamos para la adquisición de sedes dels centres valencians en l’exterior, formalitzats amb anterioritat a la sociales de los Centros Valencianos en el Exterior, formalizados con publicació oficial d’esta orde de convocatòria d’ajudes. anterioridad a la publicación oficial de la presente orden de convoca- toria de ayudas. Segona. Beneficiaris de les ajudes Segunda. Beneficiarios de las ayudas Podran ser beneficiaris de les ajudes els centres valencians en l’ex- Podrán ser beneficiarios de las ayudas los Centros Valencianos en terior de la Comunitat Valenciana que hagen sigut reconeguts com a el Exterior de la Comunitat Valenciana que hayan sido reconocidos tals per la Generalitat d’acord amb el que establix l’article 7 de la Llei como tales por la Generalitat de acuerdo con lo establecido en el artí- 11/2007, de 20 de març, de la Generalitat, de Comunitats de Valenci- culo 7 de la Ley 11/2007, de 20 de marzo, de la Generalitat, de Comu- ans en l’Exterior, i en l’article 13 del Decret 53/2008, de 18 d’abril, nidades de Valencianos en el Exterior, y en el artículo 13 del Decreto del Consell, pel que es desenrotlla el que disposa l’esmentada Llei. 53/2008, de 18 de abril, del Consell, por el que se desarrolla lo dis- puesto en la citada ley. Tercera. Tipus d’ajudes Tercera. Tipo de ayudas Les ajudes seran de tipus econòmic, de quantia variable segons el Las ayudas serán de tipo económico, de cuantía variable según el cost de l’acció que es projecte. Els gastos subvencionables hauran de coste de la acción que se proyecte. Los gastos subvencionables debe- reunir els requisits previstos en l’article 31 de la Llei 38/2003 de 17 de rán reunir los requisitos previstos en el artículo 31 de la Ley 38/2003 novembre, General de Subvencions. de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Quarta. Presentació de sol·licituds i termini Cuarta. Presentación de solicitudes y plazo 1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes regulades per esta 1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas reguladas por orde hauran de dirigir-se a la Direcció General de Ciutadania i Inte- la presente orden deberán dirigirse a la Dirección General de Ciuda- gració i es presentaran en el model normalitzat (que figura en l’annex danía e Integración y se presentarán en el modelo normalizado (que III d’esta orde) en el Registre General de la conselleria de Solidaritat i figura en el anexo III de esta orden) en el Registro General de la con- Ciutadania, ubicat en la plaça Sant Nicolau, 2, de València (CP 46001), selleria de Solidaridad y Ciudadanía, ubicado en la Plaza San Nicolás, o tramitar-les per qualsevol de les formes que establix l’article 38.4 de 2, de Valencia (CP 46001), o tramitarlas por cualquiera de las formas la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico del Procediment Administratiu Comú. de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La sol·licitud també podrà presentar-se per via telemàtica en el La solicitud también podrá presentarse por vía telemática en Portal de la Generalitat (www.gva.es) accedint als apartats “Adminis- el Portal de la Generalitat (www.gva.es) accediendo a los apartados tració Online” – “Guia Prop”. “Administración Online” – “Guía Prop”. 2. No podran obtindre la condició de beneficiari les persones en 2. No podrán obtener la condición de beneficiario las personas en qui concórrega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats quien concurra alguna de las circunstancias previstas en los apartados segon i tercer de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, segundo y tercero del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem- General de Subvencions. A este efecte, la presentació de la sol·licitud bre, General de Subvenciones. A tal efecto, la presentación de la soli- d’ajuda comportarà l’autorització del sol·licitant perquè la Direcció citud de ayuda conllevará la autorización del solicitante para que la General de Ciutadania i Integració obtinga directament dels òrgans Dirección General de Ciudadanía e Integración obtenga directamente administratius corresponents l’acreditació del compliment de les obli- de los órganos administrativos correspondientes la acreditación del gacions tributàries i amb la Seguretat Social previstes en els articles cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 18 i 19 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el previstas en los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subven- julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 cions, i en este cas, el sol·licitant no haurà d’aportar les corresponents de noviembre, General de Subvenciones, en cuyo caso, el solicitante certificacions. No obstant això, el sol·licitant podrà denegar este con- no deberá aportar las correspondientes certificaciones. No obstante, el sentiment, per mitjà de comunicació expressa i escrita en este sentit. solicitante podrá denegar este consentimiento, mediante comunicación En el dit supòsit, hauran d’aportar-se els corresponents certificats eme- expresa y escrita en tal sentido. En dicho supuesto, deberán aportar- sos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Conselleria se los correspondientes certificados emitidos por la Agencia Estatal d’Economia, Hisenda i Ocupació i la Tresoreria de la Seguretat Social, de Administración Tributaria, la Conselleria de Economía, Hacienda expressius d’estar-ne al corrent en el compliment de les obligacions y Empleo y la Tesorería de la Seguridad Social, expresivos de estar fiscals i amb la Seguretat Social. al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Els Centres Valencians que estiguen ubicats fora d’Espanya podran Los Centros Valencianos que estén ubicados fuera de España complir el requisit de l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions podrán cumplir el requisito de la acreditación de estar al corriente de tributàries i amb la Seguretat Social per mitjà d’una declaració respon- las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social mediante una sable del seu president o representant que l’entitat està exempta d’obli- declaración responsable de su presidente o representante de que la gacions tributàries i davant de la Seguretat Social a Espanya. entidad está exenta de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en España. La justificació de les entitats de no estar inclosos en les prohibici- La justificación de las entidades de no estar incursos en las prohi- ons per a obtindre la condició de beneficiari, contingudes en els apar- biciones para obtener la condición de beneficiario, contenidas en los tats segon i tercer de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novem- apartados segundo y tercero del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 bre, General de Subvencions, es realitzarà per mitjà de declaració de noviembre, General de Subvenciones, se realizará mediante decla- responsable o per qualsevol dels mitjans establits en l’article 13.7 de ración responsable o por cualquiera de los medios establecidos en el l’esmentada llei. artículo 13.7 de la citada ley.
 4. 4. Num. 6170 / 22.12.2009 46190 3. Les sol·licituds hauran d’acompanyar-se, a més de la documen- 3. Las solicitudes deberán acompañarse, además de la documen- tació que per a cada una de les ajudes s’establix concretament en els tación que para cada una de las ayudas se establece concretamente en corresponents apartats d’esta orde, dels documents que a continuació los correspondientes apartados de esta orden, de los documentos que a es relacionen: continuación se relacionan: a) Memòria descriptiva de les actuacions o els projectes realitzats a) Memoria descriptiva de las actuaciones o los proyectos realiza- durant l’exercici 2009 pel Centre Valencià en l’Exterior que sol·licita dos durante el ejercicio 2009 por el Centro Valenciano en el Exterior la subvenció. solicitante de la subvención. b) Memòria descriptiva de les actuacions o els projectes per als b) Memoria descriptiva de las actuaciones o los proyectos para los quals se sol·licita la subvenció, amb expressió de les fases i terminis que se solicita la subvención, con expresión de las fases y plazos de de realització. realización. c) Pressupost detallat de les actuacions o projectes per als quals se c) Presupuesto detallado de las actuaciones o proyectos para los sol·licita l’ajuda per partides, o factures proforma, i el pressupost total que se solicita la ayuda por partidas, o facturas proforma, y el presu- del centre. puesto total del centro. d) Fitxa de manteniment de tercers en model oficial aprovat per d) Ficha de mantenimiento de terceros en modelo oficial aprobado Orde de 31 d’agost de 2007, de la Conselleria d’Economia, Hisenda por orden de 31 de agosto de 2007, de la Conselleria de Economía, i Ocupació, on consten les dades del sol·licitant, les seues dades ban- Hacienda y Empleo, donde constan los datos del solicitante, sus datos càries i la seua firma. Este document només es presentarà en el supò- bancarios y su firma. Este documento sólo se presentará en el supues- sit d’associacions que presenten sol·licitud d’ajudes econòmiques a la to de asociaciones que presentan solicitud de ayudas económicas a la Generalitat per primera vegada, o en el cas que les entitats beneficià- Generalitat por primera vez, o en caso de que las entidades benefi- ries hagen canviat les seues dades bancàries respecte a anteriors exer- ciarias hayan cambiado sus datos bancarios con respecto a anteriores cicis. ejercicios. e) Relació nominal i numerada dels socis que pertanyen a l’entitat, e) Relación nominal y numerada de los socios que pertenecen a la amb expressió del número de document d’identificació d’estos, firma- entidad, con expresión del número de documento de identificación de da o autentificada pel seu president. los mismos, firmada o autentificada por su presidente. f) Els sol·licitants que no tinguen la seua residència fiscal en ter- f) Los solicitantes que no tengan su residencia fiscal en territorio ritori espanyol hauran de presentar un certificat de residència fiscal español deberán presentar un certificado de residencia fiscal emitido emés per les autoritats competents del seu país de residència. por las autoridades competentes de su país de residencia. 4. Els sol·licitants podran executar els projectes a partir de l’1 de 4. Los solicitantes podrán ejecutar los proyectos a partir del 1 de gener del 2010, sense esperar que la concessió de les ajudes es produ- enero de 2010, sin esperar a que la concesión de las ayudas se produz- ïsquen i sense que això prejutge la decisió que finalment s’adopte. can y sin que ello prejuzgue la decisión que finalmente se adopte. 5. Les sol·licituds es presentaran en el termini de 30 dies naturals, 5. Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’esta orde. contados a partir del día siguiente a la publicación de esta orden. Cinquena. Criteris d’avaluació de les sol·licituds Quinta. Criterios de evaluación de las solicitudes La concessió de les ajudes es realitzarà d’acord amb els criteris de La concesión de las ayudas se realizará de acuerdo con los criterios valoració que es relacionen en l’annex II d’esta orde. de valoración que se relacionan en el Anexo II de la presente orden. Sisena. Resolució de la concessió d’ajudes Sexta. Resolución de la concesión de ayudas 1. La Direcció General de Ciutadania i Integració podrà demanar 1. La Dirección General de Ciudadanía e Integración podrá reca- del sol·licitant l’aportació addicional d’altres documents o dades com- bar del solicitante la aportación adicional de otros documentos o datos plementàries que estime necessàries per a resoldre sobre la sol·licitud complementarios que estime necesarios para resolver sobre la solicitud presentada. presentada. 2. Les ajudes es concediran per resolució del conseller de Solidari- 2. Las ayudas se concederán por resolución del conseller de Soli- tat i Ciutadania, i a proposta d’una comissió avaluadora integrada per daridad y Ciudadanía, y a propuesta de una comisión evaluadora inte- la directora general de Ciutadania i Integració, que la presidirà, i dos grada por la directora general de Ciudadanía e Integración, que la pre- vocals, un dels quals serà designat per esta, i un altre per la subsecre- sidirá, y dos vocales, uno de los cuales será designado por ésta, y otro taria de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. por la Subsecretaría de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. La comissió avaluadora se sotmetrà, quant al seu règim de funcio- La Comisión evaluadora se someterá, en cuanto a su régimen de nament, a allò que s’ha disposat per als òrgans col·legiats en el capítol funcionamiento, a lo dispuesto para los órganos colegiados en el Capí- II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurí- tulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi- dic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Comú. El conseller de Solidaritat i Ciutadania, a proposta de la comis- Administrativo Común. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, a sió avaluadora, podrà declarar deserta, totalment o parcialment, l’adju- propuesta de la comisión evaluadora, podrá declarar desierta, total o dicació de les ajudes convocades, reservant-se la facultat d’interpretar parcialmente, la adjudicación de las ayudas convocadas, reservándose el contingut d’esta orde a l’efecte d’adjudicació d’ajudes. la facultad de interpretar el contenido de la presente orden a los efec- tos de adjudicación de ayudas. 3. La resolució de concessió de les ajudes es dictarà i notificarà 3. La resolución de concesión de las ayudas se dictará y notificará en el termini de sis mesos a partir de l’endemà de la publicació en en el plazo de seis meses a partir del día siguiente a la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana d’esta orde. Vençut este el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la presente orden. Ven- termini sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, els inte- cido este plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expre- ressats podran entendre desestimades les seues pretensions per silenci sa, los interesados podrán entender desestimadas sus pretensiones por administratiu. silencio administrativo. Setena. Control de les accions Séptima. Control de las acciones La Direcció General de Ciutadania i Integració podrà comprovar La Dirección General de Ciudadanía e Integración podrá compro- en qualsevol moment les dades declarades pels sol·licitants. En el cas bar en cualquier momento los datos declarados por los solicitantes. En que es comprove la falsedat d’estes dades, el sol·licitant perdrà el dret el caso de que se compruebe la falsedad de estos datos, el solicitante a la subvenció, sense perjuí d’altres responsabilitats que procedisquen. perderá el derecho a la subvención, sin perjuicio de otras responsa- Es garantirà, en tot cas, el dret de l’interessat a l’audiència. bilidades que procedan. Se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
 5. 5. Num. 6170 / 22.12.2009 46191 Huitena. Justificació i liquidació de les ajudes concedides Octava. Justificación y liquidación de las ayudas concedidas 1. La liquidació de les ajudes s’efectuarà una vegada executat el 1. La liquidación de las ayudas se efectuará una vez ejecutado projecte o l’activitat en la seua totalitat o en les fases previstes, d’acord el proyecto o la actividad en su totalidad o en las fases previstas, de amb la sol·licitud presentada i en els termes fixats per a la concessió de acuerdo con la solicitud presentada y en los términos fijados para la l’ajuda, i sempre dins del que preveu l’article 30 de la Llei 38/2003, de concesión de la ayuda, y siempre dentro de lo previsto en el artículo 17 de novembre, General de Subvencions. 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. A l’efecte del que establix el punt anterior, els beneficiaris, una 2. A los efectos de lo establecido en el punto anterior, los bene- vegada executat el projecte o l’activitat en la seua totalitat o en les ficiarios, una vez ejecutado el proyecto o la actividad en su totali- fases previstes i, en tot cas, amb anterioritat al 15 de novembre del dad o en las fases previstas y, en todo caso, con anterioridad al 15 de 2010, hauran de presentar la documentació següent: noviembre de 2010, deberán presentar la siguiente documentación: a) Original i còpia de les factures del gasto efectuat, d’acord amb a) Original y copia de las facturas del gasto efectuado, de acuer- la normativa vigent. En les subvencions per a inversions, l’acredita- do con la normativa vigente. En las subvenciones para inversiones, ció del seu pagament s’efectuarà per qualsevol de les formes accepta- la acreditación de su pago se efectuará por cualquiera de las formas des per la normativa i els usos vigents. En el cas de les amortitzacions aceptadas por la normativa y los usos vigentes. En el caso de las amor- de capital corresponents a préstecs per a l’adquisició de seus socials, tizaciones de capital correspondientes a préstamos para la adquisición l’acreditació del seu pagament s’efectuarà per mitjà de certificat de de sedes sociales, la acreditación de su pago se efectuará mediante cer- l’entitat bancària acreditativa de les amortitzacions de capital efectu- tificación de la entidad bancaria acreditativa de las amortizaciones de ades fins a la data de presentació de la justificació de les ajudes. Els capital efectuadas hasta la fecha de presentación de la justificación de originals de les factures seran tornats als remitents una vegada con- las ayudas. Los originales de las facturas serán devueltos a los remi- frontades les còpies corresponents. tentes una vez cotejadas las correspondientes copias. b) Certificat del secretari o president del centre, sobre justificació b) Certificado del secretario o presidente del Centro, sobre justi- del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció ficación del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la i de l’aplicació dels fons percebuts. subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. c) Els centres que presenten justificants en moneda estrangera hau- c) Los Centros que presenten justificantes en moneda extranjera ran d’acompanyar igualment un document expedit per una entitat ban- deberán acompañar igualmente un documento expedido por una enti- cària del país d’origen en el qual se certifique l’equivalència de l’es- dad bancaria del país de origen en que se certifique la equivalencia mentada moneda amb l’euro dins de l’any en curs. En cas de països de dicha moneda con el euro dentro del año en curso. En caso de paí- amb forta devaluació o apreciació de la moneda nacional, es podran ses con fuerte devaluación o apreciación de la moneda nacional, se presentar certificats d’equivalència mensuals o trimestrals, correspo- podrán presentar certificados de equivalencia mensuales o trimestra- nents al període entre l’1 de gener i el 15 de novembre del 2010, apli- les, correspondientes al período entre el 1 de enero y el 15 de noviem- cant el susdit canvi a les factures emeses durant eixe mes o trimestre. bre de 2010, aplicando dicho cambio a las facturas emitidas durante ese mes o trimestre. 3. Si, arribat el 15 de novembre del 2010, no ha sigut aportada la 3. Si, llegado el 15 de noviembre de 2010, no ha sido aportada la documentació assenyalada en el punt anterior, s’entendrà que el bene- documentación señalada en el punto anterior, se entenderá que el bene- ficiari renúncia a la subvenció concedida. ficiario renuncia a la subvención concedida. 4. S’autoritza el lliurament d’un percentatge de cada subvenció 4. Se autoriza el libramiento de un porcentaje de cada subvención concedida, en funció de les justificacions que presenten els centres concedida, en función de las justificaciones que presenten los centros beneficiaris, sense possibilitat d’efectuar cap bestreta, segons els per- beneficiarios, sin posibilidad de efectuar adelanto alguno, según los centatges següents: siguientes porcentajes: a) Per a efectuar el primer lliurament haurà de justificar-se com a a) Para efectuar el primer libramiento deberá justificarse como mínim el 40% de la subvenció concedida. mínimo el 40% de la subvención concedida. b) En la següent justificació hauran d’aportar-se justificants per b) En la siguiente justificación deberán aportarse justificantes por l’import restant de la subvenció concedida. el importe restante de la subvención concedida. D’esta manera, es presentaran com a màxim dos justificacions De este modo, se presentarán como máximo dos justificaciones a durant l’exercici, sense perjuí de poder efectuar el lliurament d’una lo largo del ejercicio, sin perjuicio de poder efectuar el libramiento de sola vegada quan s’aporten justificants pel total de la subvenció con- una sola vez cuando se aporten justificantes por el total de la subven- cedida. ción concedida. Novena. Minoració i reintegrament de la subvenció. Novena. Minoración y reintegro de la subvención. 1. L’alteració d’alguna de les característiques del projecte aprovat 1. La alteración de alguna de las características del proyecto apro- com l’incompliment de condicions i terminis establits en la resolució, bado como el incumplimiento de condiciones y plazos establecidos en la no execució parcial de la inversió, la falta de justificació dels gastos la resolución, la no ejecución parcial de la inversión, la falta de jus- efectivament realitzats i la concessió després de la presentació de la tificación de los gastos efectivamente realizados y la concesión con sol·licitud d’altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen posterioridad a la presentación de la solicitud de otras ayudas públicas del cost del projecte o activitat, podrà donar lloc a la minoració de la que en su conjunto excedan del coste del proyecto o actividad, podrá subvenció concedida. dar lugar a la minoración de la subvención concedida. 2 . Procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes per part 2. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por parte del del beneficiari i l’exigència de l’interés de demora des del moment del beneficiario y la exigencia del interés de demora desde el momento del pagament de la subvenció en els supòsits previstos en l’article 37 de la pago de la subvención en los supuestos previstos en el artículo 37 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en el seu la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en desenrotllament reglamentari en els articles 91 a 93 del Reial Decret su desarrollo reglamentario en los artículos 91 a 93 del Real Decreto 887/2006, de 21 de juliol, i, en tot cas, en els supòsits següents: 887/2006, de 21 de julio, y, en todo caso, en los siguientes supuestos: – Incompliment de l’obligació de justificació. – Incumplimiento de la obligación de justificación. – Obtenció de la subvenció sense reunir les condicions requerides – Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas per a això. para ello. – Incompliment de la finalitat per a la que la subvenció va ser con- – Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue cedida. concedida. – Incompliment de les condicions imposades als beneficiaris amb – Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios motiu de la concessió de la subvenció. con motivo de la concesión de la subvención.
 6. 6. Num. 6170 / 22.12.2009 46192 En la tramitació del procediment es garantirà, en tot cas, el dret de En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, l’interessat a l’audiència. el derecho del interesado a la audiencia. Deu. Obligacions del beneficiari Décima. Obligaciones del beneficiario 1. Són obligacions del beneficiari les establides amb caràcter gene- 1. Son obligaciones del beneficiario las establecidas con carác- ral en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de ter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Subvencions, i, en qualsevol cas: General de Subvenciones, y, en cualquier caso: – Realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la – Realizar la actividad o adoptar el comportamiento que funda- concessió de la subvenció. menta la concesión de la subvención. – Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’activi- – Acreditar ante la entidad concedente la realización de la activi- tat o l’adopció del comportament, així com el compliment dels requi- dad o la adopción del comportamiento, así como el cumplimiento de sits i condicions que determinen la concessió o gaudi de l’ajuda. los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la ayuda. – El sotmetiment a les actuacions de control financer que corres- – El sometimiento a las actuaciones de control financiero que ponen a la Intervenció General en relació amb les subvencions i ajudes corresponden a la Intervención General en relación con las subvencio- concedides. nes y ayudas concedidas. – Comunicar a l’entitat concedent l’obtenció de subvencions, o – Comunicar a la entidad concedente la obtención de subvencio- ajudes per a la mateixa finalitat, que procedisca de qualssevol admi- nes, o ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera nistracions o ens públics o privats. Administraciones o entes públicos o privados. 2. En la difusió de les activitats subvencionades s’haurà de fer 2. En la difusión de las actividades subvencionadas se tendrá que constar de manera explícita el suport de la Generalitat per mitjà de la hacer constar de manera explícita el apoyo de la Generalitat a través Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. A este efecte hauran d’incor- de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. A tal efecto deberán porar en tot el material imprés que es derive de les activitats objecte incorporar en todo el material impreso que se derive de las actividades d’esta orde el logotip de la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania, que objeto de la presente orden el logotipo de la Conselleria de Solidari- serà facilitat als CEVEX beneficiaris per la Direcció General de Ciuta- dad y Ciudadanía, que será facilitado a los CEVEX beneficiarios por dania i Integració. la Dirección General de Ciudadanía e Integración. Ajudes per a les activitats i gastos de funcionament Ayudas para las actividades y gastos de funcionamiento Onze. Objecte Undécima. Objeto L’objecte d’estes ajudes és l’organització de programes d’assis- El objeto de estas ayudas es la organización de programas de asis- tència social per a valencians en situació de necessitat; organització tencia social para valencianos en situación de necesidad; organización d’activitats culturals, d’orientació i informació; els programes forma- de actividades culturales, de orientación e información; los programas tius i de difusió del valencià entre col·lectius d’emigrants valencians; formativos y de difusión del valenciano entre colectivos de emigrantes i els gastos de funcionament dels centres que desenrotllen les susdites valencianos; y los gastos de funcionamiento de los centros que desa- activitats. rrollen dichas actividades. Dotze. Quantia de les ajudes i criteris d’avaluació Duodécima. Cuantía de las ayudas y criterios de evaluación 1. Les ajudes consistiran en la concessió de subvencions, que 1. Las ayudas consistirán en la concesión de subvenciones, que podran arribar fins a l’import total del seu cost, per als programes podrán alcanzar hasta el importe total de su coste, para los siguientes següents: programas: a) Organització de programes d’assistència social, activitats cultu- a) Organización de programas de asistencia social, actividades cul- rals, d’orientació i informació, i cursos de valencià, turales, de orientación e información, y cursos de valenciano, b) Cost dels gastos de funcionament dels centres, com ara gastos b) Coste de los gastos de funcionamiento de los centros, tales de personal, arrendaments, material d’oficina, premsa, revistes, llibres como gastos de personal, arrendamientos, material de oficina, pren- i altres publicacions, comunicacions, subministraments (aigua, electri- sa, revistas, libros y otras publicaciones, comunicaciones, suministros citat, telèfon, gas, etc.), gastos derivats d’accions formatives, o altres (agua, electricidad, teléfono, gas, etc.), gastos derivados de acciones gastos corrents. formativas, u otros gastos corrientes. 2. L’import d’estes subvencions serà finançat a càrrec de l’aplica- 2. El importe de estas subvenciones será financiado con cargo a ció pressupostària 23.02.03.112.90.4, la línia T0600000 del programa la aplicación presupuestaria 23.02.03.112.90.4, la línea T0600000 del 112.90, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2010. programa 112.90, del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2010. 3. Els criteris d’avaluació seran els especificats en la disposició 3. Los criterios de evaluación serán los especificados en la disposi- comuna cinquena i en l’annex II d’estes bases, i específicament, quant ción común quinta y en el Anexo II de estas bases, y específicamente, a les activitats, es prioritzaran les ajudes de manera que es primen els en cuanto a las actividades, se priorizarán las ayudas de manera que se programes d’assistència social per a valencians en situació de neces- primen los programas de asistencia social para valencianos en situa- sitat. ción de necesidad. Tretze. Presentació de sol·licituds Decimotercera. Presentación de solicitudes 1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes a les quals es refe- 1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas a que se refiere rix este títol es presentaran acompanyades, a més de la documentació el presente título se presentarán acompañadas, además de la documen- establida amb caràcter general, de la següent que procedisca: tación establecida con carácter general, de la siguiente que proceda: a) Si se sol·licita subvenció per a programes d’assistència social a) Si se solicita subvención para programas de asistencia social per als seus associats o altres valencians residents en l’exterior, els para sus asociados u otros valencianos residentes en el exterior, los centres han d’aportar una memòria descriptiva dels programes d’assis- centros deben aportar una memoria descriptiva de los programas de tència social realitzats durant l’exercici 2009. asistencia social realizados durante el ejercicio 2009. Hauran d’aportar igualment una memòria descriptiva dels pro- Deberán aportar igualmente una memoria descriptiva de los pro- grames que es projecta realitzar, on es concreten els procediments de gramas que se proyecta realizar, concretando los procedimientos de selecció de les persones que s’hagen tingut en compte, així com la selección de las personas que se hayan tenido en cuenta, así como su identificació i la descripció de la seua situació de carències, aportant identificación y la descripción de su situación carencial, aportando un
 7. 7. Num. 6170 / 22.12.2009 46193 una llista de les persones que es veurien beneficiades per l’aplicació listado de las personas que se verían beneficiadas por la aplicación d’estos programes. Dins d’estes ajudes es podran preveure les referi- de estos programas. Dentro de estas ayudas se podrán contemplar las des a la manutenció o allotjament dels afectats (quan estos es realitzen referidas a la manutención o alojamiento de los afectados (cuando en centres assistencials), medicaments, assistència sanitària, i infortu- éstos se realicen en centros asistenciales), medicamentos, asistencia nis familiars d’extraordinària gravetat. sanitaria, e infortunios familiares de extraordinaria gravedad. b) Memòria descriptiva de les activitats culturals per a les quals se b) Memoria descriptiva de las actividades culturales para las que sol·licita la subvenció, amb les dades següents: se solicita la subvención, con los siguientes datos: A.1. Títol de les activitats. a.1. Título de las actividades. A.2. Actes que cal desenvolupar. a.2. Actos a desarrollar. A.3. Dates i lloc de celebració. a.3. Fechas y lugar de celebración. A.4. Altres consideracions d’interés. a.4. Otras consideraciones de interés. c) Si se sol·licita subvenció per a la contractació de professors, es c) Si se solicita subvención para la contratación de profesores, se farà constar en la memòria descriptiva les dades següents: hará constar en la memoria descriptiva los siguientes datos: B.1. Professor contractat, on s’especifique la seua identificació i b.1. Profesor contratado, especificando su identificación y titula- titulació. ción. B.2. Data i lloc de realització del curs. b.2. Fecha y lugar de realización del curso. B.3. Nombre d’hores lectives. b.3. Número de horas lectivas. B.4. Nombre d’alumnes que seguixen les classes impartides. b.4. Número de alumnos que siguen las clases impartidas. d) Si se sol·licita subvenció per a gastos de funcionament, es farà d) Si se solicita subvención para gastos de funcionamiento, se hará constar en el pressupost del centre la relació de tots estos gastos i la constar en el presupuesto del centro la relación de todos estos gastos y seua distribució per partides. su distribución por partidas. Ajudes per a modernització, actualització o millora de les seus i Ayudas para modernización, actualización o mejora de las sedes e instal·lacions instalaciones Catorze. Objecte i condicions Decimocuarta. Objeto y condiciones 1. L’objecte d’estes ajudes és potenciar la creació, modernització o 1. El objeto de estas ayudas es potenciar la creación, moderniza- actualització de les seus, les instal·lacions i l’equipament dels centres ción o actualización de las sedes, las instalaciones y el equipamiento valencians en l’exterior de la Comunitat Valenciana, i donar especial de los Centros Valencianos en el Exterior de la Comunitat Valenciana, prioritat a les amortitzacions de capital corresponents a préstecs for- dando especial prioridad a las amortizaciones de capital correspon- malitzats per a l’adquisició de seus socials de centres valencians en dientes a préstamos formalizados para la adquisición de sedes sociales l’exterior amb anterioritat a la publicació oficial d’esta orde de convo- de Centros Valencianos en el Exterior con anterioridad a la publicación catòria d’ajudes. oficial de la presente orden de convocatoria de ayudas. 2. El destí de l’ajuda haurà de ser l’execució de les inversions que 2. El destino de la ayuda deberá ser la ejecución de las inversiones es detallen a continuació, en seus o instal·lacions preexistents, o com a que se detallan a continuación, en sedes o instalaciones preexistentes, conseqüència de noves obertures: o como consecuencia de nuevas aperturas: a) Adquisició de béns immobles que tinguen la funció de nova seu a) Adquisición de bienes inmuebles que tengan la función de social. nueva sede social. b) Obres de rehabilitació, condicionament i reforma de la seu soci- b) Obras de rehabilitación, acondicionamiento y reforma de la al preexistent, en el cas de centres que disposen de seu pròpia, ja siga sede social preexistente, en el caso de centros que dispongan de sede arrendada o en propietat. propia, ya sea arrendada o en propiedad. c) Adquisició de material inventariable (mobiliari, equipament c) Adquisición de material inventariable (mobiliario, equipamiento informàtic, reprografia, etc.). informático, reprografía, etc.). d) Amortitzacions de capital corresponents a préstecs formalitzats d) Amortizaciones de capital correspondientes a préstamos for- per a l’adquisició de la seu social. Serà incompatible l’ajuda en con- malizados para la adquisición de la sede social. Será incompatible la cepte de suport per a les amortitzacions de capital amb l’ajuda directa ayuda en concepto de apoyo para las amortizaciones de capital con la a la qual es referix la lletra a) d’este apartat 2. ayuda directa a la que se refiere la letra a) de este apartado 2. 3. En el cas d’adquisició de béns immobles que tinguen la fun- 3. En el caso de adquisición de bienes inmuebles que tengan la ció de nova seu social, o d’obres de rehabilitació, condicionament i función de nueva sede social, o de obras de rehabilitación, acondi- reforma de la seu social preexistent en propietat, el beneficiari haurà cionamiento y reforma de la sede social preexistente en propiedad, el de destinar l’immoble a la finalitat de seu social del Centre Valencià beneficiario deberá destinar el inmueble al fin de sede social del cen- en l’Exterior per un període no inferior a quinze anys des de la data tro valenciano en el exterior por un periodo no inferior a quince años d’adquisició o de finalització de les obres de rehabilitació, condiciona- desde la fecha de adquisición o de finalización de las obras de rehabi- ment i reforma de la seu. L’incompliment d’esta obligació serà causa litación, acondicionamiento y reforma de la sede. El incumplimiento de reintegrament de l’import de la subvenció concedida. de esta obligación será causa de reintegro del importe de la subven- ción concedida. Quinze. Finançament de les ajudes i criteris d’avaluació Decimoquinta. Financiación de las ayudas y criterios de evalua- ción 1. L’import d’estes subvencions serà finançat a càrrec de l’apli- 1. El importe de estas subvenciones será financiado con cargo a la cació pressupostària 23.02.03.112.90.7, línia T2398000 del programa aplicación presupuestaria 23.02.03.112.90.7, línea T2398000 del pro- 112.90, del pressupost de la Generalitat Valenciana per a 2010. grama 112.90, del presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2010. 2. Els criteris d’avaluació seran els especificats en la disposició 2. Los criterios de evaluación serán los especificados en la dispo- comuna cinquena i en l’annex II d’estes bases. sición común quinta y en el Anexo II de estas bases. Setze. Presentació de sol·licituds Decimosexta. Presentación de solicitudes 1. Les sol·licituds per a l’obtenció de les ajudes a les quals es refe- 1. Las solicitudes para la obtención de las ayudas a que se refiere rix el present títol es presentaran acompanyades, a més de la docu- el presente título se presentarán acompañadas, además de la documen- mentació establida amb caràcter general, d’un avantprojecte en el qual tación establecida con carácter general, de un anteproyecto en el que conste: conste:
 8. 8. Num. 6170 / 22.12.2009 46194 a) Memòria detallada del projecte que s’ha de desenrotllar i indicar a) Memoria detallada del proyecto a desarrollar, indicando plazos terminis de la seua execució (entre el 01.01.2010 i el 15.11.2010). de ejecución del mismo (entre el 01.01.2010 y el 15.11.2010). b) Plans de situació i distribució actual i futura (si es produïxen b) Planos de situación y distribución actual y futura (si se produ- modificacions amb la inversió proposada). cen modificaciones con la inversión propuesta). c) Pressupostos o factures proforma de la inversió projectada. c) Presupuestos o facturas proforma de la inversión proyectada. d) En el cas d’obres de rehabilitació, condicionament i reforma de d) En el caso de obras de rehabilitación, acondicionamiento la seu social, escriptura de compravenda o contracte d’arrendament del y reforma de la sede social, escritura de compraventa o contrato de local destinat a seu social. arrendamiento del local destinado a sede social. e) Quan se sol·licite ajuda per a les amortitzacions de capital cor- e) Cuando se solicite ayuda para las amortizaciones de capital responents a préstecs formalitzats per a l’adquisició de seus socials de correspondientes a préstamos formalizados para la adquisición de centres valencians en l’exterior amb anterioritat a la publicació oficial sedes sociales de Centros Valencianos en el Exterior con anterioridad a de la present orde de convocatòria d’ajudes, haurà d’aportar-se certifi- la publicación oficial de la presente orden de convocatoria de ayudas, cació de l’entitat bancària acreditativa de les amortitzacions de capital deberá aportarse certificación de la entidad bancaria acreditativa de las efectuades fins a la data de presentació de la sol·licitud d’ajudes. amortizaciones de capital efectuadas hasta la fecha de presentación de la solicitud de ayudas. ANNEX II ANEXO II Mètode per a la valoració de les ajudes Método para la valoración de las ayudas S’atorga una puntuació a cada centre, segons els indicadors arre- Se otorga una puntuación a cada centro, según los indicadores plegats en les bases 5ª, 11a.3 i 14a.3 de la resolució d’ajudes als cen- recogidos en las bases 5ª, 11ª.3 y 14ª.3 de la Resolución de ayudas tres valencians en l’exterior per a 2010, atenent als barems següents: a los centros valencianos en el exterior para 2010, atendiendo a los siguientes baremos: Criteris comuns: Criterios comunes: 1. Interés social de les activitats i els projectes: Fins a 400 punts. 1. Interés social de las actividades y los proyectos: Hasta 400 pun- Ací es primen les ajudes econòmiques als més necessitats, justificades tos. Aquí se priman las ayudas económicas a los más necesitados, jus- amb la relació nominal dels beneficiaris. Es valorarà la memòria des- tificadas con la relación nominal de los beneficiarios. Se valorará la criptiva dels programes d’assistència social realitzats durant l’exercici memoria descriptiva de los programas de asistencia social realizados 2009. durante el ejercicio 2009. 2. Interés cultural de les activitats i els projectes: Fins a 400 punts. 2. Interés cultural de las actividades y los proyectos: Hasta 400 Es valoraran les activitats de divulgació de la cultura valenciana que puntos. Se valorarán las actividades de divulgación de la cultura valen- projecten celebrar els centres, i especialment la memòria de les activi- ciana que proyectan celebrar los centros, y especialmente la memoria tats culturals valencianes realitzades durant l’exercici 2009. de las actividades culturales valencianas realizadas durante el ejercicio 2009. 3. Pressupost total del centre: Fins a 100 punts, segons la següent 3. Presupuesto total del centro: asta 100 puntos, según la siguiente escala de valors: escala de valores: Pressupost (en euros) Punts Presupuesto (en Euros) puntos Fins a 1.500,00 2 Hasta 1.500,00 2 D’1.500,01 a 3.000,00 4 De 1.500,01 a 3.000,00 4 De 3.000,01 a 4.500,00 6 De 3.000,01 a 4.500,00 6 De 4.500,01 a 6.000,00 8 De 4.500,01 a 6.000,00 8 De 6.000,01 a 12.000,00 10 De 6.000,01 a 12.000,00 10 De 12.000,01 a 24.000,00 14 De 12.000,01 a 24.000,00 14 De 24.000,01 a 36.000,00 18 De 24.000,01 a 36.000,00 18 De 36.000,01 a 48.000,00 22 De 36.000,01 a 48.000,00 22 De 48.000,01 a 60.000,00 26 De 48.000,01 a 60.000,00 26 De 60.000,01 a 72.000,00 30 De 60.000,01 a 72.000,00 30 De 72.000,01 a 84.000,00 34 De 72.000,01 a 84.000,00 34 De 84.000,01 a 96.000,00 36 De 84.000,01 a 96.000,00 36 De 96.000,01 a 108.000,00 38 De 96.000,01 a 108.000,00 38 De 108.000,01 a 120.000,00 40 De 108.000,01 a 120.000,00 40 De 120.000,01 a 132.000,00 42 De 120.000,01 a 132.000,00 42 De 132.000,01 a 144.000,00 50 De 132.000,01 a 144.000,00 50 De 144.000,01 a 156.000,00 60 De 144.000,01 a 156.000,00 60 De 156.000,01 a 168.000,00 70 De 156.000,01 a 168.000,00 70 De 168.000,01 a 180.000,00 80 De 168.000,01 a 180.000,00 80 De 180.000,01 a 192.000,00 90 De 180.000,01 a 192.000,00 90 Superior a 192.000,00 100 Superior a 192.000,00 100 4. Nombre de socis: Fins a 100 punts, segons la següent escala de 4. Número de socios: Hasta 100 puntos, según la siguiente escala valors: de valores:
 9. 9. Num. 6170 / 22.12.2009 46195 Nombre de socis Punts NÚMERO DE SOCIOS PUNTOS De 0 a 25 0 De 0 a 25 0 De 26 a 50 5 De 26 a 50 5 De 51 a 100 10 De 51 a 100 10 De 101 a 150 15 De 101 a 150 15 De 151 a 200 20 De 151 a 200 20 De 201 a 250 25 De 201 a 250 25 De 251 a 300 30 De 251 a 300 30 De 301 a 350 35 De 301 a 350 35 De 351 a 400 40 De 351 a 400 40 De 401 a 450 45 De 401 a 450 45 De 451 a 500 50 De 451 a 500 50 De 501 a 550 55 De 501 a 550 55 De 551 a 600 60 De 551 a 600 60 De 601 a 700 70 De 601 a 700 70 De 701 a 800 80 De 701 a 800 80 De 801 a 900 90 De 801 a 900 90 Superior a 1000 100 Superior a 1000 100 5. Incidència en captació de nous socis: 5. Incidencia en captación de nuevos socios: 1 punto por cada 1 punt per cada nou soci, fins a un màxim de 50 punts. nuevo socio, hasta un máximo de 50 puntos. 6. Antiguitat del centre: Es considerarà a este efecte l’any des del 6. Antigüedad del centro: Se considerará a tal efecto el año desde qual el centre desenrotlla les seues activitats de forma ininterrompuda. el cual el centro viene desarrollando sus actividades de forma ininte- rrumpida. Fins a 100 punts, segons la següent escala de valors: Hasta 100 puntos, según la siguiente escala de valores: Antiguitat del centre Punts ANTIGÜEDAD DEL CENTRO PUNTOS Menys de 2 anys 0 Menos de 2 años 0 De 2 a 4 anys 10 De 2 a 4 años 10 De 5 a 9 anys 20 De 5 a 9 años 20 De 10 a 19 anys 40 De 10 a 19 años 40 De 20 a 29 anys 60 De 20 a 29 años 60 De 30 a 49 anys 80 De 30 a 49 años 80 Mes de 49 anys 100 Mas de 49 años 100 Criteris específics: Criterios específicos: Gastos d’inversió (capítol VII): Gastos de inversión (Capítulo VII): 1. Efectes que la inversió proposada puga representar per a la 1. Efectos que la inversión propuesta pueda representar para la consolidació i millora de les condicions i el funcionament del Centre consolidación y mejora de las condiciones y el funcionamiento del Valencià en l’Exterior: Fins a 300 punts. Es valoraran prioritàriament Centro Valenciano en el Exterior: Hasta 300 puntos. Se valorarán les amortitzacions de capital corresponents a préstecs formalitzats per prioritariamente las amortizaciones de capital correspondientes a prés- a l’adquisició de seus socials de centres valencians en l’exterior amb tamos formalizados para la adquisición de sedes sociales de Centros anterioritat a la publicació oficial d’esta orde de convocatòria d’aju- Valencianos en el Exterior con anterioridad a la publicación oficial de des. la presente orden de convocatoria de ayudas. 2. Viabilitat de la inversió proposada: Fins a 100 punts. 2. Viabilidad de la inversión propuesta: Hasta 100 puntos. 3. Pressupost total de la inversió: Fins a 100 punts, segons la 3. Presupuesto total de la inversión: Hasta 100 puntos, según la següent escala de valors: siguiente escala de valores: Pressupost (en euros) Punts PRESUPUESTO (en Euros) PUNTOS Fins a 10.000,00 20 Hasta 10.000,00 20 De 10.000,01 a 20.000,00 30 De 10.000,01 a 20.000,00 30 De 20.000,01 a 30.000,00 40 De 20.000,01 a 30.000,00 40 De 30.000,01 a 40.000,00 50 De 30.000,01 a 40.000,00 50 De 40.000,01 a 50.000,00 60 De 40.000,01 a 50.000,00 60 De 50.000,01 a 60.000,00 70 De 50.000,01 a 60.000,00 70 De 60.000,01 a 70.000,00 80 De 60.000,01 a 70.000,00 80 De 70.000,01 a 80.000,00 90 De 70.000,01 a 80.000,00 90 De 80.000,01 d’ara en avant 100 De 80.000,01 en adelante 100 Se suma el total de punts de tots els centres i se li assigna un valor Se suma el total de puntos de todos los centros y se le asigna un a cada punt, que inicialment és d’X € per punt en el capítol IV, i d’X valor a cada punto, que inicialmente es de X € por punto en el capítulo € en el capítol VII, i es dividix l’import total de la línia pressupostària IV, y de X € en el capítulo VII, dividiendo el importe total de la línea
 10. 10. Num. 6170 / 22.12.2009 46196 pel nombre de punts. Eixe valor individual es multiplica pels punts de presupuestaria por el número de puntos. Ese valor individual se multi- cada centre i s’obté la subvenció concedida a cada un d’ells. plica por los puntos de cada centro y se obtiene la subvención conce- dida a cada uno de ellos. Si el càlcul dóna quantitats superiors a les sol·licitades per alguns Si el cálculo arroja cantidades superiores a las solicitadas por dels centres, les quantitats sobrants se sumen i tornen a repartir-se algunos de los centros, las cantidades sobrantes se suman y vuelven a entre els altres centres en proporció a la seua puntuació. repartirse entre los demás centros en proporción a su puntuación.

×