Entri
sense trucar
Entre
sin llamar
Quiénes somos
Siéntase como en casa
Adelante, por favor, entre. En Cleries nos gusta que nuestros clientes se sientan
como...
Gestión de comunidades
Estamos familiarizados con la gente
En Cleries administramos comunidades de propietarios desde una ...
Gestió de patrimonis
Els seus immobles a les millors mans
Deixi que ens encarreguem de tot, els seus béns estan en bones m...
Gestió de lloguers
Experts en la gestió de lloguers
A Cleries ens avalen els anys i el tracte diari amb molts propie-
tari...
Compra Venda
Existeix l’ocasió perfecta
És vital estar ben assessorat en tot moment. A Cleries acompa-
nyem al venedor i a...
Assegurances
Creiem en la previsió d’imprevistos
I el que semblava poc probable o impossible, a vegades succeeix. Asse-
gu...
Experts
en assessorament
Donem una solució integral a totes les necessitats del
client, per això oferim els següents asses...
Restem a la seva disposició
Administració
C/ Casp, 118 - 120, 4a planta • 08013 • Barcelona
Tel: 93 270 00 55 • Fax: 93 24...
C/ Casp, 118 - 120, 4a planta • 08013 • Barcelona
Tel: 93 270 00 55 • Fax: 93 244 83 58
finques@cleries.com
www.cleries.com
Serveis Cleries
Serveis Cleries
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Serveis Cleries

172 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Empresariales
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
172
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Serveis Cleries

 1. 1. Entri sense trucar Entre sin llamar
 2. 2. Quiénes somos Siéntase como en casa Adelante, por favor, entre. En Cleries nos gusta que nuestros clientes se sientan como en casa. Así es como trabajamos. Porque nuestra filosofía se fundamenta en la atención personalizada y la franqueza. Esta es la razón por la cual somos un referente en el sector de servicios inmobiliarios. ¿Y cuáles son nuestros secretos? Confianza y transparencia Tenemos un modelo de gestión basado en la transparencia y el trato cercano. Innovación y mejora Formamos parte de varias asociaciones de profesionales. Esto, nos hace estar en contacto permanente con las nuevas necesidades del mercado. Profesionalidad Gracias a nuestra política de formación continuada podemos dar respuestas eficientes a las nuevas necesidades del cliente. Calidad El seguimiento de las más altas normas de calidad y de mejora continua es la base de nuestro cometido con nuestra exigencia de superación. Eficiencia Hacerlo bien y rápido. Este es nuestro compromiso y los clientes nos lo agra- decen. Qui som Senti’s com a casa Endavant, si us plau, entri. A Cleries ens agrada que els nostres clients se sentin com a casa. Així som i així treballem. Perquè la nostra filosofia es fonamenta en l’atenció personalitzada i la franquesa. Aquesta és la raó per la qual som un referent en el sector dels serveis immobiliaris. I quins són els nostres secrets? Confiança i transparència Tenim un model de gestió basat en la transparència i el tracte proper. Innovació i millora Formem part de diverses associacions de professionals. Això, ens fa estar en contacte permanent amb les noves necessitats del mercat. Professionalitat Gràcies a la nostra política de formació continuada podem donar respostes eficients a les noves necessitats del client. Qualitat El seguiment de les més altes normes de qualitat i de millora contínua és la base del nostre comès amb la nostra exigència de superació. Eficiència Fer-ho bé i ràpid. Aquest és el nostre compromís i els clients ens ho agraeixen.
 3. 3. Gestión de comunidades Estamos familiarizados con la gente En Cleries administramos comunidades de propietarios desde una pers- pectiva muy amplia, lo que permite ocuparnos de todos los asuntos y garantizarle un óptimo funcionamiento de su inmueble. Un gran número de profesionales altamente cualificados velan por la tranquilidad de nuestros clientes. Como un valor añadido a las gestiones habituales de cualquier administración, ofrecemos como elementos dife- renciadores: • Servicios de mantenimiento preventivos. • Servicio exclusivo de Atención de Urgencias las 24 horas del día, 365 días al año. • Administración on-line para realizar consultas y gestiones sobre su comunidad, en cualquier momento y a cualquier hora. En Cleries ponemos a su disposición amplias y modernas salas de juntas con capacidad para más de 40 personas, ubicadas en nuestras propias oficinas, para celebrar de manera cómoda y satisfactoria las reuniones de propietarios. Gestió de comunitats Estem familiaritzats amb la gent ACleriesadministremcomunitatsdepropietarisdesd’unaperspectivamolt àmplia, el que ens permet ocupar-nos de tots els assumptes i garantir-li un òptim funcionament del seu immoble. Un gran nombre de professionals altament qualificats vetllen per la tranquil·litat dels nostres clients. Com a valor afegit a les gestions habi- tuals de qualsevol administració, oferim com elements diferenciadors: • Serveis de manteniment preventius. • Servei exclusiu d’Atenció d’Urgències les 24 hores del dia, 365 dies a l’any. • Administració on-line per realitzar consultes i gestions sobre la seva comunitat, en qualsevol moment i a qualsevol hora. A Cleries posem a la seva disposició àmplies i modernes sales de juntes amb capacitat per a més de 40 persones, ubicades a les nostres pròpies oficines, per celebrar de manera còmoda i satisfactòria les reunions de propietaris.
 4. 4. Gestió de patrimonis Els seus immobles a les millors mans Deixi que ens encarreguem de tot, els seus béns estan en bones mans. La gestió de patrimonis s’ha convertit, durant la nostra trajectòria com a profes- sionals, en una de les àrees d’especialització de l’empresa. ACleriescuidem,mantenimirendibilitzemelspatrimonisdelsnostresclients a fi de garantir la seva tranquil·litat, fent servir les eines més adequades per a cada ocasió: • Utilitzem les noves tecnologies per mantenir un control permanent, per part dels propietaris, de l’estat dels seus patrimonis. • Realitzem anàlisi i estudis sobre rendiments i rendibilitats. • Estudiemlestendènciesdelsvalorsdelmercatipresentemdetalladesles anàlisis de la situació. • Oferim una àmplia varietat d’assegurances per als patrimonis i rendes dels clients. • El nostre departament de Gestió d’Instal·lacions i d’Edificis, li recoma- narà les millors opcions per a les adequacions que necessitin els seus immobles. Gestión de patrimonios Sus inmuebles en las mejores manos Deje que nos encarguemos de todo, sus bienes están en buenas manos. La gestión de patrimonios se ha convertido, durante nuestra trayectoria como profesionales, en una de las áreas de especialización de la empresa. En Cleries cuidamos, mantenemos y rentabilizamos los patrimonios de nues- tros clientes a fin de garantizar su tranquilidad, haciendo servir las herra- mientas más adecuadas para cada ocasión: • Utilizamos nuevas tecnologías para mantener un control permanente, por parte de los propietarios, del estado de sus patrimonios. • Realizamos análisis y estudios sobre rendimientos y rentabilidades. • Estudiamos las tendencias de los valores del mercado y presentamos detallados análisis de la situación. • Ofrecemos una amplia variedad de seguros para los patrimonios y ren- tas de los clientes. • Nuestro departamento de Gestión de Instalaciones y de Edificios, le re- comendará las mejores opciones para las adecuaciones que necesiten sus inmuebles.
 5. 5. Gestió de lloguers Experts en la gestió de lloguers A Cleries ens avalen els anys i el tracte diari amb molts propie- taris i arrendataris. I per aconseguir una eficaç gestió dels seus lloguers: • Revisem i realitzem una posada a punt per a la seva comer- cialització. • Verifiquem la solvència dels futurs arrendataris. • Oferim assessorament jurídic i redactem els contractes d’arrendament. • Confeccionem estudis i actualitzacions de la renda. •Ensocupemdequalsevolincidènciaquesorgeixial’immoble. La nostra eficaç gestió dels lloguers, combinada amb l’activitat de l’àrea comercial, incrementa de forma considerable la quan- titat i qualitat de la nostra selecció de demandants d’actius im- mobiliaris. La pertinença a diverses xarxes immobiliàries ens permeten compartirmésde6000productesimmobiliaris,fetquefacilitarà la seva venda i/o lloguer. Gestión de alquileres Expertos en la gestión de alquileres En Cleries nos avalan los años y el trato diario con muchos propie- tarios y arrendatarios. Y para conseguir una eficaz gestión de sus alquileres: • Revisamos y realizamos una puesta a punto para su comer- cialización. • Verificamos la solvencia de los futuros arrendatarios. • Ofrecemos asesoramiento jurídico y redactamos los contratos de arrendamiento. • Confeccionamos estudios y actualizaciones de la renta. •Nosocupamosdecualquierincidenciaquesurjaenelinmueble. Nuestra eficaz gestión de los alquileres, combinada con la actividad del área comercial, incrementa de forma considerable la cantidad y calidad de nuestra selección de demandantes de activos inmobi- liarios. La pertenencia a diversas redes inmobiliarias nos permiten com- partir más de 6000 productos inmobiliarios, hecho que facilitará su venta y/o alquiler.
 6. 6. Compra Venda Existeix l’ocasió perfecta És vital estar ben assessorat en tot moment. A Cleries acompa- nyem al venedor i al comprador durant tot el procés de la trans- acció. Ens ocupem de totes les gestions de pre i postvenda per oferir una atenció més personalitzada. Les nostres garanties: • API: Som Agents Col·legiats de la Propietat Inmobiliària. • XARXES IMMOBILIÀRIES: Ser membre d’aquestes associa- cions ens permet oferir un ventall més extens d’immobles i una major difusió del seu producte al venedor. • Realitzem la taxació actualitzada del seu patrimoni immo- biliari. •Serveipostvendadelesoperacionsimmobiliàriesgestionades. Compra Venta Existe la ocasión perfecta Esvitalestarbienasesoradoentodomomento.EnCleriesacom- pañamos al vendedor y al comprador durante todo el proceso de la transacción. Nos ocupamos de todas las gestiones de pre y posventa para ofrecer una atención más personalizada. Nuestras garantías: • API: Somos Agentes Colegiados de la Propiedad Inmobiliaria. • REDES INMOBILIARIAS: Ser miembro de estas asociaciones nos permite ofrecer un abanico más extenso de inmuebles y una mayor difusión de su producto al vendedor. • Realizamos la tasación actualizada de su patrimonio inmo- biliario. • Servicio posventa de las operaciones inmobiliarias gestiona- das.
 7. 7. Assegurances Creiem en la previsió d’imprevistos I el que semblava poc probable o impossible, a vegades succeeix. Asse- gurar el patrimoni i les propietats dels nostres clients és un dels eixos estratègics de la nostra empresa. Per a la seva tranquil·litat i la nostra. ACleries,estudiemcadacasambdetenimentperoferir-lisemprelamillor relació condicions-preu, amb totes les opcions perquè l’elecció sigui la més adequada. La nostra àmplia gamma d’assegurances comprèn prin- cipalment les següents modalitats: • Assegurances integrals per a la comunitat de propietaris. • Assegurances de la llar: contingut, continent i responsabilitat civil. • Assegurances de comerços: contingut, continent i responsabilitat civil. • Assegurances d’impagaments de lloguers. • Assegurances de defensa jurídica per als nostres clients. Seguros Creemos en la previsión de imprevistos Y lo que parecía poco probable o imposible, a veces sucede. Asegurar el patrimonio y las propiedades de nuestros clientes es uno de los ejes estra- tégicos de nuestra empresa. Para su tranquilidad y la nuestra. EnCleries,estudiamoscadacasocondetenimientoparaofrecerlesiempre la mejor relación condiciones-precio, con todas las opciones para que la elección sea la más adecuada. Nuestra amplia gama de seguros compren- de principalmente las siguientes modalidades: • Seguros integrales para la comunidad de propietarios. • Seguros de hogar: contenido, continente y responsabilidad civil. • Seguros de comercios: contenido, continente y responsabilidad civil. • Seguros de impagos de alquileres. • Seguros de defensa jurídica para nuestros clientes.
 8. 8. Experts en assessorament Donem una solució integral a totes les necessitats del client, per això oferim els següents assessoraments: Facility - Management Des de la nostra àrea de Gestió d’Instal·lacions busquem semprelamilloropcióperalesadequacionsquenecessitin els seus immobles i als millors preus, assessorant-li com treure el màxim rendiment a les seves inversions. Assessoria jurídica i fiscal Quines són les meves obligacions fiscals i tributàries? Què fer quan hereto un immoble? Estic obligat a constituir una Societat o Comunitat de Béns? Necessito presentar una reclamació? Cada cop hi ha més complexitat legislativa. Despreocupis de totes les gestions fiscals, laborals i jurídiques, nosaltres ens n’ocupem. Expertos en asesoramiento Damos una solución integral a todas las necesidades del cliente, por eso ofrecemos los siguientes asesoramientos: Facility - Management Desde nuestra área de Gestión de Instalaciones buscamos siempre la mejor opción para las adecuaciones que nece- sitensusinmueblesyalosmejoresprecios,asesonrándole sobrecómosacarelmáximorendimientoasusinversiones. Asesoría jurídica y fiscal ¿Cuálessonmisobligacionesfiscalesytributarias? ¿Qué hacer cuando heredo un inmueble? ¿Estoy obligado a constituir una Sociedad o Comunidad de Bienes? ¿Nece- sito presentar una reclamación? Cadavezhaymáscomplejidadlegislativa.Despreocúpese detodaslasgestionesfiscales,laboralesyjurídicas,noso- tros nos ocupamos.
 9. 9. Restem a la seva disposició Administració C/ Casp, 118 - 120, 4a planta • 08013 • Barcelona Tel: 93 270 00 55 • Fax: 93 244 83 58 e-mail: finques@cleries.com www.cleries.com Horari: matins de dilluns a divendres de 10h a 13h tardes de dilluns a dijous de 16h a 19h Comercial C/ Casp, 118-120, baixos • 08013 • Barcelona Tel. 93 270 00 57•Fax 93 244 83 58 e-mail: comercial@cleries.com www.cleries.com Horari: de dilluns a dijous de 10h a 14h i de 16h a 19h divendres de 10h a 14h i de 15h a 18h Contacte Estamos a su disposición Administración C/ Casp, 118-120, 4ª planta • 08013 • Barcelona Tel. 93 270 00 55 • Fax: 93 244 83 58 e-mail: finques@cleries.com www.cleries.com Horario: mañanas de lunes a viernes de 10h a 13h tardes de lunes a jueves de 16h a 19h Comercial C/ Casp, 118-120, bajos • 08013 • Barcelona Tel. 93 270 00 57 • Fax 93 244 83 58 e-mail: comercial@cleries.com www.cleries.com Horario: de lunes a jueves de 10h a 14h y de 16h a 19h viernes de 10h a 14h y de 15h a 18h Contacto
 10. 10. C/ Casp, 118 - 120, 4a planta • 08013 • Barcelona Tel: 93 270 00 55 • Fax: 93 244 83 58 finques@cleries.com www.cleries.com

×