Rematando A E.S.O. 2009 3

511 visualizaciones

Publicado el

Probando

Publicado en: Educación, Tecnología
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
511
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Rematando A E.S.O. 2009 3

 1. 1. O Novo Bacharelato <ul><li>Ten carácter voluntario. </li></ul><ul><li>Permanencia máxima: 4 anos </li></ul><ul><li>Titulación: Bacharel </li></ul><ul><li>O título permite o acceso a: </li></ul><ul><ul><li>Probas de Acceso á Universidade (PAAU) </li></ul></ul><ul><ul><li>Un Ciclo Formativo de Grao Superior </li></ul></ul>
 2. 2. Promoción / Repetición de curso <ul><li>Promocionarán de 1º a 2º: </li></ul><ul><ul><li>Con todas as materias aprobadas </li></ul></ul><ul><ul><li>Con 1-2 materias suspensas. </li></ul></ul><ul><li>Repetirase curso: </li></ul><ul><ul><li>Con 3 ou máis materias suspensas </li></ul></ul>
 3. 3. Modalidades de Bacharelato <ul><li>Ciencias e Tecnoloxía </li></ul><ul><li>Humanidades e Ciencias Sociais </li></ul><ul><li>Artes </li></ul>
 4. 4. Tipos de materias que se cursan <ul><li>Materias comúns a tódalas modalidades. </li></ul><ul><ul><li>Sete en 1º curso. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cinco en 2º curso. </li></ul></ul><ul><li>Materias propias de cada modalidad. </li></ul><ul><ul><li>Tres en cada curso </li></ul></ul><ul><li>Materias optativas. </li></ul><ul><ul><li>Unha en primeiro </li></ul></ul><ul><ul><li>Unha en segundo </li></ul></ul>
 5. 5. Materias comúns Ciencias para o mundo contemporáneo (3) Lingua Galega e Literatura I (3) Lingua Castelá e Literatura I (3) Lingua Estranxeira I (3) Filosofía e Cidadanía (2) Educación Física (1) Relixión / Alternativa (1) Lingua Galega e Literatura II (3) Lingua Castelá e Literatura II (3) Lingua Estranxeira II (3) Historia (3) Filosofía II (3) Relixión (3) 1º 2º
 6. 6. Materias Propias: Ciencias e Tecnoloxía <ul><li>Matemáticas I </li></ul><ul><li>Física e Química </li></ul><ul><li>Bioloxía e Xeoloxía </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico I </li></ul><ul><li>Tecnoloxía Industrial I </li></ul>1º <ul><li>Matemáticas II </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico II </li></ul><ul><li>Tecnoloxía Industrial II </li></ul><ul><li>Ciencias da Terra e Medioambientais </li></ul><ul><li>Electrotecnia </li></ul>2º
 7. 7. Materias Propias: Humanidades e CC.SS <ul><li>Historia do Mundo Contemporáneo </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Latín I </li></ul><ul><li>Grego I </li></ul><ul><li>Matemáticas aplicadas ás CC.SS. </li></ul>1º <ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Economía da Empresa </li></ul><ul><li>Grego II </li></ul><ul><li>Latín II </li></ul><ul><li>Matemáticas aplicadas ás CC.SS. II </li></ul><ul><li>Literatura Universal </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul>2º
 8. 8. Materias Propias: Artes Artes escénicas, música e danza Artes plásticas, deseño e imaxe <ul><li>Historia da música e da danza </li></ul><ul><li>Artes escénicas </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>Analise musical II </li></ul><ul><li>Técnicas de expresión gráfico – plástica </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Deseño </li></ul><ul><li>Debuxo artístico II </li></ul><ul><li>Debuxo técnico II </li></ul>2º <ul><li>Cultura audiovisual </li></ul><ul><li>Análise muscial I </li></ul><ul><li>Anatomía aplicada </li></ul><ul><li>Linguaxe e práctica musical </li></ul><ul><li>Cultura audiovisual </li></ul><ul><li>Debuxo artístico I </li></ul><ul><li>Debuxo técnico I </li></ul><ul><li>Volume </li></ul>1º
 9. 9. Optativas Tamén se poderá cursar como optativa calquera materia de modalidade das que se impartan no centro <ul><li>Ética e Filosofía do Dereito </li></ul><ul><li>Métodos Estatísticos e Numéricos </li></ul><ul><li>Xeografía e Historia de Galicia </li></ul><ul><li>Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía </li></ul><ul><li>Segunda Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Literatura Galega do Século XX e da Actualidade </li></ul>2º <ul><li>Ántropoloxía </li></ul><ul><li>Literaturas Hispánicas </li></ul><ul><li>Segunda Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Tecnoloxía da Información e da Comunicación </li></ul>1º
 10. 10. Resumo 1º curso <ul><li>Tecnoloxías da Información e da Comunicación. </li></ul><ul><li>Litgeraturas Hispánicas </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Segunda Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Música </li></ul>OPTATIVAS <ul><li>Hª do Mundo Contemporáneo </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Grego I </li></ul><ul><li>Latín I </li></ul><ul><li>Matemáticas aplicadas ás CCSS I </li></ul><ul><li>Matemáticas I </li></ul><ul><li>Bioloxía e Xeoloxía </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico I </li></ul><ul><li>Física e Química </li></ul><ul><li>Tecnoloxía Industrial I </li></ul>DE MODALIDADE <ul><li>L. Castelá e Literatura I </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira I </li></ul><ul><li>Educación física </li></ul><ul><li>Relixión </li></ul><ul><li>Ciencias para o Mundo Contemporáneo </li></ul><ul><li>Filosofía e Cidadanía </li></ul><ul><li>L. Galega e Literatura I </li></ul>COMÚNS HUMANIDADES E CC SOCIAIS CIENCIAS E TECNOLOXÍA MATERIAS
 11. 11. Resumo 2º curso <ul><li>Xeografía e Hª de Galicia . </li></ul><ul><li>Filosofía da Ciencia e Tecnoloxía </li></ul><ul><li>Literatura Galega do Século XX e da Actualidade </li></ul><ul><li>Ética e Filosofía do Dereito </li></ul><ul><li>Segunda Lingua Estranxeira </li></ul><ul><li>Métodos Estat. e Numéricos </li></ul>OPTATIVAS <ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Economía da Empresa </li></ul><ul><li>Grego II </li></ul><ul><li>Latín II </li></ul><ul><li>Matemáticas aplicadas ás CCSS II </li></ul><ul><li>Literatura Universal </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Matemáticas II </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico II </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Tecnoloxía Industrial II </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Ciencas da Terra e Medioam. </li></ul><ul><li>Electrotecnia </li></ul>MODALIDADE <ul><li>Historia da Filosofía </li></ul><ul><li>L. Galega e Literatura II </li></ul><ul><li>Relixión </li></ul><ul><li>Historia de España </li></ul><ul><li>L. Castelá e Literatura II </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira II </li></ul>COMÚNS HUMANIDADES E CC SOCIAIS CIENCIAS E TECNOLOXÍA MATERIAS
 12. 12. CONFIGURACIÓN <ul><li>Os alumnos cursarán ó longo do Bacharelato </li></ul><ul><ul><li>Todas as materias comúns </li></ul></ul><ul><ul><li>Seis materias de modalidade </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tres en cada curso </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poden coller as 6 da súa modalidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ou 5 da súa modalidade e 1 doutra modalidade </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Matemáticas é obrigatoria na súa modalidade en 1º e 2º. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Historia do mundo contemporáneo é obrigatoria na súa modalidade en 1º. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Xeografía é obrigatoria na súa modalidade en 2º </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Dúas materias optativas, unha en cada curso. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poderán coller como optativa ademáis das propiamente optativas, unha de modalidade. </li></ul></ul>
 13. 13. A Formación Profesional Específica <ul><li>Comprende un conxunto de ciclos formatiovos organizados en módulos profesionais. </li></ul><ul><li>Existen ciclos de dous niveis diferentes: </li></ul><ul><ul><li>De Grao Medio </li></ul></ul><ul><ul><li>De Grao Superior </li></ul></ul><ul><li>A súa finalidade é: </li></ul><ul><ul><li>Preparar ós alumnos para a actividade nun campo profesional. </li></ul></ul>
 14. 14. ¿Que ciclos formativos hai? <ul><li>Existen 22 familias diferentes de Ciclos Formativos que cubren todos os campos profesionais. </li></ul><ul><li>En todas elas hai varios ciclos de Grao Medio e Grao Superior. </li></ul>
 15. 15. O Acceso ós Ciclos de Grao Medio <ul><li>Existen dúas posibilidades de acceso: </li></ul><ul><ul><li>Acceso directo </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>O título de GES permite o acceso directo </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Acceso mediante proba para alumnos que teñan cumplidos os 17 anos </li></ul></ul>
 16. 16. Duración e Titulación <ul><li>Os ciclos teñen unha duración que oscila entre as 1300 e as 2000 horas de formación </li></ul><ul><li>Poden distribuirse en 1 ou 2 cursos escolares. </li></ul><ul><li>A formación desenvólvese no centro educativo e nun centro de traballo. </li></ul><ul><li>Ó final obteñen o título de TÉCNICO. </li></ul>
 17. 17. ¿Que Ciclos Formativos de Grao Medio se imparten neste centro? <ul><li>Xestión Administrativa </li></ul><ul><ul><li>1.400 horas. </li></ul></ul><ul><ul><li>1 curso académico </li></ul></ul><ul><li>Equipos Electrónicos de Consumo </li></ul><ul><ul><li>2.000 horas </li></ul></ul><ul><ul><li>2 cursos académicos </li></ul></ul>
 18. 18. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Comercio: </li></ul><ul><ul><li>IES Rodolfo Ucha (Ferrol) </li></ul></ul><ul><ul><li>IES Punta Candieira (Cedeira) </li></ul></ul><ul><li>Equipos e Instalacións Electrotecnicas </li></ul><ul><ul><li>IES Marqués de Suanzes (Ferrol) </li></ul></ul><ul><ul><li>IES Punta Candieira (Cedeira) </li></ul></ul><ul><li>Instalacións e mantemento electromecánico de maquinaria e conducción de liñas </li></ul><ul><ul><li>IES de Fene </li></ul></ul><ul><ul><li>IES Punta Candieira (Cedeira) </li></ul></ul>
 19. 19. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Electromecánica de Vehículos </li></ul><ul><ul><li>IES Marqués de Suanzes (Ferrol) </li></ul></ul><ul><ul><li>IES de Fene </li></ul></ul><ul><ul><li>IES Castro da Uz (As Pontes) </li></ul></ul><ul><li>Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización e producción de calor </li></ul><ul><ul><li>IES de Fene </li></ul></ul>
 20. 20. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Soldadura e Caldeirería </li></ul><ul><ul><li>IES de Fene </li></ul></ul><ul><ul><li>IES Marqués de Suanzes (Ferrol) </li></ul></ul><ul><li>Estética persoal e decorativa </li></ul><ul><ul><li>IES Carballo Calero (Ferrol) </li></ul></ul><ul><li>Perruquería </li></ul><ul><ul><li>IES Carballo Calero (Ferrol) </li></ul></ul><ul><li>Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións de buque </li></ul><ul><ul><li>Escola Oficial Náutico - Pesquera </li></ul></ul>
 21. 21. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Mecanizado </li></ul><ul><li>Fabricación á medida e instalación de carpintería e moble </li></ul><ul><li>Carrozaría </li></ul><ul><ul><li>IES Marqués de Suanzes (Ferrol) </li></ul></ul>
 22. 22. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Explotación de Sistemas Informáticos </li></ul><ul><ul><li>IES Rodolfo Ucha (Ferrol) </li></ul></ul><ul><li>Laboratorio </li></ul><ul><ul><li>IES Concepción Arenal (Ferrol) </li></ul></ul><ul><li>Laboratorio de imaxe </li></ul><ul><ul><li>IES Saturnino Montojo (Ferrol) </li></ul></ul>
 23. 23. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Preimpresión en Artes Gráficas </li></ul><ul><li>Impresión en Artes Gráficas </li></ul><ul><li>Coidados auxiliares de Enfermería </li></ul><ul><li>Farmacia. </li></ul><ul><ul><li>IES Leixa (Ferrol) </li></ul></ul>
 24. 24. Que ciclos se poden estudiar en Ferrolterra? <ul><li>Cociña </li></ul><ul><li>Pastelería e panadería </li></ul><ul><li>Servicios de restaurante e bar </li></ul><ul><ul><li>IES Fraga do Eume (Pontedeume) </li></ul></ul>

×