EELL 
PPRREERRRREENNAACCIIMMIIEENN 
SS.. XXVV:: ééppooccTTaa ddOOee ttrraannssiicciióónn
CCOONNTTEEXXTTOO 
 LLooss ssíínnttoommaass ddee ccrriissiiss ddee llaa ssoocciieeddaadd 
mmeeddiieevvaall vviissiibbllees...
 Mejoran los mmeeddiiooss ddee ttrraannssppoorrttee yy,, ccoonn 
eelllloo,, llaa ccoommuunniiccaacciióónn eennttrree ddii...
MMEENNTTAALLIIDDAADD 
 Se descubre la AAnnttiiggüüeeddaadd cclláássiiccaa aa 
ttrraavvééss ddee llooss hhuummaanniissttaa...
 SSee pprroodduuccee uunnaa ccrriissiiss ddee vvaalloorreess 
ttrraaddiicciioonnaalleess:: eell hhoommbbrree ttoommaa cco...
 EEssttee ccaammbbiioo ddee mmeennttaalliiddaadd nnoo ssee 
ccoonnssoolliiddaa hhaassttaa eell RReennaacciimmiieennttoo,,...
LLIITTEERRAATTUURRAA 
 PPooeessííaa nnaarrrraattiivvaa ppooppuullaarr:: eell 
RRoommaanncceerroo vviieejjoo 
 PPooeessíí...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

EL PRERRENACIMIENTO

137 visualizaciones

Publicado el

Literature

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
137
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

EL PRERRENACIMIENTO

  1. 1. EELL PPRREERRRREENNAACCIIMMIIEENN SS.. XXVV:: ééppooccTTaa ddOOee ttrraannssiicciióónn
  2. 2. CCOONNTTEEXXTTOO  LLooss ssíínnttoommaass ddee ccrriissiiss ddee llaa ssoocciieeddaadd mmeeddiieevvaall vviissiibblleess yyaa eenn eell ss.. XXIIVV ssee aacceennttúúaann eenn eell ss.. XXVV..  SSee pprroodduucceenn rreevvuueellttaass aannttiisseeññoorriiaalleess ((ppoorr llaass ppééssiimmaass ccoonnddiicciioonneess ddee vviiddaa ddee llooss ccaammppeessiinnooss)) yy llaass tteennssiioonneess eennttrree llaass ttrreess ccoommuunniiddaaddeess ééttnniiccoo--rreelliiggiioossaass ssee aagguuddiizzaann..
  3. 3.  Mejoran los mmeeddiiooss ddee ttrraannssppoorrttee yy,, ccoonn eelllloo,, llaa ccoommuunniiccaacciióónn eennttrree ddiiffeerreenntteess ppuueebbllooss..  EEll aauuggee ddee llaass cciiuuddaaddeess ((bbuurrggooss)) yy llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaa bbuurrgguueessííaa hhaacceenn qquuee eell hhoommbbrree ssee vvaallggaa ppoorr ssuu ccaappaacciiddaadd ((iinntteelliiggeenncciiaa yy aappttiittuuddeess)) yy nnoo ddee ssuu ccoonnddiicciióónn ffaammiilliiaarr..
  4. 4. MMEENNTTAALLIIDDAADD  Se descubre la AAnnttiiggüüeeddaadd cclláássiiccaa aa ttrraavvééss ddee llooss hhuummaanniissttaass iittaalliiaannooss DDaannttee,, PPeettrraarrccaa yy BBooccccaacccciioo.. LLaass iiddeeaass ttiieenneenn uunnaa ggrraann ddiiffuussiióónn ggrraacciiaass aa llaa iimmpprreennttaa ((GGuutteennbbeerrgg))..  EEll ppeennssaammiieennttoo hhuummaanniissttaa rreemmoovviióó llaass bbaasseess ddee llaa IIgglleessiiaa,, ddeesseeaabbaann uunnaa rreeffoorrmmaa rreelliiggiioossaa ppoorrqquuee ccrriittiiccaabbaann llaa rriiqquueezzaa yy eell lluujjoo ddeell cclleerroo yy llaa vveennttaa ddee iinndduullggeenncciiaass
  5. 5.  SSee pprroodduuccee uunnaa ccrriissiiss ddee vvaalloorreess ttrraaddiicciioonnaalleess:: eell hhoommbbrree ttoommaa ccoonncciieenncciiaa ddee ssuu iinnddiivviidduuaalliiddaadd ((ccoonncceeppcciióónn aannttrrooppooccéénnttrriiccaa)) yy ddaa iimmppoorrttaanncciiaa aa ttooddoo lloo rreellaacciioonnaaddoo ccoonn ééll ((eessppíírriittuu ppaaggaannoo yy mmaatteerriiaalliissttaa)).. ““EEll hhoommbbrree eess llaa mmeeddiiddaa ddee ttooddaass llaass ccoossaass””
  6. 6.  EEssttee ccaammbbiioo ddee mmeennttaalliiddaadd nnoo ssee ccoonnssoolliiddaa hhaassttaa eell RReennaacciimmiieennttoo,, ccoonnvviivviieennddoo eenn eessttaa ééppooccaa uunn sseennttiiddoo vviittaalliissttaa ddee llaa vviiddaa ccoonn llaa mmeennttaalliiddaadd rreelliiggiioossaa:: eess uunn mmuunnddoo ddee ccoonnttrraasstteess..
  7. 7. LLIITTEERRAATTUURRAA  PPooeessííaa nnaarrrraattiivvaa ppooppuullaarr:: eell RRoommaanncceerroo vviieejjoo  PPooeessííaa llíírriiccaa ccuullttaa:: eell CCaanncciioonneerroo ((eell MMaarrqquuééss ddee SSaannttiillllaannaa yy JJ.. MMaannrriiqquuee))  PPrroossaa:: nnoovveellaa ddee aavveennttuurraass,, nnoovveellaa hhiissttóórriiccaa yy nnoovveellaa sseennttiimmeennttaall ((CCáárrcceell ddee aammoorr))  TTeeaattrroo ccoorrtteessaannoo:: JJuuaann ddeell EEnncciinnaa,, TToorrrreess NNaahhaarrrroo,, LLuuccaass FFddeezz..,, GGiill VViicceennttee..  LLaa CCeelleessttiinnaa

×