CCAANNTTAARR DDEE MMIIOO CCIIDD 
LLaa ééppiiccaa ddeell MMeesstteerr ddee JJuuggllaarrííaa
RRAASSGGOOSS GGEENNEERRAALLEESS 
 EEss uunn ccaannttaarr ddee ggeessttaa.. 
 EErraa rreecciittaaddoo ppoorr llooss jjuug...
AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL PPOOEEMMAA DDEE MMIIOO 
CCIIDD 
 FFeecchhaa ddee ccoommppoossiicciióónn:: ssee 
ccrreeee qquuee s...
 TTeemmaa:: ppéérrddiiddaa yy rreeccuuppeerraacciióónn ddee llaa hhoonnrraa 
ddeell CCiidd.. 
 PPrroottaaggoonniissttaa:...
 EEssttrruuccttuurraa:: SSee hhaann ppeerrddiiddoo llaa pprriimmeerraa 
hhoojjaa ddeell oorriiggiinnaall yy oottrraass dd...
 EEssttrruuccttuurraa:: SSee hhaann ppeerrddiiddoo llaa pprriimmeerraa 
hhoojjaa ddeell oorriiggiinnaall yy oottrraass dd...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

POEMA DE MIO CID

228 visualizaciones

Publicado el

Cantar de Mio Cid

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
228
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
4
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

POEMA DE MIO CID

  1. 1. CCAANNTTAARR DDEE MMIIOO CCIIDD LLaa ééppiiccaa ddeell MMeesstteerr ddee JJuuggllaarrííaa
  2. 2. RRAASSGGOOSS GGEENNEERRAALLEESS  EEss uunn ccaannttaarr ddee ggeessttaa..  EErraa rreecciittaaddoo ppoorr llooss jjuuggaarreess –– hhoommbbrreess eessppeeccttááccuulloo –– qquuee,, aa ccaammbbiioo ddee ddiinneerroo oo ccoommiiddaa,, ddiivviieerrttee aa llooss aallddeeaannooss yy lleess iinnffoorrmmaa ddee aaccoonntteecciimmiieennttooss rreelleevvaanntteess..  EEll CCMMCC eess eell ccaannttaarr ddee ggeessttaa mmááss aannttiigguuoo qquuee ssee ccoonnsseerrvvaa ((ss.. XXIIII))..
  3. 3. AANNÁÁLLIISSIISS DDEELL PPOOEEMMAA DDEE MMIIOO CCIIDD  FFeecchhaa ddee ccoommppoossiicciióónn:: ssee ccrreeee qquuee ssee ccoommppuussoo eenn eell ss.. XXIIII,, ppeerroo eell mmaannuussccrriittoo ccoonnsseerrvvaaddoo ddaattaa ddeell ss.. XXIIVV..  AAuuttoorrííaa:: ssee ddeessccoonnooccee eell aauuttoorr oo aauuttoorreess ddeell ppooeemmaa.. EEll tteexxttoo ccoonnsseerrvvaaddoo vviieennee ffiirrmmaaddoo ppoorr eell ccooppiissttaa PPeerr AAbbaatt ((11220077 oo 11330077)).. Quien escrivió este libro de Dios paraíso, amen Per Abbat le escrivió en el mes de mayo en era de mil e. CC XLV años
  4. 4.  TTeemmaa:: ppéérrddiiddaa yy rreeccuuppeerraacciióónn ddee llaa hhoonnrraa ddeell CCiidd..  PPrroottaaggoonniissttaa:: RRooddrriiggoo DDííaazz ddee VViivvaarr,, ccaabbaalllleerroo ccaasstteellllaannoo,, hhéérrooee ddee llaa RReeccoonnqquuiissttaa ((vvaalloorreess:: lleeaall aall rreeyy,, rreelliiggiioossoo,, bbuueenn ppaaddrree yy eessppoossoo,, ggeenneerroossoo,, vvaalliieennttee....))
  5. 5.  EEssttrruuccttuurraa:: SSee hhaann ppeerrddiiddoo llaa pprriimmeerraa hhoojjaa ddeell oorriiggiinnaall yy oottrraass ddooss eenn eell iinntteerriioorr ddeell ccóóddiiccee.. LLooss eessttuuddiioossooss lloo ddiivviiddiieerroonn eenn 33 ppaarrtteess:: CCaannttaarr ddeell ddeessttiieerrrroo //CCaannttaarr ddee llaass bbooddaass // CCaannttaarr ddee aa aaffrreennttaa ddee CCoorrppeess..  MMééttrriiccaa:: iirrrreegguullaarr,, ttiirraaddaa ddee 33773355 vveerrssooss ddee rriimmaa aassoonnaannttee..  LLeenngguuaajjee:: eessttiilloo rreeaalliissttaa,, vveerroossíímmiill.. UUssoo ddee rreeccuurrssooss ddee llaa lleenngguuaa hhaabbllaaddaa ((eeppíítteettooss,, rreeppeettiicciioonneess,, bbiimmeemmbbrraacciioonneess,, vvooccaattiivvooss,, vveerrbbooss eenn 22ª ppeerrssoonnaa ddeell pplluurraall,, lliibbeerrttaadd eenn llooss ttiieemmppooss))
  6. 6.  EEssttrruuccttuurraa:: SSee hhaann ppeerrddiiddoo llaa pprriimmeerraa hhoojjaa ddeell oorriiggiinnaall yy oottrraass ddooss eenn eell iinntteerriioorr ddeell ccóóddiiccee.. LLooss eessttuuddiioossooss lloo ddiivviiddiieerroonn eenn 33 ppaarrtteess:: CCaannttaarr ddeell ddeessttiieerrrroo //CCaannttaarr ddee llaass bbooddaass // CCaannttaarr ddee aa aaffrreennttaa ddee CCoorrppeess..  MMééttrriiccaa:: iirrrreegguullaarr,, ttiirraaddaa ddee 33773355 vveerrssooss ddee rriimmaa aassoonnaannttee..  LLeenngguuaajjee:: eessttiilloo rreeaalliissttaa,, vveerroossíímmiill.. UUssoo ddee rreeccuurrssooss ddee llaa lleenngguuaa hhaabbllaaddaa ((eeppíítteettooss,, rreeppeettiicciioonneess,, bbiimmeemmbbrraacciioonneess,, vvooccaattiivvooss,, vveerrbbooss eenn 22ª ppeerrssoonnaa ddeell pplluurraall,, lliibbeerrttaadd eenn llooss ttiieemmppooss))

×