Condicions de risc factors mediambientals

2.714 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
2.714
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.231
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Condicions de risc factors mediambientals

 1. 1. NOMS: Roser RodríguezIvette PlaAndreea TinnisLaura LópezFACTORS DE RISCDERIVATS DE LESCONDICIONSMEDIAMBIENTALS
 2. 2. ÌNDEX Agents físics Il·luminació Temperatura Soroll Vibració Radiació
 3. 3. FACTORS DE RISC DERIVATS DE LESCONDICIONS MEDIAMIENTALSFactors presents en els llocs de treball.En general, provocaran una malaltiaprofessional.Classifiquem els factors de risc mediamentalsen:
 4. 4. FACTORS DERISC DERIVATSDE LESCONDICIONSMEDIAMBIENTALSAgents físicsAgentsquimicsAgentsbiològicsIl·luminacióTemperaturaSorollVibracióRadiació
 5. 5. AGENTS FÍSICSSón factors que són presents en la nostravida quotidiana i poden afectar segons laintencitat de l’exposició, són fonts d’energia.
 6. 6. IL·LUMINACIÓPot ser un risc per excés com per defecte,més greus són causats per la malail·luminació.El nivell d’il·luminació es mesura en lux is’ha d’adaptar a l’activitat que es realitza.RISCOS/EFECTESMESURES DEPREVENCIÓ·Per defecte,pot produirfatiga visual, mal de capmareijos, irritabilitat·Per excés, enlluernamentspertorbadors i molestos.·Evitar fons lluminosesdavants dels ulls deltreballador.·Formació i informació delstreballadors.
 7. 7. TEMPERATURALa temperatura pot ser un risc quan els seus valors sónextrems, es a dir, són de molta calor o de molt de fred.Pot venir acompanyada d’altres factors com ara la humitat, laventilació, la velocitat de l’aire o la vestimenta.Els nivells de temperatura depenen dels llocs i tipus detreball.Pel que fa a la humitat, han d’estar entre el 30 i el 70% perque no afecti a la salut.Les situacions de temperatures extremes, amb risc, com aestrès tèrmic. Que s’han de pendre:
 8. 8. ESTRÈS TÈRMIC PER LA CALOR Deshidratació: potprovocar fatiga, debilitat imarejos. Temperatura ambient esmolt elevada i pot causarun cop de calor. Ventilació beurefreqüentment aigua. Evitar la ingesta d’alcoho,perquè augmenta ladeshidratació. Programar descansos enàrees amb temperaturesfresques. Formació i informació delstreballadors.RISCOS/ EFECTESMESURES DEPREVENCIÓ
 9. 9. ESTRÈS TÈRMIC DEL FREDRISCOS/ EFECTESHipotèrmia: refredament general del cosper sota de 35ºC.Que pot provocar al·lucinacions.Refredament local de parts del cos:pot provocar perdua de destresa manuali congelació de la zona del cos afectada.
 10. 10.  Reduir els temps d’exposició, usar roba deabric. Automatitzar operacions de manipulaciód’objectes molt freds. Aclimatar el lloc de treball. Controlar la velocitat de l’aire del lloc. Aïllar tèrmicament el lloc. Dirigir raigs d’aire calent a les seves mans. No treballar mai amb risc de fred en solitari.MESURES DEPREVENCIÓ
 11. 11. SOROLLFactors de risc més abundants en el món laboral.Les característiques que defineixen el soroll són:-La intensitat o volum, mesures en decibels(dB).- La freqüència, que és el to del so en hertzs(Hz).-La durada, soroll continu, que és aquell que esmanté constant en el temps, fluctuant quanpresenta variacions al llarg de la jornada i sorolld’impacte o de pic, d’alta intensitat i que dura uninstant .
 12. 12. Els valors límits d’exposició en els centresde treball són:-Nivell diaria equivalent-Nivell de pic
 13. 13.  Directes. Pèrduad’audició, efecte psicològics iestrès laboral. Indirectes. Disminució del’atenció, pot ocasionar unaccident. Llindar de dolor. Esprodueix amb una exposicióbreu a nivells de 140dB i potarribar a trencar els timpans. El soroll s’ha d’evitar en elseu origen si és possible. Reduir els tempsd’exposició. Aïllar el soroll ambcabines, pantalles… Utilitzar equipaments deprotecció. Realitzar meuramentsdels nivells periòdicament.RISCOS/EFECTESMESURES DEPREVENCIÓ
 14. 14. VIBRACIÓSón factors de risc produïdes per màquines oeines de motor.Les vibracions poden ser de: Molt baixa freqüència: produïdes pelmoviment dels vaixells, trens, avions,cotxes… Baixa freqüència: produïdes pel movimentdels tractors, autobusos, camions… Alta freqüència: produïdes pel movimentdels martells pneumàtics, polidores,motoserres…
 15. 15. SEGONS LA PART DEL COS AFECTADA, ES PONDENCLASSIFICAR EN DOS TIPUS:Vibració transmesa a la mà iel braç: Problemesvasculats, d’ossos, denervis i de músculs. Síndrome del dit blanc.Malaltia ciculatòria.Vibració transmesa a tot elcos. Està recolzat en unasuperfície que vibra. Evitar, si és possible, lesvibracions. Usar dispositius que lesredueixin. Tenir en compte els límitsd’exposició. Utilitzats equipamentshomologats. Controls mèdics periòdics.RISCOS/EFECTESMESURES DEPREVENCIÓ
 16. 16. RADIACIÓAfecta a l’esser humà, segons, el tempsd’exposició i la zona del cos irradiada.És energia en forma d’oneselectromagnètiques.
 17. 17. TIPUS DE RADIACIONS:RADIACIONS IONITZANTS RADIACIONS NO IONITZANTSMolt alta freqüència: comara els raigs X, els gamma iles partículessubatòmiques alfa i beta.S’utilitzen tant per aobtenir energia (centralsnuclears) com els aparellsde raigs X o radioteràpia. Radiacions òptimes.d’alta freqüència, comradiacionsultraviolades, de mitjanafreqüència, llum visible i laradiació infraroja. Radiofreqüència. Tenenbaixes, com lesmicroones, ones de laràdio i televisió.
 18. 18. LES IONITZANTS SÓN INDETECTABLES PER ALS NOSTRESSENTITS. A curt termini:vòmits, cremades i, sil’exposició ésintensa, hemorràgies ifins i tot la mort. A llarg termini:alteracionsgenètiques, càncer, malformacions en el fetus… Limitar el tempsd’exposició. Augmentar les distànciesentre el focus de laradiació i el treballador. Utilitzar apantallamentsadequats.RISCOS/EFECTESMESURES DEPREVENCIÓ
 19. 19. LES NO IONITZANTS CONVIUEN AMB NOSALTRES EN LA VIDADIÀRIA I SÓN MENYS PERILLOSES. Les radiacions ultaviolades:càncer, conjuntivitis, i les defreqüènciaa més alta,cremades. La llum visible: lesions a laretina. La radiació infraroja:cremades i lesions a la retina. Els raigs làser segons lasegons la seva freqüència:lesions a la pell i als ulls… Utilització d’equipamentsde protecció. Control dels nivells deradiació i vigilància mèdica. Senyalització dels llocsafectats.RISCOS/EFECTESMESURES DEPREVENCIÓ

×