Trabajo final 2 kassar

94 visualizaciones

Publicado el

Trabajo Final Kassar tic ERHP

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
94
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Trabajo final 2 kassar

  1. 1. TTRRAABBAAJJOO FFIINNAALL LLLLEEGGAAMMOOSS AA LLAA MMEETTAA
  2. 2. MMIISS AAPPOORRTTEESS SSOONN…… FFuuee uunn ttiieemmppoo ddee ggrraannddeess ssaattiissffaacccciioonneess,, ppoorrqquuee aapprreennddíí uunn mmoonnttóónn.. TToottaallmmeennttee ssoorrpprreennddeennttee ppoorrqquuee nnuunnccaa ppeennsséé qquuee mmee iibbaa aa eennggaanncchhaarr FFuuee uunn ttrraabbaajjoo ccoollaabboorraattiivvoo ttaannttoo ccoonn llaa PPrrooffee ccoommoo ccoonn llooss ccoommppaaññeerrooss.. UUnnaa vveerrddaaddeerraa CCoommuunniiddaadd ddee AApprreennddiizzaajjee..
  3. 3. CCaappaacciittaarrnnooss…… CCoommoo ddoocceenntteess ddeell ssiigglloo XXXXII tteenneemmooss qquuee aallffaabbeettiizzaarrnnooss ddiiggiittaallmmeennttee.. PPaarraa ppooddeerr aallffaabbeettiizzaarr aa nnuueessttrrooss aalluummnnooss…… aa nnuueessttrrooss nnaattiivvooss ddiiggiittaalleess…….. AAPPRREENNDDAAMMOOSS CCOONN EELLLLOOSS ..
  4. 4. QQUUÉÉ PPLLAACCEERR!! MMee ddaa mmuucchhoo ppllaacceerr pprreeppaarraarrmmee ppaarraa aaccoommppaaññaarr llooss ttrraayyeeccttooss ddee aalluummnnooss yy ddoocceenntteess ppoorrqquuee eessttoo mmaanniiffiieessttaa llaa ppoollííttiiccaa qquuee ttooddooss llooss ddííaass pprrooccllaammoo,, llaa ddee bbrriinnddaarr aapprreennddiizzaajjeess ddee ccaalliiddaadd,, qquuee pprroommuueevvaann eenn eell aalluummnnoo llaa ccuurriioossiiddaadd,, llaa ppaarrttiicciippaacciióónn,, llaa aauuttoonnoommííaa,, eell aacccceessoo aall ccoonnoocciimmiieennttoo ,, llaa mmuullttiiccuullttuurraalliiddaadd ,, eell eejjeerrcciicciioo ddee llaa cciiuuddaaddaannííaa……
  5. 5. PPEERROO PPRRIINNCCIIPPAALLMMEENNTTEE…… UUnnaa eessccuueellaa mmááss jjuussttaa yy ssoolliiddaarriiaa ccaaddaa ddííaa,, qquuee tteennggaa lluuggaarr ppaarraa ttooddooss,, eenn eessttee mmáággiiccoo aaccttoo ppoollííttiiccoo qquuee eess eell ddee eedduuccaarr……
  6. 6. MMIISS PPRROODDUUCCCCIIOONNEESS **ccrriisskkaassssaarr@@ggmmaaiill..ccoomm ** TTwwiitttteerr:: @@ccrriisskkaassssaarr..ccoomm ** SSkkyyppee:: ccrriisskkaassssaarr ** PPoowweerr ppooiinntt hhttttpp::////eennssvvssvvddoolloorreess..ccbbaa..iinnffdd..eedduu..aarr//aauullaa//llooccaattiioonn..ccggii?? wwsseecccciioonn==0066&&wwiidd__ppoosstt==3300112266&&eessMMiiccrroossiittiioo==nnoo&&iidd__ccuurrssoo== 339977 ** VViiddeeoo hhttttpp::////yyoouuttuu..bbee//77HHjjDDccLLmmJJOORRss
  7. 7. GGRRAACCIIAASS!!!!!!!! EESSTTEE FFUUEE MMII HHUUMMIILLDDEE TTRRAABBAAJJOO,, LLOO DDIISSFFRRUUTTÉÉ UUNN MMOONNTTÓÓNN.. SSAALLUUDDOOSS.. CCRRIISSTTIINNAA KKAASSSSAARR

×