Unitat 5 2013 5

227 visualizaciones

Publicado el

Descripció de les ranures d'expansió d'un ordinador i els ports de comunicació. Targeta gràfica, busos, escaner, impresora etc.

Publicado en: Educación
0 comentarios
1 recomendación
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
227
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
1
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Unitat 5 2013 5

 1. 1. Unitat 5Unitat 5 Les ranures d’expansióLes ranures d’expansió
 2. 2. RANURES D’EXPANSIÓRANURES D’EXPANSIÓ  Són les ranures on esSón les ranures on es connecten diversesconnecten diverses targetes en el sistema.targetes en el sistema. Exemples de targetesExemples de targetes que es poden instal·larque es poden instal·lar són targetes de *video,són targetes de *video, àudio, o xarxa.àudio, o xarxa.  Existeixen diferents tipusExisteixen diferents tipus de ranures, les mésde ranures, les més habituals en elshabituals en els computadors són lescomputadors són les següents:següents:
 3. 3. CONECTORS INTERNSCONECTORS INTERNS  Hi ha dos tipus de connectors,Hi ha dos tipus de connectors, els connectors o interfícies deels connectors o interfícies de “dades” i els connectors“dades” i els connectors pròpiament elèctrics.pròpiament elèctrics.  Les interfícies de dadesLes interfícies de dades connecten els dispositius a laconnecten els dispositius a la placa i les connexionsplaca i les connexions elèctriques connecten la fontelèctriques connecten la font d'alimentació als dispositiusd'alimentació als dispositius inclosa la placa.inclosa la placa.  Tots els dispositius excepte lesTots els dispositius excepte les targetes de les ranurestargetes de les ranures d'expansió es connecten a lad'expansió es connecten a la font d'alimentació. Les targetesfont d'alimentació. Les targetes reben la tensió a través de lesreben la tensió a través de les ranures d'expansió.ranures d'expansió. 
 4. 4. RANURES D’EXPANSIÓRANURES D’EXPANSIÓ  1*ISA:1*ISA: Són les mésSón les més antigues, encara queantigues, encara que avui dia gairebé noavui dia gairebé no s'utilitzens'utilitzen algunes plaques lesalgunes plaques les incorporen per inseririncorporen per inserir dispositius antics.dispositius antics.  2*PCI2*PCI: Són les habituals: Són les habituals en els computadorsen els computadors actuals.actuals.
 5. 5. RANURES D’EXPANSIÓRANURES D’EXPANSIÓ  3 AGP:3 AGP: NormalmentNormalment solament hi ha una,solament hi ha una, són d’ús exclusiu per asón d’ús exclusiu per a targetes de vídeo:targetes de vídeo:  Aquestes ranures sónAquestes ranures són acceleradores deacceleradores de gràfics 3d.gràfics 3d.  A l'hora de treure laA l'hora de treure la targeta de la ranuratargeta de la ranura *AGP cal tirar cap a*AGP cal tirar cap a fora de lafora de la pestanya perquèpestanya perquè s'allibere la targeta.s'allibere la targeta.
 6. 6. RANURES D’EXPANSIÓRANURES D’EXPANSIÓ  AGP:AGP: AquestesAquestes targetes estantargetes estan dotades de petitsdotades de petits condensadors icondensadors i altres componentsaltres components electrònics que eselectrònics que es trenquen ambtrenquen amb facilitat pel quefacilitat pel que s’aconsellas’aconsella manipular-les ambmanipular-les amb summa cura.summa cura.
 7. 7. Targeta de vídeo AGPTargeta de vídeo AGP
 8. 8. Característiques del bus AGPCaracterístiques del bus AGP
 9. 9. CONECTORES EXTERNSCONECTORES EXTERNS P1P1  Els connectors externs permeten laEls connectors externs permeten la connexió al computador delsconnexió al computador dels “perifèrics” nom pel qual es coneixen“perifèrics” nom pel qual es coneixen a tots els dispositius externs ala tots els dispositius externs al computador com són el ratolí, teclat,computador com són el ratolí, teclat, impressora, MÒDEM extern *scannerimpressora, MÒDEM extern *scanner entre uns altres.entre uns altres. A aquestes connexions també se’lsA aquestes connexions també se’ls denominen "ports”.denominen "ports”. Normalment es troben en la partNormalment es troben en la part posterior del computador, encara queposterior del computador, encara que en l'actualitat molts computadorsen l'actualitat molts computadors incorporen ports USB i Àudio en laincorporen ports USB i Àudio en la part davantera.part davantera. La *fig 13 es mostra la part posteriorLa *fig 13 es mostra la part posterior del computador i els diferents “ports”del computador i els diferents “ports” de connexió de perifèrics.de connexió de perifèrics.
 10. 10. CONECTORES EXTERNSCONECTORES EXTERNS P1P1  La connexió de ratolí i teclat es realitzaLa connexió de ratolí i teclat es realitza normalment als ports PS2, aquests ports tenennormalment als ports PS2, aquests ports tenen un codi de color, verd és per al ratolí i morat ésun codi de color, verd és per al ratolí i morat és per al teclat. Actualment existeixen ratolins iper al teclat. Actualment existeixen ratolins i teclats USB que podem connectar a qualsevolteclats USB que podem connectar a qualsevol dels ports USB que tinguem.dels ports USB que tinguem.  El port sèrie permet connectar dispositius comEl port sèrie permet connectar dispositius com un MÒDEM extern o un ratolí dels antics,un MÒDEM extern o un ratolí dels antics,  El port paral·lel s'utilitza principalment per a lesEl port paral·lel s'utilitza principalment per a les impressores,impressores,  El *VGA és el port per connectar el monitor ésEl *VGA és el port per connectar el monitor és a dir és la sortida de la targeta de *video,a dir és la sortida de la targeta de *video,  El port de Xarxa és per connectar el nostreEl port de Xarxa és per connectar el nostre computador a una xarxa, és un connectorcomputador a una xarxa, és un connector *Rj45, aparentment com el del telèfon però*Rj45, aparentment com el del telèfon però mes gran,mes gran,  La sortida d'àudio ens permet connectar elsLa sortida d'àudio ens permet connectar els altaveus micròfon i auriculars al computador.altaveus micròfon i auriculars al computador.
 11. 11. Conectores Externs P2Conectores Externs P2  En els computadors moderns aquestsEn els computadors moderns aquests ports apareixen també en la partports apareixen també en la part davantera facilitant la connexió.davantera facilitant la connexió.  En la *fig 13 es mostra unaEn la *fig 13 es mostra una computadora que té componentscomputadora que té components denominats integrats. Es diuen aixídenominats integrats. Es diuen així perquè elements com l'àudio la xarxa operquè elements com l'àudio la xarxa o el *video, normalment són targetes queel *video, normalment són targetes que es col·loquen en les ranures d'expansióes col·loquen en les ranures d'expansió que abans hem comentat, però en elsque abans hem comentat, però en els computadors actuals poden venircomputadors actuals poden venir integrats en el sistema, és a dir formenintegrats en el sistema, és a dir formen part de la placa i no es poden llevarpart de la placa i no es poden llevar físicament. Per llevar-los és necessarifísicament. Per llevar-los és necessari deshabilitar-los o en la *bios o a travésdeshabilitar-los o en la *bios o a través del panell de control del sistema si esdel panell de control del sistema si es treballa en Windowstreballa en Windows  En la *fig 14 veiem dos ports USB iEn la *fig 14 veiem dos ports USB i sortida d'Àudio en la part davantera delsortida d'Àudio en la part davantera del computadorcomputador
 12. 12. Connectors Externs: Port FireWareConnectors Externs: Port FireWare  Un altre port que podemUn altre port que podem trobar en els computadorstrobar en els computadors actuals és el portactuals és el port **FireWareFireWare.. • Els seus punts forts són laEls seus punts forts són la velocitatvelocitat • Àmplia connectivitatÀmplia connectivitat • Permet la connexió de fins aPermet la connexió de fins a 63 dispositius.63 dispositius.
 13. 13. Connectors Externs: Port FireWareConnectors Externs: Port FireWare  És molt recomanable per aÉs molt recomanable per a la transmissió des d'unla transmissió des d'un perifèric  al computador deperifèric  al computador de grans quantitats de dades.grans quantitats de dades. • Per exemple amb dispositiusPer exemple amb dispositius multimèdia com les càmeresmultimèdia com les càmeres de vídeode vídeo • Altres dispositius d'altaAltres dispositius d'alta velocitat com les unitats develocitat com les unitats de disc externdisc extern • I les impressores d'últimaI les impressores d'última generació.generació.
 14. 14. Targeta gráficaTargeta gráfica  UnaUna targeta gràficatargeta gràfica ésés una targeta per a unauna targeta per a una ordinador, encarregadaordinador, encarregada de processar les dadesde processar les dades provinents de la unitatprovinents de la unitat central de processament icentral de processament i transformar-los entransformar-los en informació comprensible iinformació comprensible i representable en unrepresentable en un dispositiu de sortida, comdispositiu de sortida, com un monitor o televisor.un monitor o televisor.
 15. 15. Estructura (Gigacube Radeon 9800Estructura (Gigacube Radeon 9800 Pro)Pro) Chips de memoria Disipador Conector VGA Conector DVI-I Procesador Conector TV-Out
 16. 16. Targeta gràfica: GPU…Part1Targeta gràfica: GPU…Part1  LaLa GPUGPU «unitat de«unitat de processament gràfic»:processament gràfic»: • És un processador dedicat alÉs un processador dedicat al processament de gràfics.processament de gràfics. • Alleugereix la càrrega deAlleugereix la càrrega de treball del processador central.treball del processador central. • La GPU constitueix la base deLa GPU constitueix la base de les caracteristiques d’unales caracteristiques d’una targeta grafica.targeta grafica. • Constitueix la part mésConstitueix la part més important de la targeta gràfica.important de la targeta gràfica.  Unitat deUnitat de processamentprocessament gràfic.gràfic.
 17. 17. Targeta gràfica: GPU…Part2Targeta gràfica: GPU…Part2  Les característiques mes importants son:Les característiques mes importants son: • El tipus processador gràfic, GPUEl tipus processador gràfic, GPU • La freqüència de rellotge del nucli.La freqüència de rellotge del nucli. • El nombre de processadors shaders.El nombre de processadors shaders. • El nombre deEl nombre de pipelinespipelines (( vertexvertex ii fragmentfragment shadersshaders ), encarregades de traduir una), encarregades de traduir una imatge 3D en una imatge 2D, compostaimatge 3D en una imatge 2D, composta per píxels.per píxels.
 18. 18. Targeta gràfica: GPU…Part2Targeta gràfica: GPU…Part2 Elements generals d'una GPU:Elements generals d'una GPU:  Shaders:Shaders: És una tecnologia recent i de unaÉs una tecnologia recent i de una gran evolució destinada a proporcionar algran evolució destinada a proporcionar al programador una interacció amb la GPU finsprogramador una interacció amb la GPU fins ara impossible., Són utilitzats per realitzarara impossible., Són utilitzats per realitzar transformacions i crear efectes especials, comtransformacions i crear efectes especials, com ara il·luminació, foc o boiraara il·luminació, foc o boira  ROP:ROP: S'encarreguen de representar les dadesS'encarreguen de representar les dades processades per la GPU a la pantalla, a mésprocessades per la GPU a la pantalla, a més també és l'encarregat dels filtres comtambé és l'encarregat dels filtres com AntialiasingAntialiasing
 19. 19. Llibreries i APIsLlibreries i APIs  Casa xip te una forma de processar lesCasa xip te una forma de processar les rutines implementades en ells, per la qualrutines implementades en ells, per la qual cosa existeix una incompatibilitatcosa existeix una incompatibilitat  Les llibreries de programació han sorgitLes llibreries de programació han sorgit per unificar en una API les diferentsper unificar en una API les diferents funcions i en destaquen dosfuncions i en destaquen dos • Open GLOpen GL • Direct 3DDirect 3D
 20. 20. OpenGLOpenGL  És lliure gratuita iÉs lliure gratuita i multiplataformamultiplataforma  S’utilitza principalmentS’utilitza principalment en aplicacions de CADen aplicacions de CAD i realitat virtuali realitat virtual  Esta sent desplaçadaEsta sent desplaçada del mercat delsdel mercat dels videojocs per directXvideojocs per directX  Adoptada en enAdoptada en en entorns professionalsentorns professionals
 21. 21. Direct3DDirect3D  Forma part de laForma part de la llibreria DirectXllibreria DirectX  Funciona sols perFunciona sols per a Windowsa Windows  Utilitzat per laUtilitzat per la majoria demajoria de videojocsvideojocs comercialitzatscomercialitzats per windowsper windows
 22. 22. Open GLOpen GL
 23. 23. OpenGL i DirectXOpenGL i DirectX
 24. 24. Exercici 1Exercici 1  Esbrina la versió de directX exixtent a l’ordinadorEsbrina la versió de directX exixtent a l’ordinador de classe , actualitza la versió i comprova el seude classe , actualitza la versió i comprova el seu funcionamentfuncionament  Per saber la versió de DirectX que tenimPer saber la versió de DirectX que tenim instal·lada ens hem de dirigir al menú Inici, clicarinstal·lada ens hem de dirigir al menú Inici, clicar sobre "Executar" i escriure "dxdiag" (sensesobre "Executar" i escriure "dxdiag" (sense cometes) i prémer enter.cometes) i prémer enter.  Explica el significat de les paraulesExplica el significat de les paraules • antialiasingantialiasing - GIF- GIF • APIAPI • PixelPixel • JPGJPG
 25. 25. Targeta gràfica: Memòria gràficaTargeta gràfica: Memòria gràfica d'accés aleatorid'accés aleatori  CaracterístiquesCaracterístiques • Capacitat:Capacitat: determinadetermina el nombre màxim deel nombre màxim de dades i texturesdades i textures processades.processades. • Interfície deInterfície de memòria:memòria: TambéTambé anomenada bus deanomenada bus de dades, és ladades, és la multiplicació resultantmultiplicació resultant del d'ample de bits dedel d'ample de bits de cada xip pel seucada xip pel seu nombre d'unitats.nombre d'unitats. • Velocitat deVelocitat de memòria:memòria: És laÉs la velocitat a la qual lesvelocitat a la qual les memòries podenmemòries poden transportar les dadestransportar les dades processades.processades.
 26. 26. Targeta gràfica: ComponentsTargeta gràfica: Components RAMDACRAMDAC  El RAMDAC és unEl RAMDAC és un convertidor de senyal digitalconvertidor de senyal digital a analògic de memòria RAM.a analògic de memòria RAM. • S'encarrega de transformarS'encarrega de transformar les senyals digitalsles senyals digitals produïdes en l'ordinador enproduïdes en l'ordinador en un senyal analògic queun senyal analògic que sigui interpretable pelsigui interpretable pel monitor.monitor. • Per a coneixer la rapidessaPer a coneixer la rapidessa del RAMDAC, cal mirar eldel RAMDAC, cal mirar el seu ample de banda.seu ample de banda.
 27. 27. Eixides d’una targeta gràfica:Eixides d’una targeta gràfica:  Els sistemes de connexió mésEls sistemes de connexió més habituals entre la targetahabituals entre la targeta gràfica i el dispositiugràfica i el dispositiu visualitzador son:visualitzador son: • SVGA/Dsub-15:SVGA/Dsub-15: Estàndard analògic delsEstàndard analògic dels dècada del 1990;dècada del 1990; dissenyat per a dispositiusdissenyat per a dispositius CRT.CRT. • DVI: Substitut deDVI: Substitut de l'anterior, però digital, val'anterior, però digital, va ser dissenyat per obtenirser dissenyat per obtenir la màxima qualitat dela màxima qualitat de visualització en lesvisualització en les pantalles digitals opantalles digitals o projectors.projectors. Sortides HDMI, D-Sub 15 i DVI d'unaSortides HDMI, D-Sub 15 i DVI d'una targeta gràficatargeta gràfica • HDMI: TecnologiaHDMI: Tecnologia propietàriapropietària transmissora d'àudio itransmissora d'àudio i vídeo digital d'altavídeo digital d'alta definició xifrat sensedefinició xifrat sense compressió en uncompressió en un mateix cable.mateix cable.
 28. 28. Targeta gràficaTargeta gràfica Dispositius refrigerantsDispositius refrigerants A causa de les càrreguesA causa de les càrregues de treball les targetesde treball les targetes assoleixen temperaturesassoleixen temperatures molt altes. Per evitar-ho,molt altes. Per evitar-ho, s'incorporen dispositiuss'incorporen dispositius refrigerants que eliminenrefrigerants que eliminen la calor excessiva de lala calor excessiva de la tarjeta.tarjeta. • Dissipador: dispositiuDissipador: dispositiu passiu (sense partspassiu (sense parts mòbils i, per tant,mòbils i, per tant, silenciós).silenciós). • Ventilador:Ventilador: dispositiu actiu (ambdispositiu actiu (amb parts mòbils);parts mòbils); allunya la calorallunya la calor emanat de la targetaemanat de la targeta al moure l'aireal moure l'aire proper.proper.
 29. 29. EXERCICISEXERCICIS  Inclou en el treball característiques tècniquesInclou en el treball característiques tècniques de la targeta gràfica de classe i de l'ordinadorde la targeta gràfica de classe i de l'ordinador de ta casade ta casa  Utilitza el programa Gpu-zUtilitza el programa Gpu-z
 30. 30. EL Bus PCI ExpressEL Bus PCI Express  Alta velocitat deAlta velocitat de transferència fins 16Gbpstransferència fins 16Gbps  Elimina el coll de botellaElimina el coll de botella entre el micro i lesentre el micro i les targetestargetes  Inclou la connexió enInclou la connexió en calentcalent  Substitut del bus PCISubstitut del bus PCI tradicional i del bus gràfictradicional i del bus gràfic  Disponible en 5 formatsDisponible en 5 formats x1,x4,x8,x16x1,x4,x8,x16
 31. 31. Bus PCI ExpessBus PCI Expess  PCI Express (de dalt aPCI Express (de dalt a baix: x4, x16, x1 i x16,baix: x4, x16, x1 i x16, comparat amb uncomparat amb un tradicional PCI de 32tradicional PCI de 32 bits, tal com es veuen abits, tal com es veuen a la placala placa  Aquest connector és usat majorment perAquest connector és usat majorment per connectar targetes gràfiques.connectar targetes gràfiques.  Aquest bus està estructurat com carrilsAquest bus està estructurat com carrils punt a punt,punt a punt, full-duplexfull-duplex , treballant en, treballant en sèrie.sèrie.
 32. 32. PCI ExpressPCI Express (funcionament)(funcionament)  Quan s'inicia l'equip, PCIeQuan s'inicia l'equip, PCIe determina quins dispositiusdetermina quins dispositius estan connectats a la placaestan connectats a la placa base.base.  A continuació, identifica elsA continuació, identifica els vincles entre els i crea unvincles entre els i crea un mapa per on anirà elmapa per on anirà el trànsit i es negociatrànsit i es negocia l'amplada de cada enllaç.l'amplada de cada enllaç.  En la identificació delsEn la identificació dels dispositius i les connexionsdispositius i les connexions s’utiitza el protocol PCI ,s’utiitza el protocol PCI , per tant PCIe no requereixper tant PCIe no requereix cap canvi en programari ocap canvi en programari o sistemes operatius.sistemes operatius.
 33. 33.  Els dispositius amb PCIEls dispositius amb PCI comparteixen un buscomparteixen un bus comú, però cada dispositiucomú, però cada dispositiu que acces directe laque acces directe la commutador prioritzant lescommutador prioritzant les dades d’aplicacions endades d’aplicacions en temps real .temps real .  Major ample de banda ,Major ample de banda , topologia punt a punt quetopologia punt a punt que permet una comunicaciópermet una comunicació compatida per a distribuircompatida per a distribuir recursos(bus , d’acord ambrecursos(bus , d’acord amb la seva prioritat.la seva prioritat.
 34. 34. El bus USBEl bus USB  Bus mot actual , velocitats de 1,5 a 12 MbpsBus mot actual , velocitats de 1,5 a 12 Mbps  Permet assignar amples de banda segons el dispositiuPermet assignar amples de banda segons el dispositiu  Pemet connexió de hubs USB i connectar d’una sortida a fins 127Pemet connexió de hubs USB i connectar d’una sortida a fins 127 dispositiusdispositius  Els senyals USB es transmeten en dosEls senyals USB es transmeten en dos cables entrellaçatscables entrellaçats dede dades; ambdós cables quasi sempre operen junts. Utilitzen undades; ambdós cables quasi sempre operen junts. Utilitzen un sistemasistema dúplexdúplex, bidireccional, per combatre els efectes del, bidireccional, per combatre els efectes del soroll electromagnèticsoroll electromagnètic produït en línies llargues.produït en línies llargues.
 35. 35. Velocitats del Bus USBVelocitats del Bus USB  Es poden assolir 3 velocitats diferentsEs poden assolir 3 velocitats diferents  Low SpeedLow Speed uns 1.5 Mbit/s (187.5uns 1.5 Mbit/s (187.5 kBkB/s) per teclats, ratolins, joysticks,/s) per teclats, ratolins, joysticks, etc.etc.  Full SpeedFull Speed uns 12 Mbit/s (1.5uns 12 Mbit/s (1.5 MBMB/s). la més rápida abans de/s). la més rápida abans de l'especificació USB 2.0, i molts dispositius fabricats a l'actualitat treballen al'especificació USB 2.0, i molts dispositius fabricats a l'actualitat treballen a aquesta velocitat. Aquests dispositius divideixen l'ample de banda de laaquesta velocitat. Aquests dispositius divideixen l'ample de banda de la connexió USB entre ellsconnexió USB entre ells  Hi-SpeedHi-Speed uns 480 Mbit/s (60 MB/s).uns 480 Mbit/s (60 MB/s).  Super Hi-SpeedSuper Hi-Speed uns 600 MB/s. Actualment es troba en faseuns 600 MB/s. Actualment es troba en fase experimental. Aquesta especificació serà deu vegades més veloç queexperimental. Aquesta especificació serà deu vegades més veloç que l'anterior 2.0 i serà llançada a mitjans de 2009;l'anterior 2.0 i serà llançada a mitjans de 2009; - La velocitat del bus serà deu vegades més rápida que la de l'USB 2.0,- La velocitat del bus serà deu vegades més rápida que la de l'USB 2.0, degut a que han inclós 5 connectors extra, i serà compatible amb elsdegut a que han inclós 5 connectors extra, i serà compatible amb els estàndards anteriors.estàndards anteriors.  Cal tenir en compte que, tot i que usualment, se sol dir que un USB Hi-Cal tenir en compte que, tot i que usualment, se sol dir que un USB Hi- Speed és un USB 2.0 això no és cert.. Per tant un USB 2.0 actual pot tenirSpeed és un USB 2.0 això no és cert.. Per tant un USB 2.0 actual pot tenir una velocitat baixa i per tant no ser Hi-Speed.una velocitat baixa i per tant no ser Hi-Speed.
 36. 36. Versions del busVersions del bus USBUSB  USB 1.0: Llançat el gener de 1996.USB 1.0: Llançat el gener de 1996. De dadesDe dades especificades taxes de 1,5 Mbit / s (baixa velocitat) i 12especificades taxes de 1,5 Mbit / s (baixa velocitat) i 12 Mbit / s (Full-Speed).Mbit / s (Full-Speed).  USB 2.0:USB 2.0: Alta velocitat màxima més alta de 480 Mbit / sAlta velocitat màxima més alta de 480 Mbit / s (ara es diu Hi-Speed).(ara es diu Hi-Speed). • La compatibilitat entre USB 1.0, 1.1 i 2.0 està garantida. Tot iLa compatibilitat entre USB 1.0, 1.1 i 2.0 està garantida. Tot i així, el ús d’un dispositiu USB 2.0 en un port USB de baixaaixí, el ús d’un dispositiu USB 2.0 en un port USB de baixa velocitat (és a dir 1.0 o 1.1) limitarà la velocitat a un màximvelocitat (és a dir 1.0 o 1.1) limitarà la velocitat a un màxim de 12 Mbit/s i es probable que el sistema operatiu mostre unde 12 Mbit/s i es probable que el sistema operatiu mostre un missatge que indique que la velocitat serà restringidamissatge que indique que la velocitat serà restringida
 37. 37. USB 3.0USB 3.0  USB 3.0 introdueix una majorUSB 3.0 introdueix una major capacitat de potència de sortida icapacitat de potència de sortida i velocitat "SuperSpeed".velocitat "SuperSpeed".  En l’USB 3.0 Un dispositiuEn l’USB 3.0 Un dispositiu configurat pot consumir finsconfigurat pot consumir fins 900mA, que és 400 mA mes que900mA, que és 400 mA mes que l'USB 2.0.l'USB 2.0.  Quant a la velocitat, USB 3,0Quant a la velocitat, USB 3,0 ofereix SuperSpeed amb velocitats​​ofereix SuperSpeed amb velocitats​​ de senyal de fins a 5,0 Gbit / s.de senyal de fins a 5,0 Gbit / s.  SuperSpeed ofereix una velocitat​​SuperSpeed ofereix una velocitat​​ de transferència a baixa velocitatde transferència a baixa velocitat de (1,5 Mbit / s), a plena velocitatde (1,5 Mbit / s), a plena velocitat (12 Mbit / s) i a alta velocitat (480(12 Mbit / s) i a alta velocitat (480 Mbit / s).Mbit / s).  Per saber més sobre les diferènciesPer saber més sobre les diferències de velocitat real d'USB 3.0de velocitat real d'USB 3.0 • http://youtu.be/PqlqCoQMLsQhttp://youtu.be/PqlqCoQMLsQ
 38. 38. L ’ ESCÀNERL ’ ESCÀNER  L’escàner és unL’escàner és un perifèric que ensperifèric que ens permet digitalitzarpermet digitalitzar imatges o text en unimatges o text en un dispositiudispositiu d’emmagatzematged’emmagatzematge per al seu tractamentper al seu tractament informàtic ambinformàtic amb programari apropiat.programari apropiat.
 39. 39. ProcésProcés dede DigitalitzacióDigitalització-Part 1-Part 1  El procés deEl procés de digitalització començadigitalització comença amb la col·locació delamb la col·locació del document en el vidre odocument en el vidre o pla d'exposició.pla d'exposició.  El document és exposatEl document és exposat a una font de llum,a una font de llum,  la imatge refectida ésla imatge refectida és conduïda mitjançant unconduïda mitjançant un sistema d’espills i lentssistema d’espills i lents cap al CCD.cap al CCD.  Els miralls estan situat alEls miralls estan situat al carro d'exploració, el qualcarro d'exploració, el qual és impulsat per un motorés impulsat per un motor i tramsmet seu movimenti tramsmet seu moviment mitjançant un sistema demitjançant un sistema de
 40. 40. EL CCDEL CCD  El CCDEl CCD (Charge(Charge CoupledCoupled Device - Dispositiu acoblatDevice - Dispositiu acoblat per Càrrega Elèctrica), sónper Càrrega Elèctrica), són díodes sensibles adíodes sensibles a lala llum.llum.  Format per diodesFormat per diodes vermell, verd i blau.vermell, verd i blau.  Porta tants diodes segonsPorta tants diodes segons la resolució per polzada,la resolució per polzada, perper exempleexemple un escàner deun escàner de 300 ppp, en una polzada300 ppp, en una polzada portaria 300 díodesportaria 300 díodes vermells, 300 verds i 300vermells, 300 verds i 300 blau.blau.
 41. 41. Procés de Digitalització–Part 2Procés de Digitalització–Part 2  L'ADCL'ADC (Analog to Digital Converter -(Analog to Digital Converter - Conversor Analògic Digital), és unConversor Analògic Digital), és un dispositiu en el qual interpreta lesdispositiu en el qual interpreta les variacions del voltatge elèctric i elvariacions del voltatge elèctric i el converteix en píxels digitals.converteix en píxels digitals.  Segons la resolució de l'escàner creaSegons la resolució de l'escàner crea els píxels per polzades.els píxels per polzades.  En els escàner a color la llum passa perEn els escàner a color la llum passa per filtres vermell, verd i blau.filtres vermell, verd i blau.
 42. 42. Com funciona-Part 1Com funciona-Part 1  Un escàner es componUn escàner es compon de dues pecesde dues peces bàsiques:bàsiques: • la primera d’elles és ella primera d’elles és el capçal decapçal de reconeixement òptic,reconeixement òptic, • la segona és un simplela segona és un simple mecanisme d’avançmecanisme d’avanç  El capçal reconeix unEl capçal reconeix un determinat nombre dedeterminat nombre de punts per polzada i apunts per polzada i a cadascun d’aquestscadascun d’aquests punts li assigna unpunts li assigna un valor en funció delvalor en funció del nombre de bits delnombre de bits del procés:procés:
 43. 43. Com funciona-Part 2Com funciona-Part 2  A major nombreA major nombre de bits majorde bits major capacitat per acapacitat per a representar elrepresentar el color amb méscolor amb més precisió, tambéprecisió, també augmenta laaugmenta la grandària del fitxergrandària del fitxer resultant.resultant.  La qualitat finalLa qualitat final d’un escàner se sold’un escàner se sol saber per la sevasaber per la seva resolució.resolució.
 44. 44. Resolució-Part 1Resolució-Part 1  Resolució òpticaResolució òptica::  La resolució òpticaLa resolució òptica depèn del nombre dedepèn del nombre de CCDCCD per polzada.per polzada.  S'expressa la resolucióS'expressa la resolució amb dues dades, laamb dues dades, la resolució vertical perresolució vertical per la resolucióla resolució horitzontal, perhoritzontal, per exemple 300 per 600 .exemple 300 per 600 .  ResolucióResolució interpolada:interpolada:  La resolucióLa resolució interpolada es realitzainterpolada es realitza al digitalitzar a unaal digitalitzar a una resolució més granresolució més gran que la que es potque la que es pot obtenir a través deobtenir a través de l'òptica, ja quel'òptica, ja que aquesta ve limitadaaquesta ve limitada pel nombre depel nombre de CCDCCD per polzada.per polzada.
 45. 45. Resolució-Part 2Resolució-Part 2  La resolució d'un escàner es veuLa resolució d'un escàner es veu condicionada pels següents factors:condicionada pels següents factors:  Tipus d'escàner.Tipus d'escàner.  Tipus de sensor delTipus de sensor del CCDCCD i alineació del mateix.i alineació del mateix.  L’L’InterpolacióInterpolació..  Sistema òptic (longitud del focus, profunditat deSistema òptic (longitud del focus, profunditat de camp de les lents, qualitat, estabilitat, canvis decamp de les lents, qualitat, estabilitat, canvis de temperatura, humitat, etc.).temperatura, humitat, etc.).  Soroll superflu dels circuits electrònics i delSoroll superflu dels circuits electrònics i del CCDCCD..  Escala de resolució.Escala de resolució.  Resposta de freqüència dels circuits electrònics.Resposta de freqüència dels circuits electrònics.
 46. 46. TWAINTWAIN  El controladorEl controlador TWAINTWAIN • (Technology Wiithout An(Technology Wiithout An Interesting Name - TecnologiaInteresting Name - Tecnologia Sense Un Nom Interessant).Sense Un Nom Interessant).  És un protocol creat perÉs un protocol creat per fabricants defabricants de programariprogramari i maquinari per a quei maquinari per a que qualsevol aplicació pugaqualsevol aplicació puga adquirir imatges des deadquirir imatges des de dins del propi programa,dins del propi programa, de manera que des dede manera que des de qualsevol aplicacióqualsevol aplicació instal·lada en el nostreinstal·lada en el nostre equip es puguinequip es puguin digitalitzar imatges,digitalitzar imatges, modificar-les i salvar-enmodificar-les i salvar-en el format desitjat.el format desitjat.
 47. 47. Tipus d’escànerTipus d’escàner  L’escàner de màL’escàner de mà ésés l’alternativa més econòmica.l’alternativa més econòmica. L’avantatge econòmic iL’avantatge econòmic i d’estalvi d’espai té la sevad’estalvi d’espai té la seva contrapartida en la pocacontrapartida en la poca fiabilitat del procés.fiabilitat del procés.  De sobretaulaDe sobretaula representenrepresenten l’alternativa més professional il’alternativa més professional i de qualitat i realment són elsde qualitat i realment són els quals més s’estan estenent.quals més s’estan estenent.  L’escàner de corróL’escàner de corró és unaés una interessant alternativa,interessant alternativa, l’escàner utilitza coml’escàner utilitza com mecanisme de tracció un corrómecanisme de tracció un corró que recull automàticament elque recull automàticament el document i ho digitalitza.document i ho digitalitza.
 48. 48. ConnexióConnexió  ConnexióConnexió La connexió per la qual esLa connexió per la qual es transmet la imatge digitalitzada atransmet la imatge digitalitzada a l'ordinador es pot fer per port SCSI,l'ordinador es pot fer per port SCSI, paral·lel o USB.paral·lel o USB. • SCSISCSI:: L'alternativa SCSI és molt més ràpida iL'alternativa SCSI és molt més ràpida i fiable, encara que cal obrir l'equip, i instal·larfiable, encara que cal obrir l'equip, i instal·lar la targeta SCSIla targeta SCSI.. • Port Paral·lel:Port Paral·lel: És la solució més econòmica.És la solució més econòmica. Actualment en desusActualment en desus • Port USB:Port USB: Cal que el port USB estigui activatCal que el port USB estigui activat en la BIOS del nostre ordinador, i una vegadaen la BIOS del nostre ordinador, i una vegada instal·lat el programari de control (driver)instal·lat el programari de control (driver) s’endolla i llest.s’endolla i llest.
 49. 49. CalibratgeCalibratge  Això es realitza deAixò es realitza de diverses formes:diverses formes: • És importantÉs important seguir lesseguir les indicacions delindicacions del fabricant per unfabricant per un correctecorrecte calibratge i ajustcalibratge i ajust
 50. 50. UN PARELL DEUN PARELL DE RECOMAMACIONRECOMAMACION  La hem d'adquirir un escàner senseLa hem d'adquirir un escàner sense abans comprovar si el nostre equipabans comprovar si el nostre equip podrà estar a l'altura, la digitalitzaciópodrà estar a l'altura, la digitalització i tractament d'imatges exigeix un úsi tractament d'imatges exigeix un ús intensiu de la CPU, així com unaintensiu de la CPU, així com una bona quantitat de memòria i molt,bona quantitat de memòria i molt, molt espai en disc.molt espai en disc.
 51. 51. LaLa ImpressoraImpressora
 52. 52. Qué es una impressora?Qué es una impressora? • És un perifèric que permet imprimir textosÉs un perifèric que permet imprimir textos emmagatzemats en format electrònic, normalmentemmagatzemats en format electrònic, normalment en paper, utilitzant cartutxos de tintaen paper, utilitzant cartutxos de tinta • Moltes impressores modernes permeten laMoltes impressores modernes permeten la connexió directa d'aparells multimèdia electrònicsconnexió directa d'aparells multimèdia electrònics com :com : – Les targetes SD o Memory Stick,Les targetes SD o Memory Stick, – PendrivesPendrives – Càmeres digitals i escàners.Càmeres digitals i escàners.
 53. 53. CaracterístiquesCaracterístiques • Velocitat de impressió:Velocitat de impressió: expressada en pàginesexpressada en pàgines per minut (ppm), la velocitat d'impressióper minut (ppm), la velocitat d'impressió representa la capacitat de la impressora.representa la capacitat de la impressora. • Resolució: expressada en punts per polzadaResolució: expressada en punts per polzada (abreujat dpi), resolució significa la nitidesa del(abreujat dpi), resolució significa la nitidesa del text imprès.text imprès. • Temps d'escalfament: el temps d'esperaTemps d'escalfament: el temps d'espera necessari abans de realitzar la primeranecessari abans de realitzar la primera impressió.impressió.
 54. 54. • Memòria integrada: Li permet a la impressoraMemòria integrada: Li permet a la impressora emmagatzemar treballs d'impressió. Van des dels 8KBemmagatzemar treballs d'impressió. Van des dels 8KB en fins com a mínim 1MB.en fins com a mínim 1MB. • • Format de paper: les impressores poden acceptarFormat de paper: les impressores poden acceptar documents de diferents mides, en general format A4 , idocuments de diferents mides, en general format A4 , i amb menys freqüència, A3.amb menys freqüència, A3. • Cartutxos:Cartutxos: – Colors multiplesColors multiples – Colors multiplesColors multiples • Interfície: com es connecta a l'ordinador. Les principalsInterfície: com es connecta a l'ordinador. Les principals interfícies són:interfícies són: -USB-USB -Paral lel·-Paral lel· -Wifi-Wifi
 55. 55. Tipus de impressoresTipus de impressores • MatricialMatricial • LáserLáser • InyeccióInyecció • PlotterPlotter
 56. 56. MatricialMatricial • Disposa un cap d'impressió que es desplaçaDisposa un cap d'impressió que es desplaça sobre la pàgina, imprimint per impacte,sobre la pàgina, imprimint per impacte, oprimint una cinta de tinta contra el paper, deoprimint una cinta de tinta contra el paper, de forma similar al funcionament d'una màquinaforma similar al funcionament d'una màquina d'escriure.d'escriure. • Cada punt és produït per un pin, que és empèsCada punt és produït per un pin, que és empès per un petit electroimant, bé directament oper un petit electroimant, bé directament o mitjançant un mecanisme de palanques.mitjançant un mecanisme de palanques.
 57. 57. MatricialMatricial • La part mòbil de la impressora és conegudaLa part mòbil de la impressora és coneguda com el cap d'impressió. L'àmbit va de lescom el cap d'impressió. L'àmbit va de les impressores d'1 pin, 9 pins, 18 pins, 24 pinsimpressores d'1 pin, 9 pins, 18 pins, 24 pins i 27 pins.i 27 pins.
 58. 58. LáserLáser • Ens permet imprimir text o gràfics amb granEns permet imprimir text o gràfics amb gran qualitat i es mesuren en ppm (pàgines perqualitat i es mesuren en ppm (pàgines per minut).minut).
 59. 59. LáserLáser • Consta d‘unConsta d‘un tambortambor fotoconductorfotoconductor unit a un tòner iunit a un tòner i un feix làser queun feix làser que és modulat iés modulat i projectat a travésprojectat a través d‘un disc cap ald‘un disc cap al tambortambor fotoconductor.fotoconductor.
 60. 60. LáserLáser • Les zones del tamborLes zones del tambor sobre les quals incideixsobre les quals incideix el feix quedenel feix queden ionitzades i, quan elionitzades i, quan el tambor passa peltambor passa pel dipòsit atreuen la pols.dipòsit atreuen la pols. • Després, el tamborDesprés, el tambor entra en contacte ambentra en contacte amb el paper, impregnant deel paper, impregnant de pols les zonespols les zones corresponents. Percorresponents. Per finalitzar, es fixa lafinalitzar, es fixa la tinta al papertinta al paper mitjançant una doblemitjançant una doble acció de pressió i calor.acció de pressió i calor.
 61. 61. InjeccióInjecció Funcionen expulsant gotes de tinta de diferents midesFuncionen expulsant gotes de tinta de diferents mides sobre el paper.sobre el paper. Funcionament :Funcionament : La tinta és emesa al capçal d'impressió. El capçalLa tinta és emesa al capçal d'impressió. El capçal recorre la pàgina en franges horitzontals. Una franjarecorre la pàgina en franges horitzontals. Una franja de paper és impresa, llavors el paper es mou, llest perde paper és impresa, llavors el paper es mou, llest per a una nova franja. El cap impressora no imprimeixa una nova franja. El cap impressora no imprimeix només una simple línia de píxels en cada passada, sinónomés una simple línia de píxels en cada passada, sinó també una línia vertical de píxels al mateix temps.també una línia vertical de píxels al mateix temps. Característiques:Característiques: La velocitat, que es mesura en pàgines per minutLa velocitat, que es mesura en pàgines per minut (ppm) i la resolució màxima, que es mesura en punts(ppm) i la resolució màxima, que es mesura en punts per polzada (ppp).per polzada (ppp).
 62. 62. PlotterPlotter • És una màquina que imprimeixÉs una màquina que imprimeix en forma lineal. Sónen forma lineal. Són monocromàtics o de 4 colors.monocromàtics o de 4 colors. • Aquests traçadors imprimeixenAquests traçadors imprimeixen la seva sortida movent unala seva sortida movent una ploma sobre la superfície d'unploma sobre la superfície d'un tros de paper, limitats.tros de paper, limitats. • Solen tenir un tambor per poderSolen tenir un tambor per poder canviar l'amplaria i el color delscanviar l'amplaria i el color dels traços. El moviment de la plomatraços. El moviment de la ploma es realitza mitjançant doses realitza mitjançant dos motors: eix X i eix Y.motors: eix X i eix Y.
 63. 63. EXERCICISEXERCICIS  Inclou en el treball característiques tècniquesInclou en el treball característiques tècniques dels elements estudiatsdels elements estudiats • Targeta gràficaTargeta gràfica • L'escanerL'escaner • Les impressoresLes impressores  Inclou en el treball les diapositivesInclou en el treball les diapositives corresponentscorresponents  Realitza un conjunt de diapositives explicantRealitza un conjunt de diapositives explicant les caracteristiques mes rellevants delsles caracteristiques mes rellevants dels monitors actualsmonitors actuals
 64. 64. FIFI

×