VV ffoorr 
VVeennddeettttaa 
PPoolliittiiccss iinn FFiillmm 
CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm aanndd CCiivviill LLiibbee...
BBaacckkggrroouunndd 
 GGuuyy FFaawwkkeess ttrriieedd ttoo 
bbllooww uupp PPaarrlliiaammeenntt oonn 
NNoovv 55,, 11660055...
SSttoorryy DDrriivveenn bbyy hhooww cchhaarraacctteerrss 
cchhaannggee 
 EEvveeyy 
 FFiinncchh 
 VV 
 DDoo ootthheerr ...
MMuussiicc 
 EEaarrllyy oonn wwee hheeaarr TTcchhaaiisskkoowwsskkyy’’ss 11881122 OOvveerrttuurree wwiitthh 
EExxpplloossi...
RRoollee ooff tthhee MMeeddiiaa 
 NNoottee hhooww vvaarriioouuss mmeeddiiaa aarree uusseedd ttoo mmoovvee tthhee ssttoorr...
CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm 
CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm iiss tthhee iiddeeaa tthhaatt ggoovveerrnnmmeenntt...
WWaarr oonn TTeerrrroorr iinn VV 
TTeerrrroorriisstt tthhrreeaatt aanndd mmoottiivveess aarree aammbbiigguuoouuss 
DDoo ...
HHooww ddooeess tthhee GGoovveerrnnmmeenntt ttrryy ttoo 
mmaaiinnttaaiinn ppoowweerr?? 
 AAppppeeaallss ttoo ppaattrriioo...
RReessiissttaannccee 
 HHeerroo rreessoorrttss ttoo vviioolleennccee 
pprreettttyy qquuiicckkllyy 
 DDoo tthhee ffiillmm...
DDiissccuussssiioonn QQuueessttiioonnss 
VV tteellllss EEvveeyy tthhaatt ppeeooppllee sshhoouullddnn''tt bbee aaffrraaiid...
DDiissccuussssiioonn QQuueessttiioonnss 
IIss VV''ss qquueesstt ffoorr jjuussttiiccee jjuussttiiffiieedd bbyy aannyy mmee...
CCiivviill LLiibbeerrttiieess 
 LLiisstt tthhee ffrreeeeddoommss yyoouu eennjjooyy bbootthh iinn yyoouurr hhoommee aanndd...
WWhhaatt rreessttrriiccttiioonnss ddoo wwee hhaavvee oonn oouurr 
pprriivvaaccyy iinn tthhee UU..SS..?? 
FFBBII ssuurrvve...
WWaarr oonn TTeerrrroorr 
IInn aannyy ttiimmee ooff wwaarr,, iitt mmaayy bbee nneecceessssaarryy ttoo 
ssuussppeenndd sso...
PPrrootteeccttiioonnss 
 HHooww ddooeess tthhee ggoovveerrnnmmeenntt jjuussttiiffyy lliimmiittiinngg oouurr ffrreeeeddoom...
TThhoorreeaauu 
AAccccoorrddiinngg ttoo TThhoorreeaauu,, wwhhaatt eennaabblleess tthhee 
ffeeww ttoo uussee tthhee ggoovv...
WWaarr oonn TTeerrrroorriissmm 
DDeessccrriibbee aannyy ssiimmiillaarriittiieess bbeettwweeeenn tthhee wwaarr 
oonn tteer...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

V for vendetta

342 visualizaciones

Publicado el

V for Vendetta

Publicado en: Entretenimiento y humor
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
342
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
14
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • Film Clips: Clear and Present Danger excerpts
 • V for vendetta

  1. 1. VV ffoorr VVeennddeettttaa PPoolliittiiccss iinn FFiillmm CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm aanndd CCiivviill LLiibbeerrttiieess BBrraauunnwwaarrtthh
  2. 2. BBaacckkggrroouunndd  GGuuyy FFaawwkkeess ttrriieedd ttoo bbllooww uupp PPaarrlliiaammeenntt oonn NNoovv 55,, 11660055 ((GGuunnppoowwddeerr TTrreeaassoonn))  GGoovveerrnnmmeenntt pprrootteessttoorr aaccttiinngg aalloonnee ((lliikkee VV))  BBootthh bbeelliieevveedd tthhaatt ddeessttrrooyyiinngg aa ssyymmbbooll ooff ppoowweerr wwoouulldd cchhaannggee tthhee nnaattiioonn’’ss ppoolliittiiccaall ddiirreeccttiioonn
  3. 3. SSttoorryy DDrriivveenn bbyy hhooww cchhaarraacctteerrss cchhaannggee  EEvveeyy  FFiinncchh  VV  DDoo ootthheerr cchhaarraacctteerrss aallssoo bbeeccoommee GGuuyy FFaawwkkeess rreeiinnccaarrnnaatteedd?? WWhhyy??  WWhhaatt aarree tthheeiirr ggooaallss aanndd aacchhiieevveemmeennttss??
  4. 4. MMuussiicc  EEaarrllyy oonn wwee hheeaarr TTcchhaaiisskkoowwsskkyy’’ss 11881122 OOvveerrttuurree wwiitthh EExxpplloossiioonnss,, wwhheenn eellssee ddoo wwee hheeaarr tthhiiss?? DDooeess iitt hhaavvee tthhee ssaammee eeffffeecctt  CCoonnssiiddeerr tthhee iinntteerrppllaayy bbeettwweeeenn mmuussiicc aanndd eevveennttss iinn tthhee ffoolllloowwiinngg ccoommbbiinnaattiioonnss::  JJuulliiee LLoonnddoonn ssiinnggss ““CCrryy MMee AA RRiivveerr”” wwhheenn VV aanndd EEvveeyy hhaavvee tthheeiirr ffiirrsstt ccoonnvveerrssaattiioonn..  SSttaann GGeettzz ppllaayyss ssaaxx wwhheenn VV ccooookkss EEvveeyy bbrreeaakkffaasstt iinn tthhee SShhaaddooww GGaalllleerryy aanndd aallssoo wwhheenn GGoorrddoonn DDeeiittrriicchh ccooookkss EEvveeyy tthhee ssaammee bbrreeaakkffaasstt iinn hhiiss hhoommee..  JJuusstt bbeeffoorree VV sshhoowwss EEvveeyy tthhee eexxpplloossiivvee--llaaddeenn ssuubbwwaayy ttrraaiinn,, tthhee jjuukkeebbooxx ppllaayyss ““TTaakkee tthhee LLoonngg BBllaacckk TTrraaiinn..””  HHooww ddooeess mmuussiicc hheellpp sseett tthhee mmoooodd ffoorr vvaarriioouuss sscceenneess??
  5. 5. RRoollee ooff tthhee MMeeddiiaa  NNoottee hhooww vvaarriioouuss mmeeddiiaa aarree uusseedd ttoo mmoovvee tthhee ssttoorryy lliinnee ffoorrwwaarrdd:: TTVV nneewwss rreeppoorrttss,, ssoommee ccrreeaatteedd aass tthhee ssttoorryy pprrooggrreesssseess,, ssoommee aass aarrcchhiivvaall rreesseeaarrcchh.. TTVV sshhoowwss aass aa mmeeaannss ooff ddiivveerrssiioonn MMuullttiippllee tteelleevviissiioonnss ddoommiinnaattiinngg eevveerryyoonnee’’ss aatttteennttiioonn PPuubblliicc mmuussiicc oonn tthhee ssppeeaakkeerrss iinn tthhee LLoonnddoonn ssttrreeeettss.. LLeewwiiss PPrrootthheerroo’’ss TTVV ccoommmmeennttaarriieess.. NNeewwssppaappeerr hheeaaddlliinneess aanndd aarrcchhiivveess.. CCoommppuutteerr aarrcchhiivveess.. TTaaxx rreeccoorrddss.. SSuurrvveeiillllaannccee ccaammeerraa iimmaaggeess.. GGoorrddoonn DDeeiittrriicchh’’ss TTVV sshhooww..
  6. 6. CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm iiss tthhee iiddeeaa tthhaatt ggoovveerrnnmmeennttss sshhoouulldd bbee lliimmiitteedd aanndd tthhaatt tthheessee lliimmiittss aarree nneecceessssaarryy ffoorr ddeemmooccrraaccyy CCoonnssttiittuuttiioonnss aarree iimmppoorrttaanntt bbeeccaauussee tthheeyy ccooddiiffyy tthhee mmoosstt bbaassiicc llaawwss ooff ssoocciieettyy CCoonnssttiittuuttiioonnss ppllaaccee lliimmiittss oonn ppoowweerr aanndd eessttaabblliisshheess rriigghhttss ffoorr tthhee rruulleedd WWhhyy nnoott jjuusstt hhaavvee llaawwss tthhaatt wwoouulldd ddoo tthhee ssaammee tthhiinngg?? TThhaatt wwoouulldd rreeqquuiirree ggoovveerrnnmmeenntt ttoo bbee ccoonnssttaannttllyy sseellff--lliimmiittiinngg CCoonnssttiittuuttiioonnss aarree hhaarrddeerr ttoo cchhaannggee aanndd tthhuuss pprroovviiddee mmoorree sseeccuurriittyy ii..ee.. CClleeaarr aanndd PPrreesseenntt DDaannggeerr
  7. 7. WWaarr oonn TTeerrrroorr iinn VV TTeerrrroorriisstt tthhrreeaatt aanndd mmoottiivveess aarree aammbbiigguuoouuss DDoo tthhee tteerrrroorriissttss eexxiisstt?? WWhheetthheerr oorr nnoott eexxiisstt,, ccrreeaatteess aa sseennssee ooff ffeeaarr HHooww mmuusstt ggoovveerrnnmmeenntt rreessppoonndd WWiitthh ffoorrccee aanndd pprroommiisseess ooff sseeccuurriittyy ffrroomm ffeeaarr ““NNeeeedd ttoo aavvooiidd ddoouubbtt aanndd cchhaaooss”” ssoo tthhaatt ““EEnnggllaanndd pprreevvaaiillss””
  8. 8. HHooww ddooeess tthhee GGoovveerrnnmmeenntt ttrryy ttoo mmaaiinnttaaiinn ppoowweerr??  AAppppeeaallss ttoo ppaattrriioottiissmm:: ““SSttrreennggtthh tthhoouugghh UUnniittyy,, UUnniittyy tthhrroouugghh FFaaiitthh””  ““AArrttiicclleess ooff AAlllleeggiiaannccee””  WWhhaatt iiss ffaaiitthh??  SSuurrvveeiillllaannccee ((rraannddoomm aauuddiioo sswweeeeppss))  CCeennssoorrsshhiipp  TThhrreeaatt ooff pphhyyssiiccaall vviioolleennccee,, bbllaacckk bbaaggss,, rree--eedduuccaattiioonn ccaammppss  WWhhaatt rroollee ddoo tthhee ppeeooppllee ppllaayy??  RReelliiggiioonn?? IIss tthhee CChhuurrcchh aanndd JJeessuuss vviinnddiiccaatteedd??  SSiimmiillaarriittiieess ttoo tthhee CCuucckkoooo’’ss NNeesstt??
  9. 9. RReessiissttaannccee  HHeerroo rreessoorrttss ttoo vviioolleennccee pprreettttyy qquuiicckkllyy  DDoo tthhee ffiillmmmmaakkeerrss ddeeaall wwiitthh tthhee iissssuuee ooff tthhee ddeeaatthh ooff iinnnnoocceenntt cciivviilliiaannss??  AArree ootthheerr ooppttiioonnss ddiissccuusssseedd??  IIss tthhee ccoonncclluussiioonn aappppeeaalliinngg??  IIss iitt lliikkeellyy??
  10. 10. DDiissccuussssiioonn QQuueessttiioonnss VV tteellllss EEvveeyy tthhaatt ppeeooppllee sshhoouullddnn''tt bbee aaffrraaiidd ooff tthheeiirr ggoovveerrnnmmeennttss,, bbuutt rraatthheerr tthhaatt ggoovveerrnnmmeennttss sshhoouulldd bbee aaffrraaiidd ooff tthheeiirr ppeeooppllee.. DDoo yyoouu aaggrreeee?? WWhhyy oorr wwhhyy nnoott?? TThhee ttoottaalliittaarriiaann BBrriittaaiinn ddeeppiicctteedd iinn tthhee ffiillmm cclleeaarrllyy nneeeeddss rreeffoorrmm.. IIss vviioolleennccee aa nneecceessssaarryy ttooooll ffoorr iinnssttiiggaattiinngg cchhaannggee iinn ssuucchh aa ssoocciieettyy?? WWhhaatt''ss tthhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn aa tteerrrroorriisstt aanndd aa rreevvoolluuttiioonnaarryy?? CCaann wwee ddiiffffeerreennttiiaattee bbeettwweeeenn ssiittuuaattiioonnss jjuussttiiffyyiinngg tthhee uussee ooff vviioolleennccee aanndd tthhoossee wwhheerree nnoonn--vviioolleenntt cciivviill ddiissoobbeeddiieennccee ssuucchh aass tthhaatt aaddvvooccaatteedd bbyy TThhoorreeaauu oorr MMLLKK wwoouulldd bbee mmoorree eeffffeeccttiivvee??
  11. 11. DDiissccuussssiioonn QQuueessttiioonnss IIss VV''ss qquueesstt ffoorr jjuussttiiccee jjuussttiiffiieedd bbyy aannyy mmeeaannss?? WWhhyy oorr wwhhyy nnoott?? WWhhaatt aarree ssoommee aalltteerrnnaattiivvee ppllaannss hhee ccoouulldd hhaavvee eennaacctteedd?? TThhee ffiillmm ddiissccuusssseess hhooww iiddeeaass ccaann’’tt bbee kkiilllleedd wwiitthh ffoorrccee.. DDoo yyoouu aaggrreeee?? WWhhaatt ddooeess tthhiiss ssaayy aabboouutt tthhee ggeenneerraall tthhrruusstt ooff tthhee UU..SS..’’ss eeffffoorrttss ttoo ffiigghhtt tthhee wwaarr oonn tteerrrroorr?? DDoo yyoouu aaggrreeee wwiitthh tthhee ppoolliittiiccaall ssuuppppoossiittiioonnss ooff tthhee ffiillmm?? AArree oouurr ddeemmooccrraattiicc ssoocciieettiieess oonn tthhee ppaatthh ttoo oopppprreessssiioonn aanndd ttoottaalliittaarriiaanniissmm??
  12. 12. CCiivviill LLiibbeerrttiieess  LLiisstt tthhee ffrreeeeddoommss yyoouu eennjjooyy bbootthh iinn yyoouurr hhoommee aanndd yyoouurr ccoommmmuunniittyy  LLiisstt tthhee lliimmiittaattiioonnss wwee hhaavvee oonn oouurr ffrreeeeddoomm  CCaann yyoouu uunnddeerrssttaanndd tthhee rreeaassoonn ffoorr tthheessee lliimmiittaattiioonnss??  CCiivviill LLiibbeerrttiieess aarree CCoonnssttiittuuttiioonnaall pprroovviissiioonnss,, llaawwss,, aanndd pprraaccttiicceess tthhaatt pprrootteecctt iinnddiivviidduuaallss ffrroomm cceerrttaaiinn ttyyppeess ooff ggoovveerrnnmmeenntt iinntteerrffeerreennccee  WWhheerree aarree tthheeyy pprriimmaarriillyy ffoouunndd iinn tthhee UU..SS..??  PPrriimmaarriillyy iinn tthhee CCoonnssttiittuuttiioonn,, ppaarrttiiccuullaarrllyy tthhee BBiillll ooff RRiigghhttss aanndd tthhee 1144tthh aammeennddmmeenntt  DDoo ppeeooppllee iinn ootthheerr ccoouunnttrriieess hhaavvee tthheessee pprrootteeccttiioonnss??  WWhhyy oorr wwhhyy nnoott??  FFaaiilluurree oorr ssuucccceessss ooff CCoonnssttiittuuttiioonnaalliissmm
  13. 13. WWhhaatt rreessttrriiccttiioonnss ddoo wwee hhaavvee oonn oouurr pprriivvaaccyy iinn tthhee UU..SS..?? FFBBII ssuurrvveeiillllaannccee CCoorrppoorraattiioonnss ccoolllleeccttiinngg ddaattaa oonn ccoonnssuummeerrss IInntteerrnneett pprriivvaaccyy iissssuueess DDrruugg tteessttiinngg aatt tthhee wwoorrkkppllaaccee oorr sscchhooooll EEmmppllooyyeerrss mmoonniittoorriinngg eemmppllooyyeeeess’’ ee--mmaaiillss,, pphhoonnee ccaallllss,, oorr bbaatthhrroooomm uussaaggee LLiimmiittaattiioonnss aatt hhoommee oorr iinn sscchhooooll
  14. 14. WWaarr oonn TTeerrrroorr IInn aannyy ttiimmee ooff wwaarr,, iitt mmaayy bbee nneecceessssaarryy ttoo ssuussppeenndd ssoommee ffrreeeeddoommss FFoolllloowwiinngg tthhee aattttaacckkss ooff 99//1111//0011,, tthhee ggoovveerrnnmmeenntt ssoouugghhtt aanndd rreecceeiivveedd ggrreeaatteerr ppoowweerrss ttoo ccoommbbaatt tteerrrroorriissmm PPaattrriioott AAcctt aalllloowwss ggoovveerrnnmmeenntt aacccceessss ttoo 221133:: sseeaarrcchh hhoommee wwiitthhoouutt iinnffoorrmmiinngg yyoouu 221155:: ccoolllleecctt iinnffoorrmmaattiioonn aabboouutt wwhhaatt bbooookkss yyoouu rreeaadd,, wwhhaatt yyoouu ssttuuddyy,, yyoouurr ppuurrcchhaasseess,, aanndd yyoouurr mmeeddiiccaall hhiissttoorryy wwiitthhoouutt pprroobbaabbllyy ccaauussee 221166:: rreeaadd ppaarrttss ooff yyoouurr eemmaaiill aanndd mmoonniittoorr wwhhaatt yyoouu llooookk aatt oonnlliinnee wwiitthhoouutt pprroobbaabbllyy ccaauussee
  15. 15. PPrrootteeccttiioonnss  HHooww ddooeess tthhee ggoovveerrnnmmeenntt jjuussttiiffyy lliimmiittiinngg oouurr ffrreeeeddoommss??  TThheessee lliimmiittaattiioonnss aarree nneecceessssaarryy ttoo ccoommbbaatt tteerrrroorriissmm  AA wwaarr oonn tteerrrroorriissmm iiss aann uunnccoonnvveennttiioonnaall wwaarr wwhheerree tthhee eenneemmiieess ddoonn’’tt wweeaarr uunniiffoorrmmss aanndd aattttaacckk cciivviilliiaannss  TThhiiss iiss ttrruuee,, bbuutt hhooww ddoo wwee kknnooww tthhee ggoovveerrnnmmeenntt wwoonn’’tt mmaakkee mmiissttaakkeess??  HHooww ddoo wwee kknnooww oouurr cciivviill lliibbeerrttiieess wwoonn’’tt bbee aabbrriiddggeedd ccaapprriicciioouussllyy??  HHooww ddoo wwee kknnooww tthhee rruulleess wwiillll bbee ffoolllloowweedd eessppeecciiaallllyy ttoowwaarrdd tthhoossee wwhhoo aarree ccrriittiiccaall ooff tthhoossee iinn ppoowweerr??  CCaann wwee oorr sshhoouulldd wwee ttrruusstt tthhee ggoovveerrnnmmeenntt ttoo ddoo wwhhaatt iiss rriigghhtt??  WWhhaatt aabboouutt tthhee rroollee ooff ccrriittiiccaall tthhoouugghhtt??  HHooww aarree tthheessee qquueessttiioonnss aarree aaddddrreesssseedd iinn tthhee ffiillmmss wwee’’vvee sseeeenn tthhiiss sseemmeesstteerr??
  16. 16. TThhoorreeaauu AAccccoorrddiinngg ttoo TThhoorreeaauu,, wwhhaatt eennaabblleess tthhee ffeeww ttoo uussee tthhee ggoovveerrnnmmeenntt ttoo tthheeiirr oowwnn eennddss?? WWhhaatt mmaakkeess iitt ppoossssiibbllee iiss tthhaatt ppeeooppllee tthhiinnkk tthheeyy nneeeedd tthhee ccoommpplliiccaatteedd mmaacchhiinneerryy ooff ggoovveerrnnmmeenntt aanndd ccrraavvee tthhee oorrddeerr iitt pprroovviiddeess ssoo tthheeyy iiggnnoorree tthheeiirr ccoonnsscciieennccee aanndd sseennssee ooff jjuussttiiccee,, eesscchheeww ccrriittiiccaall tthhoouugghhtt,, aanndd jjuusstt ffoollllooww aalloonngg SSiimmppllyy tthhaatt ppeeooppllee ddoo nnootthhiinngg
  17. 17. WWaarr oonn TTeerrrroorriissmm DDeessccrriibbee aannyy ssiimmiillaarriittiieess bbeettwweeeenn tthhee wwaarr oonn tteerrrroorriissmm iinn VV aanndd tthhee ccoonntteemmppoorraarryy wwaarr oonn tteerrrroorriissmm iinn tthhee UU..SS.. IIss iitt ppoossssiibbllee tthhaatt oouurr ggoovveerrnnmmeenntt ccoouulldd ccoommee ttoo rreesseemmbbllee tthhee ttyyppee ooff ggoovveerrnnmmeenntt ppoorrttrraayyeedd iinn VV?? WWhhyy oorr wwhhyy nnoott?? WWhhaatt rroollee mmuusstt tthhee ppeeooppllee ppllaayy??

  ×