Arte prehistoria 2014

475 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
475
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
115
Acciones
Compartido
0
Descargas
8
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Arte prehistoria 2014

 1. 1. ARTE EN LA PREHISTORIA
 2. 2. 11.. PPRREEHHIISSTTOORRIIAA AArrttee aanntteerriioorr aall 33000000 aa.. CC.. 11..11.. PPiinnttuurraa rruuppeessttrree::  GGrraann ccaannttiiddaadd ddee ssiiggnnooss aabbssttrraaccttooss ccoommoo ppuunnttooss,, ccuuaaddrrííccuullaass,, mmeeaannddrrooss,, vvuullvvaass yy ffaallooss..  DDuuaalliiddaadd mmaassccuulliinnoo--ffeemmeenniinnoo yy ffeeccuunnddiiddaadd  PPeerrffeecccciióónn eenn llaa rreepprreesseennttaacciióónn nnaattuurraalliissttaa ddee aanniimmaalleess yy eessqquueemmaattiizzaacciióónn ddee llaa ffiigguurraa hhuummaannaa ccoonn zzoooommoorrffiissmmoo  SSeennttiiddoo ccaavveerrnnaass ppiinnttaaddaass:: RRiittooss ddee iinniicciiaacciióónn,, cceerreemmoonniiaass ddee hhoossppiittaalliiddaadd..
 3. 3.  En los animales destaca el nnaattuurraalliissmmoo,, llaa vviivveezzaa ddee ccoolloorreess yy eell sseennttiiddoo eessttááttiiccoo..  CCoonnvveenncciioonneess:: ssiieemmpprree ddee ppeerrffiill,, vvaarriiooss ppuunnttooss ddee vviissttaa ssoobbrree llaa ffiigguurraa..  CCuueevvaass ddee AAllttaammiirraa,, CCuueevvaa ddee LLaa PPiilleettaa,, LLaassccaauuxx.. Lascaux
 4. 4. AAllttaammiirraa yy llaa PPiilleettaa
 5. 5. SSAALLAA BBIISSOONNTTEESS AALLTTAAMMIIRRAA
 6. 6. BBIISSOONNTTEE AALLTTAAMMIIRRAA
 7. 7. SEGUNDO CABALLO CHINO LACAUX FRANCIA
 8. 8. YEGUA PREÑADA
 9. 9. Cueva de Chauvet
 10. 10. Cueva de Chauvet
 11. 11. LLaa ppiinnttuurraa lleevvaannttiinnaa:: HHoolloocceennoo:: ccoossttaa mmeeddiitteerrrráánneeaa ppeenniinnssuullaarr.. PPeerrtteenneecceess aa ggrruuppooss ddee ccaazzaaddoorreess--rreeccoolleeccttoorreess SSee eennccuueennttrraa eenn aabbrriiggooss rrooccoossooss CCaarraacctteerrííssttiiccaass:: mmoonnooccrroommííaa ((rroojjoo,, nneeggrroo yy aa vveecceess bbllaannccoo)),, aapplliiccaacciióónn ddeell ccoolloorr mmeeddiiaannttee ttiinnttaass ppllaannaass,, ccoommppoossiicciióónn ddee eesscceennaass ddee ccaazzaa,, ddaannzzaa yy gguueerrrraa,, cceerreemmoonniiaass rriittuuaalleess yy rreeccoolleecccciióónn yy pprroottaaggoonniissmmoo ddee llaa ffiigguurraa hhuummaannaa mmuuyy eessttiilliizzaaddaa.. CCoogguullll eenn LLéérriiddaa oo CCuueevvaa ddee llaa AArraaññaa eenn VVaalleenncciiaa..
 12. 12. CACERIA DE CIERVOS CASTELLON
 13. 13. RECOLECCION DE MIEL LA ARAÑA VALENCIA
 14. 14. 11..22.. AArrttee mmoobbiilliiaarr  FFiigguurraass ddee aanniimmaalleess,, ssiiggnnooss aabbssttrraaccttooss yy aannttrrooppoommoorrffooss ggrraabbaaddooss ssoobbrree hhuueessoo,, aassttaa yy mmaarrffiill..  BBaassttoonneess ddee mmaannddoo,, pprrooppuullssoorreess yy uuttiillllaajjee ddee ccaazzaa..  SSee eennccuueennttrraann aa mmeennuuddoo eenn llooss eenntteerrrraammiieennttooss ccoommoo ssiiggnnoo ddee rriiqquueezzaa..
 15. 15. 11..33.. EEssccuullttuurraa  DDeessttaaccaann llaass VVeennuuss  SSoonn ffiigguurraass ddee ppeecchhooss,, ccaaddeerraass,, ggllúútteeooss yy vviieennttrree mmuuyy eexxaaggeerraaddooss yy rroossttrroo aappeennaass eessbboozzaaddoo..  SSee rreeaalliizzaann eenn mmaarrffiill ddee mmaammuutt,, ppiieeddrraa oo aarrcciillllaa mmeezzccllaaddaa ccoonn hhuueessoo ppuullvveerriizzaaddoo yy eenndduurreecciiddaa aall ffuueeggoo..  EEnnccoonnttrraammooss VVeennuuss ccoonn uunn eessttiilloo ssiimmiillaarr aa llaarrggaa ddiissttaanncciiaa lloo qquuee nnooss iinnddiiccaa llaa eexxiisstteenncciiaa ddee ggrruuppooss rreellaacciioonnaaddooss eennttrree ssíí..
 16. 16. VVeennuuss ddee WWiilllleennddoorrff yy VVeennuuss ddee LLeessppuugguuee
 17. 17. Venus del cuerno
 18. 18. 11..44.. AArrqquuiitteeccttuurraa MMeeggaallííttiiccaa  NNeeoollííttiiccoo ffiinnaall  DDiivveerrssooss ttiippooss yy ffuunncciioonneess  DDóóllmmeenneess:: cciissttaass mmeeggaallííttiiccaass ((ccáámmaarraa ssiinn ccoorrrreeddoorr)),, sseeppuullccrrooss ddee ggaalleerrííaa ((ccáámmaarraa nnoo ddiiffeerreenncciiaaddaa ddeell ccoorrrreeddoorr)) yy sseeppuullccrrooss ddee ccoorrrreeddoorr ((ccáámmaarraa cciirrccuullaarr ccoonn ccoorrrreeddoorr ddee aacccceessoo)),, mmeennhhiirreess yy aalliinneeaammiieennttooss..
 19. 19. ALINEAMIENTO DE CARNAC FRANCIA
 20. 20. DOLMEN DE DOMBATE
 21. 21. DOLMEN DE EGUILAZ
 22. 22. DOLMEN DE SAKULO
 23. 23. DOLMEN DE LAGUARDIA
 24. 24. DOLMEN DE PIEDRAGENTIL
 25. 25. DOLMEN DE LOS MELLIZOS
 26. 26. Dólmenes de Guadix
 27. 27. Dólmenes de Guadix
 28. 28. CUEVA DE MENGA
 29. 29. DOLMEN DE SOTO
 30. 30. LOS MILLARES
 31. 31. CUEVA DEL ROMERAL
 32. 32. DOLMEN LAS MATARRUBILLAS
 33. 33.  Se encuentran ubicados eenn llaass zzoonnaass ddee ttiieerrrraass ddee ccuullttiivvoo,, ssiieennddoo uunn ssíímmbboolloo ddee llaa ppoosseessiióónn ddee uunn tteerrrriittoorriioo ppoorr uunn ggrruuppoo ddee aaggrriiccuullttoorreess.. LLaa pprrooppiieeddaadd qquueeddaarrííaa lleeggiittiimmaaddaa ppoorr eell rriittuuaall yy ccuullttoo aa llooss aanntteeppaassaaddooss..  EEll ccrróómmlleecchh ddee SSttoonneehheennggee eess uunn rreelloojj aassttrroonnóómmiiccoo qquuee ppeerrmmiittee pprreeddeecciirr eell ssoollssttiicciioo ddee vveerraannoo yy oottrrooss aaccoonntteecciimmiieennttooss aaggrrííccoollaass..
 34. 34. CROMLECH DE STONEHENGE
 35. 35. La arquitectura ddee llaa EEddaadd ddeell BBrroonnccee:: NNaavveettaa: edificio de planta rectangular y alzado trapezoidal en forma de nave invertida, construida con sillares de piedra. TTaallaayyoott: torreón de planta circular y cubierta de falsa bóveda. Función defensiva. TTaauullaa:: gran mesa donde la piedra horizontal descansa sobre otra vertical.
 36. 36. TALAYOT DE TORELLO
 37. 37. TAULA DE TORRALBA
 38. 38. NAVETA DE TUDONS

×