i

Grayorío Garr41,/ _¿V: ,l, ¿.,3-, ,,3,Ï7

¿gram P/ Ofbuétza 3
3'] P ñ
17 (Hrho- ¿il/ "¡Gjn oli ÏnavóÍounrxáo. dll Iaf...
5

_¡t 1 ¿-so+ Z _0i c-su+LV(L¡01‘ ‘¿sql (-50
e s a, sí ‘s T5‘ . ú 1
¡ «é‘z"L¿f= /:m -¿‘1 c‘ +2 -á1 ¿“.1 a" -
a 9”’ S 5 ...
Ï

x

1 z 7LaÁÍaa ífl%rühaï


74+. “E. i : n l— ¿»sfïg mÏdÉenHÏ. )

S143 '-

' tÏséíüorJá-tdt: h" fbtfácgáïVï-"ZJÏS-Ïi...
T 

2-‘ íliiÍÉzauA Frgpírdadla 4 faé/ a ¡ama drfcrnaimu/ a
frapsfomzeda ob Laflace. fnundl las ¡zxopiedadu
Mi» ob rtsoÍuc...
HLÏLÏLTLÍ: ¿(s41 í Ïgzgs-v} -_a. 

3ÜÉ; J{Ï*ZOÏ (s-‘Nï/ z (s-W

M‘ Fcr)= _3_ tjseniz. ¿ias son at}
5 +1 h

Ñ m] =  ¿{:...
' c 72s I- 33 + 3{an“" 2:‘
' 5ls‘—‘í) ‘ 2 - _.3

ClHrFL-[Ï (7,157 F(Tl‘= .1'3_aos'2¿—, z¿'3*+3¿5
V. v 5

LÍ¡‘(T)Ï= S[{r[r...
‘¡Jsï-Y} 5+3 Ji ‘l

l air; 47*, - i; f? 

í ‘Ïfiïwïïkséí - 25 fïzs/ ï Ïs
‘L

LB j) 5+5 s“ ¿lr

Í W " ' ‘L’ ' ’ , ’
, [...
’ 2} ‘¡mi ¿»me f’
_. . _ - > 5 alt/ f , _
___ Q SMLIZVÏl-i ¿qesí-¿Etqutk

3

 y k a Ké 21a ¡O30
 x °m= (»: —i%4 Ja?  eu...
___¡ watfr g TA ¿’á/ Ñ ‘.7’ 1 }
5 +2‘) * 5 3 5?“, JÏ

 

75" ¿L7, a
(«Im ¿y 156V“ sm ( #19 g)
(o H9 (o
¡(JLH 324125 + 5
S...
¿la 9-‘

51-2543 T____ A345 L ¿“D

l SZ‘. L.. IS*2) S2415+5) {M1342 sï-¿lfis

—Ï5+. %_ + -_g_5¿_%_

: __ ‘b __
, lïfiïí (5+...
” ¿w 5-«1 vi> «El; <gi+ïvsïraï>
fsïllLí (MJVÏN/ y W
 si”? ??
Bai)? “ (sumq __

: ‘_g/ _. Ái-ÁW +1, _Jz _4__ (S+1“ 
. 5...
2€

E" l (moi ¿Cfi/ ‘Ivokgüïïny dLTJIVFLL-VU: 
L‘, l ‘r5- 2 ' r
5° s +2

[4

fx‘ flnrytJï-Ü‘ >07 OL! 

f» z, > - , 
Rar ...
MÍ ¿[ÏÏLÏL-Fl _CVJÏ(T—)<L7+X n 4)-
) Ïx Tri m) “v? s” M’ J

JJRLL

‘L4  >g7CO>ÍJÏÜ-KÜ1;5F_K SenD/ Ïfiadï-
545242 9 2

Lg,...
5.‘ ‘DChÍWIÍM (Í gpnggflodv Misma‘! Faunia Para _
F(x): ‘lx¡ 04x41 rtoiïear c! esfedro oie lo funcián

L = 2 1 (cx) sen(...
íé-¿Qgzaaa/ Q Jgpexfnns/ Lohy ¡máïa c/ ¿gg/ Ka pk T

T una ¡a [una T
f. Tmr- 1510931 _
1 _ (2-X)s¿.12x= -_2"'ï1

ÍIETH: ...
15151 Tïgalzmflfi+¿_¿__ ¿MLZBJILLÍ- X gjïhT

 

2mm oTzmTTTT 4 9m

V 1 TflÏCB: lznnTzcLñi
>
; ¿up 

0qT= _¿__E f-‘¿n (¡rm ...
_ ¿a3
. 3

7 un ïLfl A61) 9m (2¡17Ï? ‘)É¿É_ __
W 2T ‘o

y Sin ÍlnrrX) JW» ¿[[51 ¿PVJVZEITWXÏJX
. Ü 1

*Aï z 
T i ¿¿HT. Ü...
l

TbnÏ-l r Ce= (ï1n7ï)- coQo+ÏÏaMunFJ-K«»TÏEQ¿F T

2M’ HIT T
- J. ¿ga (¿Irá- 1 cÍaÁÍínnH/ 1 Ïríïeyzmfifiígïáfihfly
_n1]' 24...
b; cb

TTVTÍ EL TT _
2 L5 Q hs
1 ‘M5066 -o, ‘N375 ou 7o: 
l TLTT wm o, ToT1fl¿
Ti 43095449 —o,15_q2 0,1595
, f’ 0 0,0376...
Ejercicios propuestos 3
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Ejercicios propuestos 3

146 visualizaciones

Publicado el

ejercicios propuestos 3

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
146
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Ejercicios propuestos 3

 1. 1. i Grayorío Garr41,/ _¿V: ,l, ¿.,3-, ,,3,Ï7 ¿gram P/ Ofbuétza 3 3'] P ñ 17 (Hrho- ¿il/ "¡Gjn oli ÏnavóÍounrxáo. dll Iafg; V '! (‘fc‘(y' ¡a <; .z; ]d¡'1.n1'c LncLdy. ¿És [ff 5 m: xïïf F4“- calm Í L {mai _ FH)e‘gïcli¿gmgtífificosïíïaíddé % e = a Ïlïïrtn} {Wgu 55*- Wa”‘+5<’“€: ¿JÏÏÏ dj o 3 ¿L í rmï ; _35_ '“Ï1z5*d%_«, {ï{_'°é+ dh5['ïï%fm m ¿a “üewm; ”‘v-= 'w+ fi} _ “¡if! e _ ”_ W 70' Ffïmalm (€S—, '-! _rr_C! !¿0'É ví ‘ÏL a = td+= (m F11. ¿‘st .1. [AL-Jide] 1,. ..» 5 ‘¡D Par FÉrmu/ oo ¿I rcwrrcnoa’. Ü ¿’gif = ¡I'm <Í1_-7_-_ ¿”KL -‘f_l_'c""‘-jï<; _.l_g'°í)alfj A _ a ‘M’ 5 s s s o f*°*Ï‘ï<-°‘¿i -. ha, {gc-w M m? u/ Ü/b o 5 “Más?
 2. 2. 5 _¡t 1 ¿-so+ Z _0i c-su+LV(L¡01‘ ‘¿sql (-50 e s a, sí ‘s T5‘ . ú 1 ¡ «é‘z"L¿f= /:m -¿‘1 c‘ +2 -á1 ¿“.1 a" - a 9”’ S 5 - ,5 5'- , [o.1,1;2__ (42.1 ¿H ra ¡ <3‘ ‘ « , ;. _ ‘¡‘°' —s# : H > f m df=0+¿1—o-o)- 9.1 uz Eo-LW: 4 o ’- l“ .5 ‘ > 5 , v5 S1 3. cn-sun/ ¡m -1»; ¿su a ¿1.z-. =s. .,¡. ,r= +.. . i. ‘ ‘*'- s s st " UN 1- N > -_1.(o-1)= =¿r__;1 * ‘ _ x‘ . H e s __ ‘d vïïtdí’ ' '
 3. 3. Ï x 1 z 7LaÁÍaa ífl%rühaï 74+. “E. i : n l— ¿»sfïg mÏdÉenHÏ. ) S143 '- ' tÏséíüorJá-tdt: h" fbtfácgáïVï-"ZJÏS-Ïim l. "SC-i 1,. ..» o , ‘¿d? ¿H3 B _+_ ¡Cosg/ ÏÏHF ‘ííi-sLién-tfit) ¡‘g-dwswïiáu; Im l(-s¿""wsJ? ¿+ra1-= ‘;. ,,«3¿)- a 57'43 5"" . j-sc°cosJ'3Ï0+Jï. o+lï¿° sqmfaïoÜ ¿Jr-Máïfllbsw/ Ïfflf: L Eco+o){,1j¿-r;1.o¡= a , au: 5H3- susfiïlaycndo en E ZÏF'(¿)T=5.z. -dï.1+5.-s 404mm . _Í 3 s’ 5 s53 35° 5 9+3 1D xfi. » 55‘ 35’ 5 31.4 :5
 4. 4. T 2-‘ íliiÍÉzauA Frgpírdadla 4 faé/ a ¡ama drfcrnaimu/ a frapsfomzeda ob Laflace. fnundl las ¡zxopiedadu Mi» ob rtsoÍuc-r. Sjmflifigw los rcsufl .2} ¿‘ÜÉFLQ zJïfiLlcos/ a lJïf-fljzï‘ 2 3 s [UAH = L d‘ %le; z xfa’ +4 ziaosbzvït- 5/1”); _ y/ L ¿{FMÍÏÏZ umkzfii-VW" i“: 4“ _ï<a Á UL cas 1375i + .2._oos11Í: Ï_í't"_L/ {7 3 j; JLzJLETKILÍLTL "(a a z} 5 7° s — 4/ ¿{ggáz x131 3+ ¿(L í G25112. G t I. t/ ZfiÚÏlÏ 112,631.32. 3, _ _ ¿{k . +1.. ' si :7.” V‘_ _ _ _ _ “nígïtaítfiï s‘ (¿Ef s’ ÏIPH 5‘ LL¿c; J_L—. ¿ us-‘n _ 2454); ¿z , ‘e JLLa-JLEILL, (s-v¡Í-_I¿, ,(sÏÏ-= /J1
 5. 5. HLÏLÏLTLÍ: ¿(s41 í Ïgzgs-v} -_a. 3ÜÉ; J{Ï*ZOÏ (s-‘Nï/ z (s-W M‘ Fcr)= _3_ tjseniz. ¿ias son at} 5 +1 h Ñ m] = ¿{:5 {Z sea A(r)= _3_¿. éCPnlf-í{. 5 su» st 5 5 tí Í ÁÍACTIÍ; _1B_ L XÍSMLÍÍ‘ azfiswf] y —— r6 ‘fi ÏÏÏlMrJLï-¡s —a/ Líisanzfflñ "Í; senst (mi; : i: z Í ¡TÍ * ; [{A(r>Í= tL3_-¿¿/ A nf”; oO Ï 5 ¿s W221 7+7 EÏÍL<r2Í= -JÉÏ_<>I_ Citfl-¿HJÜ-q/ zw oía 5 5 ds ¿»dos x1. 4 37. [[A(r; ]:—_/5¿.2(-7}(s1—4/)_Ï 25- 7L. ” ¿“gif Asma} 3, a ¿ ¿j ¿{(41, g . s — 3 (+a;1¿- Íar¡'“'_5_> 5 (S'L_ q): [passa 3 a im (Híriá . _s -5(1—Jmn"5_) 5 (f-‘Hl 1 3
 6. 6. ' c 72s I- 33 + 3{an“" 2:‘ ' 5ls‘—‘í) ‘ 2 - _.3 ClHrFL-[Ï (7,157 F(Tl‘= .1'3_aos'2¿—, z¿'3*+3¿5 V. v 5 LÍ¡‘(T)Ï= S[{r[rÚ-F(o); v‘. - TIP" TEMÏÜÜ‘; ‘cosj2.0)—.2¿°+_3_‘. >0‘5' -L—< 5 * _ Jr ¡’(0): 5 -.2 í ‘ q _ T‘ wn ¡(Ok-S ‘7’ LIFUJKQUFLQJ’ _ _‘ 7 ____ Mm: gg‘ ZÍ'.2.z3é-FÉLÉSÏ O lgjrcn}; L’ {cosnj-¿Lïz-“Lg. a {+5} ' _ _ 5
 7. 7. ‘¡Jsï-Y} 5+3 Ji ‘l l air; 47*, - i; f? í ‘Ïfiïwïïkséí - 25 fïzs/ ï Ïs ‘L LB j) 5+5 s“ ¿lr Í W " ' ‘L’ ' ’ , ’ , [Ïfirlfijfl 35 _ ,25 - 42 + 5 ____ '-/ sk? ) 5_+3_fs5_ ‘l :3“ Áflicav ‘¡lala/ Q 333g / ¡_‘W; ¡¡¿c2q}g'r; k muj/ gg/ o’ ¿Qnflésgofldkrít _ ¡{Lira DlÁÜrrI/ u32ár {Z142 É "Síyg y ifiÜ/ QÏJ- (5- ‘Jfi-J- 5h‘ -’73- ‘/ 7 J? Il ‘HsïH/ Qsus)” s31 4a mi; L
 8. 8. ’ 2} ‘¡mi ¿»me f’ _. . _ - > 5 alt/ f , _ ___ Q SMLIZVÏl-i ¿qesí-¿Etqutk 3 y k a Ké 21a ¡O30 x °m= (»: —i%4 Ja? eu _ fi “L” : _.___‘/ s+'_? _. — ¿sw Ski“? - 7 +12. V 5' (3 G) (3-—Z. J +;3LÏ_ i: ¿Í 5+5; _ _1¿ L 3 __ _ VÏL‘? 592g“. + 3 .6 > Áw/ ‘jo +3‘
 9. 9. ___¡ watfr g TA ¿’á/ Ñ ‘.7’ 1 } 5 +2‘) * 5 3 5?“, JÏ 75" ¿L7, a («Im ¿y 156V“ sm ( #19 g) (o H9 (o ¡(JLH 324125 + 5 Si} 2S+2)[51+2s*5 5737i; - ZS + — A5 + B + CSW: D , 53-12%? ) ‘slagsflaz s5 23:5 5k 354 31h51 BKVSVÜ Ï5’,43)+(C3+ D766 Z542) 51-25 + 3 2 As3+ 2 A51), 5As4 552+ 2Bs+5B+ 634x321: 2.151 1051+ B32420- }s’-— .134 g 2 (A4 ¿ha (2.54 Bum D)s-1_+ (5A42B+. _ZC¿ZD}5+ (sano) [A+(_. — 04.3154 B4 25+ D= 0,» 57A», 213+ 2c+21>__: ¿S542
 10. 10. ¿la 9-‘ 51-2543 T____ A345 L ¿“D l SZ‘. L.. IS*2) S2415+5) {M1342 sï-¿lfis —Ï5+. %_ + -_g_5¿_%_ : __ ‘b __ , lïfiïí (5+1Ïz+1
 11. 11. ” ¿w 5-«1 vi> «El; <gi+ïvsïraï> fsïllLí (MJVÏN/ y W si”? ?? Bai)? “ (sumq __ : ‘_g/ _. Ái-ÁW +1, _Jz _4__ (S+1“ . 5+7 (-71 3 5+1)+7z_,3 3+1)? ” _3 ¿’S-NJVIW l, ¡Lvuáoï 7 é» Q 31425 +3 » 7k 5Ï+_2_s¿_2_ [gig 2s + 5) " ’ ¿‘í f’ Í 5+7 I 5 E’ 1 Q v ¿"Z"s+v "í í _3_ í(‘s41)2¿72}3 ' s47 47 É (5+_¡¿¿, ¿ t‘ 1 Ïa 2 561 ¿ll vifif’. s 1g; Ji’ + air‘ 3’ - 3 51411 , É 7’ 3 í‘ S142‘ 1-1 .1 **** a ‘5, ¿‘af 7 ‘bix ¿e ¿ahi qïeyrflgi QT: _Í¿¿'_LTSÏWZ¿ 5 3 3 3
 12. 12. 2€ E" l (moi ¿Cfi/ ‘Ivokgüïïny dLTJIVFLL-VU: L‘, l ‘r5- 2 ' r 5° s +2 [4 fx‘ flnrytJï-Ü‘ >07 OL! f» z, > - , Rar ¡[gognu/ a Día ‘recuwenazz: .2’ 2 e , , ¿ÉLsfi-I) 2 [xk 1 , c¿s_/ :¿í(r-x>1"ï2[ ¿ig HïCuJJÍCJÏIÏ __ üï ‘5 _ 3 , fBWI-¿(zflde mmufinhïl" N, ' T , -' 2 «s? 1. gliscmjgkFm-L día-HL 7’ Tsétwa a - wz * 1 ¿‘(gn u; (p; n_axg‘ T’ 5. T>A_7 _ ° 0 , Í 53153€ símil” V? " ÏÏI" a «s- ¿Ïcüiíïávïvïegezn Uïrr-xxlwwú " r , ,_ ‘ g eqzzïïtnxa-z“; xaar«zc; :;¡xaxj 2 ‘u; 5 _
 13. 13. MÍ ¿[ÏÏLÏL-Fl _CVJÏ(T—)<L7+X n 4)- ) Ïx Tri m) “v? s” M’ J JJRLL ‘L4 >g7CO>ÍJÏÜ-KÜ1;5F_K SenD/ Ïfiadï- 545242 9 2 Lg, u; uz w441i’ "Í y o 1-’ ¿‘g 9653 r ha, war-filas‘. sen Ldïh-rfl-fg musa-v} Jl a L/ ’_1lfi_*5_. >_(3Ïo_5>lJÏÁIÏ’-0Út@ 3M [ÉÜ WWE 02.50017 a. 2 q
 14. 14. 5.‘ ‘DChÍWIÍM (Í gpnggflodv Misma‘! Faunia Para _ F(x): ‘lx¡ 04x41 rtoiïear c! esfedro oie lo funcián L = 2 1 (cx) sen(2nrcx)oÍx "ú-v-¿ÉT T En: ZJIüSInCZnJTXtÜX 1 o 71-31 dv: Ïncgnïfk] JK du: abc xhísgn (znvrxïdx I d-¡Fdl 02-1 Ca; (2n1'rx) lnïr _ _ ha: co. » (¿nfhq-JÍ: gi". La: 71/22} ¿n29 -7c Ccaanflx)4%r_)zsérsflrflrïtyaï í T m An: X_[F-_Á_Cú>(2n hegznflzn "0 0+1 1,, T 2m- ” 1 Sp znfiw’ y l 5). ?" , T _ L T gíTtTíTïw . .._¿. . , .. __-__. .__. ... ... __. :.. ... .¿. .- . . Ü
 15. 15. íé-¿Qgzaaa/ Q Jgpexfnns/ Lohy ¡máïa c/ ¿gg/ Ka pk T T una ¡a [una T f. Tmr- 1510931 _ 1 _ (2-X)s¿.12x= -_2"'ï1 ÍIETH: T °n= IIÍXÏÉÜVCZHWX)Í{X+J: ÏZÍ(F)(x9a(9n7TK)Q/ X J T an: jj] ga (¿L nmÓoÍx + I? ??‘ X7 Ceiqfin-rrx) ko/ zg T9 ,4 Tan ‘Iifih (¿flnxÏclx4' yzíiCcvfiynrxF ïázfinrrxyo/ x O 1 Ífixnfïayxzflaxïdxhï ¿(m(.1_WT’X)J7<“f7‘í-v9>(z”7ïñ, )d’ï oT TA T ,4- ka &: ”7) ¿Íx= _1_, ¡(mi 2n1r 0/11.: olx V‘: (307?) dx= 1 S07 (ínflx) Té'fl¿ fir; (9T—Tz2Trr7¿1/T1+Z_T-L_, seAKJnqxJ/ J-EZXnTQMW J rTr firm o ¿hn 7 T Serv/ (flmx) ¿kr 39V 1T
 16. 16. 15151 Tïgalzmflfi+¿_¿__ ¿MLZBJILLÍ- X gjïhT 2mm oTzmTTTT 4 9m V 1 TflÏCB: lznnTzcLñi > ; ¿up 0qT= _¿__E f-‘¿n (¡rm 3- Senü] T4;_1_T E senTG/ nIrkTSln Ï-ïnWÏÏT 91 m j- 34h (qnlfiïífin Se» (agan nmgflnuïzzflï; _an. o+_. l.T. afg¿ . .o-_4_ . OTr%_)TKiT-L-1LÏBI Znrr mr m7 Jqg Jnnh an z -T1T+T (T-TJTT)" ‘Man’ ao= ¿ * fame/ x 3 o M0101 ¡[hddxfjz ¡(HQ/ x J. ïa r Hal Jim-and 0L X i 7C aoxTTvslTáT+ ¿br-Ji 2 Z 1 1 ¡am (1:0)T+T(«/ __2)— (z
 17. 17. _ ¿a3 . 3 7 un ïLfl A61) 9m (2¡17Ï? ‘)É¿É_ __ W 2T ‘o y Sin ÍlnrrX) JW» ¿[[51 ¿PVJVZEITWXÏJX . Ü 1 *Aï z T i ¿¿HT. ÜÉ1Á@@TïríTLTg 1247514; L” Lenkinïïï)! !! +j_ï [í>senk(ránnx) — kíénürflr o ¿L ” _T fun (lrmx k1“: igmrzgn» d; [1 m. (am) dx _ ____Q_ 1 « 1 La, dy: ïlnfinw) o/ x dana/ z: 1/= jQn[2_n1IÍX)ü’K= ¿ ¿’(9421172) i in’? éaíL Tcp, <2nnx)/ ï2¿ cexzmlf [1 co» (img) + 1V 3o’? o Jlrrrr 1 2m: (D: (Znuk) ¿Án = ¿ ¿ev (lima) r4- 1_-L (iz/ mx) Jnfi Ü Jn", ¿[+1 w>(2y177X)* 1 JnTI
 18. 18. l TbnÏ-l r Ce= (ï1n7ï)- coQo+ÏÏaMunFJ-K«»TÏEQ¿F T 2M’ HIT T - J. ¿ga (¿Irá- 1 cÍaÁÍínnH/ 1 Ïríïeyzmfifiígïáfihfly _n1]' 2417’ rm Í Írnï _ r V_ 11 7-171Ï+¿TET1-T(I)"J--[- 2 .11 {T4 ¿Ja-oe? QI nn fi mr ¿afin (m5 (—1’[Ï1ï+_í'(—1')’_—1_- 314-1)" _ _ aÏ/ ïfl ¡’NT lpjf ‘ÍJMÍ-Ï-ihï. Ív:7ñ1+1”7)”’ ff’ _7 __ ZMJÏ __ = .2 47‘? 1 ¿L T T H "L A“ *'-—: L*Z P" w» i" ¿ww n 9? T ,13, TT , Lomo T223 TT TT T Fo ¿uf <-1TT“— (n í 4""; n( N" ) Ï Ark VCQLJLJÏ 22m7
 19. 19. b; cb TTVTÍ EL TT _ 2 L5 Q hs 1 ‘M5066 -o, ‘N375 ou 7o: l TLTT wm o, ToT1fl¿ Ti 43095449 —o,15_q2 0,1595 , f’ 0 0,0376 0,0996 ° “AOL” ¿goqsq pagas JL 0 moggs mozas 7 -0,To_cT¡v3H 43,0532 qggjl ? O qowq qÜ779 Donna Cn= vaí+EÏ , rÉTSf-ccWo ¿JU Ïcurïu 176-» — y

×