Elbira Zipitria IkastetxeaTxillardegi, 1420108 ObabaTf: 993 21 44 04Faxa: 993 31 14 64011157aa@hezkuntza.net  Ordezkaritz...
2. Eskola kontseilua eta batzorde iraunkorra osatzea / Composición del  consejo escolar y la comisión permanentePartaide ...
beharreko pausoen berri eman zuen      informado del procedimiento legal que sezuzendariak, bai eta gorde behar dire...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Akta zuzenketa

250 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
250
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
143
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Akta zuzenketa

 1. 1. Elbira Zipitria IkastetxeaTxillardegi, 1420108 ObabaTf: 993 21 44 04Faxa: 993 31 14 64011157aa@hezkuntza.net Ordezkaritza Organo Gorenaren ohiko bileraren akta Acta de la reunión ordinaria del Órgano de Máxima RepresentaciónZehaztasunak / DatosOrganoa: Elbira Zipitria ikastetxeko OOG / OMREguna: 2012/10/21 Tokia: Ikastetxea Hasiera ordua: 17:05 Amaiera ordua: 18:40Bertaratuak: Bertaratu ezina adierazi dutenak:Gai zerrenda / Orden del día:1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea. 1. Lectura y aprobación del acta anterior.2. Eskola kontseilua eta batzorde 2. Composición del consejo escolar y la iraunkorra osatzea. comisión permanente. 3. Memoria del curso 2011/12.3. 2011/12 ikasturteko memoria. 4. Plan anual del curso 2012/13.4. 2012/13 ikasturteko plana. 5. Plan para el control de la energía5. Argindarra aurrezteko plana. eléctrica.6. Zuzendaria aukeratzeko prozedura. 6. Proceso para la elección del director/a.7. Testu liburuak kudeatzea. 7. Gestión de libros de texto.8. Eskariak eta galderak. 8. Ruegos y preguntas.Eztabaidak eta erabakiak / Deliberaciones y acuerdos:1. Aurreko akta irakurtzea eta onestea / Lectura y aprobación del acta anteriorAurreko akta ontzat hartu da, aho batez. Se aprueba por unanimidad la última acta.
 2. 2. 2. Eskola kontseilua eta batzorde iraunkorra osatzea / Composición del consejo escolar y la comisión permanentePartaide berriak daudenez, nork bere Nos hemos presentado todos/as, ya queburua aurkeztu du. hay nuevos miembros.Zuzendariak, zuzendaritza berria La directora ha presentado el nuevoaurkeztu, eta jangelako postua nola bete equipo directivo, y ha explicado cómo seden azaldu du. ha cubierto la plaza del comedor.Batzorde iraunkorra osatzeko, irakasle Para la comisión permanente faltan un/aeta guraso bat falta dira. Hurrengo profesor/a y un padre/una madre. Estaránbilerarako izendatuko dira. nombrados/as para la próxima reunión.3. 2011/12 ikasturteko memoria / Memoria del curso 2011/12Zuzendariak, memoria idazteko La directora, después de exponer elprozedura azaldu, eta puntu procedimiento seguido para lagarrantzitsuenak irakurri ditu. elaboración de la memoria, ha leído los puntos más importantes.Ontzat hartu da 2011/12 ikasturtekomemoria, aho batez. Se ha aprobado por unanimidad.4. 2012/13 ikasturteko plana / Plan anual del curso 2012/13Ikasketaburuak puntuz puntu azaldu du La jefa de estudios ha explicado puntoplana. por punto el plan anual.Eskolaurrean haurrak nola banatu behar En cuanto al apartado que hacediren erabakitzeko erabiltzen diren referencia a la agrupación del alumnadoirizpideei dagokienez, argitu da helburua en educación infantil, hay que aclarar quedela ahalik eta talde berdintsuenak los criterios que se mencionan en elosatzea. mismo se utilizan con el fin de hacer grupos parecidos entre sí.Ontzat hartu da 2012/13 ikasturtekoplana, aho batez. Se aprueba el plan anual por unanimidad.5. Argindarra aurrezteko plana / Plan para el control de la energía eléctricaUdalak eta enpresa arduradunak La directora ha explicado el planaurkeztutako plana azaldu du propuesto por el ayuntamiento y lazuzendariak. empresa encargada de las obras.Guraso batzuen iritziz, zorrotzegia da Algunos padres opinan que esplana, eta larrialdi bat egonez gero demasiado estricto, y piden que en casoeskolatik bertatik argindarra martxan de emergencia se pueda dar la luz desdejartzeko aukera izatea eskatu dute. la propia escuela. La directora loZuzendariak ere hala eskatuko du. solicitará así.6. Zuzendaria aukeratzeko prozedura / Proceso para la elección del director/aZuzendariak azaldu du 2008an hartu La directora expone que accedió a lazuela kargua, eta aurten azken urtea plaza en 2008, y que este será su últimoduela. Gaia klaustroan aurkeztu zuen, año. El tema se ha tratado en un claustro,baina oraingoz ez du inork agertu kargua y parece que no hay nadie que quierahartzeko asmorik. Beraz, legez eman optar a la plaza. Por tanto, la directora ha
 3. 3. beharreko pausoen berri eman zuen informado del procedimiento legal que sezuzendariak, bai eta gorde behar diren seguirá y de los plazos que se han dedatena ere. Ez balitz inor aurkeztuko, cumplir.ikuskariak berak izendatuko luke Si no hay ninguna solicitud, el director/azuzendaria, ikasturte baterako, lo/la nombrará la inspección, por el plazoikastetxeko irakasleen artean. Ikasturte de un año. Al término del mismo, y sihori amaitu eta hautagairik ez balego, continúa sin haber ningún/a voluntario/a,ikuskariak beste hiru urterako luzatuko la inspección prorrogará el nombramientoluke izendapena. por tres años más.7. Testu liburuak kudeatzea / Gestión de libros de textoArlo honetan, urtero jasotzen dugun El gasto en este apartado es, en losbaino diru pixka bat gehiago gastatzen últimos años, mayor al ingreso. Paradugu. Egoera honi irtenbidea aurkitu buscar alguna solución de cara alnahian, batzorde bat sortu zen iaz. Aurki próximo año, se creó en la reuniónbilera bat egingo duela erabaki da. anterior una comisión, que se reunirá ahora.8. Eskariak eta galderak / Ruegos y preguntasAzken bileran, eskola egutegia Se recuerda que el año pasado de creóaztertzeko batzorde bat osatzeko asmoa una comisión para estudiar el calendarioazaldu zen. Gurasoek gai honetaz hitz escolar. Los padres responden queegingo dutela adierazi dute. hablarán del tema.Besterik gabe, 18:40an, bilera amaitutzat eman du zuzendariak. Nik, idazkari bezala,akta honetan adierazitako guztiak egiaztatzen ditut.Sin más, a las 18:40, la directora da por finalizada la sesión. Yo, en calidad desecretaria, levanto acta. Idazkaria Obaba, 2012ko urriaren 21ean

×