Els principis del joc col.lectiu 6

3.711 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
4 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
3.711
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
15
Acciones
Compartido
0
Descargas
120
Comentarios
0
Recomendaciones
4
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Els principis del joc col.lectiu 6

 1. 1. Els PRINCIPISdel JOC COL·LECTIUi els OBJECTIUS D’ENTRENAMENTPatrocinadors FCF:
 2. 2. Patrocinadors FCF:2 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IIntroducció alsPRINCIPIS del JOC COL·LECTIU
 3. 3. Patrocinadors FCF:INTRODUCCIÓ ALS PRINCIPIS DEL JOC COL·LECTIU Les tendències en el futbol modern contemplendiferents models de joc que presenten undenominador comú:Qualsevol jugador ha de saber a ON ESTÀ i QUÈ HADE FER en cada moment del partit.D’aquesta forma el posseïdor pot decidir l’acció arealitzar en relació a l’oposició i el que faran elsseus companys.JOC COL.LECTIU
 4. 4. Patrocinadors FCF:DEFINICIÓ“FONAMENT” (RAE): Raó principal o motiu amb el qual es preténfiançar i garantir quelcom” Els FONAMENTS (Principis) del Joc Col·lectiuRaó que garanteix actuar/jugar a futbol correctament.Un principi: És un element del joc que cal dominar per poder jugarcorrectament dins l’estil de joc en curt/de control, Diem que permet jugar correctament perquè possibilitael control de la pilota, del joc i del partit Es basa en la relació directa entre una determinadasituació de joc i la seva consigna (resposta òptima –RO-de cada jugador que permet resoldre la situació)JOC COL.LECTIU
 5. 5. Patrocinadors FCF:JUSTIFICACIÓ DELS PRINCIPIS Els PRINCIPIS del JOC COL·LECTIU permetran a l’entrenadordeterminar i entrenar, en cada situació de joc (segons elsistema de joc utilitzat), la col·locació i desplaçaments òptimsper cada jugador, que garanteixin no perdre la pilota, unaprogressió controlada i la conseqüent finalització. Els principis són manifestacions pròpies del futbol que esdonen durant la competició, en les diferents situacions dejoc, Aquestes manifestacions s’han donat sempre, però nohan estat sistematitzades dins de l’entrenament, reben finsara tan sols un caràcter de simples característiques del joc.JOC COL.LECTIU
 6. 6. Patrocinadors FCF: Són conclusions objectives fonamentades en elsfactors ESPAI/TEMPS/OPORTUNITAT, quecondicionen el joc del futbolista en cada situació delpartit. Es manifesten en l’entrenament basat en lesSITUACIONS de JOC REAL per a la millora/reduccióde la presa de decisions en el desenvolupament delJOC en CURT / de POSICIONAMENT. Els principis del joc es converteixen, per les raonsque hem dit, en l’aspecte de més transcendència enl’aprenentatge del futbol.JOC COL.LECTIU
 7. 7. Patrocinadors FCF:Aquesta proposta de fonamentar l’aprenentatge del futbolbasant-nos en uns principis del joc col·lectiu, pretén que eljugador aprengui i relacioni directament cada una de lessituacions de joc amb les consignes que les resolen (RO).D’aquesta manera es tracta que el jugador, sense esperar a ques’executin els mecanismes de percepció i decisió complexos, alreconèixer la situació de joc en la que es troba, apliqui laconsigna establerta, reduint dràsticament: El procés d’anàlisi propi del mecanisme de decisió La possibilitat que es produeixi la pèrdua de la pilotaEs tracta de fer “menys” obertes” les situacions en les que estroba el jugador.JOC COL.LECTIU
 8. 8. Patrocinadors FCF:El fet que el jugador relacioni directament la situació dejoc en la que es troba amb l’acció que ha de realitzar(consigna), permet: Assegurar el desenvolupament d’un joc encertat,ja que la acció “escollida” contribuirà sens dubtea resoldre la situació de joc. Reduir els estímuls que el jugador ha d’atendre. Reduir la el procés d’anàlisi. Una dràstica reducció dels temps que el jugadornecessitarà per a executar qualsevol acció.JOC COL.LECTIU
 9. 9. Patrocinadors FCF:Aquesta reducció de temps, permet: Centrar l’atenció sobre l’acció tècnica, elque sens dubte augmentarà el nivelld’execució (precisió), com la velocitatamb la que s’executa. Utilitzar aquest temps per manifestaraccions de talent /improvisacióJOC COL.LECTIU
 10. 10. Patrocinadors FCF:TIPOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS PRINCIPIS DEL JOC Les consignes són sempre individuals ja que l’acció arealitzar pel jugador afectat és la que permetresoldre la situació de joc (relacionant la sevaefectivitat amb la suma de les consignes que had’executar cada company). Per a que aquestesconsignes provoquin l’eficàcia desitjada quans’executin han de manifestar-se en tot moment elsaspectes bàsics del joc descrits anteriorment (espai,temps i oportunitat)JOC COL.LECTIU
 11. 11. Patrocinadors FCF: El jugador ha d’aprendre i executar aquesta acció quan esplantegi la situació de joc corresponent, ja que davant delsaspectes espai/temps i d’oportunitat que defineixen aaquesta situació, no existeix una altra resposta queobjectivament permeti resoldre-la d’una manera més eficaç. En funció de les característiques de la situació de joc i de laseva consigna els principis de Joc incideixen en diferentsàmbits del joc:-El POSSEÏDOR DE LA PILOTA (PP)-Aspectes DEFENSIUS INDIVIDUALS (DI)-Aspectes OFENSIUS INDIVIDUALS –atacant sense pilota- (ASP)-ESTRATÈGIES (ES)JOC COL.LECTIU
 12. 12. Patrocinadors FCF:INCIDÈNCIA dels PRINCIPIS en el JUGADOREls Principis en relació al POSSEÏDORPermeten, mitjançant els desplaçaments dels companys, que el posseïdortingui sempre entre 4 i 5 opcions de joc.Li permet escollir, d’entre totes, la més adequada al seu nivell de talent, i a lesrecomanacions prioritats establertes en el principis.La conseqüència serà no perdre la possessió de la pilota i la seva progressió .El principi en cada situació de joc li suggereix que és el que no s’ha de fer enclara referència a evitar la pèrdua de pilota.Potencien i faciliten la manifestació d’accions de talent del posseïdor delposseïdor, ja que és ell qui decideix l’acció que finalment es realitzaràJOC COL.LECTIU
 13. 13. Patrocinadors FCF:Els Principis en relació al JUGADOR que NOPOSSEIX LA PILOTAEls Principis determinen en cada situació de joc, QUÈ HA DE FER.Cada jugador ha de conèixer, en cada SJ i en relació als factorse/t/o que la defineixen, la ubicació o desplaçaments queresulten més eficaç (RO/Consigna).Si en cada SJ, s’executa la RO/Consigna per part dels jugadors:No hi haurà pèrdua de pilotaEs manifestarà la progressió amb opcions de finalitzarJOC COL.LECTIU
 14. 14. Patrocinadors FCF:Si NO s’executa la RO/Consigna, probablement:Es perdrà la possessió de la pilota (en 1ª o 2ª jugada)Fins i tot no perdent-la, la següent SJ serà claramentdesfavorable, desaprofitant la situació d’avantatge quehagués generat la RO.La RO/Consigna del jugador sense pilota no requereixde la utilització del talent del jugador, ja que tractaúnicament de desplaçaments ubicacions. L’únic factorde talent requerit és el de la OPORTUNITAT (realitzacióde l’acció desplaçament en el moment adequat). Aixòpermetrà, per exemple “APAREIXER” /NO ESTAR al’espai lliure.JOC COL.LECTIU
 15. 15. Patrocinadors FCF:Els Principis en relació al JOC COL·LECTIU de L’EQUIPEls Principi no són automatismesAUTOMATISME: Acció única i prevista a realitzar, siguiquina sigui la SJ. Això comporta que els automatismes: Siguin moviments previsibles. Siguin de fàcil oposició. No es manifestin pràcticament mai en eljoc real.JOC COL.LECTIU
 16. 16. Patrocinadors FCF:Aplicant els principis a nivell col·lectiu, en cada SJ el posseïdor –sigui quin sigui el seu nivell tècnic-:Disposa de 4/5 opcions de joc.Sigui quina sigui l’opció escollida, el nou posseïdor (nova SJ) disposarà de 4/5noves opcions ... I així successivamentAixò provoca que en cada Fase Ofensiva les possibilitats de joc siguingairebé infinites.Tot i el nombre tan elevat de combinacions, el seu entrenament noés un problema, ja que:El posseïdor nomé presenta una mitjana de 4/5 opcions de jocEl jugador sense pilota presenta com a molt entre 4/6 opcions de jocSi durant la FO es manifestin 5/6 SJ resoltes correctament (tots elsjugadors implicats fan el que correspon), no existeix cap tipusd’oposició defensiva que pugui resultar eficaç..JOC COL.LECTIU
 17. 17. Patrocinadors FCF:TIPUS DE PRINCIPIS Principis UniversalsSón aplicables a l’estil de joc en curtindependentment de qualsevol altra variable ocaracterística individual o col·lectiva, tant de l’equipadversari com del propi (Sistema de joc propi i del contrari,formes defensives i/o ofensives del contrari, ...).JOC COL.LECTIU
 18. 18. Patrocinadors FCF:Els principis universals es divideixen en:P.U. Bàsics (Inclouen el P.U.Previs) Que són aplicables a qualsevol jugador/demarcació Essencials tant per a la formació del jugador com per a l’obtenció d’unalt rendiment en equips adults. Formen part dels objectius propis de les etapes formativa (1er Nivell).P.U. per demarcacions Que són específics de cada una de les zones/demarcacions de joc. Formen part dels objectius propis de l’etapa de tecnificació (2on Nivell)Principis/Moviments del Sistema Són principis d’aplicació exclusiva a un sistema de joc. Formen part dels objectius propis de l’etapa de rendiment (3er Nivell) Qualsevol altre sistema de joc té els seus propis principis del Sistema.JOC COL.LECTIU
 19. 19. Patrocinadors FCF:Els principis del sistema no tenen “personalitat”pròpia, ja que són en essència, els moviments delsistema que cada entrenador desenvolupa per acada jugador, en relació a les diferents situacions dejoc, relacionant-les amb el sistema de joc utilitzat iles variants que es determinen per a cada partit.Per a que aquests moviments del Sistema puguinconsiderar-se principis del Sistema, han depresentar i tenir en compte per a la seva elaboracióles següents característiques:Que hagin tingut en compte i que no contradiguin elque diu cap Principi Universal.JOC COL.LECTIU
 20. 20. Patrocinadors FCF:Que concretin de forma específica cada consigna, per a cadajugador i per a cada situació de joc, relacionant-la ambl’estructura del Sistema de Joc quepermeti al posseïdor realitzar: Una passada a l’espai, on apareixerà (NO “estarà”) uncompany:en profunditat (vertical i diagonal); >en horitzontal(canvis d’orientació), o >en emergència (seguretat)Un centre o un remat en la zona de finalització.i que siguin:Eficaços davant de qualsevol tipus d’oposició.Fàcils d’assimilar i d’executar pels jugadors.JOC COL.LECTIU
 21. 21. Patrocinadors FCF:-L’aplicació dels principis ens proporciona els següentsavantatges: Entrenar respectant la globalitat específica del futbol. Reduir de manera extrema el factor de percepció/decisió del jugador,ja que la complexitat de l’anàlisi és molt menor (encara que sempreexisteix). Desenvolupar un joc correcte. El nivell actual de la intensitat de joc ide la posició, obliga a jugar a gran velocitat, fet que impedeix enmolts casos la possibilitat de prendre decisions correctes. Entrenar de manera específica i inequívoca les causes que hanprovocat els errors manifestats en la competició, valorant si l’error haestat causat per un factor d’execució o per l’absència de domini d’unprincipi del joc. Respectar i potenciar les accions d’improvisació i de talent individual(especialment del posseïdorJOC COL.LECTIU
 22. 22. Patrocinadors FCF:Així, el concepte de talent al que ens referim es tracta deltalent manifestacional. Aquest talent es manifesta sempre perpart del jugador que actua sobre la pilota, o en relació a ella, jaque la resta de companys han de limitar-se a realitzar elsmoviments i mantenir les posicions pròpies del sistema de joc del’equip.En aquest sentit podríem entendre com a talent del jugadorsense pilota la manifestació òptima del moment oportú per arealitzar cada moviment.Els moviments i posicions del sistema de joc (tal com els vist enels principis) són invariables, motiu pel que quan ens referim ala manifestació i potenciació del talent, entenem que sempre ensestem referint a les acciones realitzades sobre la pilota, o enrelació a ella.JOC COL.LECTIU
 23. 23. Patrocinadors FCF:En principi, el posseïdor té dues possibilitats de joc bàsiques:Desprendre’s de la pilota. Enviar-la : passar, centrar, rematar, rebutjar)Mantenir-la: Progressar amb la pilota (conducció, regat, paret)La decisió entre passar o progressar queda absolutament a criteri del posseïdor. Peraquesta raó, en el principis, només s’incideix en que es prengui la decisió el més aviatpossible, havent de realitzar l’acció de passar o progressar immediatament després dela recepció e inclús prèvia a ella.En els principis que incideixen en el posseïdor es determina l’eliminació d’una de lespossibles opcions. Això és així perquè és la única que no resulta lògica en funció de lasituació de joc manifestada, de tal manera que si s’executa resulta pràcticament segurque:Es perdrà la possessió de la pilotaFins i tot si no es perd, la situació de joc resultant serà molt més desfavorable,desaprofitant la situació de més avantatge que s’hagués generat mitjançant l’aplicacióde la consigna.JOC COL.LECTIU
 24. 24. Patrocinadors FCF:De totes maneres els factors d’espai, temps i d’oportunitat(e/t/o) que defineixen una situació de joc són altament variables,fins i tot dins la mateixa situació. Tot i això, si apliquem laconsigna, assegurarem que l’acció sigui sempre eficaç i correcta.Òbviament, dins de la mateixa situació de joc poden donar-secaracterístiques específiques dels factors (e/t/o) que possibilitenl’aplicació d’una altra acció. Aquest tipus d’accions requereixenun alt nivell de talent / improvisació / execució. El jugador podràexecutar-les un cop tingui interioritzada la consigna pròpia decada situació de joc.Observem que el jugador, mitjançant els principis, coneix laconsigna a aplicar (sap abans de rebre la pilota l’acció que hauràd’executar), pel qual disposarà de “més temps” per executar-la.JOC COL.LECTIU
 25. 25. Patrocinadors FCF:Aquesta major disponibilitat de temps permet que el jugador pugui “fixar-se”, i per tant percebre algun d’aquests detalls específics dels facto e/t/oque possibiliten la manifestació d’una acció diferent a la consigna.En aquestes circumstàncies permetrem que el jugador improvisi accionsalternatives, ja que ajuden en gran manera a sorprendre al contrari.L’entrenador ha de valorar si l’aplicació d’una acció diferent a la consignaresultava correcta en funció dels aspectes de e/t/o que es manifestaven.Si el resultat de l’acció:ÉS EFICAÇ: s’haurà aconseguit una acció de talent / improvisacióNO ÉS EFICAÇ: L’entrenador tractarà de fer valorar al jugador lapossibilitat d’haver executat la consigna, incidint en que a més dhaver-neevitat la pèrdua de la pilota, s’hauria pogut aprofitar la ubicació i lacol·laboració dels companys en la situació de joc que s’hauria generat.JOC COL.LECTIU
 26. 26. Patrocinadors FCF:Tot i en el cas que l’acció no hagi estat eficaç, si era correcta en funció delsaspectes e/t/o, NO haurem de recriminar al jugador el seu intentd’improvisació, ni impedir que tracti de repetir nous intents.Com a resum podem establir les següents conclusions:El principis del Joc en cap cas impedeixen la improvisació ni lamanifestació de talent per part del jugador (sempre que el jugadordisposi d’un mínim nivell), sinó que les possibiliten i les potencien.L’entrenador ha de permetre aquestes manifestacions, però aprofitantels resultats negatius per conscienciar al jugador de talent de larellevància que té l’equip i el joc col·lectiu (com aspectes essencials delfutbol)Els principis del joc no només no impedeixen aquestes manifestacionsde talent, sinó que fins i tot les potencien sense perjudicar l’ordre, lacorrecció i l’eficàcia del joc col·lectiu.JOC COL.LECTIU
 27. 27. Patrocinadors FCF: Anàlisi de les CARACTERÍSTIQUES de l’OPOSICIÓ encada SITUACIÓ de JOCLes característiques que pot presentar l’oposició ens permetdeterminar unes formes bàsiques del seu joc. Aquest aspecteens possibilita definir anticipadament les Respostes Òptimesa utilitzar (independentment de l’oposició específica quepresenti el contrari).JOC COL.LECTIU
 28. 28. Patrocinadors FCF:Quan el contrari defensa.Des de la perspectiva ofensiva del nostre equip, òbviament nomésvalorarem la fase defensiva del contrari. En aquest sentit haurem de teniren compte tres conceptes genèrics que necessàriament presentaqualsevol oposició:Sistema de joc utilitzat. Té més jugadors que nosaltres en la seva línia defensiva. Existirà equilibri entre la seva línia de mitjos i la nostra. Com a conseqüència de tot això, presentarà inferioritat numèrica dela seva línia d’atac respecte la nostra línia defensiva.Si no es compleixen aquests aspectes, l’oposició serà fàcilment superable.JOC COL.LECTIU
 29. 29. Patrocinadors FCF:-Formes defensives utilitzadesEns basem en el supòsit que s’utilitzi una defensa ambzona, basculant i de pressió.Difícilment defensarà realitzant un marcatge individualintens, motiu per el qual no contemplem aquesta possibilitat.Tipus de replegament utilitzatEns basem en el supòsit de que utilitzi un replegamentintensiu al seu mig camp.En el cas de realitzar una pressió avançada deixarà gransespais a les seves esquenes, que podran aprofitar-seutilitzant un estil de joc en llarg o amb canvis de ritme /orientació.JOC COL.LECTIU
 30. 30. Patrocinadors FCF:Quan el contrari ataca Per valorar l’èxit o el fracàs de la fase defensiva del nostre equip, enprimer lloc hem de remetre’ns al seu objectiu: recuperar la pilota abansde que sigui rematada, aprofitant la/les errada/errades que cometi elcontrari en les seves evolucions ofensives, tant a nivell individual comcol·lectiu. Si fracassem en aquest objectiu analitzarem les diferents situacions dejoc que s’han manifestat durant la fase defensiva per detectar els errorscomesos. Per poder valorar aquests errors és necessari, prèviament, haverdeterminat els objectius defensius específics de cada línia i de cadademarcació, en cadascuna de les 4 sub-fases defensives, depenent engran mesura de diversos aspectes de la fase ofensiva del contrari.JOC COL.LECTIU
 31. 31. Patrocinadors FCF: Sistema de joc utilitzat Nombre de jugadors en cada línia, en relació a les nostres línies endefensa El seu estil de joc De control/en curt Llarg/ en profunditat Amb canvis d’orientació/ritme El seu nivell tècnic, individual i col·lectiuAixí cada entrenador (tenint en compte aquests aspectes del contrari)haurà de determinar els seus objectius defensius per línies i perdemarcacions para cada una de les situacions de joc, en cadascuna de les4 sub-fases defensivesJOC COL.LECTIU
 32. 32. Patrocinadors FCF:D’aquesta manera, si les nostre formes defensives (de l’equip, de cadalínia i de cada demarcació) són adients i s’executen correctament, haurande provocar l’èxit en relació als objectius defensius previstos per l’equip,per cada línia, i per cada demarcació, en cadascuna de les 4 sub-fasesdefensives. Si les formes defensives establertes, són coherents i admeten l’èxitdefensiu, podrem valorar objectivament:El fracàs en la situació de joc defensiu analitzada.Els errors (decisió i/o execució) que es poden haver comès en cada unade les accions defensives en relació als objectius defensius de l’equip,de cada línia i de cada demarcació, per a cada sub-fase defensiva(evitar el joc eficaç del contrari, recuperar la pilota, i/o evitar –enúltim terme- la rematada del contrari).JOC COL.LECTIU
 33. 33. Patrocinadors FCF:33Objectius de l’entrenamentdel Joc Col·lectiu
 34. 34. Patrocinadors FCF:-EXEMPLE d’una FITXA d’un PRINCIPI En les fitxes que contemplen els principis apareixen els següentsapartats: Número, títol del principi i definició. Característiques del Joc en la que es manifesta el principi. Consignes (aspectes/objectius per entrenar) Consideracions són aspectes que caracteritzen a cada principis i queajuden a l’entrenador a comprendre i a desenvolupar el propiprincipis. Consideracions metodològiques pel seu entrenament
 35. 35. Patrocinadors FCF:NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.FASES DEL JOC COL·LECTIUFASE OFENSIVA FASE DEFENSIVAMoments del Joc Moments del JocOrganitzacióofensivaTransicióatac-defensaOrganitzaciódefensivaTransiciódefens-atacObjectiusGeneralsGarantir la no pèrduade la pilota en lessub-fases d’Inici i deprogressió, fins aassolir la Finalització.Aprofitar ladesorganitzacióofensiva del’adversari perguanyar la possessióde la pilota o perorganitzar-nosdefensivamentCondicionar, dirigir ipressionar l’equipadversari perprovocar la sevaerrada i guanyar lapossessió de la pilotaabans queaconsegueixifinalitzarTreure la pilota de lazona de pressióaprofitant ladesorganitzaciódefensiva de l’equipadversari per donarprofunditat enseguretat o periniciar la organitzacióofensiva.ObjectiusEspecíficsPRINCIPIS UNIVERSALS BÀSICS del JOC COL·LECTIU
 36. 36. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:36NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IFASES DEL JOC COL·LECTIUFASE OFENSIVA FASE DEFENSIVAMoments del Joc Moments del JocOrganitzacióofensivaTransicióatac-defensaOrganitzaciódefensivaTransiciódefensa-atacObjectiusEspecíficsPRINCIPIS UNIVERSALS PREVIS i BÀSICS del JOC COL·LECTIUPUB1) Equilibri en la línia (39) PUB16)Col·loació,accions idesplaçamentsa realitzar pelsjugadors alperdre lapossessió de lapilota (31)PUB17)Marcatge al’home queestà a la nostrazona (32)PUB21)Col·locació,accions idesplaçaments arealitzar pelsjugadors alrecuperar lapossessió de lapilota .PUB2) Equilibri entre línies (44)PUB3) Jugar en la pròpia zona de joc (6)PUB4) Sortir de la pròpia zona de joc (1)PUB18) JocDefensiu delsjugadors de laLínia Defensivaperdesenvoluparuna defensazonal (40)PUB5) Estructura Bàsica de l’equip en Atac (8-26)PUB6) Posicionament del jugador en relació a la línia de joc(2-3-4)PUB7) Recolzament al posseïdor (14)PUB8) Els Canvis d’Orientació (7-54)PUB9) El Joc entre línies (65-67)PUB10) Prioritats en el joc del posseïdor (56-58)PUB11) Ocupació de les zones de remat quan la pilota entraper un extrem (28)PUB19)EstructuraBàsica del’equipen Defensa alperdre lapossessió de lapilota (38)PUB12) Ocupació de les zones de remat quan la pilota entrapel centre (29)PUB13)Joc a la Zona de Finalització (9-66)PUB14) La Vigilància Ofensiva (10)PUB15) Determinar el moment oportú (52)PUB20) LaDisposicióOfensiva (21)
 37. 37. Patrocinadors FCF:37NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U. BÀSIC1) EQUILIBRI en la LÍNIA (39)És la manifestació de posicions i desplaçaments dels jugadors de la línia en la que es troba la pilota.Característiques-Si los jugadores de la línea en la que se encuentra el balón no están correctamente colocados, no se manifestará laestructura básica del equipo, impidiéndose de este modo el desarrollo correcto del juego.CONSIGNES1) -Los jugadores situados en los carriles laterales deben manifestar amplitudcontinuamente.2) -El jugador/es del carril central deben colocase de manera que se encuentrenequidistantes respecto de los carriles exteriores.3) -Los jugadores de la línea se mantendrán constantemente a la altura del balón,adelantándose sólo (en el momento oportuno) para recibirlo (tanto al ocupar el espaciolibre como al crear una superioridad numérica en la demarcación del compañero poseedor).4) -Los jugadores de la línea que se encuentran en la orientación del juego deberánmanifestar una tendencia a la progresión.5) -Los jugadores que no están en la orientación del juego deberán manifestar unatendencia a ayudar a los compañeros de la línea ante las posibles pérdidas de balón queéstos puedan tener. Para ello se mantendrán ligeramente cerrados y atrasados respecto dela línea.
 38. 38. Patrocinadors FCF:38NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.CONSIDERACIONSA -Los jugadores ubicados en los carriles exteriores manifestarán amplitud, teniendo en cuentaque:*El jugador que está en la orientación del juego debe estar a 1 o 2 metros de la línea debanda, para disponer de “salida” por ambos lados.*El jugador que no está en la orientación del juego deberá mantenerse ligeramentecerrados (a 10-15 de la línea de banda).B-Los jugadores que no están en la orientación del juego deberán modificar rápidamente suposición retrasada y cerrada si el poseedor orienta el balón hacia su demarcación, colocándoseen amplitud y aprovechando este desplazamiento para buscar línea de pase en relación alcontrario que le marca.C-En el caso de la LD, el lateral del lado contrario a la orientación del juego, si un compañero dela línea se incorpora al ataque, se cerrará de forma manifiesta para ocupar la demarcación delsegundo central. De este modo equilibrará la colocación de la líneaConsideracions metodològiques pel seu entrenamentEl treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de joc real, tot i que de formamés específica es pot treballar amb cada una de les línies per separat.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 39. 39. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:39 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IVídeo 11: Mantenir l’equilibri en la línia
 40. 40. Patrocinadors FCF:40NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.P.U. BÀSIC2) EQUILIBRI ENTRE LÍNIES (44)És la manifestació de posicions i desplaçaments dels jugadors d’una línia en relació a la línia anterior i/oposteriorCaracterístiquesSi los jugadores de las diferentes líneas no se encuentran correctamente colocados no se manifestará la estructura básica delequipo, impidiéndose el desarrollo correcto del juego ofensivo, además de facilita el juego defensivo del equipo adversario.CONSIGNES1) -Los jugadores de las líneas anterior y posterior al balón deben manifestar constantementeprofundidad (15-20m. aprox.)2)-Las líneas deberán mantener constantemente las distancias en profundidad durante laprogresión y el retroceso del balón, evitando reducirlas o aumentarlas en las distintas situacionesde juego que se provoquen.3)-Los jugadores de cada línea se mantendrán en diagonal respecto a sus compañeros de carrilde la línea en la que se encuentra el balón. De esta manera los jugadores que se encuentran doslíneas por delante o por detrás del balón estarán en vertical respecto de los compañeros queestán en la línea del balón.4)-Los jugadores que se hallan en la orientación del juego deberán manifestar la tendencia a:•Recibir el balón en progresión / profundidad en vertical, para ocupar un espacio libreexistente en la línea posterior.•Ocupar la demarcación del poseedor para recibir el balón en una situación de 2:1(superioridad numérica).
 41. 41. Patrocinadors FCF:CONSIDERACIONSA) -Cuando el balón lo tiene nuestro portero la LD deberá manifestar tambiénprofundidad.B)-El hecho de que los jugadores de una línea se mantengan en diagonal respecto a losde la línea anterior y de la posterior, permitirá la manifestación de “rombos” y“triángulos” que facilitan el desarrollo del Juego Colectivo del equipo, aumentando yfacilitando las posibilidades de juego del poseedor .C)-Los jugadores de la línea anterior y posterior a la línea en la que se encuentra elbalón que estén en la orientación del juego, debe manifestar, además de la ROexpuesta, la búsqueda de la línea de pase, o el “oscurecimiento” de la visión de suadversario evitando que le vea simultáneamente a él y al balón.Consideracions metodològiques pel seu entrenamentEl treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de joc real, tot i que de forma mésespecífica es pot treballar amb jugadors de referència.
 42. 42. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:
 43. 43. Patrocinadors FCF:43NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U. BÀSIC3) JUGAR a la PRÒPIA DEMARCACIÓ/ZONA de JOC (6)És la manifestació de les posicions i moviments que realitza cada jugador dins la seva demarcació.CaracterístiquesSi no está definido el juego que cada jugador debe realizar en su zona/demarcación, resulta imposible que semanifieste una situación / disposición óptima que permita realizar (desde esta situación) los movimientosmás adecuados para ayudar al poseedor y al equipo.Si por el contrario, cada jugador desde su zona/demarcación, tiene definido lo que debe hacer, partirá deventaja para recibir el balón y jugarlo adecuadamente. Dado que para ello sólo disponemos de décimas desegundo, resulta tremendamente importante utilizar dicha ventaja. Para ello es importante que el jugadorse encuentre en el lugar adecuado en relación al balón, de modo que pueda tener los espacios adecuadospara aventajar al contrario. Todo ello facilitará la acción del poseedor, ya sea mediante un pase dada lasituación de 2:1, o a través de una acción de 1:1 gracias al espacio existente.CONSIGNES1) Si el jugador se encuentra en la orientación del juego, en disposición de recibir el balón y se encuentra enla línea:> en la que se halla el balón deberá estar situado en amplitud en relación al balón y mantenerse a su altura> anterior o posterior al balón  deberá manifestar profundidad en relación al balón, buscando la línea depase y/o “oscurecer” al contrario, colocándose siempre en diagonal en relación a los jugadores de su mismocarril de la línea anterior o posterior.2) -Si el jugador NO está en la orientación del juego deberá cerrar ligeramente su posición, y retrasarse enrelación a su línea de juego.
 44. 44. Patrocinadors FCF:44NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.CONSIDERACIONS> Cuando el juego se encuentra orientado hacia nuestra zona:- Si recibimos un marcaje por zonas buscaremos la línea de pase (realizando pequeños ycontinuos desplazamientos por detrás o a la altura de nuestro marcador para manifestarconstantemente un pasillo entre el balón y nosotros), de modo que lo podamos recibirdirectamente, y a ser posible a la espalda del contrario.-Si el contrario nos presiona o realiza un marcaje al jugador, deberemos estarsiempre realizando pequeños movimientos y desplazamientos, buscando su espalda, deforma que no pueda vernos simultáneamente al balón y a nosotros (“oscurecer alcontrario”).>Si en esta situación el contrario centra su atención en el balón buscaremos la línea de pasepor detrás de él.>Si la centra en nosotros lo desequilibraremos con una finta de engaño (antes de realizar elpique para recibir el balón) hacia el lado opuesto al que queremos recibirlo.-El “pique” de apoyo debe ser realizado con cambios de ritmo imprevistos en el momentopreciso (cuando nos puedan pasar el balón –”momento oportuno”-)Consideracions metodològiques pel seu entrenamentEl treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de joc real, tot i que deforma més específica es pot treballar amb jugadors de referència.
 45. 45. Patrocinadors FCF:45NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC4) SORTIR de la PRÒPIA ZONA de JOCÉs la manifestació de desplaçaments que ha de fer un jugador per sortir de la seva zona i ocupar unaaltra, quan no pot donar solucions al company posseïdor des de la seva demarcació.CaracterístiquesSalir de la zona si no se realiza con un sentido provoca el desequilibrio y la ruptura de la estructura del equipo. Por esta razónningún jugador realizará un desplazamiento largo para salir de la zona si no es por una de las causas establecidas.A pesar de que el jugador salga de su zona, se sigue manifestando la estructura de equipo, permitiendo la realización dedistintos movimientos colectivos que dificultarán la acción defensiva del contrario.CONSIGNES1) –Salir de la zona cuando estamos marcados y en la orientación del juego, mediante un desplazamiento largo para:a >Provocar superioridad numérica (2:1) en la zona del compañero poseedor (invadiendo dicha zona endiagonal/progresión)..b> Aprovechar un espacio libre (manifestado por el sistema de juego, o que ha creado un compañero), si estamos en laorientación del juego.2)-También saldremos de la zona para:c> Efectuar un desdoblamiento, una permuta, o equilibrar las líneas de juego (ocupación defensiva de un espacio dejadopor un compañero que se incorporó al ataque.d> Progresar con el balón ;e> Hacerse con un balón “suelto”.3) El desplazamiento se hará en diagonal/progresión, en profundidad o en horizontal, en relación al espacio libre existente (sihay espacio libre en vertical profundizaremos, si el espacio está ocupado por contrarios / compañeros realizaremos ladiagonal)
 46. 46. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:46NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIDERACIONS-El desplazamiento debe ser manifiestamente largo, de forma que obligue al contrario a tomaruna decisión: *Nos sigue, o * Nos deja-Esto nos permite manifestar a la vez, de forma clara:*La ocupación de otra zona *La creación de un nuevo espacio libre-Los desplazamientos deben hacerse en el momento oportuno (ni antes ni después)Consideracions metodològiques pel seu entrenamentEl treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal.
 47. 47. Patrocinadors FCF:47 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 48. 48. Patrocinadors FCF:48NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC5) L’ESTRUCTURA BÀSICA de l’EQUIP en ATACÉs la col·locació de tots els jugador de l’equip en el terreny de joc en relació a undeterminat sistema.Característiques-La ubicació adequada dels jugadors en el terreny de joc ha de contribuir a la manifestació de tots els aspectes del joc pergarantir el manteniment de la possessió de la pilota, la progressió i la finalització.-La manifestació constant de l’EBEA permetrà l’evolució de la pilota d’una forma segura i eficaç, ja que la correcta ocupacióde l’espai permetrà l’aparició dels aspectes espai, temps i oportunitat adequats per superar al contrari.CONSIGNES1) Manifestar equilibri en la línia en la que es troba la pilota.2) Manifestar equilibri entre les línies.3) Manifestar l’existència de línia de passada i/o “enfosquir al contrari per part dels jugadors que estan al’orientació del joc.4) Ubicar-se en diagonal respecte els companys de la línia anterior i/o posterior.5) La ubicació dels jugadors, en les fases d’inici i de progressió, ha de manifestar l’aparició de “rombes” /”triangles” en relació al posseïdor.6) Realitzar els desplaçaments en diagonal propis del joc en la zona de finalització.7) L’equip ha de situar-se de manera que totes les seves línies ocupin constantment un espai equivalent a lameitat del terreny de joc (avançant o endarrerint la seva posició en funció de la situació de la pilota).
 49. 49. Patrocinadors FCF:CONSIDERACIONSA)No permetre que el jugador realitzi moviments sense saber perquè els fa.B)El jugador ha de saber en cada situació/moment del joc on ha d’estar i cap a on had’anar.C)Durant la fase ofensiva de cada unitat de competició s’ha de manifestarconstantment l’estructura bàsica de l’equip (les sortides de zona d’algun jugadors’han de compensar amb permutes per ocupar els espais lliures que es creïn.Consideracions metodològiques pel seu entrenamentEl treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb cada una de les líniesper separat.Joc Col·lectiu
 50. 50. Patrocinadors FCF:50 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 51. 51. Patrocinadors FCF:51 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 52. 52. Patrocinadors FCF:NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.P.U.BÀSIC6) Col·locació del JUGADOR en relacióa la LÍNIA de JOCÉs la manifestació de les ubicacions i desplaçaments de tots els jugadors de l’equip enrelació a la línia de joc en la que juguen i en relació a línia en la que es troba la pilota.CaracterístiquesSi no se manifiesta una disposición adecuada de los jugadores situados en la línea que está detrás del balón, no permitiránque el poseedor disponga de las ayudas que precisa cuando la presión del contrario le impida progresar o cambiar de formadirecta la orientación del juego.La no incorporación de jugadores situados por detrás del balón no permite lograr situaciones de superioridad numérica quefacilitan superar la oposición del contrario.CONSIGNES1) -Los jugadores que están en la línea en la que se encuentra el balón deberán:Manifestar amplitud por parte de los jugadores de banda.Mantener a uno de los medios centro y de los centrales (en el supuesto de que haya más de uno), situados enla vertical entre ambas porterías, y colocados de manera equidistante en relación a sus compañeros de líneasituados en las bandas.Todos los jugadores se mantendrán constantemente a la altura del balón si no tienen marca.Jugador que se encuentra en la orientación del juego: Deberá buscar la línea de pase, tendiendo a recibir elbalón en profundidad-progresión, en vertical o en diagonal (en función de donde se encuentren los E.L.)Jugador que no se encuentra en la orientación del juego: se cerrará y se retrasará ligeramente (para nodejar espacios y poder realizar un apoyo de emergencia).
 53. 53. Patrocinadors FCF:NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.2 -Los jugadores que están por delante de la línea en la que está el balón deben :Colocarse y mantenerse en profundidad óptima y en diagonal respecto a los jugadores de lalínea anterior, realizando un apoyo que permita entrar en línea de pase, o bien “oscurecer”si hay que desmarcarse de una presión intensa, ofreciendo el juego en profundidad alcompañero poseedor.3 -Los jugadores que están por detrás de la línea en la que está el balón deben:Todos los jugadores manifestarán una colocación en diagonal y profundidad de maneramantenida (distancia entre líneas), en relación a los jugadores de la línea en la que seencuentra el balón.Los jugadores situados en la “diagonal” del balón realizarán un apoyo de emergencia.Los jugadores que se encuentran en la orientación del juego/balón, manifestaránconstantemente disposición para progresar a la zona posterior:*Si es dejada libre por el compañero que la ocupaba y existe posibilidad de recibir el balón.*Si el sistema provoca la existencia de un espacio libre.*Para crear una superioridad numérica 2:1 en la zona del poseedor o para realizar undesdoblamiento con el compañero poseedor.Los jugadores situados en la zona contraria a la orientación del juego/balón, bascularánhacia la zona central, retrasando ligeramente su ubicación, de manera que puedan intervenirante una eventual pérdida del balón.
 54. 54. Patrocinadors FCF:CONSIDERACIONS-Realizar desplazamientos cortos y constantes desde esta posición (descrita en la RO) con elobjetivo de buscar un apoyo que permita entrar en la línea de pase, y de “oscurecer” en el casode estar marcados individualmente bajo una presión.-En el caso de tener que “oscurecer” al contrario éste tiene dos posibilidades:*Fijar su atención sobre el balón (en este caso buscaremos la línea de pase a su espalda)*Fijar su atención sobre nosotros (en ese caso realizaremos una finta de engañoprevia al desmarque -para desequilibrarlo- y jugar el balón con ventaja.-En el caso de los delanteros, si reciben el balón, deberán jugar lo más rápido posible (segúncalidad del jugador) cambiando la orientación del juego y volviendo a la zona de juego, a no serque el contrario permita girar y encarar directamente el ataque.En la línea de medios (en la zona de progresión): Cuando un jugador sale de su zona otro jugador de la misma línea o de otra ocupará su sitiopara aprovechar el espacio libre creado. El interior o el mediocentro hacia el que se orienta el juego/balón, si NO lo puede recibirdirectamente por estar marcado, realizará una progresión en profundidad (en diagonal –para crear una superioridad numérica -2:1-, o verticalmente). De este modo, aunque lesiga su contrario y no pueda recibir el balón directamente, habrá creado un espacio libreque deberá ser aprovechado por el lateral o por el central .
 55. 55. Patrocinadors FCF:55CONSIDERACIONS-Los desplazamientos para ocupar las zonas libres posteriores deben realizarse en el momentopreciso (“oportunidad”) para recibir el balón en carrera y con ventaja.-Los centrales que reciban el balón en apoyo de emergencia deberán orientar el juego hacia elcarril opuesto del que procedía el balón que les ha llegado.-Cuando se incorpora al ataque un jugador de la línea defensiva, el lateral del lado contrario a laorientación del juego deberá cerrarse de forma manifiesta hasta ocupar directamente lademarcación de su primer central.Consideracions metodològiques pel seu entrenament-El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de joc real, tot i que de formamés específica es pot treballar amb jugadors de referència.J.Col·lectiu
 56. 56. Patrocinadors FCF:56 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 57. 57. Patrocinadors FCF:57NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC7) RECOLZAMENT al POSSEÏDOR (14)És la manifestació d’ajuda al company posseïdor per part dels companys que es troben enla orientació del joc/pilota.Característiques-La ausencia habitual de soluciones para que el poseedor dé continuidad al juego implica una alta posibilidad de pérdida delbalón.El poseedor podrá jugar con eficacia y rapidez (1 o 2 acciones ), sean cuales sean las características del marcaje querecibeCONSIGNES-Los jugadores que están en la orientación del juego deben manifestar constantemente la posibilidad de recibir el balón delposeedor.-El poseedor debe tener siempre, como mínimo, tres opciones de pase. Para ello:>El jugador que está en la misma línea que el poseedor (desde una posición de amplitud):-Buscará la línea de pase, intentando recibir el balón en progresión.-Realizará un desplazamiento diagonal en profundidad, saliendo de su zona para provocar una situación de 2:1 en la zonadel poseedor.>El jugador que se encuentra en la línea situada por delante del balón (desde una posición de profundidad y colocado endiagonal respecto al poseedor):-Buscará la línea de pase, o-Realizará un “desmarque ” hacia el poseedor (tras “oscurecer” a su marcador) manifestando 2:1> El jugador que se encuentra en la línea por detrás del balón (desde una situación de profundidad y colocado en diagonalrespecto al poseedor):-Buscará la línea de pase para realizar un apoyo de emergencia o se incorporará a la línea del poseedor:Si el compañero sin balón de esta línea deja un espacio libre, oPara crear una superioridad numérica -2:1- en la zona del poseedor
 58. 58. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:58 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIDERACIONS-El poseedor debe disponer constantemente de un apoyo de un compañero desmarcado o queaparece en un espacio libre creado anteriormente, ofreciéndose en emergencia, en apoyo lateralo en progresión, y al menos un apoyo en profundidad vertical/diagonal.-El jugador de la misma línea que sale de su demarcación en profundidad, lo hará en diagonal oen perpendicular, dependiendo de donde exista el espacio libre.-El jugador que apoya desde la línea por delante del balón, si el contrario le permite manifestarla línea de pase, intentará recibir el balón por detrás de la línea defensiva contraria. Si realiza unpique hacia el poseedor, podrá darse la vuelta si no es presionado, o jugar a un toque cambiandola orientación.-El poseedor:>Debe dar prioridad a progresar mediante una conducción (si existe espacio libre), o ajugar con el compañero situado por delante para que progrese el balón.>Jugará con el compañero de la misma línea para cambiar la orientación.>En último caso jugará hacia la línea situada por detrás para reorientar el juego ofensivo, ymantener el control/posesión del balón.)Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de joc real, tot i que de formamés específica es pot treballar amb jugadors de referència.
 59. 59. Patrocinadors FCF:59NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.P.U.BÀSIC8) Els CANVIS d’ORIENTACIÓ (7-54)És l’acció que realitza un equip en la fase ofensiva per modificar laorientació del joc/pilota cap a diferents carrils.Característiques-Cuando:>En la zona de progresión se han realizado cuatro toques o mas en el mismo carril(derecho, central o izquierdo) sin conseguir alcanzar la zona de finalización conposibilidades de finaliar>El equipo se encuentra en fase defensiva y recupera el balón controlándolo .-En ambos casos hay que sacar el balón de esta zona para evitar su pérdida.-Si el balón se mantiene, o vuelve a esta demarcación, existirá una altísima posibilidadde que se pierda la posesión.-Los cambios de orientación no sólo evitarán la pérdida del balón en la demarcación enla que se han realizado previamente los 4/5 toques (o en la que se ha recuperado), sinoque permitirá en la demarcación opuesta (donde existen espacios libres) alcanzar lazona de finalización con una ventaja manifiesta.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 60. 60. Patrocinadors FCF:CONSIGNES-Si en la zona de progresión se manipula el balón en la misma zona /carril con más de 4-5 toques,sin conseguir llegar a la zona de finalización, se deberá realizar un cambio de orientación directoo indirecto hacia la zona / carril libre.-Si el carril por el que se progresa es el central, la reorientación del juego se hará hacia el carrilcontrario del que procedía el balón.-En la fase defensiva, al recuperar el balón en juego (transición defensa-ataque) debemos sacar elbalón de la zona de recuperación al 2º toque de forma que garanticemos la posesión y evitemosla presión del contrario. Esta acción puede ser realizada de las siguientes formas:>Avanzando en progresión hacia el espacio libre para realizar un contraataque>Jugando con el compañero que nos apoya en Disposición Ofensiva para realizar un ataquerápido.>Atrasando a un compañero que realiza apoyo de emergencia para controlar el balón einiciar un ataque posicional.-Cuando un balón le llega a un jugador del carril central (delantero centro, mediocentro ocentral), procedente de un carril lateral en le que se han realizado 4/5 toques, éste jugadordeberá:Orientar el juego hacia el lado contrario del que procede, oIntentar la progresión si existen espacios en profundidad.-En cualquier caso deberá evitar jugar el balón hacia la demarcación / carril de donde procedía.
 61. 61. Patrocinadors FCF:61CONSIDERACIONS-Si el contrario no bascula defensivamente realizando un marcaje estricto al jugador (situaciónatípica en el fútbol actual), es obvio que mediante los toques previos habremos superado a loscontrarios mediante una acción de 1:1 (regate con salida larga) / pared, o con un acción colectivade 2:1 con la incorporación de un jugador libre de la LD, con o sin balón (ya que existe en estalínea una clara superioridad numérica en relación a los puntas), o con la incorporación en la zonadel poseedor de un punta o de un jugador de la misma LM.El cambio de orientación debe hacerse con potencia y precisión (de forma directa o indirecta –triangulando con un compañero de otra línea-), mientras que las recepciones deben realizarseorientando el balón y jugándolo a dos toques (recepción - pase), de modo que el contrario nopueda rectificar su posición hacia los espacios libres antes de la llegada del balón.-Para que esta acción sea eficaz se debe manifestar constantemente equilibrio en y entre líneas(amplitud y profundidad), debiéndose mantener los jugadores de la línea equidistantes entre sí.Si el contrario juega con una línea defensiva adelantada y cierra totalmente los espacios(impidiendo incluso los cambios de orientación directos al otro carril) buscaremos un cambio deorientación indirecto con balones altos, dirigidos hacia el área de esquina del lado contrario en elque se encuentra el balón para aprovechar los grandes espacios existentes a la espalda de la LDcontraria.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 62. 62. Patrocinadors FCF:62CONSIDERACIONS-Los cambio de orientación podrán realizarse de manera: Directa (Hacia un jugador de la misma línea) Indirecta (triangulando con un compañero de otra línea)-Cuando uno de los jugadores del carril central recibe el balón de un compañero de otra línea, ylo juega al primer toque en profundidad, lo hará orientando el balón hacia el lado opuesto al queprocedía.-Consideraremos una excepción válida a esta norma si se realiza una pared hacia el lado dedonde procede el balón únicamente cuando detrás de los jugadores que participan en la pared(el jugador del carril central y el del carril lateral) no existe ningún contrario (o que debido a ladistancia a la que se encuentra no pueda acceder al balón).Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors de referència.
 63. 63. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:63NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC9) El JOC ENTRE LÍNIES (65-67)-Definició: És la manifestació, mitjançant la passada de la pilota, del jocentre dos o tres línies.Característiques-En el juego ofensivo con el estilo de juego en corto (de control), después de mantener el balóncolectivamente, debemos conseguir progresar. Para ello es necesaria la participación de las tres líneas dejuego(triangulaciones/relación entre líneas, …). De no ser así resultará prácticamente imposible superar laestructura defensiva colectiva del equipo adversario.-El hecho de jugar en progresión (de una línea a otra) si no se realiza correctamente permitirá lainterceptación del balón por parte de los defensores adversarios si se encuentran correctamentecolocados.CONSIGNES-En relación al juego entre 2 líneas, el poseedor que quiera pasar el balón a un compañero:> De la línea anterior o posterior, no lo hará nunca hacia un jugador que se encuentra 2 omás posiciones alejado de su vertical (El lateral izquierdo no debe pasar el balón al MedioCentro derecho / El Central izquierdo no debe pasar el balón al interior derecho, …)> Situado dos líneas por delante de la suya (defensor a un punta), sólo lo hará a aquel que seencuentre verticalmente a su posición (nunca en diagonal).
 64. 64. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:64NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIGNES-En relación al juego entre 3 líneas (triangulaciones):>Existen tres combinaciones posibles de triangulaciones:A) LD-LM-LD B) LD-LA-LM C) LM-LA-LMCaso A. Si es el lateral el que inicia la triangulación lo hará con uno de los MedioCentro, evitando pasar el balón:- A “su” interior si está marcado - Al Delantero Centro-(Caso B) En la medida de lo posible, cuando el balón lo tiene la LD, la triangulacióndebe ser iniciada por el Defensa Central, dirigiéndola sobre el DelanteroCentro.-(Caso C) Cuando la triangulación se inicia en la LM, en el momento que se vaya aproducir el 3r pase, el jugador de la LD debe incorporarse en profundidad-El jugador que recibe el balón en el primer pase:Realizará un “pique” de apoyo para anticiparse a su marcador.Realizará el pase a un toque en diagonal hacia el lado contrario del queprocede el balón.-El jugador que recibe el balón en el 2º pase intentará realizar el 3º enprofundidad, a ser posible hacia la zona opuesta a la que se inició latriangulación, para aprovechar los espacios que ha dejado el contrario.
 65. 65. Patrocinadors FCF:65CONSIDERACIONS-En el juego entre 2 líneas>Si el defensor del compañero al que pasamos el balón se encuentra colocadocorrectamente, ante un pase decisionalmente incorrecto tendrá toda la ventaja posicional yde orientación para llegar al balón antes que nuestro compañero (interceptación).>En este caso el receptor, para evitar la pérdida del balón sólo dispone de una opción, quees salir de su demarcación acercándose al poseedor. Sin embargo esta situación no esóptima, ya que al desplazarse eliminará los espacios libres que poseed el jugador de la mismalínea del poseedor para realizar una progresión (quedando “ahogadas” las opciones de juegoofensivo)>Los apoyos (buscando la línea de pase) de un jugador de una línea hacia el compañeroposeedor que se encuentra en una línea anterior (un punta que apoya al mediocentroposeedor o a un defensa, un medio que apoya a un defensa, o un defensa que apoya alportero), deben realizarse con desplazamientos en vertical (nunca en diagonal).J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 66. 66. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:66 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIDERACIONS--En el juego entre 3 líneas (triangulaciones):>Consideramos que se produce una triangulación cuando existen dos o más paredes(realizadas a un toque), entre distintos jugadores de distintas líneas.>Cuando en un carril se realizan 2 o 3 toques entre líneas la atención y orientación delcontrario se dirigen hacia las demarcaciones de este carril, cráandose grandes espacios enlos otros dos carriles. Por este motivo es importante que tanto el 2º como el 3r pase de latriangulación se oriente hacia el lado contrario del que procede el balón en el 1º.>La forma más eficaz de superar la oposición del contrario en la zona de progresión (en laque se producen la mayoría de las pérdidas de un equipo), es relacionando el juegoofensivo con la participación de las tres líneas de juego. La LA debe ofrecerseconstantemente (jugando de espaldas a la portería contraria) cuando e balón lo controlaun compañero de la LD.>En triangulaciones de 3 toques, en el último de ellos el balón debe jugarse enprofundidad hacia los espacios libres que ha dejado el contrario. Estos balones deben ser“buscados” por los jugadores de la LM y/o de la LD del carril hacia el que va el balón, yque no han participado en la triangulación.Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de joc real,tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors de referència.
 67. 67. Patrocinadors FCF:67 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 68. 68. Patrocinadors FCF:NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.P.U.BÀSIC10) PRIORITATS en el JOC del POSSEÏDOR (56-58)Són les decisions que el posseïdor ha de prioritzar en relació al seu joc amb la pilota, tot i que és lliurede decidir el que cregui més convenient.CaracterístiquesUna decisión correcta permitirá reducir los errores que se cometen al decidir entre pasar oprogresar, aspecto que a nivel del juego colectivo reducirá el número de pérdidas del balón.La toma de decisiones incorrecta por parte del jugador a la hora de decidir entre pasar oprogresar, provoca la pérdida del balón i que las acciones posteriores no sean eficaces.Una incorrecta decisión en la orientación de la acción del poseedor provocará lentitud en eljuego y, en algunas ocasiones, la pérdida del balón.Una decisión correcta permitirá que el poseedor oriente correctamente sus acciones, de maneraque se facilitará la consecución de:-Una alta velocidad del juego -Un correcto control del balón
 69. 69. Patrocinadors FCF:CONSIGNES-El poseedor deberá pasar el balón como objetivo prioritario cuando exista un compañero enprofundidad en disposición de recibir el balón con ventaja.Si no existiera dicha opción, el poseedor:* Conducirá el balón en progresión si existe espacio libre, debiendo realizar la siguiente acciónantes de recibir la presión del contrario ( a no ser que decida realizar un regate – situación 1:1con espacio de salida-).* Realizará un pase en horizontal (cambio de orientación) para buscar al compañero situadoen una zona libre.* Realizará un pase hacia atrás a un compañero de la línea anterior (pase de emergencia) paragarantizar la posesión del balón e iniciar de nuevo la fase ofensiva.El jugador debe priorizar el juego del balón en profundidad (pase), o en su caso en progresión(conducción).En el supuesto que reciba el balón de espaldas a la portería contraria la prioridad será girarse.Si no es posible, deberá jugar en horizontal (o diagonal) para realizar cambios de orientación contendencia a la progresión (si es posible).Si esta 2ª opción tampoco es posible, y como recurso para no perder el balón, deberá jugarlohacia atrás en diagonal (reorientación e inicio del juego ofensivo).
 70. 70. Patrocinadors FCF:70CONSIDERACIONS-La decisión entre pasar o progresar debe ser “tomada” antes o durante la ejecución de la recepción del balón,de modo que en ningún caso, para tomar esta decisión, el jugador tenga que parar el balón.-Los compañeros del poseedor, especialmente los que están por delante, deben manifestarse y estar en claradisposición para recibir el balón (profundidad, búsqueda de la línea de pase, …), de modo que el poseedorpueda realizar el pase sin ningún tipo de duda.-Sea cual sea la decisión tomada (pasar o progresa) la acción debe realizarse a una o dos acciones, con unacorrecta protección del balón en relación al contrario, y con una clara tendencia a la progresión.-Cuando hablamos de progresión incluimos en la conducción del poseedor las acciones del regate y de lapared.-Cuando hablamos de pasar, nos referimos a la ejecución de:*Un pase (desde cualquier perspectiva)*Un centro o un remate cuando se encuentra en zona de finalización.-Cuando disponemos de un jugador de un alto nivel técnico (seguridad de no perder el balón en un 1:1) esinteresante apurar la posesión para:>Crear mayores espacios libres para los compañeros>Provocar de forma más definida la acción defensiva del contrario hacia la zona del balón, lo quepermitirá un mejor aprovechamiento de los espacios libres creados.>Provocar la posibilidad de desbordara al contrario en un 1:1 con progresión hacia la zonas definalización.>Ante la progresión del poseedor, permitir la progresión de todos los jugadores de su línea, lo queprovoca una situación más favorable que un pase directo en profundidad
 71. 71. Patrocinadors FCF:71CONSIDERACIONS-En ocasiones jugar el balón hacia atrás provoca la existencia de más recursos ofensivos que siprogresamos de forma directa.-En cada unidad de competición en su fase ofensiva el objetivo final es legar a la zona definalización con opciones de rematar, pero garantizando que durante el proceso no seperderá el balón.-El poseedor no debe tener prisa en que el balón llegue a la zona de finalización, sino que espreferible garantizar la posesión del balón, lo que reportará un mayor número de llegadas adicha zona de finalización.Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions dejoc real, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 72. 72. Patrocinadors FCF:72 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 73. 73. Patrocinadors FCF:73NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.P.U.BÀSIC11) OCUPACIÓ de les ZONES de REMAT quan laPILOTA ENTRA per un EXTREM (28)-Definició: És la manifestació de les posicions i els desplaçaments delsjugadors que participen en la sub-fase de finalització quan la pilotaentra a la zona de finalització per un extremCaracterístiques>Cualquier acción dentro de la zona de finalización conlleva la máxima dificultad, debido a:- La falta de espacios para jugar el balón- La superioridad numérica de del contrario.- La dificultad de introducir el balón en las dimensiones de la portería que se encuentradefendida por un especialista, lo que obliga a que el juego tenga que desarrollarse con unalto nivel de velocidad y de ritmo de ejecución.>La movilidad de los puntas provocará:-Si los defensas marcan al hombre: la creación constante de espacios libres.-Si los defensas marcan por zonas: la anticipación a la acción defensiva.>Sea cual sea el espacio al que llegue el balón podrá legar un atacante en carrera y conventaja.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 74. 74. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:74NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIGNES>Cuando el balón vaya a ser centrado los jugadores que participan en el ataque deberán irocupando los espacios descritos en el gráfico de la situación de juego.-La ocupación de estos espacios se realizará “consecutivamente”; es decir, el jugador máscercano al balón ocupará el espacio de remate más cercano al balón (1r palo), y asísucesivamente (ver consideraciones).-Se deben ocupar las zonas de remate. Si uno de los dos centrales se incorporó al ataque debeocupar la zona entre frontal del área y el punto de penalti (dependiendo de la colocación delos compañeros). En esta zona rematará de primera, realizará un cambio de orientación, oretrasará el balón para reorientar la finalización.-Recordar que no debe “estar” en la zona, sino que debe incorporarse a ella.CONSIDERACIONS-También podrán ocuparse los espacios de remate en función de lo determinado por elentrenador (quien en función de las características que presenten podrá haberles adjudicadoun espacio propio), o en función de la improvisación de un jugador con un elevado nivel detalento.-Los jugadores llegarán a la zona de remate para contactar con el balón en carrera. De no serasí nunca detendrá su desplazamiento ni intentarán el remate forzado, sino que continuarán sudesplazamiento arrastrando a su marcador para dejar u espacio libre.-En el supuesto de que el contacto con el balón se produzca fuera de la zona de remate y antesdel primer palo, deberán realizar un toque de prolongación.
 75. 75. Patrocinadors FCF:75CONSIDERACIONS-Es tremendamente importante iniciar el desplazamiento para ocupar los espacios de remateen el momento oportuno, realizando una finta de engaño, incluso ocupando previamenteuna zona distinta a la que acabará ocupando (especialmente en el caso de los delanteros. Eljugador debe “llegar” al espacio de remate y no “estar” en él.-En el caso de que la zona del 1r palo esté ocupada por un atacante, éste deberá abandonarladirigiéndose:>Hacia el poseedor, si este no puede realizar el centro>Hacia el 2º palo si prevé la realización del centro.Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 76. 76. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:76 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 77. 77. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:77NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC12) OCUPACIÓ de les ZONES de REMAT quan laPILOTA ENTRA pel CENTRE (29)-Definició: És la manifestació de les posicions i els desplaçaments delsjugadors que participen en la sub-fase de finalització quan la pilotaentra a la zona de finalització pel centreCaracterístiques-Dado que el principal objetivo del poseedor debe ser el remate, debemos tener en cuenta queuna vez ejecutado habitualmente se provocan situaciones de rechaces o rebotes, que no seaprovecharán si el resto de atacantes no están correctamente colocados.-La correcta ocupación de las zonas de remate nos permitirá aprovechar las pocas ocasionesque habitualmente un equipo consigue llevar el balón de manera controlada hasta la zona definalización.CONSIGNES> Si el poseedor puede rematar: Los compañeros deberán ocupar los espacios de rechacedescritos en la descripción gráfica de la situación de juego.> Si el poseedor no puede rematar: Los compañeros que participan en el ataque buscaránposiciones de apoyo para:-Realizar un remate directo al recibir el balón, o una pared con el poseedor.-Reorientar el juego sacando el balón de esta zona buscando un nuevo espacio paraentrar en zona de finalización.
 78. 78. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:78NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIDERACIONS-Se debe evitar, una vez se ha entrado en la zona de finalización, tocar el balón para buscaruna mejor opción de remate, para evitar la pérdida de los espacios que posibiliten el rematedirecto del que disponemos. (este aspecto no debe tenerse en cuenta si se trata de uncontraataque).-El remate al primer toque, aunque en algún caso pueda resultar poco “estético” , es máseficaz dado el componente de sorpresa para el portero y los defensas adversarios.-Si no se consigue el remate al primer toque después de una pared o un único pase, nodeberemos realizar más toques ni más pase dentro de la zona de finalización, sino quesacaremos el balón de dicha zona para reorientar el juego.-Alternaremos las entradas por el centro (zona de remate) con las entradas por los extremos,evitando de esta manera la “fijación” en el juego defensivo del contrario.-En el caso de defensas muy “pobladas” alternaremos los remates directos desde fuera delárea con las entradas en zona de finalización.Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.
 79. 79. Patrocinadors FCF:79
 80. 80. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:80NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC13) El JOC a la ZONA de FINALITZACIÓ (9-66)-Definició:És la manifestació de les posicions i els desplaçaments delsjugadors que participen en la sub-fase de finalització quan la pilotaentra a la zona de finalització.CaracterístiquesLa situación de juego está caracterizada por la ausencia de espacios y por la superioridadnumérica del contrario, siendo el objetivo del ataque la portería, que presenta unasdimensiones reducidas y se encuentra altamente protegida.La clara inferioridad numérica existente en la zona de finalización cuando el balón está o va aentrar en ella, la ausencia de espacios, y el hecho de que el objetivo fundamental sea poderrematar, provoca la necesidad de realizar acciones que permitan desequilibrar al contrariodificultándole su acción defensiva. De lo contrario difícilmente se logrará poder rematarLa movilidad constante en diagonal de los jugadores en esta zona provocará:-Una gran dificultad a los defensores para realizar el marcaje, ya que no pueden centrar losobjetivos del marcaje (balón y contrario) simultáneamente-La salida de los defensores de su posición óptima para evitar el remate.-La RO impedirá a los defensas fijar las referencias de balón y adversario en su marcaje, loque dificultará en gran manera su tarea defensiva.
 81. 81. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:81NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIGNES-Todos los movimientos y desplazamientos en la zona de finalización deben realizarse endiagonal, y preferentemente en profundidad (dependiendo de la situación del balón).-Nunca se debe detener ni el balón ni el jugador.-El jugador que va a recibir el balón nunca lo hará parado, debiendo realizar siempre un piquehacia él.-Los jugadores que se encuentran en la Zona de Finalización:Nunca estarán paradosEl poseedor no detendrá en ningún caso el balónRealizarán todos sus movimientos en “diagonal”, dirigiéndose a las zonas opuestas a las quese encuentran (“cruces”).-Un jugador podrá esperar el balón parado sólo si está completamente desmarcado(circunstancia muy poco frecuente en la zona de finalización).CONSIDERACIONS-Cuando un jugador conduzca dentro de la zona de finalización:>En las zonas de extremos, y dispone de espacio para progresar hacia la zona de rematedebe hacerlo pero realizando:El centro antes de recibir la presión del contrario (lo que obligaría a pararse él y al balón)El remate directo, si ha conseguido penetrar en la zona de remate.
 82. 82. Patrocinadors FCF:82CONSIDERACIONS-El hecho de realizar el centro no debe comportar pérdida de ventaja sobre el contrario(factores espacio/tiempo), ya que el jugador debe saber, sin mirar y sin detener el balón,hacia donde debe efectuarlo, en función de la zona desde la que lo realiza.-Permitiremos el regate en las zonas de extremos siempre que se realice en progresión y queno se detengan ni el jugador ni el balón, evitando de este modo que el contrario puedallegar a su posición óptima y fijar el marcaje.-La manifestación de movilidad constante a la que se refiere la RO debe producirse cuando eljugador penetra en la Zona de Finalización (y no antes) y cuando el balón está o va a entraren ella.-El jugador que posee unas características específicas para la realizar el remate (volea, decabeza, …), y que sabe cuál es la zona más adecuada para ejecutarlo, debe buscarla“llegando” a ella, no “estando” en ella. Por tanto, previamente, deberá realizar losmovimientos en diagonal o de cruce descritos anteriormente.-El jugador que estando fuera de la Zona de Finalización entra en ella para buscardirectamente el remate, y el balón no le llega finalmente no debe quedarse estático si seencuentra marcado, sino que debe modificar su posición aunque sea para salir de dichazona.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 83. 83. Patrocinadors FCF:83Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions dejoc real, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 84. 84. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:84NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC14) La VIGILÀNCIA OFENSIVA (10)-Definició: És l’acció de tenir controlat al contrari que no participa enles accions defensives del seu equip.Característiques-La situación de sorpresa provocada ante un balón despejado, rechazado o rebotado quepueda llegar a uno de los puntas contrarios que no están debidamente vigilados, puedeprovocar altos riesgos defensivos.-La vigilancia ofensiva evitará que el contrario realice un contraataque, o un ataque rápido,mediante el control del balón por parte de los jugadores que se encuentran en disposiciónofensiva.CONSIGNES>Los jugadores que no participan directamente en el ataque deberán:-Realizar una vigilancia/”marcaje” rígida a los puntas que haya dejado el equipo contrario endisposición ofensiva.-Mantener un hombre libre (en superioridad numérica) que podrá estar situado a la alturade los compañeros que realizan la vigilancia ofensiva, por delante (entre el balón y nuestraportería), o por detrás, dependiendo de la situación de juego y de la posición del balón.
 85. 85. Patrocinadors FCF:85NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.CONSIDERACIONS>La ubicación del hombre libre que manifiesta superioridad numérica, servirá también para:-Realizar apoyos de emergencia a los delanteros y medios que participan en el ataque.-Recuperar balones que ha sido rechazados en corto por el equipo contrario.-Realizar cambios de orientación indirectos cuando en la zona en la que se encuentre elbalón no existan espacios libres que permitan el juego eficaz.>El marcaje que realizan los jugadores que están en vigilancia ofensiva debe hacerse de talmanera que permita:-Anticiparse al jugador que marca ante un balón en corto.-Evitar el control eficaz del jugador al que marcan, ante un balón jugado hacia él.-Evitar ser desbordados por el balón y/o el contrario, ante un balón en profundidad.Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 86. 86. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:86NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC15) DETERMINAR el MOMENT OPORTÚ (52)-Definició: és el moment precís en el que l’aplicació de la consignapermet resoldre la situació de joc.CaracterístiquesSi la acción ejecutada por el jugador (en relación a cualquier principio) no se realiza en elmomento oportuno (antes o después), dicha acción no manifestará toda su eficaciaAquest moment idoni està condicionat per:-La ubicació de la pilota-La ubicació del jugador en relació a la pilota-Que el joc estigui orientat –o no- cap a la posició / demarcació del jugador sensepilota.-El moment en el qual el posseïdor tingui la disponibilitat per jugar la pilota.-El fet que el jugador estigui marcat o no.-La ubicació de l’adversari (aspectes espai/temps de la situació de joc).La Consigna nos permitirá conseguir:-Anticiparnos al contrario-Llegar a la zona prevista con ventaja para actuar con la máxima eficacia.
 87. 87. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:87 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIGNESCualquier jugador que, estando su equipo en ataque, esté en la orientación del juego ypueda participar de forma directa en el desarrollo del mismo, antes de realizar la acciónestablecida en cada uno de los fundamentos, deberá:-Comprobar la disponibilidad del compañero poseedor para poder jugar el balón.-Analizar la situación del defensor en relación a nuestra posición.-Prever la acción técnica y la superficie de contacto con las que actuará el poseedor.-Determinar dónde se manifiesta la línea de pase desde el poseedor.-Determinar el instante previo al toque del poseedor para anticiparnos al contrario.CONSIDERACIONS>Los principios nos indican en cada una de las situaciones de juego qué debemos hacer ycómo lo debemos hacer. El presente fundamento hace referencia al cuándo debemos hacerlo.>Para que las consignas sean eficaces es importante que el jugador haya asimilado losfundamentos de forma que los aplique “casi” sin pensar.>La manifestación correcta del momento oportuno, aún pudiéndose mejorar, es el único factorque precisa del “talento” del jugador sin balón.
 88. 88. Patrocinadors FCF:88Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions dejoc real, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 89. 89. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:89 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 90. 90. Patrocinadors FCF:90P.U.BÀSIC16) COL·LOCACIÓ, ACCIONS i DESPLAÇAMENTS a REALITZARpels JUGADORS al PERDRE la POSSESSIÓ de la PILOTA (31)–Transició Atac/Defensa--Definició: -És el conjunt d’accions format per evolucions individuals i/ocol·lectives que es realitzen en un breu espai de temps, de manerahabitualment imprevista, quan l’equip que ataca perd la pilotacontinuant aquesta en joc i controlada per un jugador contrari.CaracterístiquesCualquier tipo de pérdida de la posesión del balón implica la necesidad de pasarrápidamente de la fase ofensiva a la defensiva por parte del equipo (cambio de actitud). De locontrario estaremos facilitando en gran medida la labor ofensiva del adversario.Con una presión intensa podremos evitar que el contrario inicie un contraataque rápido yeficaz, lo que nos permitirá organizar nuestro equipo defensivamente.-En el mejor de los casos la presión puede provocar que recuperemos el balón.Realizando un repliegue rápido y coordinado eliminaremos espacios de juego para elcontrario, evitando ser sorprendidos mediante desplazamientos largos del balón, manifestandouna gran seguridad en nuestro juego defensivo.
 91. 91. Patrocinadors FCF:91CONSIGNESLa Consigna ante esta situación de juego presenta dos opciones:-Pérdida del balón sin interrupción del juego. En este caso los 2/3 jugadores más cercanoal adversario que lo recupera deben realizar una presión intensa sobre él para evitar queasegure la posesión (jugando el balón con un compañero desmarcado, o realizando unaprogresión libre de marcaje). Los jugadores más adelantados (puntas) eliminarán las líneasde pase al portero y a los centrales. El resto de jugadores, desde su zona, eliminarán lasLíneas de Pase a contrario que se encuentre en su zona (sin acercarse al poseedor). Si noconsiguen recuperar el balón todo el equipo realizará el repliegue establecido por elentrenador. Durante el desplazamiento para lograr el repliegue los jugadores nuncadeberán perder de vista ni al balón ni al jugador que está en su zona, evitando serdesbordado por su contrario, y a ser posible, tampoco por el balón, retrocediendo endirección a su portería.-Pérdida del balón con interrupción del juego. (Mediante el inicio del ataque del contrarioa balón parado o ante el control por parte de su portero). E n este caso el equipo realizaráel repliegue directamente.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 92. 92. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:92NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IConsideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.CONSIDERACIONS-Si la pilota es perd durant el joc en la nostra zona d’inici, la disposició dels jugadors que noestan en la orientació del joc (i la dels que realitzen el recolzament d’emergència) han de solucionarel problema evitant el joc ràpid i eficaç del contrari (pressió intensa, replegament cap a la nostraporteria, falta tàctica, ...)-El entrenador debe determinar el tipo de repliegue a realizar por el equipo. Contemplamostres opciones:* Repliegue intenso: Participa todo el equipo, situándose en nuestro campo.* Repliegue parcial: Participa sólo alguna/s de la(s línea/s del equipo.* Repliegue adelantado: Participa todo el equipo, situándose en el interior de nuestrazona de progresión (ausencia de repliegue)-Si la pilota es perd en un tret directe de porter o de porteria, serà el que estigui previst enl’estratègia el que ens permetrà neutralitzar la situació i la posterior recuperació de la pilota.
 93. 93. Patrocinadors FCF:93NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 94. 94. Patrocinadors FCF:94P.U.BÀSIC17 ) MARCATGE A l’HOME que ESTÀ en la NOSTRAZONA des d’una perspectiva col·lectiva (32)-Definició: És el conjunt d’accions i desplaçaments que ha de realitzarcada jugador en relació al seu marcatge tenint en comptetots els aspectes col·lectius del joc.Característiques>Desde una perspectiva colectiva debemos tener en cuenta en un marcaje, además de lasconsideraciones tácticas, otra serie de aspectos para conseguir la máxima eficacia. De otromodo cometeremos una serie de errores que facilitarán el trabajo ofensivo del contrario.>Esta Consigna no limita al defensor a realizar una respuesta sobre el contrario, sino que lepermite una actuación mucho más eficaz al tener en cuenta los aspectos de espacio, tiempo yoportunidad propios de la situación de juego.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 95. 95. Patrocinadors FCF:95NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.CONSIGNESAl realizar el marcaje:-Las distancias y los espacios libres deben ir reduciéndose a medida que nos aproximamosa nuestra portería.-En la zona de progresión, evitaremos en todo momento quedar desbordados.-En nuestra zona defensiva, deberemos presionar de manera intensa, realizando unmarcaje definido.-Las referencias a tener en cuenta cuando nuestro contrario no tiene el balón deben ser:Balón Portería propia AdversariosCompañeros Estar siempre entre el contrario y nuestra portería-Debemos ver constantemente y de manera simultánea al balón y al adversario.-En el caso de que seamos desbordados deberemos dirigir nuestra carrera / posición haciael primer palo de la portería, hasta superar la posición delbalón, evitando en todo momento:Seguir al contrario que nos desbordó. Correr en paralelo a la línea de banda-Si el balón no está en la orientación de juego de nuestro contrario, daremos prioridad a laayuda/coberturas a nuestros compañeros, manteniendo los aspectos expuestos (visiónconjunta de balón y adversario, vigilar / marcar a nuestro contrario ayudando a la vez anuestro/s compañero/s, …)-Deberemos realizar una gran presión sobre el contrario que recibe de espaldas a nuestraportería, de modo que evitemos que se pueda dar la vuelta, e intentando propiciar suerror.
 96. 96. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:96 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIDERACIONS>Realizar una gran presión en nuestra zona defensiva no implica tanto riesgo de serdesbordados, ya que tenemos una clara superioridad numérica que comporta la ausenciade espacios libres, lo que evita en gran medida que s e pueda dar una segunda jugada.>En el supuesto de que el contrario intente “oscurecer” nuestra visión conjunta (balón yadversario) daremos prioridad al seguimiento del contrario, colocándonos entre él y nuestraportería, a la distancia necesaria para evitar quedar desbordados con un cambo de ritmo,hasta que podamos “localizar” de nuevo al balón.>Esta situación requiere la manifestación de máxima atención-tensión-concentración.>Cuando el contrario está en movimiento nunca lo esperaremos parados, sino quedeberemos desplazarnos en su mismo sentido de modo que la distancia entre ambos sevaya reduciendo.>Cuando el contrario está en disposición de recibir el balón deberemos manifestarconstantemente: una clara disposición para anticiparnos (evitando las precipitaciones) una fuerte presión defensiva (evitando cometer falta)>Si en la acción del control del balón por parte del contrario al que marcamos no podemosinterceptarlo y evitar su 1r toque, no realizaremos la entrada hasta después de este 1r toquey antes de que realice el 2ª (aprovechar el desequilibrio que sufre el contrario en esemomento)
 97. 97. Patrocinadors FCF:97Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 98. 98. Patrocinadors FCF:98Vídeo 16B: En defensaJ.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IVídeo 16A: En defensa
 99. 99. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:99NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC18) JOC DEFENSIU dels JUGADORS de la LÍNIA DEFENSIVAper desenvolupar una DEFENSA ZONAL (40)-Definició: És el conjunt d’accions, ubicacions i desplaçamentsrealitzats per evitar el joc amb pilota de l’adversari en unespai previst i determinat del terreny de jocCaracterístiques>AL tratarse de los especialistas defensivos del equipo, su actuación debe atender a todas y cada una de lascaracterísticas que esta línea requiere, ya que de otro modo estaría facilitando la labor ofensiva del equipocontrario.>La Consigna permitirá a los jugadores de la LD realizar con la máxima eficacia las tareas específicas que lesdefinen como especialistas.CONSIGNES>Al tratarse de un principio universal, no tiene en cuenta aquellas acciones específicas que dependen delos distintos sistemas de juego y de las formas defensivas que se definen para cada uno de ellos.-Tampoco se contemplan en las acciones que se deberían realizar si se utiliza un marcaje al hombreestricto, ya que en este caso se deberán tener e cuenta exclusivamente las consideraciones que estándetalladas en el área táctica (ya que las situaciones serán de 1:1, 2:1 o 1:2).-Por todo ello las Consignas están establecidas en función de la realización de un marcaje zonalbasculante.
 100. 100. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:100 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIGNES-Dado que el objetivo fundamental de la LD de en esta situación es evitar el remate, sedeterminan los siguientes aspectos:Ningún jugador de la LD debe estar fuera de la zona de remate cuando el balón seencuentre en ella.El jugador que marque al poseedor debe disponer de cobertura “corta”, de manera que elposeedor no tenga ninguna opción de remate (En el caso de los dos centrales, uno de losdos siempre debe estar situado entre los dos palos de la portería).El lateral del lado opuesto al que se encuentra el balón nunca deberá superar el segundopalo (excepto para interceptar un balón que haya superado al central).Cuando el balón no se encentra en nuestra zona defensiva los jugadores de la LD debenestar equilibrados, de modo que ningún jugador deberá salir a marcar a un contrario, a noser que este vaya a recibir el balón (evitar la manifestación de un “diente de sierra”)Ante balones “bombeados”, los jugadores deben contactar con el balón antes de quebote.Siempre que uno de los defensores marque al poseedor contrario, el resto de la línea seencontrará a su misma altura (ante balones laterales), o por detrás de él (ante balonesfrontales).
 101. 101. Patrocinadors FCF:101CONSIDERACIONSAdemás del marcaje individual estricto -jugando con un libre claramente definido- (formadefensiva prácticamente no utilizada en la actualidad, distinguimos otras formas colectivasde la LD :-Línea Zonal Paralela -Línea Zonal en diagonal-Línea Zonal Basculante -Línea Zonal de Presión-Línea Zonal adelantada (con el fin de provocar el fuera de juego y/o de recudir espaciosde juego al contrario en su zona de progresión)Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 102. 102. Patrocinadors FCF:102 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 103. 103. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:103NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-IP.U.BÀSIC19) ESTRUCTURA BÀSICA de L’EQUIP en DEFENSA alPERDRE la POSSESSIÓ de la PILOTA (38)-Definició: És el conjunt d’ubicacions, accions i desplaçaments que hande fer els jugadors quan el seu equip perd el control de la pilota.Característiques>Dado que el equipo aún está en posición ofensiva, el adversario tiene grandes facilidades pararealizar un contraataque/ataque rápido.>La manifestación de la Consigna permitirá neutralizar las desventajas que supone paranuestra seguridad defensiva la pérdida del balón estando éste en juego.CONSIGNES-Nuestros jugadores que estén situados en el entorno del balón que hemos perdido realizarán una presióndirecta sobre el contrario que lo controle para: Recuperarlo de nuevo Evitar que lo juegue de manera eficaz.-Si el contrario consigue controlar el balón e manera estable (2-3 toques sin oposición directa), el equipodeberá realizar el repliegue intensivo hasta la zona determinada por el entrenador.-Los jugadores:Realizarán el desplazamiento de repliegue en diagonal (hacia su portería).De cada línea se mantendrán juntos y cerrados respecto de su colocación ofensiva.Deberán reducir las distancias existentes entre las líneas del equipo y colocarse de forma intercaladapara eliminar líneas de pase.Realizarán una presión intensa al jugador que reciba de espaldas, evitando que lo controle coneficacia.
 104. 104. Tàctica UD-6Patrocinadors FCF:104NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIGNES-las posiciones de los jugadores deberán permitir:Eliminar espacios de juego en la zona de influencia del balón, pero sin salir de la propiazona.Eliminar las líneas de pase entre el balón y los adversarios que apoyan a su compañeroposeedor, pero sin salir de la propia zona.Realizar grandes coberturas colectivas en las zonas opuestas a la que se encuentra elbalón, pero sin salir de la propia zona.-El equipo:Basculará en relación a la colocación del balón, interponiéndose entre la ubicación delbalón y nuestra portería.Contrarrestará los posibles cambios de orientación del contrario mediante la vigilanciade los jugadores de banda (situados en las zonas opuestas a la que se encuentra elbalón), colocándose en diagonal en relación a su línea y ligeramente retrasados (viendola espalda de los compañeros), sin sobrepasar la altura de la línea lateral del área demeta.Deberá manifestar superioridad numérica en la zona en la que se encuentre el balón.-Los jugadores de la LD, ante un lanzamiento en profundidad del contrario marcaránindividualmente al/los punta/s más adelantado/s. Uno de estos defensas se desplazarámanifiestamente en retroceso para poder hacer grandes coberturas, mientras que unsegundo defensor o pivote defensivo, deberá buscar el contacto con el balón en su caída.
 105. 105. Tàctica UD-2Patrocinadors FCF:105NA- 1/6 (40) Identificar i conèixer les Situacions de Joc, les respostes Òptimes i les Consideracions del J.C.Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-ICONSIDERACIONS-El trabajo colectivo en defensa se inicia, de hecho, cuando el equipo está atacando, si sedesarrollan correctamente alguno de los principios de ataque, como por ejemplo:El principio “equilibrio en la línea ….” los jugadores deben mantenerse a la altura delbalón, sólo se adelantarán para recibirlo” …-Si esta situación se manifiesta correctamente, cuando el equipo pierda el balón, ningúnjugador quedará desbordado en defensa.-Independientemente del tipo de marcaje determinado para el equipo, la acción colectiva alperder la posesión del balón (estando éste en juego), debe trabajarse como un aspectobásico del juego, de la misma forma que en ataque trabajamos la estructura básica delequipo.-A partir de la Consigna si el contrario continua en posesión del balón dentro de nuestrocampo, todas las líneas / jugadores iniciarán el trabajo defensivo previsto por el entrenadorpara cada una de las líneas y de las demarcaciones.-Cuando se recupera la posesión en una situación de balón parado (estrategia , o saque deportero) el equipo realizará directamente el repliegue obviando la presión inicial.-Los aspectos de mejora más relevantes para este fundamento vendrán dados por el cambiocolectivo de actitud que debe producirse inmediatamente a la pérdida de la posesión delbalón, y por la disciplina defensiva de todo el equipo para recuperarlo.
 106. 106. Patrocinadors FCF:106Consideracions metodològiques pel seu entrenament- El treball d’aquest principi s’ha de realitzar amb la manifestació de situacions de jocreal, tot i que de forma més específica es pot treballar amb jugadors dereferència.J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I
 107. 107. Patrocinadors FCF:107 J.Col·lectiu UD-2 Curs d’Entrenador de Futbol NIVELL-I

×