Llei 3/2004, de 29 de   desembre, per la que  s’estableixen mesures delluita contra la morositat en les operacions mer...
Bloc IIntroducció
Perquè formal de la norma• Directiva 2000/35/CE, de mesures de lluita contra la morositat en operacions mercantils.• És n...
Perquè substantiu de la normaSi hom llegeix el pròleg de la directiva ode les lleis de transposició, s’addueix: • La moros...
Text originari de la Llei 3/2004     En els primers anys  (2004, 05, 06, ...), la Llei 3/04 va     passar inadv...
• Destaco la segona opció: no va tenir un bon màrketing.• La llei 3/2004, en quan el títol i en quan el contingut és una...
Conclusions:• El text originari de la Llei 3/2004 fou un fracàs (ineficient i ineficaç).• Segurament amb la modificació ...
1.- Però és millor el text actual o l’originari? • Si atenem als terminis: 30 dies data fra. (o recepció  mercaderia) ...
2.- Suposa la modificació un canvi copernicà de la llei?• Diuen que la impossibilitat de pactar un termini de pagament s...
3.- El problema fonamental rau en dos factors que  condicionen l’aplicació de la norma:• El poder de negociació contractu...
Bloc IIAnàlisi exegètic de la llei
Artículo 1. ObjetoEsta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudasdinerarias y el abuso, en perjuicio ...
Artículo 2. DefinicionesA los efectos regulados en esta Ley, se considerará como:a) Empresa, a cualquier persona física o ...
Artículo 3. Ámbito de aplicación1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados comocontraprestación en las op...
Artículo 4.Determinación del plazo de pago1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:a) Sesenta días...
I el més bo és que la Directiva fixa el terminimàxim en 30 dies i a continuació diu:En el caso de algunos tipos de contrat...
Exercici de lògica sobre els apartats a i b del’article 4.1TEXT ACTUALArt.4. 1. El plazo de pago que debe cumplir el deudo...
TEXT ORIGINARI  Article 4.2. El termini de pagament, a falta de pacte entre les parts, es el següent:  a) Trenta dies ...
Artículo 4.Determinación del plazo de pago    …2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago e...
Artículo 4.Determinación del plazo de pago...3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos d...
Artículo 4.Determinación del plazo de pago…4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a...
Artículo 5. Devengo de intereses de demoraEl obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación enoperac...
Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demoraEl acreedor tendrá derecho a intereses de ...
Artículo 7. Interés de demora1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte delcontrato y, en defe...
Artículo 8. Indemnización por costes de cobro1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al...
Artículo 9. Cláusulas abusivas1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecue...
Repassem-ho: Són nul·les les que difereixin del previst a l’article 4.1, 6 i 7.2., en perjudici del creditor. Cal, a més, ...
Artículo 9. Cláusulas abusivas2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará elcontrato con ar...
Artículo 9. Cláusulas abusivas…4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condicionesgenerales a...
Artículo 10. Cláusula de reserva de dominioEn las relaciones internas entre vendedor ycomprador, aquél conservará la propi...
Clàusules de reserva de dominiDirectiva 2011/7/UEArtículo 9. Reserva de dominio1. Los Estados miembros dispondrán, de conf...
Artículo 11 . Transparencia en las buenas prácticascomercialesCon el fin de velar por la plena transparencia en el ejercic...
Disposición adicional primera. Régimen de pagos en el comercio minoristaEn el ámbito de los pagos a los proveedores del co...
Disposición adicional segunda. Informe del Gobierno alCongreso de los DiputadosEl Gobierno, en el plazo de dos años desde ...
Disposición transitoria única. Contratos preexistentesEsta Ley será de aplicación a todos los contratos que, incluidos en ...
Disposición derogatoria única. Derogación normativaQuedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en loque co...
Segueixen quatre dispocions finals:1era. = modifica certs articles RDL 2/2002 ( veureart. 3 de la Llei 15/2010 on es modif...
Més importats són les disposicions transitòries de lallei 15/2010 (de modificació de la llei 3/2004).Altres coses que intr...
Disposició addicional tercera Llei 15/2010.Deure d’informació.Les societats han de publicar de manera expressa lesinformac...
Bloc IIIContractes internacionals
La norma de referència és: Reglament (CE) núm. 593/2008 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre ...
Sentència del TJUE 8 de novembre 2000 Ingmar GB Ltdcontra Eaton Leonard Technologies Inc.Sobre els articles 17 a 19 de la ...
I ara les preguntes són:En quines ocasions s’aplica el Dretespanyol?En quines s’aplica la Directiva dereferència?Criteris ...
Bloc IV La Directiva 2011/7/UE delParlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011, per la que s’estableixen mesu...
Considerant (1) Deben introducirse diversoscambios sustantivos en la Directiva 2000/35/CEdel Parlamento Europeo y del Cons...
Fins ara, exclusió obligatòria de deutessotmesos a procediment d’insolvència.         Ara:Artículo 1.3. Los Estad...
En essència, no han variat els terminis però      en l’article 3.5 es diu: Los Estados miembros velarán por que el pl...
En l’article 4 (operacions entre empresesi poders públics), en l’apartat 3.b es diu:la fecha de recepción de la factura no...
I l’article 5 disposa: Calendarios de pago La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la capacidad de las partes ...
L’article 6 regula la Compensació pels costos decobrament, mentre que en la Directiva 2000/35 no           es r...
I sobre les clàusules abusives: Art. 7. 2. A efectos del apartado 1, se considerará manifiestamente abusiva una cláusula c...
Reserva de dominiVeure fitxa anterior
Bloc VAccions judicials contra la morositat     Regl. 805/2004     Regl. 1896/2006     Regl. 861/2007
En el considerant        4   de  la  Directiva2011/7/UE es diu:Las acciones judiciales contra la morosidad y...
I en el seu article 10:Procedimientos de cobro de créditos no impugnados1. Los Estados miembros velarán por que se pueda o...
Perspectiva històrica   El R 44/01 (CB68), introdueix normes de competència judicialinternacional (distribució de compe...
Característiques• Supressió exequatur.• Control d’origen (principi comunitari del reconeixement mutu). Garanties process...
Reglament (CE) núm.      805/04,Títol executiu europeu per a  crèdits no impugnats       TEE
Artículo 1. Objeto “La finalidad del presente    Reglamento es crear un título ejecutivo europeo para créditos no imp...
• Què és? És un certificat que s’emet a documents que continguint un crèdit no impugnat de naturalesa civil o mercantil...
Quins requisits calen per emetre’l?A. Que sigui executiu en l’Estat d’origen.B. Que recaigui sobre un crèdit no impugnat e...
Execució d’un TEE Aplicació de la llei de l’Estat membre d’execució i mateixes condicions que les resolucions pròpies. ...
Reglament (CE) núm.1896/2006, Procès Monitori Europeu i Requeriment Europeu de Pagament    PME i REP
Artículo 1. Objeto1. El presente Reglamento tiene por objeto:a) simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación e...
pressupòsits• Àmbit d’aplicació material. civil i mercantil (art.2)• Crèdit: Pecuniari Import determinat (líquid?). No ...
Petició REP                                     Formulari Annex I           ...
Petició REP• En formulari al JPI.• No cal advocat ni procurador• No cal annexar cap document. (cap!)• Es presenta:  – Per...
Execució REP• Aplicació de la llei de l’Estat membre d’execució i mateixes condicions que les resolucions pròpies• Docume...
Impugnació REP• Principi de no impugnació, sols revisió en casos extraordinaris si:  – Defecte notificació i no temps su...
Reglament (CE) núm. 861/2007, Procedimenteuropeu d’escasa quantia     PEEQ
objecteArtículo 1.ObjetoEl presente Reglamento establece un proceso europeo parademandas de escasa cuantía (en lo sucesivo...
Àmbit d’aplicacióArtículo 2.1. Ámbito de aplicaciónEl presente Reglamento se aplicará a los asuntos transfronterizosen mat...
Procés europeu d’escassa quantiaCaracterístiques:- Més que un procediment nou estableix un marc procedimental (Important ...
Demanda                 Formulari A                            Sol·licita Compl...
Reconeixement i execució sentència       d’un PEEQ•  Reconeixement i execució directe en els altres Estats  memb...
Llei 3 2004 morositat
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Llei 3 2004 morositat

285 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
285
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Llei 3 2004 morositat

 1. 1. Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures delluita contra la morositat en les operacions mercantils.
 2. 2. Bloc IIntroducció
 3. 3. Perquè formal de la norma• Directiva 2000/35/CE, de mesures de lluita contra la morositat en operacions mercantils.• És norma de transposició (almenys la llei 3/2004). La modificació via la Llei 15/2010 no l’ha motivada cap directiva; l’ha motivada, al meu entendre, el fracàs de la 3/2004.• Una opció hagués estat modificar el Codi civil o el Codi de Comerç.• Tots els estats UE han transposat la directiva. (exemples de RU: abans del 2002 ja tenia una norma de morositat i la norma actual, en algun punt inspira la revisió de la directiva 30 dies o fra o recepció; i França: multa 15.000 €. 30 dies recepció mercaderies.)
 4. 4. Perquè substantiu de la normaSi hom llegeix el pròleg de la directiva ode les lleis de transposició, s’addueix: • La morositat afecta la competència i distorsiona el mercat interior, posa en greu perill a les empreses. • S’intenta actuar sobre l’equilibri contractual (abús de la llibertat contractual).
 5. 5. Text originari de la Llei 3/2004 En els primers anys (2004, 05, 06, ...), la Llei 3/04 va passar inadvertida, per què? • o bé perquè la llei 3/2004 era dolenta?! • o bé perquè no va gaudir del màrketing suficient?! • o bé perquè la modificació via llei 15/2010 introdueix canvis molt importants?!
 6. 6. • Destaco la segona opció: no va tenir un bon màrketing.• La llei 3/2004, en quan el títol i en quan el contingut és una còpia de la directiva (de mínims). I no és una crítica! Es va criticar que no s’anés més enllà.• L’estat espanyol va ser demandat per la Comissió, entre d’altres raons, per transposar fora de termini la directiva (finia el 8 d’agost de 2002).• Avui, la Comissió ha aplaudit la llei 15/2010.
 7. 7. Conclusions:• El text originari de la Llei 3/2004 fou un fracàs (ineficient i ineficaç).• Segurament amb la modificació introduïda per la llei 15/2010, la norma tindrà certa eficiència.
 8. 8. 1.- Però és millor el text actual o l’originari? • Si atenem als terminis: 30 dies data fra. (o recepció mercaderia) /versus/ 60 dies recepció mercaderia (a partir del 2013).(85 2011 i 75 2012). • I el nou art. 4 no s’entén gens (és un error ?). • I sembla que perdem de vista la lògica de les coses (des del S.XIX existia el principi de pagar al rebre). Valoració personal: Estem pitjor amb la modificació !
 9. 9. 2.- Suposa la modificació un canvi copernicà de la llei?• Diuen que la impossibilitat de pactar un termini de pagament superior si que és un gran canvi!! Cautela sociniana!• Diuen que abans existia massa discrecionalitat dels jutges en l’anàlisi de les clàusules! D’acord, però mantenen l’art. 9 !? Valoració personal: jo no li veig!
 10. 10. 3.- El problema fonamental rau en dos factors que condicionen l’aplicació de la norma:• El poder de negociació contractual.• El funcionament dels tribunals de justícia. Una de les crítiques que es feia era la discrecionalitat judicial que hi havia en la llei 3/2004 sobre quan es produïa un abús. Avui contra tota lògica es manté art. 9. Tampoc l’aplicació judicial de la llei 3/2004 fou un èxit (explicar sentències). Aquests factors continuen afectant al redactat actual de la Llei. No s’actua sobre els mitjans de pagament!!!! (Pagarés, confirmings, ...).
 11. 11. Bloc IIAnàlisi exegètic de la llei
 12. 12. Artículo 1. ObjetoEsta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudasdinerarias y el abuso, en perjuicio del acreedor, en la fijación de losplazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a laentrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entreempresas o entre empresas y la Administración.La terminologia que utilitza jaés una declaració d’intencions.
 13. 13. Artículo 2. DefinicionesA los efectos regulados en esta Ley, se considerará como:a) Empresa, a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de suactividad independiente económica o profesional.b) Administración, a los entes, organismos y entidades que forman parte delsector público, de acuerdo con el artículo 3.3 de la Ley 30/2007, de 30 deoctubre, de Contratos del Sector Público.c) Morosidad, el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago.d) Plazo de pago, se referirá a todos los días naturales del año, y serán nulos yse tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo losperíodos considerados vacacionales. Sembla que conté alguna cosa més que simples definicions.
 14. 14. Artículo 3. Ámbito de aplicación1. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados comocontraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas, oentre empresas y la Administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, así como lasrealizadas entre los contratistas principales y sus proveedores ysubcontratistas.2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley:a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervenganconsumidores.b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques, pagarésy letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños, incluidos lospagos por entidades aseguradoras.c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra eldeudor, que se regirán por lo establecido en su legislación especial. Compte amb lletres de canvi, xecs o pagarés! (Directiva) Veure D.A.1ª (comerç minorista)
 15. 15. Artículo 4.Determinación del plazo de pago1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios. Este plazo depago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta díasdespués de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.c) Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante elcual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato y si el deudorrecibe la factura antes de finalizar el período para realizar dicha aceptación, el plazo de pago que debe cumplir eldeudor se computará a partir del día de recepción de los bienes o servicios adquiridos y no podrá prolongarse másallá de los sesenta días contados desde la fecha de entrega de la mercancía.2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que secumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o prestación de los servicios.3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo depago, siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, la integridad de la factura, yla recepción por el interesado.4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, mediante una facturacomprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas en unúnico documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que setome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la facturaresumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago nosupere los 60 días desde esa fecha.Segons D.T.2ona llei 15/2010, aquests terminissón: a) any 2011= 85 dies; b) any 2012 = 75 dies
 16. 16. I el més bo és que la Directiva fixa el terminimàxim en 30 dies i a continuació diu:En el caso de algunos tipos de contrato que deberá definirlalegislación nacional, los Estados miembros podrán fijar el plazo deexigibilidad del pago de los intereses en un máximo de 60 díascuando obliguen a las partes contratantes a no rebasar dicha demorao cuando fijen un tipo de interés obligatorio sustancialmente superioral tipo legal.S’ha dit que el fet que s’impedeixi un pacte de terminide pagament superior a 60 dies ja suposa que la normaespanyola respecta la Directiva. En desacord perquèestà previst sols per casos excepcionals (alguns tipus decontracte) no com a norma general.
 17. 17. Exercici de lògica sobre els apartats a i b del’article 4.1TEXT ACTUALArt.4. 1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente:a) Sesenta días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de losservicios. Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes.b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes oservicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de losservicios.Regla general: 60 dies després lliurament mercaderia.Regla especial: si lliures abans la factura que lamercaderia, 60 dies després lliurament de lamercaderia. Ah!!!! I si lliures la factura després de la mercaderia???? m’he liat!?
 18. 18. TEXT ORIGINARI Article 4.2. El termini de pagament, a falta de pacte entre les parts, es el següent: a) Trenta dies desprès de la data en que el deutor hagi rebut la factura o una sol·licitud de pagament equivalent. b) Si la data de rebut de la factura o la sol·licitud de pagament equivalent es presta a dubte, trenta dies després de la data de recepció de les mercaderies o prestació dels serveis. c) Si el deutor rep la factura o la sol·licitud de pagament equivalent abans que els bens o els serveis, trenta dies després del lliurament dels béns o de la prestació dels serveis.TEXT DIRECTIVA Artículo 1. Los Estados miembros velarán por que: a) el interés devengado con arreglo a la letra d) sea pagadero el día siguiente a la fecha o al término del plazo de pago que se fije en el contrato; b) si no se fija la fecha o el plazo de pago en el contrato, el interés sea pagadero automáticamente, sin necesidad de aviso de vencimiento: i) 30 días después de la fecha en que el deudor haya recibido la factura o una solicitud de pago equivalente, o ii) si la fecha de recibo de la factura o de la solicitud de pago equivalente se presta a duda, 30 días después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios, o iii) si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, 30 días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios, oQuè hauria de dir el TEXT ACTUAL: Art.4. 1. El plazo de pago que debe cumplir el deudor será el siguiente: a) Sesenta días después que el deudor haya recibido la factura o la solicitud de pago equivalente (de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios). Este plazo de pago no podrá ser ampliado por acuerdo entre las partes. b) Si el deudor recibe la factura o la solicitud de pago equivalente antes que los bienes o servicios, sesenta días después de la entrega de los bienes o de la prestación de los servicios.
 19. 19. Artículo 4.Determinación del plazo de pago …2. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a susclientes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de recepción efectiva de lasmercancías o prestación de los servicios.Imposa un obligació al creditor: trametre lafactura dins del termini de 30 dies (naturalsart. 5.2. Cc) des del lliurament de lamercaderia.I si no ho fas? NO pots cobrar (exigibilitatdel crèdit)I si ho fas més tard? NO tindràs dret ainteressos de mora!? (no hauràs acomplertamb les teves obligacions?!)
 20. 20. Artículo 4.Determinación del plazo de pago...3. La recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio delcómputo de plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad yautenticidad del firmante, la integridad de la factura, y la recepción por el interesado. Es pot saber de quin termini parla? L’article 4.1. parlava de lliurament de les mercaderies! Un argument més a favor de la tesi de l’error!!!!
 21. 21. Artículo 4.Determinación del plazo de pago…4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a 15 días, mediante una facturacomprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, factura resumen periódica, o agrupándolas enun único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre quese tome como fecha de inicio del cómputo del plazo, la fecha correspondiente a la mitad del período de la facturaresumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el caso, y el plazo de pago nosupere los 60 días desde esa fecha.Tornem-hi, i que importa a efectes de termini!Agrupació factures període màxim de15dies (lliuraments fets durant aquestperíode). L’inici del còmput és la meitatdel període (i si surten decimals!).
 22. 22. Artículo 5. Devengo de intereses de demoraEl obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación enoperaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactadoen el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el meroincumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido, sinnecesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte delacreedor.L’article 63 del Cco. ja deia, a la sevamanera, que la mora era automàticaen les obligacions mercantils.
 23. 23. Artículo 6. Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demoraEl acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamentelos siguientes requisitos:a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor puedaprobar que no es responsable del retraso.Com ja em vist, una obligació legal del creditor éslliurar la factura dins dels 30 dies.Ok, ho ha de provar el deutor això que el retard enel pagament no li és imputable.
 24. 24. Artículo 7. Interés de demora1. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte delcontrato y, en defecto de pacto, el tipo legal que se establece en el apartadosiguiente.2. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagarserá la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sumás reciente operación principal de financiación efectuada antes del primerdía del semestre natural de que se trate más siete puntos porcentuales.Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operacionesprincipales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a talesoperaciones en caso de subastas a tipo fijo. En el caso de que se efectuara unaoperación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subastaa tipo variable, este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginalresultante de esa subasta. El tipo legal de interés de demora, determinadoconforme a lo dispuesto en este apartado, se aplicará durante los seis mesessiguientes a su fijación.3. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el«Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de lanorma contenida en el apartado anterior. L’actual és del 8,25%
 25. 25. Artículo 8. Indemnización por costes de cobro1. Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor unaindemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causade la mora de éste. En la determinación de estos costes de cobro se aplicarán los principios detransparencia y proporcionalidad respecto a la deuda principal. La indemnización no podrá superar,en ningún caso, el 15 por ciento de la cuantía de la deuda, excepto en los casos en que la deuda nosupere los 30.000 euros en los que el límite de la indemnización estará constituido por el importe de ladeuda de que se trate.2. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuandono sea responsable del retraso en el pago.Diu una indemnització, no directament els costos.Cal que els costos :a) estiguin acreditats, documentalment suposo.b) siguin transparents (cristal·lins). Que estiguin relacionatsi siguin raonables. (p.ex.: Interessos de descompte)c) siguin proporcionals al principal i després marca la reglade proporcionalitat: 15% (excep. Deutes inferiors a 30.000€).p.ex. Deute de 1.000 €, costos de 800 €, rar però possible. Deute de 25.000 €, costos de 20.000 €, no raonable.
 26. 26. Artículo 9. Cláusulas abusivas1. Serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de lademora que difieran en cuanto al plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos concarácter subsidiario en el apartado 1 del artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7respectivamente, así como las cláusulas que resulten contrarias a los requisitos para exigir losintereses de demora del artículo 6, cuando tengan un contenido abusivo en perjuicio delacreedor, consideradas todas las circunstancias del caso, entre ellas, la naturaleza del producto oservicio, la prestación por parte del deudor de garantías adicionales y los usos habituales delcomercio. No podrá considerarse uso habitual del comercio la práctica repetida de plazos abusivos.Para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor, se tendrá en cuenta, entre otrosfactores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal delinterés de demora dispuesto en el artículo 4.1 y en el artículo 7.2 respectivamente. Asimismo, paradeterminar si una cláusula es abusiva se tendrá en cuenta, considerando todas las circunstancias delcaso, si dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional aexpensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unascondiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo seabeneficiario o por otras razones objetivas.…3. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de lacontratación según lo dispuesto en el apartado 1. Redactat millorable!
 27. 27. Repassem-ho: Són nul·les les que difereixin del previst a l’article 4.1, 6 i 7.2., en perjudici del creditor. Cal, a més, que siguin abusives. Per saber si es abusiu has d’anar cas a cas.Experiments amb gasosa que hi ha hagut! Teoria de la Causa del contractes.
 28. 28. Artículo 9. Cláusulas abusivas2. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará elcontrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil ydispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones delas partes y de las consecuencias de su ineficacia.Sols ho pot fer un jutge: necessites unprocès judicial (temps i diners)i resultat incert: discrecionalitatversus arbitri, facultatsmoderadores, usos, bona fe (art. 1258CC)
 29. 29. Artículo 9. Cláusulas abusivas…4. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condicionesgenerales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas, conforme ala Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de laContratación, por las siguientes entidades:a) Las asociaciones, federaciones de asociaciones y corporaciones deempresarios, de profesionales, de trabajadores autónomos y de agricultores queestatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de susmiembros.b) Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.c) Los colegios profesionales legalmente constituidos.Estas entidades podrán personarse, en nombre de sus asociados, en los órganosjurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la noaplicación de tales cláusulas o prácticas, en los términos y con los efectosdispuestos por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional. Lasdenuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades de competenciatendrán carácter confidencial en los términos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, deDefensa de la Competencia.5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las entidades mencionadasen dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o enlos órganos administrativos competentes y asumir el ejercicio de accionescolectivas de cesación y de retracción en defensa de los intereses de sus asociadosfrente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pagoprevistos en esta Ley, en los contratos que no están incluidos en el ámbito de laLey 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
 30. 30. Artículo 10. Cláusula de reserva de dominioEn las relaciones internas entre vendedor ycomprador, aquél conservará la propiedad de los bienesvendidos hasta el pago total del precio, siempre que sehaya convenido expresamente una cláusula de reservade dominio entre comprador y vendedor antes de laentrega de los bienes.Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1112 delCódigo Civil, el vendedor podrá subrogar en su derechoa la persona que, mediante la realización deanticipos, financiación o asunción de laobligación, realiza la contraprestación por cuenta deldeudor o permite a este último adquirir derecho sobre elobjeto de la reserva de dominio o utilizarlo cuandodicha contraprestación se destina, efectivamente, a esefin.Entre las medidas de conservación de su derecho, elvendedor o el tercero que haya financiado la operaciónpodrá retener la documentación acreditativa de latitularidad de los bienes sobre los que se hayapactado la reserva de dominio.
 31. 31. Clàusules de reserva de dominiDirectiva 2011/7/UEArtículo 9. Reserva de dominio1. Los Estados miembros dispondrán, de conformidad con la normativa nacional aplicablecon arreglo al Derecho internacional privado, que el vendedor conserve la propiedad de losbienes hasta el pago total del precio, siempre que se haya convenido expresamente unacláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de losbienes. Interessant! El tema pertany a l’autonomia material. No imposa requisits de forma! I si el contracte es sotmet a un dret d’un pais no UE! (autonomia voluntat de nou). Torna endavant
 32. 32. Artículo 11 . Transparencia en las buenas prácticascomercialesCon el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio delos derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas enla presente Ley, las Administraciones Públicas promoverán laelaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales, asícomo la adopción de sistemas de resolución de conflictos através de la mediación y el arbitraje, siendo de adscripciónvoluntaria por parte de los agentes económicos. D’acord i … (cant de sirena). Està aquí perquè ho demana la directiva, però …
 33. 33. Disposición adicional primera. Régimen de pagos en el comercio minoristaEn el ámbito de los pagos a los proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996, de 15 de enero, deOrdenación del Comercio Minorista, se estará en primer lugar a lo dispuesto por el artículo 17 de dichaLey, aplicándose de forma supletoria esta Ley.Llei Ordenació Comerç minoristaArtículo 17. Pagos a los proveedores.1. A falta de plazo expreso, se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de treintadías a partir de la fecha de su entrega.2. Los comerciantes a quienes se efectúen las correspondientes entregas quedarán obligados a documentar, en el mismo acto, la operación de entrega yrecepción con mención expresa de su fecha.Del mismo modo, los proveedores deberán indicar en su factura el día del calendario en que debe producirse el pago.Si todas o alguna de las mercancías estuvieran afectadas por una cláusula de reserva de dominio, la factura expresará asimismo esta circunstancia, quedeberá responder en todo caso a un acuerdo entre proveedor y comerciante documentado con anterioridad a la entrega.Las facturas deberán hacerse llegar a los comerciantes antes de que se cumplan treinta días desde la fecha de entrega y recepción de lasmercancías.3. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. Los aplazamientos depago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta días, salvo pacto expreso en el que se preveancompensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder el plazode noventa días.Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas paracomercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.Son productos de gran consumo aquellos fungibles de compra habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten alta rotación.El Gobierno determinará reglamentariamente en el plazo de tres meses la definición de los productos a los que se refiere el apartado anterior.4. Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con susproveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedarinstrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria, con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura. En el caso deaplazamientos superiores a noventa días, este documento será endosable a la orden. En todo caso, el documento se deberá emitir o aceptar por loscomerciantes dentro del plazo de treinta días, a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura haya sido enviada. Para laconcesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro decrédito o caución.5. En cualquier caso, se producirá el devengo de intereses moratorios en forma automática a partir del día siguiente al señalado para elpago o, en defecto de pacto, a aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. En esos supuestos, el tipoaplicable para determinar la cuantía de los intereses será el previsto en el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de luchacontra la morosidad en las operaciones comerciales, salvo que las partes hubieren acordado en el contrato un tipo distinto, que en ningúncaso será inferior al señalado para el interés legal incrementado en un 50 %.6. A los efectos prevenidos en el presente artículo y con referencia exclusiva a los bienes consumibles, se entenderá como fecha de entrega aquélla en la queefectivamente se haya producido, aunque, inicialmente, el título de la entrega fuese distinto del de compraventa, siempre que las mercancías hayansido, finalmente, adquiridas por el receptor. Retorn
 34. 34. Disposición adicional segunda. Informe del Gobierno alCongreso de los DiputadosEl Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada en vigorde la presente Ley, remitirá al Congreso de los Diputados uninforme en el que se analizarán y evaluarán los efectos y lasconsecuencias de la aplicación del contenido de la misma enrelación a los plazos de pago en las operaciones comercialesrealizadas entre empresas y entre empresas y Administración.
 35. 35. Disposición transitoria única. Contratos preexistentesEsta Ley será de aplicación a todos los contratos que, incluidos en su ámbito deaplicación, hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002, en cuantoa sus efectos futuros, incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido ensu artículo 7 . No obstante, en cuanto a la nulidad de las cláusulas pactadas por lascausas establecidas en su artículo 9 , la presente Ley será aplicable a los contratoscelebrados con posterioridad a su entrada en vigor.El 8 d’agost de 2002 és la data en que finalitzava el terminiper trnasposar la directiva. (per imperatiu legal ho havia deposar, però …)La llei va entrar en vigor el 31 de desembre de 2004Contractes de tracte successiu (subministraments).Proveïdors de tota la vida! Compte perquè si defenses quel’hipotètic contracte antic encara és vigent, ho pot ser peraltres clàusules que no et vagin tant bé
 36. 36. Disposición derogatoria única. Derogación normativaQuedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en loque contradigan o se opongan a esta Ley, a excepción de aquellasque, en relación a la determinación del plazo de pago, resulten másbeneficiosas para el acreedor. Curiosa l’excepció! Recordar que la regla del Cci Cco es que les coses es paguen quan te leslliuren. Ergo, pots exigir interessos (els simples legals) pels primers 60 dies des de que vas lliurar la mercaderia (i factura), i no vas cobrar. Per què, no?
 37. 37. Segueixen quatre dispocions finals:1era. = modifica certs articles RDL 2/2002 ( veureart. 3 de la Llei 15/2010 on es modifica algunsarticles de la Llei 30/2007 contractes del sectorpúblic).2ona. = modifica certs articles Llei comerçminorista.3era. = Títol competencial (normes bàsiques delsconstractes).4arta. = entrada en vigor.
 38. 38. Més importats són les disposicions transitòries de lallei 15/2010 (de modificació de la llei 3/2004).Altres coses que introduexi la llei 15/2010:- Informe de morositat de les AAPP- Registre de factures de les administracions locals.- Règim productes agroalimentaris.- Règim distribució de llibres.- Línia ICO ens locals.- Terminis transitoris obra pública.- Deure d’informació (Compte! Aquí ens hem de parar).
 39. 39. Disposició addicional tercera Llei 15/2010.Deure d’informació.Les societats han de publicar de manera expressa lesinformacions sobre terminis de pagament als seus proveïdorsen la memòria dels seus comptes anuals.L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha deresoldre sobre la informació oportuna que s’ha d’incorporar enla memòria de comptes anuals de les empreses perquè, apartir dels corresponents a l’exercici 2010, l’auditoriacomptable contingui la informació necessària que acrediti si elsajornaments de pagament efectuats són dins els límits queindica aquesta Llei.
 40. 40. Bloc IIIContractes internacionals
 41. 41. La norma de referència és: Reglament (CE) núm. 593/2008 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de juny de 2008, sobre la llei aplicable a les obligacions contractuals (Roma I).Consideran (37) Consideraciones de interés público justifican, en circunstancias excepcionales, el recurso por los tribunales delos Estados miembros a excepciones basadas en el orden público y en leyes de policía. El concepto de «leyes de policía» debedistinguirse de la expresión «disposiciones que no pueden excluirse mediante acuerdo» y debe interpretarse de manera másrestrictiva. Artículo 3.4. Cuando todos los demás elementos pertinentes de la situación en el momento de la elección se encuentren localizados en uno o varios Estados miembros, la elección por las partes de una ley que no sea la de un Estado miembro se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario, en su caso, tal como se apliquen en el Estado miembro del foro, que no puedan excluirse mediante acuerdo. Artículo 9.1. Leyes de policía Una ley de policía es una disposición cuya observancia un país considera esencial para la salvaguardia de sus intereses públicos, tales como su organización política, social o económica, hasta el punto de exigir su aplicación a toda situación comprendida dentro de su ámbito de aplicación, cualquiera que fuese la ley aplicable al contrato según el presente Reglamento. Artículo. 9.2. Las disposiciones del presente Reglamento no restringirán la aplicación de las leyes de policía de la ley del foro. Artículo 21. Orden público del foro Solo podrá excluirse la aplicación de una disposición de la ley de cualquier país designada por el presente Reglamento si esta aplicación es manifiestamente incompatible con el orden público del foro. Artículo 23 Relaciones con otras disposiciones de Derecho comunitario Con excepción del artículo 7, el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de disposiciones del Derecho comunitario que, en materias concretas, regulen las normas de conflicto de leyes relativas a las obligaciones contractuales.
 42. 42. Sentència del TJUE 8 de novembre 2000 Ingmar GB Ltdcontra Eaton Leonard Technologies Inc.Sobre els articles 17 a 19 de la directiva 86/653/CE (agents comercials), el Tribunal va dir:21 Los artículos 17 a 19 de la Directiva tienen como finalidad proteger al agente comercial, una vez que se haya extinguido elcontrato. El sistema que establece para ello la Directiva tiene carácter imperativo. En efecto, el artículo 17 obliga a los Estadosmiembros a adoptar un mecanismo de reparación del perjuicio irrogado al agente comercial una vez que haya terminado sucontrato. Ciertamente, este artículo permite a los Estados miembros optar entre el sistema de la indemnización y el de lareparación del perjuicio. Sin embargo, los artículos 17 y 18 establecen un marco preciso dentro del cual los Estados miembrospueden hacer uso de su margen de apreciación para elegir los métodos de cálculo de la indemnización o de la reparación quedebe concederse.22 El carácter imperativo de los citados artículos se ve confirmado por el hecho de que, según el artículo 19 de la Directiva, laspartes no pueden pactar cláusulas contrarias a ella en perjuicio del agente comercial, antes del vencimiento del contrato. Ellose ve corroborado además por el hecho de que, en el caso del Reino Unido, el artículo 22 de la Directiva prevé la aplicacióninmediata a los contratos en curso de las disposiciones nacionales que adapten el Derecho interno a la Directiva.23 Debe destacarse, en segundo lugar, que, según se desprende del segundo considerando de la Directiva, las medidas dearmonización establecidas en ésta tienen como finalidad, entre otras, suprimir las restricciones al ejercicio de la profesión deagente comercial, uniformar las condiciones de competencia dentro de la Comunidad e incrementar la seguridad de lasoperaciones comerciales (véase, en este sentido, la sentencia Bellone, antes citada, apartado 17).24 De esta forma, la finalidad del régimen previsto en los artículos 17 a 19 de la Directiva es proteger, a través de la categoríade los agentes comerciales, la libertad de establecimiento y el juego de una competencia no falseada en el mercado interior.Por este motivo, la observancia de las citadas disposiciones en el territorio de la Comunidad resulta necesaria para conseguirestos objetivos del Tratado.25 Por consiguiente, es forzoso reconocer que resulta esencial para el ordenamiento jurídico comunitario que un empresarioestablecido en un país tercero, cuyo agente comercial ejerce su actividad dentro de la Comunidad, no pueda eludir las citadasdisposiciones mediante el simple juego de una cláusula de elección de la ley aplicable. En efecto, la función que desempeñanlas disposiciones de que se trata exige que éstas se apliquen cuando la situación tenga una relación estrecha con laComunidad, en particular, cuando el agente comercial desempeñe su actividad en el territorio de un Estado miembro, sea cualfuere la ley a la que las partes hayan pretendido someter el contrato.26 A la vista de estas consideraciones, procede responder a la cuestión prejudicial que los artículos 17 y 18 de laDirectiva, que garantizan determinados derechos al agente comercial, una vez terminado el contrato de agencia, debenaplicarse cuando el agente comercial haya ejercido su actividad en un Estado miembro, aun cuando el empresario se halleestablecido en un país tercero y el contrato se rija por la ley de este país en virtud de una de sus cláusulas.
 43. 43. I ara les preguntes són:En quines ocasions s’aplica el Dretespanyol?En quines s’aplica la Directiva dereferència?Criteris de vinculació: lloc de complimentde l’obligació pecuniària; o llocestabliment del creditor; etc.
 44. 44. Bloc IV La Directiva 2011/7/UE delParlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011, per la que s’estableixen mesures delluita contra la morositat en les operacions mercantils.
 45. 45. Considerant (1) Deben introducirse diversoscambios sustantivos en la Directiva 2000/35/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 dejunio de 2000, por la que se establecen medidas delucha contra la morosidad en las operacionescomerciales. Conviene proceder a la refundición delas disposiciones en cuestión por razones declaridad y racionalización. Comentarem algunes novetats o canvis. Termini de transposició fine el 16 de març de 2013
 46. 46. Fins ara, exclusió obligatòria de deutessotmesos a procediment d’insolvència. Ara:Artículo 1.3. Los Estados miembrospodrán excluir las deudas sometidas aprocedimientos concursales incoadoscontra el deudor, incluidos losprocedimientos que tienen por finalidadla reestructuración de la deuda.
 47. 47. En essència, no han variat els terminis però en l’article 3.5 es diu: Los Estados miembros velarán por que el plazo de pago fijadoen el contrato no exceda de 60 días naturales, salvo acuerdoexpreso en contrario recogido en el contrato y siempre que nosea manifiestamente abusivo para el acreedor en el sentido delartículo 7. A sensu contrario, significa que no es por prohibir sense més un pacte privat que vagi més enllà dels 60 dies?
 48. 48. En l’article 4 (operacions entre empresesi poders públics), en l’apartat 3.b es diu:la fecha de recepción de la factura no sea objetode acuerdo contractual entre el deudor y elacreedor.Això no es diu en l’article 3 (operacions entre empreses). El dubte és: en els contractes privats, es pot pactar un termini diferent de lliurament de la factura?
 49. 49. I l’article 5 disposa: Calendarios de pago La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la capacidad de las partes para acordar, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional aplicable, calendarios de pago para pagos a plazos. En esos casos, cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada, los intereses y la compensación previstas en la presente Directiva se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas. Que vol dir?
 50. 50. L’article 6 regula la Compensació pels costos decobrament, mentre que en la Directiva 2000/35 no es regulava:Compensación por los costes de cobro1. Los Estados miembros se asegurarán de que, en los casos en queresulte exigible el interés de demora en las operaciones comercialescon arreglo a los artículos 3 o 4, el acreedor tenga derecho a cobrar aldeudor, como mínimo, una cantidad fija de 40 EUR.2. Los Estados miembros se asegurarán de que la cantidad fijamencionada en el apartado 1 sea pagadera sin necesidad derecordatorio como compensación por los costes de cobro en que hayaincurrido el acreedor.3. Además de la cantidad fija establecida en el apartado 1, elacreedor tendrá derecho a obtener del deudor una compensaciónrazonable por todos los demás costes de cobro que superen lacantidad fija y que haya sufrido a causa de la morosidad deeste. Esta podría incluir, entre otros, los gastos que el acreedor hayadebido sufragar para la contratación de un abogado o una agencia degestión de cobro.
 51. 51. I sobre les clàusules abusives: Art. 7. 2. A efectos del apartado 1, se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora. Art. 7.3. A efectos del apartado 1, se presumirá que una cláusula contractual o una práctica que excluya la compensación por los costes de cobro a los que se hace referencia en el artículo 6 es manifiestamente abusiva.
 52. 52. Reserva de dominiVeure fitxa anterior
 53. 53. Bloc VAccions judicials contra la morositat Regl. 805/2004 Regl. 1896/2006 Regl. 861/2007
 54. 54. En el considerant 4 de la Directiva2011/7/UE es diu:Las acciones judiciales contra la morosidad ya estáninstrumentadas por el Reglamento (CE) n o 44/2001 delConsejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competenciajudicial, el reconocimiento y la ejecución de resolucionesjudiciales en materia civil y mercantil ( 4 ), el Reglamento (CE)n o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 deabril de 2004, por el que se establece un título ejecutivoeuropeo para créditos no impugnados ( 5 ), el Reglamento (CE)n o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12de diciembre de 2006, por el que se establece un procesomonitorio europeo ( 6 ), y el Reglamento (CE) n o 861/2007 delParlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, porel que se establece un proceso europeo de escasa cuantía ( 7 ).Sin embargo, para desincentivar la morosidad en lasoperaciones comerciales, es necesario adoptar disposicionescomplementarias.
 55. 55. I en el seu article 10:Procedimientos de cobro de créditos no impugnados1. Los Estados miembros velarán por que se pueda obtener un títuloejecutivo, incluso a través de un procedimiento acelerado, eindependientemente del importe de la deuda, normalmente en un plazo de 90días naturales a partir de la presentación de la demanda o de la solicitud porparte del acreedor ante el tribunal u otra autoridad competente, siempre queno haya habido impugnación de la deuda o de cuestiones del procedimiento.Los Estados miembros llevarán a cabo esta tarea de conformidad con susdisposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales.2. Las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales seaplicarán en las mismas condiciones a todos los acreedores que se encuentrenestablecidos en la Unión.3. Al calcular el período contemplado en el apartado 1, no se tendrán encuenta:a) los plazos requeridos para notificación;b) los retrasos ocasionados por el acreedor, como por ejemplo los plazos parasubsanar demandas o recursos no admisibles.4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en elReglamento (CE) n o 1896/2006.
 56. 56. Perspectiva històrica El R 44/01 (CB68), introdueix normes de competència judicialinternacional (distribució de competències) + Reconeixement Automàtic + Unprocès de declaració d’executivitat. (civil i mercantil). El R 2201/03, fa el mateix en matèria de crisi matrimonial iresponsabilitat parental, però a més en certes matèries introdueix unsistema de declaració automàtica d’executivitat en origen. El R 805/04 introdueix un mecanisme de certificació en origen dedeterminats títols que en permet la seva posterior execució automàtica. (civili mercantil). El R 1896/06, crea un procés monitori europeu que pot finalitzar ambun títol executable a tot Europa (exc. Dinamarca). El R 861/07, crea un procés judicial simplificat per assumptesd’escasa quantia que pot finalitzar amb un títol executable a tot Europa. El R 4/09, en matèria d’aliments, i pel que respecte a rec. i exec.preveu un doble sistema: a) Exexcució automàtica (si Haïa 07), b), b)reconeixement automàtic però necessitat de declaració executivitat (no Haïa07).
 57. 57. Característiques• Supressió exequatur.• Control d’origen (principi comunitari del reconeixement mutu). Garanties processals en els aspectes de: – Competència del jutge que emet la resolució. – Respecte als drets de defensa.• Establiment de formularis predeterminats.
 58. 58. Reglament (CE) núm. 805/04,Títol executiu europeu per a crèdits no impugnats TEE
 59. 59. Artículo 1. Objeto “La finalidad del presente Reglamento es crear un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que permita, mediante la fijación de normas mínimas, la libre circulación en todos los Estados miembros de resoluciones, transacciones judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva, sin que deba llevarse a cabo ningún procedimiento intermedio en el Estado miembro de ejecución para el reconocimiento y ejecución.” Crea un nou Títol executiu d’abast UE
 60. 60. • Què és? És un certificat que s’emet a documents que continguint un crèdit no impugnat de naturalesa civil o mercantil.• Qui l’emet? A petició de part legitimada: El tribunal que va dictar la resolució o va aprovar/homologar la transacció judicial. El notari autoritzant (o el que el substitueixi).• Quan l’emet? En qualsevol moment.• Què hi guanyo? Un document amb força executiu a tota UE (excep. Dinamarca)
 61. 61. Quins requisits calen per emetre’l?A. Que sigui executiu en l’Estat d’origen.B. Que recaigui sobre un crèdit no impugnat en matèria civil i mercantil.C. Que respecti les normes de competència judicial internacional en matèria d’assegurats i treballadors (R44). Si deutor és consumidor: sols pot es pot emetre TEE per resolucions dictades per tribunals de l’estat del domicili del consumidor.D. Que respecte les normes procedimentals mínimes.
 62. 62. Execució d’un TEE Aplicació de la llei de l’Estat membre d’execució i mateixes condicions que les resolucions pròpies. Documents: còpia autèntica de la resolució i del certificat TEE + traducció del certificat TEE (si és necessària) Denegació de l’execució només en cas d’incompatibilitat amb resolució anterior (dictada a l’Estat d’execució o tercer Estat), sempre que hi hagi identitat objecte i parts, i no s’hagués pogut al·legar la incompatibilitat a l’estat d’origen. Prohibició de revisió en quant al fons. Possibilitat de suspensió o limitació de l’execució, en cas d’impugnació de la resolució o de sol·licitud de rectificació o revocació del certificat TEE (a l’Estat d’origen).
 63. 63. Reglament (CE) núm.1896/2006, Procès Monitori Europeu i Requeriment Europeu de Pagament PME i REP
 64. 64. Artículo 1. Objeto1. El presente Reglamento tiene por objeto:a) simplificar, acelerar y reducir los costes de litigación en asuntos transfronterizos relativos a créditos pecuniarios no impugnados, mediante el establecimiento de un proceso monitorio europeo,yb) permitir la libre circulación de requerimientos europeos de pago a través de todos los Estados miembros, mediante el establecimiento de normas mínimas cuya observancia haga innecesario un proceso intermedio en el Estado miembro de ejecución con anterioridad al reconocimiento y a la ejecución.2. El presente Reglamento no obstará para que un demandante reclame un crédito, según la definición del artículo 4, mediante el recurso a otro proceso establecido con arreglo al Derecho de un Estado miembro o con arreglo al Derecho comunitario.
 65. 65. pressupòsits• Àmbit d’aplicació material. civil i mercantil (art.2)• Crèdit: Pecuniari Import determinat (líquid?). No topall màxim Vençut i Exigible.• Assumptes transfronterers. Cal que una part es trobi domiciliada, en el moment de presentar la petició, en un Estat membre diferent del tribunal que coneix.
 66. 66. Petició REP Formulari Annex I Examen del tribunal REP Desestimació Rectificació/Modificació Formulari Annex V Formulari Annex IV Formularis annexos II i III Oposició Formulari Annex VI No oposició (opcional: vid Considerant 23) FI DECLARATIU Declaració Executivitat(Si l’actor així ho ha CORRESPONENT Formulari Annex VII manifestat)
 67. 67. Petició REP• En formulari al JPI.• No cal advocat ni procurador• No cal annexar cap document. (cap!)• Es presenta: – Per escrit (presencial, correus, fax, …). – Qualsevol altre mitjà acceptat: (suport electrònic amb firma electrònica (?)). – Declaració de veracitat. – Declaració en cas d’oposició no vols que continui el procediment.
 68. 68. Execució REP• Aplicació de la llei de l’Estat membre d’execució i mateixes condicions que les resolucions pròpies• Documents: còpia autèntica del requeriment europeu de pagament + traducció (si és necessària)• Denegació de l’execució només en cas de: - incompatibilitat amb resolució anterior en les condicions de l’art. 22 (idem TEE). - pagament pel demandat de l’import del R.E.P.• Prohibició de revisió en quant al fons.• Possibilitat de suspensió o limitació de l’execució, en cas de sol·licitud de revisió del R.E.P. pel demandat.
 69. 69. Impugnació REP• Principi de no impugnació, sols revisió en casos extraordinaris si: – Defecte notificació i no temps suficient per organitzar la defensa (omplir el formulari????) o – No va poder impugnar per força major o circumstàncies extraordinàries. o – Caràcter manifestament erroni No indica el termini ni el tipus de recurs
 70. 70. Reglament (CE) núm. 861/2007, Procedimenteuropeu d’escasa quantia PEEQ
 71. 71. objecteArtículo 1.ObjetoEl presente Reglamento establece un proceso europeo parademandas de escasa cuantía (en lo sucesivo, el «proceso europeode escasa cuantía»), con el fin de simplificar y acelerar los litigiosde escasa cuantía en asuntos transfronterizos y de reducir loscostes. Los litigantes podrán recurrir al proceso europeo de escasacuantía como alternativa a los procesos previstos por la legislaciónde los Estados miembros.El presente Reglamento elimina, asimismo, los procedimientosintermedios necesarios para el reconocimiento y la ejecución enotros Estados miembros de una sentencia dictada en un Estadomiembro en el proceso europeo de escasa cuantía.
 72. 72. Àmbit d’aplicacióArtículo 2.1. Ámbito de aplicaciónEl presente Reglamento se aplicará a los asuntos transfronterizosen materia civil y mercantil, con independencia de la naturalezadel órgano jurisdiccional, cuando el valor de una demanda,excluidos los intereses, gastos y costas, no rebase los 2 000 EURen el momento en que el órgano jurisdiccional competente recibael formulario de demanda. No incluirá, en particular, las materiasfiscal, aduanera y administrativa, ni los casos en que el Estadoincurra en responsabilidad por acciones u omisiones en el ejerciciode su autoridad (acta iure imperii).Article 3. Assumptes transfronterers (mateixa definició que el Reglament del Procés Monitori europeu).
 73. 73. Procés europeu d’escassa quantiaCaracterístiques:- Més que un procediment nou estableix un marc procedimental (Important integració del Dret processal intern) (potser millor hagués estat una DIRECTIVA)- Facultats d’intervenció de l’òrgan judicial (esmenes a la demanda, sol·licituds d’informació complementària, ...)- Escrit (formularis, inclús declaracions escrites de testimonis, ...), però possibilitat de vista oral.- No postulació (ni advocat ni procurador), però obligació de donar assistència tècnica per omplir formularis (?).- Venciment objectiu en Costes.
 74. 74. Demanda Formulari A Sol·licita Complement, Rectificació o més informació Desestima per Formulari B Infundada Emplaçament ddt Possibilitat reconvenció Sols si deriva del mateix contracte o fet en què es basa la demanda – art. 6.3 R44, en relació a Contestació considerant 16 -.Sol·licita informació Formulari C (opcional) Formulari A complementària Pràctica prova Sentència Vista oral Formulari D (certificat)
 75. 75. Reconeixement i execució sentència d’un PEEQ• Reconeixement i execució directe en els altres Estats membres, sense possibilitat d’oposició.• Expedició de certificat de sentència dictada en PEEQ• Execució conforme a la llei de l’Estat membre d’execució i en iguals condicions que les resolucions pròpies• Documents: còpia autèntica de la sentència + certificat sentència PEEQ + traducció (si és necessària)• Obligació de designar domicili o representant.• Denegació de l’execució només en cas d’ incompatibilitat amb resolució anterior, en les condicions de l’art. 22. (idem TEE).• Prohibició de revisió en quant al fons.• Possibilitat de suspensió o limitació de l’execució, en cas d’impugnació de la sentència o de sol·licitud de revisió de la mateixa.

×