• Compartir
 • Enviar por correo
 • Insertar
 • Me gusta
 • Guardar
 • Contenido privado
Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
 

Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)

on

 • 1,642 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
1,642
reproducciones en SlideShare
1,642
reproducciones incrustadas
0

Actions

Me gusta
2
Descargas
65
Comentarios
0

0 insertados 0

No embeds

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

  Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2) Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2) Presentation Transcript

  • NASYONALISMONG ASYANOCHINA THAILAND JAPAN BURMAINDIA INDONESIAK. ASYA VIETNAMPILIPINAS N.ASYA
  • NASYONALISMONG ASYANO
  • NASYONALISMO isang kamalayan ngpagiging kabilang sa isangnasyon na may iisanglahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga.
  • NASYONALISMO pagtatanto ng isangnilalang o lahi na mahalagangipagtanggol ang kanyangbansa laban sa panlulupig ngmga dayuhan.
  • NASYONALISMO nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon laban saimperyalismo atkolonyalismong dumating saiba’t ibang panig ng rehiyongito. RETURN
  • NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA
  • NASYONALISMO SA CHINA
  • TAIPING REBELLION - may impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunal nalipunang Tsino.
  • BOXER REBELLION - sumuporta sa mgaManchu at bumatikos sa mgaKanluranin - layuning palayasing angmga mapanghimasok atmapagsamantalangKanluranin.
  • BOXER REBELLION - kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat ang grupona naghimagsik ay kasapi ngsamahang BOXERHARMONY FISTS
  • - sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiya angnamayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO - alin ang dapat ipalit sapamumuno ng mga emperor atdinastiya?
  • DEMOKRASYA KOMUNISMO“ang kapanyarihan ng “ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa mga estado”mamamayan”Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni MaoSen ZedongNasyonalista ang Komunista ang tawagtawag sa mga sa mga sumusuportasumusuporta
  • DEMOKRASYA KOMUNISMO - Ang - Ang lahatkapangyarihan ng ay pag-aari ngpamahalaan aynasa mamamayan estado - isinulong ni - isinulongSun Yat Sen ni Mao Zedong - Nasyonalista - Komunista
  • SUN YAT SEN
  • SUN YAT SEN - nagsusulong ngdemokrasya atrepublikanismo sa China - tinaguriang “Ama ngRepublikang Tsina”
  • SUN YAT SEN - nangampanya parapalakasin at pag-isahin angmga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay ngmga lalawigan
  • SUN YAT SEN TATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisaupang labanan ang imperyalismo
  • SUN YAT SEN para sa kanya1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.
  • SUN YAT SEN para sa kanya2. Hindikailangan angtunggalian ng mga uriupang makamit angkaunlaran
  • SUN YAT SEN para sa kanya3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong ang kaunlaransa pamamagitan ngpagkakasundo atkonsilasyon
  • *October 10, 1911-Naitatag ang Republikang China *1912 – natatag angKuomintang oNationalist Party
  • SUN YAT SEN namatay siyanoong March25, 1925
  • CHIANG KAI SHEK
  • CHIANG KAI SHEK - pumalit kay SunYat Sen bilang pinunong Kuomintang nangito ay namatay.
  • CHIANG KAI SHEK - ipinagpatuloyniya ang paglabansa mga warlord.
  • CHIANG KAI SHEK - pagkatapos ng mgawarlord, hinarap namanniya ang mga komunistana pinamunuan ni MaoZedong.
  • MAO ZEDONG
  • MAO ZEDONG - nagpasimula ngMarxism sa China. - isang magbubukidsa Hunan
  • MARXISM - tunggalian ng mgakapitalista o bourgeious atmanggagawa o proletariat. - mananaig ang mgamanggagawa at itatatagang lipunang sosyalista.
  • MARXISM - lahat aypag-aari ngestado
  • MAO ZEDONG - kabilang sa mganagtatag ng PartidoKomunista ng Chinasa Shanghai noong1921.
  • MAO ZEDONG - ipinalaganap angMarxism ng mgatagapayong Russiansa mga nasapamahalaan.
  • MAO ZEDONG - ipinagbawal niChiang ang Marxismupang mapanatili angpamhalaangnasyonalista
  • MAO ZEDONG - naglunsad siya ngkampanya laban sa mgakomunista. Madami angnadakip at napatay.
  • MAO ZEDONG - nakatakas si Mao atnagtatag ngpamahalaangkomunista.
  • MAO ZEDONG - ang kanilangpagtakas ay tinawag naLONG MARCH dahilsa haba ng nilakad nainabot ng isang taon.
  • MAO ZEDONG - marami ang mganasawi dahil sa hirap,gutom at sa kampanyalaban sa mgakomunista.
  • UNITED FRONT - ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China.
  • UNITED FRONT - pagkatapos ngdigmaan, mulingnaglaban ng 2 panig saisang digmaang sibil.
  • UNITED FRONT - ang mganasyonalista aytinulungan ng UnitedStates.
  • UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
  • UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
  • UNITED FRONT - nagwagiang mgakomunista
  • MAO ZEDONG - October1, 1949, naitatag angPeople’s Republic ofChina (PROC)
  • MAO ZEDONG - si Mao angchairman ng PROC - napalayas ang mgaKanluranin sa China.
  • MAO ZEDONG - nakamtan muli ngmga Tsino ang ganapna kalayaan atdignidad.
  • CHIANG KAI SHEK - tumakas si Chiangpapuntang Taiwan atdon itinatag angRepublic of China.
  • SA MADALING SALITA ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ng mgaTsino RETURN
  • NASYONALISMO SA JAPAN
  • JAPAN- Dalawang yugto ng pagpasok-ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ngJapan noong 1853
  • TOKUGAWA SHOGUNATE - dumating ang mgadayuhang misyonero - kahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tutol sila saKristyanismo
  • TOKUGAWA SHOGUNATE - naglabas ngkautusan si ShogunIyeyasu na patayin angmga Kristiyanongmisyonero.
  • IYEYASU
  • TOKUGAWA SHOGUNATESAKOKU - isinara angmga daungan sa Japanupang mapigilan angpagpasok ngKristiyanismo.
  • IKALAWANG YUGTO - muling nagbukasang Japan noong 1853 sapagdating niCommodore MatthewPerry
  • MATTHEW PERRY
  • IKALAWANG YUGTO - bumagsak angpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan angemperador ng Japan.
  • IKALAWANG YUGTOMEIJI RESTORATION- Ang mulingpagkakaluklok niEmperor Mutsuhito.
  • MUTSUHITO
  • IKALAWANG YUGTO - niyakap angimpluwensyangKanluranin atsumailalim samodernisasyon.
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligang Batas 1889 athukbong militar –Germany
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANINHukbong pandagat –England
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANINEdukasyon – UnitedStates
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Maraming Haponesang tumungo sa Europeupang mag-aral
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Pinahintulutan angKristiyanismo at ibangrelihiyon
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Iniangkop ng mga Hapones angkanilang kultura at institusyon samga modelong Kanluranin upangmapalakas at maisulong angkanilang bansa.
  • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895)2. Russo-Japanese War (1904-1905)
  • RUSSO – JAPANESE WAR
  • RUSSO – JAPANESE WARDAHILAN:upang makontrol angManchuria na lalawaigansa China.
  • RUSSO – JAPANESE WAR
  • SINO – JAPANESE WAR
  • SINO – JAPANESE WARDAHILAN:Kung sino ang mananaigsa Korea
  • SINO – JAPANESE WAR
  • SA MADALING SALITA modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiram sila ngimpluwensiyang Kanluranin atiniangkop sa kanilang kultra atlipunan RETURN
  • NASYONALISMOSA TIMOG ASYA
  • NASYONALISMO SA INDIA
  • INDIA- sakop ng mga English- Pinakinabangan ng likasna yaman at lakas-paggawang mga Indian
  • INDIA- nagpatupad ng mgapatakarangpampulitika, pang-ekonomiya at panlipunanna hindi katanggap-tanggap sa mga Indian.
  • SATI/SUTTEE
  • SATI/SUTTEE - pagsunog sabiyudang babae pagpumanaw na angkanyang asawa
  • FEMALE INFANTICIDE
  • FEMALE INFANTICIDE- Pagpatay sa mgabatang babae
  • INDIA - magkaiba ang mga Englishat sa mga Indian salahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitannila.
  • SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mga English(1857)- Dahil sa pag-insulto ng mgaEnglish sa relihiyongHinduism at Islam.
  • SEPOY MUTINY
  • PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ngmga Indian sa mga English.- Tanging mga puti lamangang mga binibigyan ngposisyon sa pamahalaan.
  • AMRITSAR MASSACRE- pamamaril ng mgasundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isangselebrasyong Hindu noongApril 13, 1919.
  • AMRITSAR MASSACRE- lalong sumiklabang galit ng mgaIndian sa mgaEnglish
  • AMRITSAR MASSACRE
  • NASYONALISMO - RELIHIYON HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim League CongressNANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
  • MOHANDAS K. GANDHI
  • MOHANDAS GANDHI- mahalaga angpapel sa kalayaan ngIndia.
  • MOHANDAS GANDHI- isang Hindu nanakapag-aaral saEngland atnagtrabaho sa SouthAfrica
  • MOHANDAS GANDHI- ipinaglaban niyaang hinaing ng mgaIndian sa SouthAfrica.
  • MOHANDAS GANDHI- ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysa pamamagitan ngAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN
  • MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha
  • MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN2. Pagdarasal3. Meditasyon4. pag-aayuno
  • MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN5. pagboykot/hindi pagbilisa mga kalakal oproduktong English.
  • MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
  • MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
  • MOHANDAS GANDHI- Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan
  • MOHANDAS GANDHI- Labas-masok man sa kulungan, hindi siya natakot. Patuloy pa rin siya sa kanyang pakikibaksa hanggang sa makamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan
  • MOHANDAS GANDHI- Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
  • AUGUST 15, 1947- Natamo ng mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
  • JAWAHARLAL NEHRU
  • AUGUST 15, 1947- Natatagang bansangPakistan sapamumuno niMohamed Ali Jinnah.
  • MUHAMMAD ALI JINAH
  • JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi niNathuram Godse na tumutolsa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu atMuslim sa iisang bansa
  • SA MADALING SALITA relihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ng mgaHindu at mga Muslim RETURN
  • NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA
  • OTTOMAN EMPIRE MAP
  • KANLURANG ASYA nasa ilalim ngOttoman Empiremula 1453 hanggang1918.
  • KANLURANG ASYA nakalasap ng ImperyongKanluranin matapos gumuhoang Ottoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918
  • KANLURANG ASYA unti-unting humingi ngkalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula saOttoman Empire noonguna at Kanluranin noonghuli.
  • KANLURANG ASYAKuwait – 1759Lebanon at Egypt – 1770
  • KANLURANG ASYAArmenia – tinangkangmagtatag ng isangmalayang estado ngunitpinigilan ng mga Turks nasumakop sa kanila.
  • KANLURANG ASYALebanon – matagumpayna nakahiwalay sa Syrianoong 1926 ngunitnanatiling nasa mandatong France
  • KANLURANG ASYAIraq – naging monarkiyanang umalis ang mgaEnglish (1932)
  • KANLURANG ASYA namulat ang watak-watakna lahing Arabo na maykakayahan silangmagkaisa, bumuo ng sarilingpamahalaan at hindi lamangsa mga banyaga .
  • KANLURANG ASYA ito ang nagbigay agnagbigay-daan sapaglaya ng mga datingkolonya ng mgaEuropeo sa rehiyong ito.
  • JEW O ISRAELITE sumailalim saHolocaust o sistematikongat malawakang pagpatayng mga Nazi German samga Jew
  • JEW O ISRAELITE sumailalim saHOLOCAUST osistematikong atmalawakang pagpatay ngmga Nazi German sa mgaJew
  • JEW O ISRAELITE ZIONISM – angpag-uwi ng mgaJews sa Palestine
  • ISRAEL - 1948 natatag angRepublika ng Israel. tutol ang mgaArabo dito
  • ISRAEL - 1948 natatag ang isangbansang Jewish(Israel) sa gitna ngmga bansang Muslim
  • ISRAEL - 1948 tutol ang mga Araboat mga Palestine naukupahan ng mga Jewsang Palestine
  • SA MADALING SALITA Huling nakaranas ngimperyalismo ang KanlurangAsya sa ilalim ng sistemangmandato. Matahimik naipinamalas ng mga taga-Kanluraning Asya ang hangaringlumaya RETURN
  • NASYONALISMO SA TIMOGSILANGANG ASYA
  • DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO1. Marahas2.Diplomatiko at banayad
  • NASYONALISMO SA PILIPINAS
  • PILIPINAS ipinamalas ang dalawang anyong nasyonalismo.*marahas noong panahon ng mga Kastila*banayad noong panahon ng mga Amerikano
  • PILIPINAS SAILALIM NG SPAIN
  • PILIPINAS - SPAIN - nagtatag ngsentralisadong pamahalaan - nahati sa mgalalawigan, bayan, lungsodat barangay ang mgapamayanan
  • PILIPINAS - SPAIN - nagkalapit-lapit angmga Pilipino - nagpatupad ang mgaKastila ng mga batas atpatakaran na tinutulan ngmga Pilipino – pag-aalsa
  • PILIPINAS - SPAIN -lumitaw ang mgailustrado pagdating ng ika-19 siglo. - nabuo ang KilusangPropaganda at humingi ngreporma sa mga Kastila
  • PILIPINAS - SPAIN - nabuo ang Katipunanat humingi ng kalayaan samga Kastila - sumiklab angrebolusyon noong 1896
  • PILIPINAS - SPAIN - lumaya ang Pilipinasnoong June 12, 1896 at nagingkauna-unahang republika saAsya. - hindi nagtagal ang UnangRepublika dahil sa pananakopng United States
  • PILIPINAS SA ILALIM NGUNITED STATES
  • PILIPINAS – U.S.A - tinutulan ng mgaPilipino ang pananakopng mga Amerikano - sumiklab angFilipino – American War
  • PILIPINAS – U.S.A - nanglumaon, hiningi ngmga Pilipino angkalayaan samapayapang paraan.
  • PILIPINAS – U.S.A - ipinakita nila angkakayahang pamahalaan angsarili kasabay ng presyurupang magpasa ang US ngbatas na nagkakaloob ngkalayaan sa Pilipinas
  • PILIPINAS – U.S.A - pagkatapos ngWorld War II,nakamtan ng Pilipinasang kalayaan noongJuly 4, 1946
  • PILIPINAS – U.S.A - nanatilingmakapangyarihan atimpluwensyal ang USsa Pilipinas dahil samga base - militar
  • PILIPINAS – U.S.A - ganundin angdominasyon ngAmerika saekonomiya ngPilipinas
  • PILIPINAS – U.S.A - malakas angkulturang Amerikanoo neokolonyalismo
  • IBA PANG BANSA SA TIMOGSILANGANG ASYA
  • THAILAND
  • THAILAND - hindi ito nasakopng mga Kanluraninang dahil sa paraangdiplomsya ng hari ngThailand
  • THAILAND - buo na angkanyangnasyonalismo kayananatili siyang malaya
  • MALAYSIA AT BURMA
  • MALAYSIA AT BURMA - humingi ngkalayaan sa England samapayapang paraan atlumaya pagkatapos ngWorld War II
  • INDONESIA
  • INDONESIA - hinawakan ng mgaDutch. - Budi Otomo(1908), isang samahangmakabayan
  • INDONESIA - 1919, itinatag niSukarno ang PartidoNasyonalista at nangunasa pagpapamalas ngnasyonalismo.
  • SUKARNO
  • INDONESIA - nakamtan ngIndonesia ang kalayaansa pamamagitan ngisang rebolusyonmatapos ang World WarII
  • VIETNAM
  • VIETNAM - isang matagalangdigmaan ang ginawang Vietnam upangmakamit ang kalayaan
  • VIETNAM - nahati ang Vietnamsa dalwang bansapagkatapos ng WorldWar II - North Vietnamat South Vietnam
  • VIETNAM
  • VIETNAM - ang North Vietnamay sosyalismo atkomunismo - ang South Vietnamay demokratiko
  • VIETNAM - ipinasa ng France saUS ang problema saVietnam. - nagkaroon ngVietnam War (1959-1975)
  • VIETNAM - natalo ang US saVietnam War atmuling nagkaisa angdalawang bansanoong 1975.
  • SA MADALING SALITA Marahas atmapayapa ang dalawangnabuong anyo ngnasyonalismo sa TimogSilangang Asya RETURN
  • NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
  • HILAGANG ASYA - nabuo angnasyonalismo sa harap nghamon ng pamumuhay samga lupain ngtaiga, tundra at steppe
  • HILAGANG ASYA - bigong makapagsaka - naging mandirigmadahil sa kakulangan ngpangangailangan sa pang-araw-araw.
  • HILAGANG ASYA - tuluyang nagkaisaang mga Mongol sapamumuno niGenghis Khan
  • HILAGANG ASYA
  • HILAGANG ASYA - hindi na naibalikang ningning ngpagiging isangimperyo
  • HILAGANG ASYA PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isangmatatag atnagkakaisang lahingMongol
  • SA MADALING SALITA Ang rurok ngnasyonalismo ng mgaMongol ay sa panahon niGenghis Khan. Nabuo angprinsipyong pan-Mongolism RETURN
  • MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan II December 1-6, 2011
  • PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal PublishingInc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com