Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2)

on

 • 1,816 reproducciones

 

Estadísticas

reproducciones

reproducciones totales
1,816
reproducciones en SlideShare
1,816
reproducciones incrustadas
0

Actions

Me gusta
2
Descargas
65
Comentarios
0

0 insertados 0

No embeds

Accesibilidad

Categorias

Detalles de carga

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Derechos de uso

© Todos los derechos reservados

Report content

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Processing...
Publicar comentario
Edite su comentario

Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2) Nasyonalismongasyano1 111207230135-phpapp01 (2) Presentation Transcript

 • NASYONALISMONG ASYANOCHINA THAILAND JAPAN BURMAINDIA INDONESIAK. ASYA VIETNAMPILIPINAS N.ASYA
 • NASYONALISMONG ASYANO
 • NASYONALISMO isang kamalayan ngpagiging kabilang sa isangnasyon na may iisanglahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga.
 • NASYONALISMO pagtatanto ng isangnilalang o lahi na mahalagangipagtanggol ang kanyangbansa laban sa panlulupig ngmga dayuhan.
 • NASYONALISMO nagsilbing isang gabay omatibay na reaksyon laban saimperyalismo atkolonyalismong dumating saiba’t ibang panig ng rehiyongito. RETURN
 • NASYONALISMOSA SILANGANG ASYA
 • NASYONALISMO SA CHINA
 • TAIPING REBELLION - may impluwensyangKristyanismo kaya hinangadna baguhin ang tradisyunal nalipunang Tsino.
 • BOXER REBELLION - sumuporta sa mgaManchu at bumatikos sa mgaKanluranin - layuning palayasing angmga mapanghimasok atmapagsamantalangKanluranin.
 • BOXER REBELLION - kaya tinawag na BoxerRebellion sapagkat ang grupona naghimagsik ay kasapi ngsamahang BOXERHARMONY FISTS
 • - sa pagpasok ng ika-20siglo, dalawang ideolohiya angnamayani sa China. 1. DEMOKRASYA 2. KOMUNISMO - alin ang dapat ipalit sapamumuno ng mga emperor atdinastiya?
 • DEMOKRASYA KOMUNISMO“ang kapanyarihan ng “ang lahat ay pag-aari ngpamahalaan ay nasa mga estado”mamamayan”Isinulong ni Sun Yat Isinulong ni MaoSen ZedongNasyonalista ang Komunista ang tawagtawag sa mga sa mga sumusuportasumusuporta
 • DEMOKRASYA KOMUNISMO - Ang - Ang lahatkapangyarihan ng ay pag-aari ngpamahalaan aynasa mamamayan estado - isinulong ni - isinulongSun Yat Sen ni Mao Zedong - Nasyonalista - Komunista
 • SUN YAT SEN
 • SUN YAT SEN - nagsusulong ngdemokrasya atrepublikanismo sa China - tinaguriang “Ama ngRepublikang Tsina”
 • SUN YAT SEN - nangampanya parapalakasin at pag-isahin angmga Tsino dahil sakawalan ng pagkakaisa atpagkakahiwa-hiwalay ngmga lalawigan
 • SUN YAT SEN TATLONG PRINSIPYO1. Nasyonalismo2. Demokrasya3. Kabuhayang pantao *kahalagahan ng pagkakaisaupang labanan ang imperyalismo
 • SUN YAT SEN para sa kanya1. Pantay – pantay na pag-aari ng lupa at regulasyon ng pamumuhunan.
 • SUN YAT SEN para sa kanya2. Hindikailangan angtunggalian ng mga uriupang makamit angkaunlaran
 • SUN YAT SEN para sa kanya3. Maiiwasan ang alitan atmaisusulong ang kaunlaransa pamamagitan ngpagkakasundo atkonsilasyon
 • *October 10, 1911-Naitatag ang Republikang China *1912 – natatag angKuomintang oNationalist Party
 • SUN YAT SEN namatay siyanoong March25, 1925
 • CHIANG KAI SHEK
 • CHIANG KAI SHEK - pumalit kay SunYat Sen bilang pinunong Kuomintang nangito ay namatay.
 • CHIANG KAI SHEK - ipinagpatuloyniya ang paglabansa mga warlord.
 • CHIANG KAI SHEK - pagkatapos ng mgawarlord, hinarap namanniya ang mga komunistana pinamunuan ni MaoZedong.
 • MAO ZEDONG
 • MAO ZEDONG - nagpasimula ngMarxism sa China. - isang magbubukidsa Hunan
 • MARXISM - tunggalian ng mgakapitalista o bourgeious atmanggagawa o proletariat. - mananaig ang mgamanggagawa at itatatagang lipunang sosyalista.
 • MARXISM - lahat aypag-aari ngestado
 • MAO ZEDONG - kabilang sa mganagtatag ng PartidoKomunista ng Chinasa Shanghai noong1921.
 • MAO ZEDONG - ipinalaganap angMarxism ng mgatagapayong Russiansa mga nasapamahalaan.
 • MAO ZEDONG - ipinagbawal niChiang ang Marxismupang mapanatili angpamhalaangnasyonalista
 • MAO ZEDONG - naglunsad siya ngkampanya laban sa mgakomunista. Madami angnadakip at napatay.
 • MAO ZEDONG - nakatakas si Mao atnagtatag ngpamahalaangkomunista.
 • MAO ZEDONG - ang kanilangpagtakas ay tinawag naLONG MARCH dahilsa haba ng nilakad nainabot ng isang taon.
 • MAO ZEDONG - marami ang mganasawi dahil sa hirap,gutom at sa kampanyalaban sa mgakomunista.
 • UNITED FRONT - ang pagkakaisa ngmga nasyonalista atkomunista noong 1930nang salakayin ng mgaHapones ang China.
 • UNITED FRONT - pagkatapos ngdigmaan, mulingnaglaban ng 2 panig saisang digmaang sibil.
 • UNITED FRONT - ang mganasyonalista aytinulungan ng UnitedStates.
 • UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
 • UNITED FRONT - ang mga komunistaay tinulungan ng Russia. - sinuportahan ngmga tao si Mao
 • UNITED FRONT - nagwagiang mgakomunista
 • MAO ZEDONG - October1, 1949, naitatag angPeople’s Republic ofChina (PROC)
 • MAO ZEDONG - si Mao angchairman ng PROC - napalayas ang mgaKanluranin sa China.
 • MAO ZEDONG - nakamtan muli ngmga Tsino ang ganapna kalayaan atdignidad.
 • CHIANG KAI SHEK - tumakas si Chiangpapuntang Taiwan atdon itinatag angRepublic of China.
 • SA MADALING SALITA ideolohikal opaniniwala angnaging hatian ngnasyonalismo ng mgaTsino RETURN
 • NASYONALISMO SA JAPAN
 • JAPAN- Dalawang yugto ng pagpasok-ng mga Kanluranin. 1. Tokugawa Shogunate 2. ang muling pagbubukas ngJapan noong 1853
 • TOKUGAWA SHOGUNATE - dumating ang mgadayuhang misyonero - kahit gusto nilangmakipagkalakalan sa mgaKanluranin, tutol sila saKristyanismo
 • TOKUGAWA SHOGUNATE - naglabas ngkautusan si ShogunIyeyasu na patayin angmga Kristiyanongmisyonero.
 • IYEYASU
 • TOKUGAWA SHOGUNATESAKOKU - isinara angmga daungan sa Japanupang mapigilan angpagpasok ngKristiyanismo.
 • IKALAWANG YUGTO - muling nagbukasang Japan noong 1853 sapagdating niCommodore MatthewPerry
 • MATTHEW PERRY
 • IKALAWANG YUGTO - bumagsak angpamahalaang shogunatoat muling naluklok sakapangyarihan angemperador ng Japan.
 • IKALAWANG YUGTOMEIJI RESTORATION- Ang mulingpagkakaluklok niEmperor Mutsuhito.
 • MUTSUHITO
 • IKALAWANG YUGTO - niyakap angimpluwensyangKanluranin atsumailalim samodernisasyon.
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANINSaligang Batas 1889 athukbong militar –Germany
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANINHukbong pandagat –England
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANINEdukasyon – UnitedStates
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Maraming Haponesang tumungo sa Europeupang mag-aral
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Pinahintulutan angKristiyanismo at ibangrelihiyon
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Iniangkop ng mga Hapones angkanilang kultura at institusyon samga modelong Kanluranin upangmapalakas at maisulong angkanilang bansa.
 • PAG-ANGKOP SA KANLURANIN- Dahil dito naging malakas na bansa ang Japan.1. Sino-Japanese War (1894-1895)2. Russo-Japanese War (1904-1905)
 • RUSSO – JAPANESE WAR
 • RUSSO – JAPANESE WARDAHILAN:upang makontrol angManchuria na lalawaigansa China.
 • RUSSO – JAPANESE WAR
 • SINO – JAPANESE WAR
 • SINO – JAPANESE WARDAHILAN:Kung sino ang mananaigsa Korea
 • SINO – JAPANESE WAR
 • SA MADALING SALITA modernisasyon angreaksyon ng mga Hapon.Humiram sila ngimpluwensiyang Kanluranin atiniangkop sa kanilang kultra atlipunan RETURN
 • NASYONALISMOSA TIMOG ASYA
 • NASYONALISMO SA INDIA
 • INDIA- sakop ng mga English- Pinakinabangan ng likasna yaman at lakas-paggawang mga Indian
 • INDIA- nagpatupad ng mgapatakarangpampulitika, pang-ekonomiya at panlipunanna hindi katanggap-tanggap sa mga Indian.
 • SATI/SUTTEE
 • SATI/SUTTEE - pagsunog sabiyudang babae pagpumanaw na angkanyang asawa
 • FEMALE INFANTICIDE
 • FEMALE INFANTICIDE- Pagpatay sa mgabatang babae
 • INDIA - magkaiba ang mga Englishat sa mga Indian salahi, kulay, kaugalian atrelihiyon at isang isyu sa di-pagkakaunawaan sa pagitannila.
 • SEPOY MUTINY - unang pag-aalsa ng mgaIndian laban sa mga English(1857)- Dahil sa pag-insulto ng mgaEnglish sa relihiyongHinduism at Islam.
 • SEPOY MUTINY
 • PAGTANGGI NG LAHI - isa sa mga sanhi ng galit ngmga Indian sa mga English.- Tanging mga puti lamangang mga binibigyan ngposisyon sa pamahalaan.
 • AMRITSAR MASSACRE- pamamaril ng mgasundalong English sa mgagrupo ng mga Indian sa isangselebrasyong Hindu noongApril 13, 1919.
 • AMRITSAR MASSACRE- lalong sumiklabang galit ng mgaIndian sa mgaEnglish
 • AMRITSAR MASSACRE
 • NASYONALISMO - RELIHIYON HINDU MUSLIMSAMAHAN Indian National Muslim League CongressNANGUNA Alan Hume Mohamed Ali Jinnah Makamtan ang Magkaroon ng LAYUNIN kalayaan ng India hiwalay na estado para sa mga Muslim
 • MOHANDAS K. GANDHI
 • MOHANDAS GANDHI- mahalaga angpapel sa kalayaan ngIndia.
 • MOHANDAS GANDHI- isang Hindu nanakapag-aaral saEngland atnagtrabaho sa SouthAfrica
 • MOHANDAS GANDHI- ipinaglaban niyaang hinaing ng mgaIndian sa SouthAfrica.
 • MOHANDAS GANDHI- ang kanyang paraan ngpakikibaka sa kalayaan aysa pamamagitan ngAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN
 • MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN1. Paglabas ng katotohanan o satyagraha
 • MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN2. Pagdarasal3. Meditasyon4. pag-aayuno
 • MOHANDAS GANDHIAHIMSA/MAPAYAPANGPARAAN5. pagboykot/hindi pagbilisa mga kalakal oproduktong English.
 • MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 • MOHANDAS GANDHI-Nagkaroon pa rin ng kaguluhan at demonstrasyon sa mga pampublikong lugar. - Si Gandhi ang nagbigayng inspirasyon at gabay samga mamamayan
 • MOHANDAS GANDHI- Dahil dito siya ay ipinakulong, kahit nakakulong ay ipinagpatuloy ng mga India ang kampanya para sa kalayaan
 • MOHANDAS GANDHI- Labas-masok man sa kulungan, hindi siya natakot. Patuloy pa rin siya sa kanyang pakikibaksa hanggang sa makamit ng mga Indian ang kanilang kalayaan
 • MOHANDAS GANDHI- Tinitingala ng mga Indian si Gandhi at tinawag siyang MAHATMA O GREAT SOUL (DAKILANG KALULUWA)
 • AUGUST 15, 1947- Natamo ng mga Indian ang kalayaan at natatag ang Republika ng India sa pamumuno ni Jawaharlal Nehru.
 • JAWAHARLAL NEHRU
 • AUGUST 15, 1947- Natatagang bansangPakistan sapamumuno niMohamed Ali Jinnah.
 • MUHAMMAD ALI JINAH
 • JANUARY 30, 1948 Binaril si Gandhi niNathuram Godse na tumutolsa hangarin niya na mapag-isa ang mga Hindu atMuslim sa iisang bansa
 • SA MADALING SALITA relihiyon angnaging batayan ngnasyonalismo ng mgaHindu at mga Muslim RETURN
 • NASYONALISMOSA KANLURANG ASYA
 • OTTOMAN EMPIRE MAP
 • KANLURANG ASYA nasa ilalim ngOttoman Empiremula 1453 hanggang1918.
 • KANLURANG ASYA nakalasap ng ImperyongKanluranin matapos gumuhoang Ottoman Empire sapagtatapos ng World War Inoong 1918
 • KANLURANG ASYA unti-unting humingi ngkalayaan ang mga taga-Kanlurang Asya mula saOttoman Empire noonguna at Kanluranin noonghuli.
 • KANLURANG ASYAKuwait – 1759Lebanon at Egypt – 1770
 • KANLURANG ASYAArmenia – tinangkangmagtatag ng isangmalayang estado ngunitpinigilan ng mga Turks nasumakop sa kanila.
 • KANLURANG ASYALebanon – matagumpayna nakahiwalay sa Syrianoong 1926 ngunitnanatiling nasa mandatong France
 • KANLURANG ASYAIraq – naging monarkiyanang umalis ang mgaEnglish (1932)
 • KANLURANG ASYA namulat ang watak-watakna lahing Arabo na maykakayahan silangmagkaisa, bumuo ng sarilingpamahalaan at hindi lamangsa mga banyaga .
 • KANLURANG ASYA ito ang nagbigay agnagbigay-daan sapaglaya ng mga datingkolonya ng mgaEuropeo sa rehiyong ito.
 • JEW O ISRAELITE sumailalim saHolocaust o sistematikongat malawakang pagpatayng mga Nazi German samga Jew
 • JEW O ISRAELITE sumailalim saHOLOCAUST osistematikong atmalawakang pagpatay ngmga Nazi German sa mgaJew
 • JEW O ISRAELITE ZIONISM – angpag-uwi ng mgaJews sa Palestine
 • ISRAEL - 1948 natatag angRepublika ng Israel. tutol ang mgaArabo dito
 • ISRAEL - 1948 natatag ang isangbansang Jewish(Israel) sa gitna ngmga bansang Muslim
 • ISRAEL - 1948 tutol ang mga Araboat mga Palestine naukupahan ng mga Jewsang Palestine
 • SA MADALING SALITA Huling nakaranas ngimperyalismo ang KanlurangAsya sa ilalim ng sistemangmandato. Matahimik naipinamalas ng mga taga-Kanluraning Asya ang hangaringlumaya RETURN
 • NASYONALISMO SA TIMOGSILANGANG ASYA
 • DALAWANG ANYO NG NASYONALISMO1. Marahas2.Diplomatiko at banayad
 • NASYONALISMO SA PILIPINAS
 • PILIPINAS ipinamalas ang dalawang anyong nasyonalismo.*marahas noong panahon ng mga Kastila*banayad noong panahon ng mga Amerikano
 • PILIPINAS SAILALIM NG SPAIN
 • PILIPINAS - SPAIN - nagtatag ngsentralisadong pamahalaan - nahati sa mgalalawigan, bayan, lungsodat barangay ang mgapamayanan
 • PILIPINAS - SPAIN - nagkalapit-lapit angmga Pilipino - nagpatupad ang mgaKastila ng mga batas atpatakaran na tinutulan ngmga Pilipino – pag-aalsa
 • PILIPINAS - SPAIN -lumitaw ang mgailustrado pagdating ng ika-19 siglo. - nabuo ang KilusangPropaganda at humingi ngreporma sa mga Kastila
 • PILIPINAS - SPAIN - nabuo ang Katipunanat humingi ng kalayaan samga Kastila - sumiklab angrebolusyon noong 1896
 • PILIPINAS - SPAIN - lumaya ang Pilipinasnoong June 12, 1896 at nagingkauna-unahang republika saAsya. - hindi nagtagal ang UnangRepublika dahil sa pananakopng United States
 • PILIPINAS SA ILALIM NGUNITED STATES
 • PILIPINAS – U.S.A - tinutulan ng mgaPilipino ang pananakopng mga Amerikano - sumiklab angFilipino – American War
 • PILIPINAS – U.S.A - nanglumaon, hiningi ngmga Pilipino angkalayaan samapayapang paraan.
 • PILIPINAS – U.S.A - ipinakita nila angkakayahang pamahalaan angsarili kasabay ng presyurupang magpasa ang US ngbatas na nagkakaloob ngkalayaan sa Pilipinas
 • PILIPINAS – U.S.A - pagkatapos ngWorld War II,nakamtan ng Pilipinasang kalayaan noongJuly 4, 1946
 • PILIPINAS – U.S.A - nanatilingmakapangyarihan atimpluwensyal ang USsa Pilipinas dahil samga base - militar
 • PILIPINAS – U.S.A - ganundin angdominasyon ngAmerika saekonomiya ngPilipinas
 • PILIPINAS – U.S.A - malakas angkulturang Amerikanoo neokolonyalismo
 • IBA PANG BANSA SA TIMOGSILANGANG ASYA
 • THAILAND
 • THAILAND - hindi ito nasakopng mga Kanluraninang dahil sa paraangdiplomsya ng hari ngThailand
 • THAILAND - buo na angkanyangnasyonalismo kayananatili siyang malaya
 • MALAYSIA AT BURMA
 • MALAYSIA AT BURMA - humingi ngkalayaan sa England samapayapang paraan atlumaya pagkatapos ngWorld War II
 • INDONESIA
 • INDONESIA - hinawakan ng mgaDutch. - Budi Otomo(1908), isang samahangmakabayan
 • INDONESIA - 1919, itinatag niSukarno ang PartidoNasyonalista at nangunasa pagpapamalas ngnasyonalismo.
 • SUKARNO
 • INDONESIA - nakamtan ngIndonesia ang kalayaansa pamamagitan ngisang rebolusyonmatapos ang World WarII
 • VIETNAM
 • VIETNAM - isang matagalangdigmaan ang ginawang Vietnam upangmakamit ang kalayaan
 • VIETNAM - nahati ang Vietnamsa dalwang bansapagkatapos ng WorldWar II - North Vietnamat South Vietnam
 • VIETNAM
 • VIETNAM - ang North Vietnamay sosyalismo atkomunismo - ang South Vietnamay demokratiko
 • VIETNAM - ipinasa ng France saUS ang problema saVietnam. - nagkaroon ngVietnam War (1959-1975)
 • VIETNAM - natalo ang US saVietnam War atmuling nagkaisa angdalawang bansanoong 1975.
 • SA MADALING SALITA Marahas atmapayapa ang dalawangnabuong anyo ngnasyonalismo sa TimogSilangang Asya RETURN
 • NASYONALISMO SA HILAGANG ASYA
 • HILAGANG ASYA - nabuo angnasyonalismo sa harap nghamon ng pamumuhay samga lupain ngtaiga, tundra at steppe
 • HILAGANG ASYA - bigong makapagsaka - naging mandirigmadahil sa kakulangan ngpangangailangan sa pang-araw-araw.
 • HILAGANG ASYA - tuluyang nagkaisaang mga Mongol sapamumuno niGenghis Khan
 • HILAGANG ASYA
 • HILAGANG ASYA - hindi na naibalikang ningning ngpagiging isangimperyo
 • HILAGANG ASYA PAN-MONGOLISM -prinsipyo ng isangmatatag atnagkakaisang lahingMongol
 • SA MADALING SALITA Ang rurok ngnasyonalismo ng mgaMongol ay sa panahon niGenghis Khan. Nabuo angprinsipyong pan-Mongolism RETURN
 • MARAMING SALAMAT PO! Inihanda ni: JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan II December 1-6, 2011
 • PINAGKUNAN Mateo, Grace Estela C et.al. ASYA: PAG-USBONG NG KABIHASNAN, Vibal PublishingInc. Quezon City, 2008, pp. 308 - 318 www.youtube.com www.google.com