EELL PPAARRTTIITT DDEEFFIINNIITTIIUU.. 
Poble:La Fatarella 
Autors: J.D.R i I.D.P
Hi havia una vegada un equip que 
es dia Raimon. 
Hi havia una vegada un equip que 
es dia Raimon.
AArraa ttoott ll’’eeqquuiipp ddeell RRaaiimmoonn eessttàà 
aannaanntt ccaapp aall ccaammpp ddeellss aallttrreess..
AArraa jjaa hhaann bbaaiixxaatt ddee ll’’aauuttoobbúúss ii jjaa 
vvaann aa jjuuggaarr..
LL’’eeqquuiipp vvaa ffeerr eell pprriimmeerr ggooll......
EEllss ddee ll’’aallttrree eeqquuiipp vvaann xxuuttaarr aa 
llaa ppoorrtteerriiaa,, ppeerròò nnoo vvaann 
aaccoonnsseegguu...
El ccaappiittàà,, ééss aa ddiirr,, MMaarrcc,, vvaa ppaassssaarr 
llaa ppiilloottaa aall sseeuu eeqquuiipp..
Li va passar aa RRoobbiinn ii...... vvaa mmaarrccaarr 
ggooll!!!!!!
TToott ll’’eeqquuiipp vvaa aannaarr ccaapp aall sseeuu bbaanncc 
ppeerrqquuèè jjaa eerraa llaa mmiittjjaa ppaarrtt..
Els ddee ll’’aallttrree eeqquuiipp aall ffiinnaall vvaann 
aaccoonnsseegguuiirr mmaarrccaarr uunn ggooll..
AAll ffiinnaall vvaann aaccoonnsseegguuiirr mmaarrccaarr uunn 
úúllttiimm ggooll..
JJaa ss’’hhaa aaccaabbaatt eell ppaarrttiitt ii ttoottss eellss 
jjuuggaaddoorrss ss’’hhaann ccaannssaatt mmoollttííssssii...
Els jjuuggaaddoorrss ss’’hhaann ccaannssaatt mmoolltt ii 
hhaann aannaatt ccaapp aa llaa ppiisscciinnaa..
CCoonnttee ccoonnttaatt jjaa ss’’hhaa aaccaabbaatt..
VVííddeeoo:: ffeess cclliicc aaqquuii
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

El partit definitiu

127 visualizaciones

Publicado el

El Raimon té de jugar el partit més important de la seva vida i ambmolts esfonços el consegueixen guanyar!!!

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
127
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
5
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

El partit definitiu

 1. 1. EELL PPAARRTTIITT DDEEFFIINNIITTIIUU.. Poble:La Fatarella Autors: J.D.R i I.D.P
 2. 2. Hi havia una vegada un equip que es dia Raimon. Hi havia una vegada un equip que es dia Raimon.
 3. 3. AArraa ttoott ll’’eeqquuiipp ddeell RRaaiimmoonn eessttàà aannaanntt ccaapp aall ccaammpp ddeellss aallttrreess..
 4. 4. AArraa jjaa hhaann bbaaiixxaatt ddee ll’’aauuttoobbúúss ii jjaa vvaann aa jjuuggaarr..
 5. 5. LL’’eeqquuiipp vvaa ffeerr eell pprriimmeerr ggooll......
 6. 6. EEllss ddee ll’’aallttrree eeqquuiipp vvaann xxuuttaarr aa llaa ppoorrtteerriiaa,, ppeerròò nnoo vvaann aaccoonnsseegguuiirr mmaarrccaarr ggooll!!
 7. 7. El ccaappiittàà,, ééss aa ddiirr,, MMaarrcc,, vvaa ppaassssaarr llaa ppiilloottaa aall sseeuu eeqquuiipp..
 8. 8. Li va passar aa RRoobbiinn ii...... vvaa mmaarrccaarr ggooll!!!!!!
 9. 9. TToott ll’’eeqquuiipp vvaa aannaarr ccaapp aall sseeuu bbaanncc ppeerrqquuèè jjaa eerraa llaa mmiittjjaa ppaarrtt..
 10. 10. Els ddee ll’’aallttrree eeqquuiipp aall ffiinnaall vvaann aaccoonnsseegguuiirr mmaarrccaarr uunn ggooll..
 11. 11. AAll ffiinnaall vvaann aaccoonnsseegguuiirr mmaarrccaarr uunn úúllttiimm ggooll..
 12. 12. JJaa ss’’hhaa aaccaabbaatt eell ppaarrttiitt ii ttoottss eellss jjuuggaaddoorrss ss’’hhaann ccaannssaatt mmoollttííssssiimm!!
 13. 13. Els jjuuggaaddoorrss ss’’hhaann ccaannssaatt mmoolltt ii hhaann aannaatt ccaapp aa llaa ppiisscciinnaa..
 14. 14. CCoonnttee ccoonnttaatt jjaa ss’’hhaa aaccaabbaatt..
 15. 15. VVííddeeoo:: ffeess cclliicc aaqquuii

×