Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011                             ...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011Descripció del mòdul en què s’ubica la matèria/assignatura...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-20111.1.8. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a l...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-20115. METODOLOGIA:Modalitats d’organització Interacció    ...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011  dels alumnesC. Adquirir  recursos per Treballs i   ...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011les activitats corresponents a l’avaluació continua.L’adeq...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011Educación y Cultura.Díez, C. (1998). La oreja verde en la ...
Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

29211_03_ca

680 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
680
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

29211_03_ca

 1. 1. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011 EDUCACIÓ INCLUSIVADADES BÀSIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURANom de Mòdul Matèria Assignatura X Educació inclusivaCodi 29211 Tipus Bàsica X Obligatòria OptativaNombre de crèdits 6Curs 1r Semestre Tardor X 2n X 3r Primavera 4tDADES BÀSIQUES DEL PROFESSOR O PROFESSORSNom Dolors Bisquerra VenegasDepartament Psicologia i PedagogiaCorreu electrònic dbisquerra@cesag.orgHores de tutoriaDespatx 1Llengua en què Català Ús docent d’altres Castellàs’impartirà la llengüesmatèria/assignaturaDADES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA1. DESCRIPCIÓ DE LA MATÈRIA/ASSIGNATURAJustificació en el pla d’estudisEducació inclusiva és una assignatura de formació bàsica, motiu pel qual està orientada a proporcionarals futurs i futures mestres eines fonamentals per al desenvolupament de la seva tasca diària a l’aula.L’alumne coneixerà quines són les modalitats metodològiques més adequades per tal de incloure tots elsalumnes, comprendrà el paper dels diferents professionals dels equips de suport, i serà capaç dediversificar el currículum en funció de les característiques de diferents alumnes, tot considerant lanecessitat de valorar la diversitat d’una aula, de revisar i de reflexionar sobre la pròpia pràctica i detreballar en equip. Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 1 de 8
 2. 2. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011Descripció del mòdul en què s’ubica la matèria/assignaturaForma part del mòdul Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat, juntament amb l’assignatura dePsicologia del desenvolupament en edat escolar, relacionant-se amb aquesta de manera necessàriadonat que, entendre el procés de desenvolupament del nin, és bàsic per saber apreciar els diferentsritmes, capacitats, interessos,... dels nostres alumnes i poder planificar i actuar en conseqüència.Relació amb altres matèries que no pertanyen al mòdulEducació Inclusiva es relaciona amb les assignatures Bases didàctiques i disseny curricular iOrganització i gestió educatives (ambdues incloses en el mòdul de Processos i contextos educatius).Considerarem aquestes dues assignatures com a pilars fonamentals per comprendre l’Educació Inclusivaja que atendre a la diversitat implica disposar d’una sèrie de coneixements i habilitats relacionades ambla planificació de processos d’ensenyament-aprenentatge, per tal de poder flexibilitzar-los en funció de lescaracterístiques dels alumnes, i suposa conèixer l’estructura organitzativa del centre i el seu marcideològic, per tal d’actuar-ne en coherència. A més, es considera una assignatura fonamental per a lesassignatures de caire didàctic disciplinar i per a les assignatures de prácticum.Serà convenient que els alumnes que cursin aquesta assignatura estiguin a la vegada matriculats deDidàctica de les matemàtiques I, ja que es realitzarà una pràctica interdisciplinar.Relació amb el perfil de la professióEl docent ha de considerar la diversitat d’alumnes que es trobarà a l’aula, així com conèixer i determinarquines són les modalitats organitzatives i de planificació més adients per tal de possibilitar que tots elsalumnes puguin participar del procés d’ensenyament-aprenentatge de la manera més òptima.Coneixements previs necessarisCapacitat d’anàlisi i capacitat per a la presa de decisionsComprensió i expressió oral i escrita en les dues llengües oficialsSelecció, anàlisi i tractament de informació procedent de fonts diversesPlanificació de processos d’ensenyament i aprenentatgeEstructura organitzativa d’un centre educatiu2. COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ QUE LA MATÈRIA/ASSIGNATURA CONTRIBUEIX AASSOLIR:Competències generals del CESAG que la matèria/assignatura contribueix a assolir:CG4 Observar, analizar y procesar informaciones relevantes para emitir juicios fundamentadoscientíficamenteCG5 Identificar problemas y posibles soluciones y tomar decisiones para una solución eficazCG6 Diseñar y gestionar proyectos innovadores y creativos desde una visión éticaCG8 Trabajar en equipoCG10 Conocer y respetar la diversidad y la multiculturalidadCG11 Actuar coherentemente con los principios del humanismo cristianoCompetències específiques de la titulació que la matèria/assignatura contribueix a assolir:1.1.2. Conèixer les característiques dels alumnes, així com les característiques dels seus contextosmotivacionals i socials.1.1.6. Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten a alumnes amb diferentscapacitats i ritmes d’aprenentatge. Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 2 de 8
 3. 3. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-20111.1.8. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l’alumnat, siguin quines siguin lescondicions o característiques d’aquests, i promoure aquesta mateixa actitud entre aquells amb qui treballidirectament.1.1.9. Capacitat per promoure l’aprenentatge autònom de l’alumnat a la llum dels objectius i contingutspropis del corresponent nivell educatiu, desenvolupant estratègies que evitin l’exclusió i la discriminació.Competències instrumentals:4.1.7. Capacidad de identificar necesidades.4.1.9. Capacidad de crear y adaptar estrategias y materiales / medios didácticosCompetències personals i autopersonals:4.2.5. Capacidad de crítica y autocrítica.3. OBJECTIUS/COMPETÈNCIES (RESULTATS D’APRENENTATGE):-Definir el concepte de Escola Inclusiva i conèixer el procés per arribar a construir-la.-Identificar les diferents necessitats que pugui presentar l’alumnat a l’àmbit escolar.-Relacionar l’escola inclusiva amb educació de qualitat per a tots.-Gestionar els recursos necessaris per atendre a la diversitat de l’alumnat.-Crear i aplicar material per a millorar les situacions d’ensenyança-aprenentatge de l’alumnat ambnecessitats específiques de suport educatiu.-Dissenyar programacions diversificades per a l’atenció de tots els alumnes.-Desenvolupar habilitats i actituds per a la necessària comunicació a l’àmbit educatiu.-Valorar la igualtat d’oportunitats i l’atenció a la diversitat en els contextos educatius.-Valorar les avantatges del treball en equip i col·laboratiu, especialment davant la diversitat de capacitats,social, cultural i lingüística de l’alumnat.4. CONTINGUTS: I. Educació inclusiva i atenció a la diversitat 1. Concepte 2. Ubicació històrica II. Necessitats específiques de suport educatiu 1. Concepte 2. Legislació vigent III. Intervenció a l’aula 1. Planificació diversificada 2. Organització d’aula 3. Estratègies metodològiques 4. Pautes d’actuació IV. El suport a una escola inclusiva 1. Model de suport 2. Equip de suport Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 3 de 8
 4. 4. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-20115. METODOLOGIA:Modalitats d’organització Interacció Centrades en el professor Classes teòriques 30% professor-estudiant ( Presencial / on-line ) Classes pràctiques Centrades en l’estudiant Seminaris - Tallers 10% Exposició de treballs Activitat d’avaluació Treball autònom de l’estudiant Estudi i treball individual Estudi de teoria 60% (No presencial) Preparació de treballs Preparació activitat d’avaluació Estudi i treball en grup Estudi de teoria Preparació de treballs Preparació activitat d’avaluacióMetodologiesExposició de contingutsEstudi de casos i resolució de problemesSeminarisClasses pràctiquesTutoriesCronograma setmanalEs lliurarà als alumnes en el mes de setembre6. AVALUACIÓResultats Instruments d’avaluació i pes en la qualificaciód’aprenentatge Instrument Pes en la Mínims Caràcter qualificació %A. Conèixer i Prova de resposta curta (avaluació 10% - NR abordar continua) situacions escolars considerant la Carpeta d’aprenentatge (avaluació 20% - NR diversitat dels continua) alumnesB. Coordinar-se amb altres mestres per tal Prova de desenvolupament 40% 16% R (avaluació d’atendre a les (avaluació final) extraordinària) necessitats Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 4 de 8
 5. 5. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011 dels alumnesC. Adquirir recursos per Treballs i projectes (avaluació 30% 15% R (avaluació afavorir la continua) extraordinària) inclusió de tots els alumnesD. Avaluar de forma global i contínua el desenvolupam ent de l’alumnat, introduint les mesures necessàries per atendre a les característique s dels alumnesE. Identificar necessitats educatives i planificar intervencions que permetin satisfer-lesF. Mostrar una actitud de valoració i respecte cap a la diversitat de l’alumnat i promoure aquesta mateixa actitudMecanismes de seguiment de la matèria/assignaturaSegons l’article 19.7 del Reglament Acadèmic de la Universitat es considerarà la qualificació d’unestudiant com a “no presentat” quan “hagi realitzat o lliurat un terç o menys de les activitats d’avaluacióprevistes a la guia docent” per tant, si supera el terç però no presenta la totalitat de les activitatsd’avaluació obtindrà una qualificació de suspens. No es guardarà la qualificació de les activitatsd’avaluació més enllà del curs acadèmic.L’alumne ha de considerar que l’assignatura és presencial, i que per tant és convenient que participi de Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 5 de 8
 6. 6. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011les activitats corresponents a l’avaluació continua.L’adequació de la sintaxi, l’ortografia i l’ús de la terminologia adequada, repercutiran en la qualificació deles diferents proves d’avaluació. No obtindran la qualificació de cinc aquelles proves d’avaluació que noreuneixin els requisits bàsics de correcció ortogràfica i gramatical, així com de presentació de treballs.7. RECURSOSBibliografia bàsicaAA.VV. (2001). Estrategias organizativas de aula. Barcelona. Graó.Aldámiz- Echevarría, M. M (2000). Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat. Barcelona:Graó.Alzina, P. (2001). Treballar amb la diversitat. Nous enfocaments curriculars i metodològics. Ajuntamentd’Alaior, Institut Menorquí d’Estudis i Universitat de les Illes Balears.Domínguez, G. (2000). Proyectos de trabajo, una escuela diferente. Madrid: La MurallaJohnson, D. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: PaidósMonereo, C. (Coord.), Castelló, M., Bassols, M i Miquel, E. (1998). Instantànies. BarcelonaBibliografia complementàriaAinscow, M.(2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Ideas, propuestas y experiencias para mejorar lasinstituciones escolares. Madrid: Narcea.Ardanaz, L.; Armejach, R. (2004). La escuela inclusiva. Barcelona: GraóAAVV. (2010). La formación del profesorado para la atención a la diversidad. Madrid: CEPCanyelles, M., Cloquell, C., Dengra, B., García, M.J., López, N., Muntaner, J.J., Pibernat, M., Rado, J IVila, M. (2004). Atendre la diversitat a l’escola. El paper del mestre de suport. Palma de Mallorca.Lleonard Muntaner.Comes Nolla, G. (2003) Lectura y libros para alumnos con necesidades educativas especiales. EdicionesCeac.Company, M. (1999) Una escuela para todos. La socialización del alumnado con necesidades educativasespecíficas. Madrid. Editorial Celeste.Díaz Carcelén, MªL (2003) Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Murcia. Consejería de Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 6 de 8
 7. 7. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011Educación y Cultura.Díez, C. (1998). La oreja verde en la escuela. Madrid: Ediciones de la Torre.Díez, C. (1998). Proyectando otra escuela. Madrid: Ediciones de la Torre.Espinàs, J.M. (1986) El teu nom és Olga. Edicions La Campana.Essomba, M.A. (2008). 10 ideas clave: la gestión de la diversidad en la escuela. Barcelona: Graó.Huguet, T. (2006). Aprendre junts a l’aula. Barcelona: GraóLópez Melero, M.; Guerrero, J.F. (1993). Lecturas sobre integración escolar y social. Barcelona: Paidós.Marchesi, Á. (2004) Qué será de nosotros, los malos alumnos. Alianza Editorial.Macarulla, I.; Saiz, M. (2009). Bones pràctiques d’escola inclusiva. Barcelona: GraóMontobbio, E. (1995) El viaje del Señor Down al mundo de los adultos. Ed. Masson.Moriña, A. (2008). La escuela de la diversidad. Madrid: Síntesis.Puigdellívol, I. (1995) Estratègies d’integració. Barcelona: Fundació Privada Catalana d’Hemofília.Pujolàs, P. (2004). Aprender juntos alumnos diferentes: los equipos de aprendizaje cooperativo en elaula. Barcelona: Eumo-OctaedroRosselló, M.R. (2003) L’Adaptació Curricular Individualitzada com a eina de comunicacióinterprofessional. Un estudi de casos en un centre de primària. Universitat de les Illes Balears.Stainback, S y W. (2001). Aulas Inclusivas. Un Nuevo modo de enfocar y vivir el currículo. Madrid:Narcea: Edicions 62Tomlinson, C.A. (2001). El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes.Barcelona: Octaedro.Tomlinson, C.A (2005). Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Buenos Aires: PaidósIbéricaTorres, J. A. (1999) Educación y diversidad. Bases didácticas y organizativas. Málaga:Aljibe.Altres recursosLegislació bàsica:LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 7 de 8
 8. 8. Guia docent – Grau en Educació Primària- Curs acadèmic 2010-2011Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments del’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes BalearsPàgines web de interés:Ministeri de Educació, Política social i Deports (http://www.mepsyd.es/portada.html)Conselleria d’Educació i Cultura (http://weib.caib.es/)Revistes:Cuadernos de pedagogía. Barcelona: Wolters Kluver. ISSN: 0210-0630. Revista mensualAula de Innovación Educativa. Barcelona: Graó. ISSN: 1131-995X. Revista mensual.Guix. Barcelona: Graó. ISSN 0213-858. Revista mensualSuports: revista catalana d’educació especial i atenció a la diversitat. Barcelona: Vic Eumo. ISSN: 1138-4336. Revista semestral. Educació inclusiva – Codi 29211 Pàgina 8 de 8

×