1r batx b tirant

482 visualizaciones

Publicado el

ha lit

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
482
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
83
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

1r batx b tirant

 1. 1. INDEX 1.- Orígens de la narrativa medieval 2.- Tirant lo Blanc de Joanot Martorell a) Contextualització b) Joanot Martorell, escriptor i cavaller c) Tirant lo Blanc datació, autoria i publicació d) Definició de la novel.la e) Estructura f) Una falsa crònica. Entre la utopia i el desengany g) Llengua i estil h) Narrador
 2. 2. 1.- ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.- ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llengua romànicaen llengua romànica  LlocLloc: França: França  ÈpocaÈpoca: s.XII: s.XII  Autors:Autors: poetes anònims, classe intel.lectualpoetes anònims, classe intel.lectual coneixedora de la retòrica i la llengua llatina.coneixedora de la retòrica i la llengua llatina. ClerguesClergues  PúblicPúblic reduït, nobles i/o clergues adscrits a lareduït, nobles i/o clergues adscrits a la cort.cort.  FormaForma:: Noves rimades:Noves rimades: octosíl.labs-apariatsoctosíl.labs-apariats (art menor per tal de diferenciar-se de la(art menor per tal de diferenciar-se de la narrativa llatina)narrativa llatina)  DifusióDifusió lectura en petits grupslectura en petits grups
 3. 3.  Les primeres narracions en llengua noLes primeres narracions en llengua no llatina varen serllatina varen ser traduccions *traduccions * dede poemes èpics llatins.poemes èpics llatins.  Escrites enEscrites en llengua francesallengua francesa  Les duesLes dues primeresprimeres van ser:van ser: Roman de TebesRoman de Tebes (s.XII)(s.XII) La TebaidaLa Tebaida d’Estaci (s.I dC)d’Estaci (s.I dC) Roman d’EnnesRoman d’Ennes (s.XII)(s.XII) L’EneidaL’Eneida de Virgili (s.I dC)de Virgili (s.I dC) *traducció entesa com l’acció de refer enterament donant nova forma i disposició 1.- ORÍGENS DE LA NARRATIVA1.- ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVALMEDIEVAL en llengua romànicaen llengua romànica
 4. 4. 1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romànicaromànica  ConcepteConcepte RomanRoman (evoluciona)(evoluciona) Narració,Narració, TraduccióTraducció en noves rimadesen noves rimades Narració,Narració, originaloriginal en noves rimadesen noves rimades  TemàticaTemàtica, relacionada amb els gustos, relacionada amb els gustos del públic cortesà:del públic cortesà: 1.-1.- Matèria de Bretanya-Matèria de Bretanya- temes relacionatstemes relacionats amb la matèria llegendària del rei Arturamb la matèria llegendària del rei Artur
 5. 5. 1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romànicaromànica La Matèria de Bretanya (Roman Courtois)La Matèria de Bretanya (Roman Courtois) serà un filó temàtic i creatiu fins el segleserà un filó temàtic i creatiu fins el segle XV.XV.  Altres tipus de narrativa medievalAltres tipus de narrativa medieval:: - en versen vers: lais*, fabliaux*: lais*, fabliaux* - en prosaen prosa: novel.letes exemplars,: novel.letes exemplars, sentimentals, d’aventuressentimentals, d’aventures *Lais= poemes narratius breus de caràcter cortesà, amorós i idealista *Fabliaux=poemes narratius breus de caràcter eròtic, humorístic i realista
 6. 6. 1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romànicaromànica  A la LITERATURA CATALANAA la LITERATURA CATALANA La Matèria de BretanyaLa Matèria de Bretanya entra el mateix segle XII.entra el mateix segle XII. Exemple: Guerau de CabreraExemple: Guerau de Cabrera “Ensenhament”,“Ensenhament”, a l’estrofa X on diu al seu joglar Cabra:a l’estrofa X on diu al seu joglar Cabra: ““I de Rotllà saps tantI de Rotllà saps tant com això que mai no fou.com això que mai no fou. Del relat d'Del relat d'ArtúsArtús no en saps mésno en saps més ni de la còlera deni de la còlera de Marc.”Marc.” L’obra més representativa d’aquesta influència aL’obra més representativa d’aquesta influència a Catalunya és :Catalunya és : BLANDÍN DE CORNUALLABLANDÍN DE CORNUALLA (XIV-XV)(XIV-XV)
 7. 7. 1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romànicaromànica  Els romans de la Matèria de Bretanya sónEls romans de la Matèria de Bretanya són coneguts amb el nom deconeguts amb el nom de llibres dellibres de cavalleriacavalleria per les seves característiquesper les seves característiques fantàstiques i inversemblants.fantàstiques i inversemblants.  Per altra banda sorgeix un gènere nou,Per altra banda sorgeix un gènere nou, variant dels llibres de cavalleria:variant dels llibres de cavalleria: la novel.la cavallerescala novel.la cavalleresca en prosa i deen prosa i de caràcter versemblantcaràcter versemblant
 8. 8. 1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL1.-ORÍGENS DE LA NARRATIVA MEDIEVAL en llenguaen llengua romànicaromànica  LLIBRES DELLIBRES DE CAVALLERIACAVALLERIA - Personatges i elementsPersonatges i elements meravellososmeravellosos - Exageració i truculènciaExageració i truculència - Espai: terres llunyanes iEspai: terres llunyanes i exòtiquesexòtiques - Temps: passat remotTemps: passat remot - Ambientació misteriosa iAmbientació misteriosa i màgicamàgica  NOVEL·LANOVEL·LA CAVALLERESCACAVALLERESCA - Absència de personatges iAbsència de personatges i elements meravellososelements meravellosos - Moderació i versemblançaModeració i versemblança - Espai conegut iEspai conegut i localitzablelocalitzable - Temps properTemps proper - Ambientació creïbleAmbientació creïble
 9. 9. 2.-2.- TIRANTTIRANT LOLO BLANCBLANC JoanotJoanot MartorellMartorell  TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC
 10. 10. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell  València és el nucli de laValència és el nucli de la confederació catalano-confederació catalano- aragonesa, viu una èpocaaragonesa, viu una època de progrés i prosperitatde progrés i prosperitat econòmica i política ambeconòmica i política amb gran vitalitat respecte lagran vitalitat respecte la resta d’Europa que passaresta d’Europa que passa per una crisi importantper una crisi important marcada per les pestes, lesmarcada per les pestes, les plagues o inundacions.plagues o inundacions. CONTEXTUALITZACIÓ s. XV •Punt de vista políticPunt de vista polític
 11. 11. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell  València es recuperà deValència es recuperà de la crisi fàcilment gràciesla crisi fàcilment gràcies a:a:  L’estabilitat al campL’estabilitat al camp  El creixement artesanalEl creixement artesanal  El creixement mercantil iEl creixement mercantil i financer que va atreurefinancer que va atreure capital forà.capital forà. CONTEXTUALITZACIÓ s. XV •Punt de vista socialPunt de vista social
 12. 12. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Punt de vista social:Punt de vista social:  La classe cavalleresca a la València del XV,La classe cavalleresca a la València del XV, la tardor de l’edat mitjanala tardor de l’edat mitjana El món cavalleresc ha caigut en crisi, no té vigència. ComEl món cavalleresc ha caigut en crisi, no té vigència. Com a classe es manté per uns codis que són forçats ia classe es manté per uns codis que són forçats i artificials en una societat que ha evolucionat.artificials en una societat que ha evolucionat. CONTEXTUALITZACIÓ s. XV Per saber més sobre la vida cavalleresca, clica aquí
 13. 13. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell • Punt de culturalPunt de cultural La prosperitat política i econòmicaLa prosperitat política i econòmica va facilitar l’expansió urbana i lava facilitar l’expansió urbana i la dinamització cultural:dinamització cultural:  EdificacionsEdificacions arquitectòniquesarquitectòniques: La Llotja, el: La Llotja, el Consolat de Mar, escultures,Consolat de Mar, escultures, palaus, la catedral…palaus, la catedral…  Producció literària de qualitatProducció literària de qualitat:: A.March, J.Martorell, J.Roig,A.March, J.Martorell, J.Roig, J.Roís de CorellaJ.Roís de Corella CONTEXTUALITZACIÓ s. XV
 14. 14.  DEDICATÒRIADEDICATÒRIA ““A honor, llaor e glòria de NostreA honor, llaor e glòria de Nostre Senyor Déu Jesucrist e de la gloriosa sacratíssimaSenyor Déu Jesucrist e de la gloriosa sacratíssima verge Maria, mare sua, senyora nostra, comença laverge Maria, mare sua, senyora nostra, comença la lletra del present llibre apellat TIRANT LO BLANC,lletra del present llibre apellat TIRANT LO BLANC, dirigida per Mossèn Joanot Martorell, cavaller, aldirigida per Mossèn Joanot Martorell, cavaller, al sereníssimo Príncep Don Ferrando de Portugal”sereníssimo Príncep Don Ferrando de Portugal”  LLETRA:LLETRA: “…E perquè en la present obra altri no puixa“…E perquè en la present obra altri no puixa ésser increpat si defalliment algú trobat hi serà, jo,ésser increpat si defalliment algú trobat hi serà, jo, Joanot Martorell, cavaller, sols vull portar lo càrrec, eJoanot Martorell, cavaller, sols vull portar lo càrrec, e no altri ab mi; com per mi sols sia estada ventilada ano altri ab mi; com per mi sols sia estada ventilada a servei de molt il·lustre Príncep e senyor Rei expectantservei de molt il·lustre Príncep e senyor Rei expectant Don Ferrando de Portugal la present obra, eDon Ferrando de Portugal la present obra, e començada a dos de giner de l’any mil quatre-cents ecomençada a dos de giner de l’any mil quatre-cents e seixantaseixanta
 15. 15. DEO GRATIAS “ Aquí feneix lo llibre del valerós e estrenu cavaller Tirant lo Blanc, príncep e Cèsar de l’Imperi grec de Constestinoble, lo qual fon traduÏt d’anglès en llengua portuguesa, e aprés en llengua vulgar valenciana, per lo magnífic e virtuós cavaller Mossèn Joanot Martorell, lo qual, per mort sua, no en pogué acabar de traduir sinó les tres parts. La quarta part, que és la fi del llibre, és estada traduïda, a pregàries de la noble senyora Dona Isabel de Lloris, per lo magnífic cavaller Mossèn Martí Joan de Galba; e si defalt hi serà trobat, vol sia atribuït a la sua ignorància; al qual Nostre Senyor Jesucrist per la sua immensa bondat, vulla donar, en premi de sos treballs, la glòria de paradís. E protesta que si en lo dit llibre haurà posades algunes coses que no sien catòliques, que no les vol haver dites, ans les remet a correcció de la santa catòlica Església. FON ACABADA D’EMPRENTAR LA PRESENT OBRA EN LA CIUTAT DE VALÈNCIA, A 20 DEL MES DE NOEMBRE DE L’ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR DÉU JESUCRIST 1490” 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell
 16. 16. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell  DATACIÓ, AUTORIA I PUBLICACIÓDATACIÓ, AUTORIA I PUBLICACIÓ -- 14601460 inici de l’obrainici de l’obra -- 14681468 Mor Joanot Martorell, el manuscrit vaMor Joanot Martorell, el manuscrit va a parar a mans de Martí Joan de Galbaa parar a mans de Martí Joan de Galba (qui, segons el Deo Gratias o colofó final,(qui, segons el Deo Gratias o colofó final, acabà el llibre)acabà el llibre) - 14901490 Nicolàs Spindeler imprimeix l’obraNicolàs Spindeler imprimeix l’obra
 17. 17. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Autoria de la novel.laAutoria de la novel.la  J.FusterJ.Fuster (autoria compartida)(autoria compartida) De 1468 a1490 elDe 1468 a1490 el manuscrit inacabatmanuscrit inacabat circulà per Valènciacirculà per València entre lletraferits, elentre lletraferits, el podien retocar i acabar.podien retocar i acabar. Martí Joan de GalbaMartí Joan de Galba apareix com qui l’acabàapareix com qui l’acabà definitivament.definitivament.  Martí de RiquerMartí de Riquer (autoria única)(autoria única) Defensa l’única i exclussivaDefensa l’única i exclussiva autoria de Joanotautoria de Joanot Martorell.Martorell. Martí Joan de Galba té elMartí Joan de Galba té el mèrit de preparar-lo permèrit de preparar-lo per a la impressió. No negaa la impressió. No nega però que s’hi podenperò que s’hi poden trobar retocstrobar retocs
 18. 18. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller  Gandia 1413-1414Gandia 1413-1414  Petita noblesa valencianaPetita noblesa valenciana  1433 documentat com a1433 documentat com a cavallercavaller  Participà de la vida activaParticipà de la vida activa agitada del s.XV:agitada del s.XV:  ViatgesViatges  Lluites internesLluites internes  Duels per qüestions d’honorDuels per qüestions d’honor
 19. 19. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller  Viatges:Viatges:  ItàliaItàlia (col·laborà a la cort d’Alfons el(col·laborà a la cort d’Alfons el Magnànim)Magnànim)  PortugalPortugal (on devia conèixer el príncep(on devia conèixer el príncep Ferran, a instàncies del qual escriu elFerran, a instàncies del qual escriu el TirantTirant))  AnglaterraAnglaterra (amb l’objectiu de trobar(amb l’objectiu de trobar jutges pels seus afers conflictius. Influíjutges pels seus afers conflictius. Influí en la primera part delen la primera part del Tirant,Tirant, mónmón fastuós i cortesà que ell admirava)fastuós i cortesà que ell admirava)
 20. 20. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller  Requestes de batalla:Requestes de batalla:  Amb el seu cosí,Amb el seu cosí, Joan de MontpalauJoan de Montpalau,, per una qüestió d’honor: haverper una qüestió d’honor: haver deshonrat la seva germana Damiata.deshonrat la seva germana Damiata. Fou el conflicte més llarg i es resolguéFou el conflicte més llarg i es resolgué amb dinersamb diners  Desavinences econòmiques ambDesavinences econòmiques amb Golçalbo d’HíxarGolçalbo d’Híxar, comanador de, comanador de MuntalbàMuntalbà  AmbAmb Felip de BohilFelip de Bohil, cavaller errant molt, cavaller errant molt famós documentat a Londresfamós documentat a Londres
 21. 21. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell JOANOT MARTORELL,JOANOT MARTORELL, escriptor i cavallerescriptor i cavaller  Tots els episodis estaven voltats d’unTots els episodis estaven voltats d’un formalismeformalisme i unai una retòricaretòrica allunyadaallunyada de la realitat del XV.de la realitat del XV. Molts no es varenMolts no es varen arribar a executar, es van quedar en lletresarribar a executar, es van quedar en lletres de batallesde batalles  El seu perfil és el d’unEl seu perfil és el d’un cavallercavaller bregósbregós que es mou ambque es mou amb desimboltura en les més luxosesdesimboltura en les més luxoses corts icorts i destre en les armesdestre en les armes enen combat singular.combat singular.  Morí el 1468, solterMorí el 1468, solter
 22. 22. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DEFINICIÓ DE LADEFINICIÓ DE LA NOVEL.LANOVEL.LA 1.- NOVEL·LA TOTAL1.- NOVEL·LA TOTAL (Mario Vargas Llosa)(Mario Vargas Llosa) És una novel.laÉs una novel.la::  Política i MilitarPolítica i Militar  D’Ambients i de CostumsD’Ambients i de Costums  Sentimental i eròticaSentimental i eròtica  CavallerescaCavalleresca Abarca,doncs, diferents aspectes de la realitat, iAbarca,doncs, diferents aspectes de la realitat, i gèneres de la narrativa coetània, per això ésgèneres de la narrativa coetània, per això és una novel.la total, integraluna novel.la total, integral
 23. 23. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DEFINICIÓ DE LADEFINICIÓ DE LA NOVEL.LANOVEL.LA 2.-2.- NOVEL·LA MODERNANOVEL·LA MODERNA (Albert Hauf)(Albert Hauf)  Per la seua ironia i versemblança.Per la seua ironia i versemblança.  S’adapta a la situació històrica:S’adapta a la situació històrica: Soluciona els problemes de la cristiandat, redimeixSoluciona els problemes de la cristiandat, redimeix la classe cavalleresca desencisada i en declivila classe cavalleresca desencisada i en declivi però al mateix temps l’autor sap distanciar-se, ambperò al mateix temps l’autor sap distanciar-se, amb ironia, de tot el món que representa.ironia, de tot el món que representa.
 24. 24. .-.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell DEFINICIÓ DE LADEFINICIÓ DE LA NOVEL.LANOVEL.LA 3.-3.- NOVEL·LA PRAGMÀTICANOVEL·LA PRAGMÀTICA (Albert Hauf)(Albert Hauf) Té elements deTé elements de tractattractat i dei de manual:manual:  Dels usos i costums dels cavallersDels usos i costums dels cavallers::  Com presentar-se a la cortCom presentar-se a la cort  Com tractar les damesCom tractar les dames  Com escriure una carta amorosaCom escriure una carta amorosa  Com luitar i comportar-se en un torneig festiuCom luitar i comportar-se en un torneig festiu  Dels combats, les armes i les estratègiesDels combats, les armes i les estratègies  Rituals de les batalles (a ultrança, en grup, individuals, qui hi intervé…)Rituals de les batalles (a ultrança, en grup, individuals, qui hi intervé…)  Les estratègiesLes estratègies  Com fer un discurs en públicCom fer un discurs en públic  Com escriure una lletra de batallaCom escriure una lletra de batalla
 25. 25. Dedicatòria i Lletra 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell ESTRUCTURAESTRUCTURA Pròleg Tirant a Anglaterra,Lisboa Tirant a la Mediterrània Sicília, Rodes, Terra Santa, SICILIA IMPERI GREC Constantinoble, Macedònia, Troia NORD D’ÀFRICA Tunis Alexandria, .. Fes, Tremissen, Bugia
 26. 26. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC Una crònica fabulada: Les fontsUna crònica fabulada: Les fonts  Influència de laInfluència de la Crònica de RamonCrònica de Ramon MuntanerMuntaner  Joanot Martorell n’ imita molts elements:Joanot Martorell n’ imita molts elements:  NONO és un cavaller itinerant a la recercaés un cavaller itinerant a la recerca d’aventura: és und’aventura: és un RELAT BIOGRÀFICRELAT BIOGRÀFIC dede TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC FALSA CRÒNICAFALSA CRÒNICA
 27. 27. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC Les fontsLes fonts  2 components bàsics de la2 components bàsics de la crònicacrònica dede Ramon MuntanerRamon Muntaner::  LaLa memòriamemòria: l’autor va ser testimoni: l’autor va ser testimoni ocular de Roger de Flor i elsocular de Roger de Flor i els almogàvers i en fa memòria.almogàvers i en fa memòria.  L’L’exemplumexemplum: les batalles, conquestes,: les batalles, conquestes, episodis…episodis…
 28. 28. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts Martí de Riquer:Martí de Riquer: “ una novel·la“ una novel·la d’història i de ficció”d’història i de ficció” TècniquesTècniques procedents de laprocedents de la CRÒNICACRÒNICA:: 1.1. Geografia realistaGeografia realista Anglaterra,Anglaterra, Sicília, Rodes, Imperi Bizantí, NordSicília, Rodes, Imperi Bizantí, Nord d’Àfrica: Fes, Tremissèn i Bugiad’Àfrica: Fes, Tremissèn i Bugia..  Ús de topònims catalans: Miralpeix,Ús de topònims catalans: Miralpeix, Plegamans, AgramuntPlegamans, Agramunt
 29. 29. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC 2.2. Ús d’antropònimsÚs d’antropònims::  Noms reals de l’èpocaNoms reals de l’època:: Gran Caramany,Gran Caramany, Duc de SinòpoliDuc de Sinòpoli..  Noms inventatsNoms inventats:: Comte de Plegamans,Comte de Plegamans, PelidasPelidas..  Noms de la tradició literàriaNoms de la tradició literària:: Diafebus,Diafebus, HipòlitHipòlit.. EnEn Tirant a l’imperi GrecTirant a l’imperi Grec:: barreja denoms debarreja denoms de llocs i personatges adequats a Bizanci alllocs i personatges adequats a Bizanci al costat d’altres de catalanscostat d’altres de catalans..
 30. 30. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts 3.3. Manlleu de trets de biografies deManlleu de trets de biografies de PERSONATGES HISTÒRICSPERSONATGES HISTÒRICS ROGER DE FLORROGER DE FLOR Geoffroy de ThoiryGeoffroy de Thoiry János HúnjadyJános Húnjady Pedro Vázquez de SaavedraPedro Vázquez de Saavedra
 31. 31. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts  Geoffrey de ThoiryGeoffrey de Thoiry:: cavaller borgonyócavaller borgonyó que participa en el Setge de Rodes (1444)que participa en el Setge de Rodes (1444)  János HúnjadyJános Húnjady:: hongarès, militar quehongarès, militar que combaté contra els turcs a mitjan segle XV.combaté contra els turcs a mitjan segle XV. Fou anomenat el “Cavaller Blanc”.Fou anomenat el “Cavaller Blanc”.  Pedro Vázquez de SaavedraPedro Vázquez de Saavedra:: cavallercavaller errant que lluità en nombrosos passoserrant que lluità en nombrosos passos d’armes, a Londres, i ajudà contra els turcs ad’armes, a Londres, i ajudà contra els turcs a Constantinoble.Constantinoble.
 32. 32. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts  ROGER DE FLORROGER DE FLOR 1.1. Es posà al servei deEs posà al servei de l’emperador del’emperador de Bizanci, amenaçatBizanci, amenaçat pels turcs.pels turcs. 2.2. El fill deEl fill de l’emperador,l’emperador, Miquel, tramà unaMiquel, tramà una traïció contratraïció contra Roger de FlorRoger de Flor 3.3. Es casà amb unaEs casà amb una princesa de sangprincesa de sang reial, neboda dereial, neboda de l’emperadorl’emperador  TIRANT LOTIRANT LO BLANCBLANC 1.1. Es posa al servei deEs posa al servei de l’emperador del’emperador de Bizanci, amenaçatBizanci, amenaçat pels turcs.pels turcs. 2.2. El duc deEl duc de Macedònia, cunyatMacedònia, cunyat de l’emperador,de l’emperador, traeix Tirant pertraeix Tirant per gelosia.gelosia. 3.3. Es casa ambEs casa amb Carmesina, filla deCarmesina, filla de l’emperador.l’emperador.
 33. 33. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts 4.4. Fou megaduc i desprésFou megaduc i després emperadoremperador 5.5. En un banquet aEn un banquet a Andrinòpol es barallaAndrinòpol es baralla amb uns alans i,amb uns alans i, després d’un combatdesprés d’un combat amb espases, mor i elamb espases, mor i el deixen trossejat.deixen trossejat. 4.4. És nomenat successorÉs nomenat successor de la corona i cèsar dede la corona i cèsar de l’imperi.l’imperi. 5.5. En un banquet aEn un banquet a Andrinòpol contreuAndrinòpol contreu una pulmonia. Moruna pulmonia. Mor camí decamí de Constaninoble.Constaninoble.
 34. 34. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC l’estill’estil 4.4. Introducció d’unIntroducció d’un nombrósnombrós ii variatvariat quadre de:quadre de:  Personatges secundarisPersonatges secundaris: e: espies,spies, escuders, mariners, traïdors, dames…escuders, mariners, traïdors, dames…  Col·lectiusCol·lectius:: genovesos, turcs, moros…genovesos, turcs, moros… Tots plegatsTots plegats enriqueixenenriqueixen la trama de lala trama de la novel·la.novel·la.
 35. 35. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC l’estill’estil 5.5. El detallismeEl detallisme, la precisió en les, la precisió en les descripcionsdescripcions, les llargues, les llargues enumeracionsenumeracions, l’ús i abús de, l’ús i abús de xifresxifres.. 6.6. El llarg parlament dels personatgesEl llarg parlament dels personatges:: construcció d’escenes a partirconstrucció d’escenes a partir d’aquests parlaments.d’aquests parlaments. 7.7. Models deModels de descripció d’episodisdescripció d’episodis bèl·licsbèl·lics: ús de la violència.: ús de la violència.
 36. 36. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC les fontsles fonts Dues lliçonsDues lliçons importants queimportants que MartorellMartorell extreu dels cronistes:extreu dels cronistes: 1.1. LaLa HISTÒRIAHISTÒRIA pot ser matèria depot ser matèria de NOVEL·LANOVEL·LA 2.2. La capacitat deLa capacitat de FILTRARFILTRAR en laen la novel·la elementsnovel·la elements AUTOBIOGRÀFICSAUTOBIOGRÀFICS
 37. 37. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC la història i la fabulacióla història i la fabulació 29 maig 145329 maig 1453 Caiguda deCaiguda de ConstantinobleConstantinoble a mansa mans dels turcsdels turcs Es renovaEs renova l’l’esperit de croadaesperit de croada: els: els cavallers la defensen, els poetes lacavallers la defensen, els poetes la cantencanten
 38. 38. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC història i fabulacióhistòria i fabulació QuanQuan JOANOT MARTORELLJOANOT MARTORELL (2 gener(2 gener 1460) comença1460) comença Tirant lo BlancTirant lo Blanc, la, la caiguda de Constantinoble haviacaiguda de Constantinoble havia commocionat el món cristiàcommocionat el món cristià L’L’escepticismeescepticisme i lai la desconfiançadesconfiança en lesen les promeses del Papa i els prínceps espromeses del Papa i els prínceps es congriacongria
 39. 39. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC la fabulació de la utopiala fabulació de la utopia L’heroiL’heroi Tirant (fàbula)Tirant (fàbula) duu a terme elduu a terme el que occident somiavaque occident somiava LaLa reconquestareconquesta dede l’Imperi Grecl’Imperi Grec ReflecteixReflecteix l’IDEAL CAVALLERESCl’IDEAL CAVALLERESC:: Servei al monarcaServei al monarca Defensa de la feDefensa de la fe Conquesta honor i glòriaConquesta honor i glòria
 40. 40. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TIRANT LO BLANCTIRANT LO BLANC història i fabulacióhistòria i fabulació  És una novel·laÉs una novel·la UTÒPICAUTÒPICA Representa unRepresenta un món novel·lescmón novel·lesc compensatori ( evita caiguda decompensatori ( evita caiguda de Bizanci en mans musulmanes)Bizanci en mans musulmanes)
 41. 41. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell Llengua i estLlengua i estilil Retòric Popular i Col·loquial -prosa més elaborada: frases llargues, (valenciana prosa) -referents cultes -llatinismes -Llargues reflexions. Ex. sobre temes amorosos: la naturalesa de l’amor, -Llargues oracions: oració de Tirant a la tropa. -Ús de frases fetes i refranys -Tècnica de l’exemple -Diàlegs ràpids i vius -Descripcions al gust del públic -Exageracions -Ús de fórmules èpiques: adreçar-se al públic amb voluntat de ser accessible i compartir informació amb els lectors
 42. 42. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell NARRADORNARRADOR 1.1. Omniscient:Omniscient: presentapresenta els fets i opina sobre elels fets i opina sobre el que narra.que narra. 2.2. 1ª persona1ª persona: El narrador: El narrador cedeix la paraula a uncedeix la paraula a un personatge: Diafebus apersonatge: Diafebus a Tirant a AnglaterraTirant a Anglaterra 3.3. Presència de la veu delPresència de la veu del narrador en 1ª personanarrador en 1ª persona queque s’adreça alss’adreça als lectors/oientslectors/oients
 43. 43. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell TÈCNIQUESTÈCNIQUES NARRATIVESNARRATIVES NarracióNarració discurs àgil i directediscurs àgil i directe retòricretòric (valenciana prosa)(valenciana prosa)  Descripció: .Descripció: . detalladadetallada .respon als gustos del públic.respon als gustos del públic  DiàlegDiàleg: .directe i indirecte: .directe i indirecte (hàbil combinació)(hàbil combinació) . arengues retòriques. arengues retòriques . Viu, rastre de l’oralitat. Viu, rastre de l’oralitat contrastcontrast .Rituals cavallerescs . Paraments militars . Vida cortesana . Escenes amoroses . Estratègies i batalles
 44. 44. 2.-2.- Tirant lo BlancTirant lo Blanc de Joanot Martorellde Joanot Martorell LES FONTSLES FONTS LITERÀRIESLITERÀRIES 1.1. Llibres de cavalleriesLlibres de cavalleries 2.2. Guy de WarwichGuy de Warwich 3.3. Llibre d’arbre de batallesLlibre d’arbre de batalles RamonRamon LlullLlull 4.4. CrònicaCrònica Ramon MuntanerRamon Muntaner 5.5. DecameróDecameró BoccaccioBoccaccio 6.6. Voyage d’outre merVoyage d’outre mer John MandevilleJohn Mandeville

×