escripciones de animales e 4°A
Curso 20152016

Noviembre 2015
L ce»— 
LL  Ofigïaffi-ÏÁÜ‘ °
¡ ,3 y e V 1.5L‘. :
 oSQá‘M{&cfl¿oÚo&‘/ Á’fi ¿fi/ Gi? b  ÍQ/ ïí
JKFAÏ yLckc/ ueflí ‘¿k/ IF OVL...
s <. ' ‘““"«: '* sv. N
" EL

umákïxdgï)

El ¡eo/ n es VÜr'¿'6brCLd° es de [cx gcumÍL-ck

4-: 

/ 
mo-mfgefcx v | ¡‘GYIC ...
{le} ILL/ L, ¿Mk¿, ¿’. L,; ,-. _.2l4¿ ¡_¿,1_, v_. ¿}A)_¿Á/ fln‘f’{mvcí/ «ï (gm/ ‘¡fie Q _, _, -¿r/ :2¡. -7__

u

 

e‘, r

...
"bé , «r. 
Ín " q. ‘me -x’ '
JI «w ‘el

ÉJZ u UzwBJL-eado 5011543 ‘bem
Cama [zvwWa/ x Q e/ vvyaoïflüófio ,52 
g . ,.QEF¡...
¿Z jajaa! » c? vertïeórado y mqme/ F‘ero. Tieñ€ gas-m? 
(5 ¡sceïam Yu VeeÏo ey liso y 9mm ¿Cm (QÏWIIÍ/ orof‘. ym
Jqlvaïy...
EZ’ MM” Gi uaïebsmfm. 
x, ¿»en una. que a 541114,05 ¿Eme

Grup/ im“ m” _
— C103 (2.424 - W264

“i114. nwv . 
(¿L jfivïfiá/...
/-"’_

L

. *-‘— 4 .  / 
 b 255m2; HQ 

E) 03x LU VuÏÁDLaucLQ; rm cuïníyjps, .‘

Ï u: "- *‘= ‘LL LCLJHJÏ‘ pulnuxü; ...
r1 LEX Écflwwxfix Vaya “F33 ", r€r”í€br"o*do mami/ Fe“? -

Ï‘. Q¡{) 0d” T“ ‘¡g B? 4C’; zum 
(Gral/ vara, 9Q áesvmmq AÜJJW...
‘Í 3"“- ‘. .
-- . . n
tu‘ ‘

A, ‘ . 

. , . m. 

‘ 3

    
 

 l’: ¡‘rr «ent. V ‘Ï-ÏLÏKQSW‘  v‘). -

E Í pc Z es...
‘/ 

: " ' J z , T
¿L Í/  PCMKLÍC‘ «¿s m) mom’), Tííjtrfj‘ k/ (,¿, ¿¿¿_ C1 d q
/ 
l

(h; (¿h yrgcxclvïEi, 5 1*» (¿MQ...
Descripciones de animales
Descripciones de animales
Descripciones de animales
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Descripciones de animales

255 visualizaciones

Publicado el

Trabajo elaborado por los alumnos de 4ºA del CEIP da Laxe (Marín) - Pontevedra Curso 2015/2016

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
255
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
84
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Descripciones de animales

 1. 1. escripciones de animales e 4°A Curso 20152016 Noviembre 2015
 2. 2. L ce»— LL Ofigïaffi-ÏÁÜ‘ ° ¡ ,3 y e V 1.5L‘. : oSQá‘M{&cfl¿oÚo&‘/ Á’fi ¿fi/ Gi? b ÍQ/ ïí JKFAÏ yLckc/ ueflí ‘¿k/ IF OVL. I_»«ÏC¡-}(CQD «Aíífle. ‘Ï L “a ) mi e L, e y EL 4 z M» “W mm“ “Üvfimfie wxck «¡o wi f v #1 (fifirï- ( ‘L l 42/1, 4g ,7, ' L ¿‘del JL*“Q}Q‘°L‘ sus? Lé-QYLÉJÏ ' ‘__ i‘ y - F ‘ l «.4 ¡Í- . . f , 'y'__ï, flfl W ¡Mi _ ' , , ’ ' A’
 3. 3. s <. ' ‘““"«: '* sv. N " EL umákïxdgï) El ¡eo/ n es VÜr'¿'6brCLd° es de [cx gcumÍL-ck 4-: / mo-mfgefcx v | ¡‘GYIC cuauHo P€-+€5/ ‘¿ambcen +rene una. calm +J—enc muc ho felo 7 de? color‘ naranja. t‘, (con Séfldeymffl ‘FOL / Je carne o cunfmo. (es xa, leon se produce {en á vgqyl+fe ¿St/ WWW ‘á G5 x/ [V ¡IPCC ÏO q. ‘ VÏVC e n ‘CL Sabcgnq o i ES fl 9 o ' 7 mua s que <9
 4. 4. {le} ILL/ L, ¿Mk¿, ¿’. L,; ,-. _.2l4¿ ¡_¿,1_, v_. ¿}A)_¿Á/ fln‘f’{mvcí/ «ï (gm/ ‘¡fie Q _, _, -¿r/ :2¡. -7__ u e‘, r “¡J-y (¡C LL/ JÏK. . _ e : A — ' me a4." ï» - l _ . e ' . v- :1 -’Ï‘ f ¿fL-ó -74 1234i»: - n__‘ e i g g -. : _. Ï x a z ï -- y í‘- ; Je“ . e: I ww Cfiwbezejpïf-eïíï’ 0x21 Kirai’; 9'23 UA"; 9—'-’U«= «’-"7«4“‘ r7 '. l‘ j‘ — * g Y» r e , . ‘g . -."«J. '_; : ‘ezfieeïïï. 03 ’¡? ;z'uï; ¿./ .-, f fifa , ' ‘ e e «L " “‘ , . e " ‘ .4 , ‘ e, . , » ¡ c a 11v‘: .7,-vu,1z3f-, =¡, o gym}. ‘, ¡'Ï(/ ’.[}>O, ,.Ï72» 1715113,? fl _ K . ; -, e‘ x / e { "ï-ÏIJÉJ’) e i e e e e ¿‘í ü "ú ' ‘Ï 0 I ‘r7 ‘n “ a» 1 t Vïhhw ¡"V f3" {"7 V’ q? ‘ . (}c‘= .2z'. »;u. 'xfu59' (¡JJ «na «e ww n” e. < «= x “e a Í “MÍ (Z e . '- , , , 1.7/5 4?»! 1.’l, !¿? .¡Ïñ. ’lL¿Ï7 ‘V2 IJ-¡(‘Ïg/ 19€” x. 4€‘) 114577; ¿JV/ I)"
 5. 5. "bé , «r. Ín " q. ‘me -x’ ' JI «w ‘el ÉJZ u UzwBJL-eado 5011543 ‘bem Cama [zvwWa/ x Q e/ vvyaoïflüófio ,52 g . ,.QEF¡Q, ,". M ¿e Vaya a, “ 2Q ¿ü MK w Q2 mm
 6. 6. ¿Z jajaa! » c? vertïeórado y mqme/ F‘ero. Tieñ€ gas-m? (5 ¡sceïam Yu VeeÏo ey liso y 9mm ¿Cm (QÏWIIÍ/ orof‘. ym Jqlvaïyamïe c/ eyplazq a Cr poetqsfr vivÍfav-o 9;"? «Wwe JC ¿e maJw ‘u; ¿‘ale/ eje pague ¿SFQ e” k Pelval e? O-jlrwcrfvoláes CÏ 92300 “WÏ/ "QÍ mo({ ¡«afícjo o/ c/ mufláfo. ’ X
 7. 7. EZ’ MM” Gi uaïebsmfm. x, ¿»en una. que a 541114,05 ¿Eme Grup/ im“ m” _ — C103 (2.424 - W264 “i114. nwv . (¿L jfivïfiá/ CSCO ¿“fisco un j - . guia ¡mdzc ¿fc El 116cc- ¿w930 QC . ‘ ‘ ‘ w Cflïiflc, A‘: Qqgzu QAQbÓ/ QCW muy “Le L W/ (/% ‘Í . c {mb c 59°» ¿e Qqzwdwc Q "‘ "ZQQVÏR «- QA ghmtmánnz on ' 3‘ ec ‘c’ J" . _ te mb ¡y a ¿Gen/ zwcfzxz ¿(«gr (OQ e K 4‘ (zum a e . ¿yrcicorx . ... e. 53 : . ÏÍL kC L e/ L
 8. 8. /-"’_ L . *-‘— 4 . / b 255m2; HQ E) 03x LU VuÏÁDLaucLQ; rm cuïníyjps, .‘ Ï u: "- *‘= ‘LL LCLJHJÏ‘ pulnuxü; «th, Pda SLL; dí; _ ‘f ‘ “x, oXL‘. ‘>II')<ï‘[Lx.1 41M {_-LUÍ‘. V}‘_ u-¿{uvkk x35) (,4(¿p¡¿_/ L/ ’LL x (su. ¿LCfiÏlLUp-Éik (L, LLuïxtÏqa, <_Qí¿g«_ >})€’: "‘L/ ( x Ï‘u. ¿.‘jLJí x 4Ï KK Wtgï ‘*‘kkil‘’; kk(f P‘ÏfLCLLL‘Ï— ¿gt? ¿ a»; ,,, :2, . ,1 a, “ , '>U_ m ¡H M : ;.L}¡: _1,Lj ‘Y il m ‘ y‘ ‘ ¡‘N . .3 “ ‘ —-. . " a . _ q TKM A. a ‘ ‘g ‘ "‘ , S4» x x , ' — w a ¿‘n _ . . z '
 9. 9. r1 LEX Écflwwxfix Vaya “F33 ", r€r”í€br"o*do mami/ Fe“? - Ï‘. Q¡{) 0d” T“ ‘¡g B? 4C’; zum (Gral/ vara, 9Q áesvmmq AÜJJWÜOJÏ; Vívrgotro ¡E9 gw‘ (ASI/ qg/ Q «GQ * gmWovjQ «fifa-i; 93 mcmsmVme QA d mar «Etica/ Atico V} ¿‘K/ Sox 50€ odgfiqg 00m0 rem0ï. ¿vqnl)a 89h CÜÍÏTQM ‘QIVÏEÏUSCX 0%V<k4 Me %: S‘to mUCKo [q bQMQAa atïou‘ ,
 10. 10. ‘Í 3"“- ‘. . -- . . n tu‘ ‘ A, ‘ . . , . m. ‘ 3 l’: ¡‘rr «ent. V ‘Ï-ÏLÏKQSW‘ v‘). - E Í pc Z es po- ¿Kr-f es‘ vef 7,; ¿rav/ n Por ym“ 7 «¿l (fm: bug 30s _ Lana 6/ ¿magaz- í/ (J/ ¡o (/6 (i 3 (¿cl/ fl CLS‘ . - EP P633 (¿Sfïïlï/ ÜP Sci ‘¡t/ ¡(f/ Iál. c/ ci fhoñ/ SLOS y ÜÚrnS WCCÏ} p QC (7,33) ' Oh3cv- (XO/ l 305 ‘¿b/ C? f7’; o EQ (DV/ guíe) P01” (fue flcï-¿«ÍÓ/ hac’. / ()r f1; ‘Sch/ ¡ucx/ C" y VnlVé’ en mafes‘. Sc mueve M0650 Í < g ES ¿Wa/ HATO ’ " "t! '“’-: f" . v‘ "W , _ ‘a n ' — , V. » l 1 v. ” ' r i f" g ¡‘í » m r a" . -. l k F ,9 ) “ - * A w- . é ; ‘ “-F'¡ rfi y - ' “ . .vo_n ,
 11. 11. ‘/ : " ' J z , T ¿L Í/ PCMKLÍC‘ «¿s m) mom’), Tííjtrfj‘ k/ (,¿, ¿¿¿_ C1 d q / l (h; (¿h yrgcxclvïEi, 5 1*» (¿MQ L”) V «vt ¡Bïxxwï/ b. Huu/ (:. /C“ Url hflevc; 34g río» ov. /fi'>. .«-z, « Came ¿Apu/ nti‘ mas s] (37% Q¿, '"ï')¿/ Uo(? ;> , ,1q, ,L{JuQL (¿un IÏPWÏ hïezvbcw “QwÏ/ gr- ¡7Q. r{: o.Ï/ c,«¿. >_ r ïzfuïm vnkkghiïxs z')">; ixrlcl? zc>nf: ;, Ó/ xg rmax-rxcgí'l(xs Sffiil vzL»_<5'7'cdx3_ YÏÏEMIQQ, ufi [ns (’gv¿’(_, L/JC>’(5 jC; L¿"/4I/ (*? J‘(‘_X.

×