MODULO II AS SUBVENCIÓNS  FRONTE ÁS FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. PROCEDEMENTOS DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS .
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS <ul><li>A Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia sinala no ...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS <ul><li>A lei é aplicable ás subvencións establecidas ou xestionadas por: ...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS <ul><li>A aplicación dos principios de xestión e publicidade ás fundacións...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. O PATROCINIO PUBLICITARIO <ul><li>O patrocinio, ao igual que a subvenció...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. O PATROCINIO PUBLICITARIO <ul><li>O contrato de patrocinio é un contrato ...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. O CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA <ul><li>O contrato de difusión publi...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. AS INVERSIÓNS INMATERIAIS <ul><li>Os convenios que teñen por obxecto unh...
AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. OS PREMIOS E AS BOLSAS <ul><li>Os premios cando non son de solicitude vol...
OS PROCEDEMENTOS DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS <ul><ul><li>A Lei de Subvencións de Galicia recolle tres procedementos de co...
O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Segundo se dispón no arti...
O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Compre aquí salientar a i...
O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Iniciación do procedement...
O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Sen dúbida, a actuación m...
O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Avaliadas as solicitudes ...
PROCEDEMENTO EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA <ul><li>Caracterizase por recoller no seu artigo 19.2 un procedemen...
A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS <ul><li>Poderán concederse de forma directa as seguintes subvencións: </li></ul><ul><li...
A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS AS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS <ul><li>Son subvencións nominativas aquelas en que o obxecto...
A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS. AS SUBVENCIÓNS ROGADAS <ul><li>Este tipo de subvencións coñécense habitualmente como s...
A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS. AS SUBVENCIÓNS ROGADAS <ul><li>Aínda que veñan impostas por unha lei, o certo é que, p...
A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS. AS SUBVENCIÓNS BASEADAS EN RAZÓNS DE INTERESES SOCIAL, ECONÓMICO OU HUMANITARIO OU OTR...
<ul><li>FIN </li></ul>
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

As subvencións fronte ás figuras xurídicas afíns. Os procedementos de concesión das subvencións.

567 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
567
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

As subvencións fronte ás figuras xurídicas afíns. Os procedementos de concesión das subvencións.

 1. 1. MODULO II AS SUBVENCIÓNS FRONTE ÁS FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. PROCEDEMENTOS DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS .
 2. 2. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS <ul><li>A Lei 9/2007, de 13 de xuño, de subvencións de Galicia sinala no artigo 2.3 que </li></ul><ul><li>“ serán de aplicación os preceptos da lei aos actos e negocios xurídicos que, de acordo coa verdadeira natureza xurídica impliquen a concesión de subvencións de acordo co disposto no apartado primeiro do artigo 2, con independencia da forma ou denominación que lle deran as partes”. </li></ul><ul><li>Pola súa utilización práctica destacan: As doazóns modais, o patrocinio publicitario, as inversións inmateriais, os premios e as bolsas. </li></ul>
 3. 3. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS <ul><li>A lei é aplicable ás subvencións establecidas ou xestionadas por: </li></ul><ul><li>a) A Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. </li></ul><ul><li>b) Os organismos autónomos e as entidades de dereito público do artigo 12. 1.b) do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia. </li></ul><ul><li>c) As entidades locais de Galicia, incluídos os organismos e entes dependentes delas. </li></ul><ul><li>2. Serán aplicables os principios de xestión contidos no artigo 5.2 desta lei e os de información aos que fai referencia o artigo 16 ás achegas dinerarias sen contraprestación que realicen os demais entes vinculados ou dependentes da Xunta de Galicia e das entidades locais galegas. </li></ul>
 4. 4. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS <ul><li>A aplicación dos principios de xestión e publicidade ás fundacións e sociedades mercantís dependentes ou vinculadas á Administración Autonómica fan que teñamos que acudir á normativa do dereito común como supletoria e, dentro da mesma, á figura da doazón do artigo 618 do Código Civil, se ben será unha doazón modal que non desvirtúa o carácter gratuíto da axuda. </li></ul><ul><li>As doazóns modais deben reunir os seguintes requisitos: </li></ul><ul><li>Deben estar destinadas á realización dunha actividade de interese público. </li></ul><ul><li>Dita finalidade debe estar prevista nos estatutos ou norma de creación da entidade. </li></ul><ul><li>Non poden supor unha duplicidade da competencia da Administración dominante. </li></ul>
 5. 5. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. O PATROCINIO PUBLICITARIO <ul><li>O patrocinio, ao igual que a subvención, integrase dentro da actividade de fomento da Administración pero o sector social no que ven operando é o cultural, o deportivo e o científico; sectores nos que a opinión pública non é moi favorable á concesión de axudas e subvencións, así, dende o punto de vista político, non é xustificable fomentar a actividade deportiva ou cultural coa concesión de axudas cando, dita prestación económica podería destinarse a actividades de servizos sociais ou da sanidade, respecto das cales a sociedade se mostra moito máis sensible. </li></ul><ul><li>A Disposición Adicional Cuarta da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, sinala que “a actividade de patrocinio rexerase pola súa normativa específica e supletoriamente pola presente lei”; </li></ul>
 6. 6. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. O PATROCINIO PUBLICITARIO <ul><li>O contrato de patrocinio é un contrato atípico cuxa regulación se atopa só nun artigo, o 24 da Lei 34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade, no que se define como aquel no que o patrocinado a cambio dunha axuda económica para a realización dunha actividade deportiva, cultural, científica ou doutra índole comprométese a participar na publicidade do patrocinador. </li></ul><ul><li>O contrato de patrocinio diferenciase da subvención en: </li></ul><ul><li>a) A súa finalidade é a publicidade do patrocinador e non a realización da actividade patrocinada. </li></ul><ul><li>b) Implica unha contraprestación fronte á subvención. </li></ul><ul><li>c) O evento patrocinado debe ter relevancia pública para posibilitar a publicidade do licitador. </li></ul>
 7. 7. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. O CONTRATO DE DIFUSIÓN PUBLICITARIA <ul><li>O contrato de difusión publicitaria aparece definido no artigo 19 da Lei 34/1988, do 11 de novembro, xeral de publicidade como “aquel no que a cambio dunha contraprestación fixada en tarifas preestablecidas, un medio obrígase en favor dun anunciante ou axencia a permitir a utilización publicitaria de unidades de espazo ou de tempo e a desenvolver a actividade técnica necesaria para lograr un desenvolvemento publicitario” </li></ul><ul><li>A súa diferenza coa subvención é a mesma que a do patrocinio do que se distingue por: </li></ul><ul><li>a) A presenza dun medio de comunicación. </li></ul><ul><li>b) A fixación dunhas tarifas preestablecidas </li></ul>
 8. 8. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. AS INVERSIÓNS INMATERIAIS <ul><li>Os convenios que teñen por obxecto unha inversión inmaterial: </li></ul><ul><li>Partida orzamentaria: 640 </li></ul><ul><li>Realización conxunta dunha actividade cuxos resultados sexan de titularidade e uso común das partes. </li></ul><ul><li>Figura intermedia entre un contrato e unha subvención: </li></ul><ul><li>Ausencia de ánimo de lucro, non hai beneficio industrial, a achega da administración só cubre o custo de realización da actividade. </li></ul><ul><li>Existencia de contraprestación, resultados de titularidade e uso común das partes. </li></ul><ul><li>No expediente: </li></ul><ul><li>1) Imposibilidade de promover concorrencia. </li></ul><ul><li>2) Desagregación dos gastos para comprobar que non se achega mais que o custo de realización da actividade. </li></ul>
 9. 9. AS SUBVENCIÓNS FRONTE A FIGURAS XURÍDICAS AFÍNS. OS PREMIOS E AS BOLSAS <ul><li>Os premios cando non son de solicitude voluntaria do beneficiario non se axustan ao réxime xurídico das subvencións xa que non son unha actividade de fomento financeira senón honorífica. </li></ul><ul><li>As bolsas diferenzanse da subvención na súa finalidade única (o complemento da formación ou a investigación). </li></ul><ul><li>Existen bolsas que se rexen pola súa normativa específica, así as bolsas de investigación rexeranse polo disposto no Regulamento do Becario Investigador. </li></ul>
 10. 10. OS PROCEDEMENTOS DE CONCESIÓN DAS SUBVENCIÓNS <ul><ul><li>A Lei de Subvencións de Galicia recolle tres procedementos de concesión de subvencións: </li></ul></ul><ul><ul><li>Concorrencia competitiva. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedemento sen prelación entre as solicitudes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Procedemento Abreviado. </li></ul></ul><ul><ul><li>Excepcionalmente o procedemento de concesión directa: </li></ul></ul><ul><ul><li>a)Subvencións nominativas </li></ul></ul><ul><ul><li>b)Subvencións previstas nunha norma. </li></ul></ul><ul><ul><li>c)Subvencións baseadas en razóns de interese público, económico social ou calquera outra que dificulte a convocatoria pública. </li></ul></ul>
 11. 11. O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Segundo se dispón no artigo 19 da Lei de subvencións de Galicia, o procedemento ordinario de concesión das subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva, é dicir, aquel no que a concesión das subvencións se realiza mediante a comparación das solicitudes presentadas, co fin de establecer unha prelación entre estas de acordo cos criterios de valoración previamente fixados nas bases reguladoras e na convocatoria dentro do crédito dispoñible. </li></ul><ul><li>Polo tanto, o procedemento de concesión en réxime de concorrencia competitiva esixe a aprobación dunhas bases de concesión. </li></ul>
 12. 12. O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Compre aquí salientar a inadecuada técnica de aprobar as bases e facer a convocatoria nunha soa Orde, técnica que aínda sendo inadecuada é a habitual, cando a natureza da convocatoria non é regulamentaria senón a propia dun mero acto administrativo como o demostra o feito de que se dita xa unha vez iniciado o procedemento, mentres que as bases da convocatoria terán caracter previo á iniciación do mesmo. </li></ul><ul><li>A Lei de subvencións recolle un contido mínimo, posible e opcional das bases. </li></ul>
 13. 13. O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Iniciación do procedemento: </li></ul><ul><li>Segundo se determina no artigo 20 da Lei de subvencións o procedemento iniciase sempre de oficio mediante unha convocatoria realizada polo órgano competente. </li></ul><ul><li>Ao igual que ocorría no caso das bases reguladoras da subvención, a Lei ocupase de fixar un contido mínimo que deberá ter a convocatoria, así, segundo o fixado no citado artigo 20. </li></ul><ul><li>Instrución do procedemento: </li></ul><ul><li>A competencia para a instrución do procedemento deberá determinarse na convocatoria das subvencións e comprende a realización de oficio de todas aquelas actividades que sexan necesarias para a determinación o coñecemento e a comprobación dos datos en virtude dos cales fará a proposta de resolución. </li></ul>
 14. 14. O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Sen dúbida, a actuación mais importante da fase de instrución e a valoración das solicitudes; dita valoración farase polo órgano encargado da instrución salvo que nas bases se determinase a existencia dunha comisión avaliadora. </li></ul><ul><li>A valoración farase atendendo aos criterios avaliadores fixados nas bases poren, debemos ter presente o carácter obxectivo de ditos criterios, tal e como esixe o artigo 14, a obxectividade destes criterios avaliadores é fundamental para o cumprimento dos principios de transparencia, igualdade, non discriminación e publicidade previstos na norma. </li></ul><ul><li>A obxectividade dos criterios de avaliación debe completarse coa ponderación dos mesmos, que necesariamente ten que constar nas bases reguladoras da subvención, de xeito tal que deberá coñecerse de antemán cal é a puntuación que corresponde a cada criterio e que será a aplicable polo órgano ou, no seu caso pola comisión avaliadora. </li></ul>
 15. 15. O PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA E AS BASES REGULADORAS <ul><li>Avaliadas as solicitudes e elaborado o informe polo órgano avaliador, o órgano instrutor formulará a proposta de resolución provisional que elevará ao órgano competente para a resolución. </li></ul><ul><li>Resolución de concesión : </li></ul><ul><li>Unha vez aprobada a proposta de resolución definitiva, o órgano competente ditará a resolución de concesión, o prazo máximo para ditala non poderá exceder de nove meses desde a publicación da convocatoria salvo que esta pospoña os seus efectos, o prazo poderá superar os nove meses cando unha lei especifica determine un prazo maior ou así o impoña a normativa comunitaria. </li></ul><ul><li>A Resolución debe ser motivada </li></ul>
 16. 16. PROCEDEMENTO EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA <ul><li>Caracterizase por recoller no seu artigo 19.2 un procedemento sen prelación entre as solicitudes atendendo a natureza e ao obxecto da subvención. </li></ul><ul><li>No réxime de concorrencia non competitiva debe terse en conta especialmente a previsión contida no artigo 31.4 da Lei, é dicir, cando o procedemento administrativo establecido non leve aparellado o esgotamento do crédito nun só acto de concesión, senón que a súa disposición se realice en actos sucesivos, o órgano xestor deberá publicar na forma que regulamentariamente se estableza, o esgotamento da partida orzamentaria asignada e a inadmisión de posibles solicitudes destinadas a participar del, salvo cando se produza un incremento dos créditos derivado dunha xeración, ampliación ou incorporación de créditos, ou a existencia de remanentes doutras convocatorias financiadas con cargo ao mesmo programa ou en programas do mesmo servizo. </li></ul>
 17. 17. A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS <ul><li>Poderán concederse de forma directa as seguintes subvencións: </li></ul><ul><li>a) As previstas nominativamente nos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma nos termos recollidos nos convenios e na normativa reguladora destas subvencións. </li></ul><ul><li>b) Aquelas cuxo outorgamento ou contía lles veñan impostos á Administración por unha norma de rango legal, que seguirán o procedemento de concesión que lles resulte aplicable de acordo coa súa propia normativa. </li></ul><ul><li>c) Con carácter excepcional, aqueloutras subvencións nas que se acrediten razóns de interese público, social, económico ou humanitario, ou outras debidamente xustificadas que dificulten a súa convocatoria pública </li></ul>
 18. 18. A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS AS SUBVENCIÓNS NOMINATIVAS <ul><li>Son subvencións nominativas aquelas en que o obxecto subvencionado, a dotación orzamentaria e o beneficiario individualizado polo nome ou razón social aparecen determinados expresamente no estado de gasto dos orzamentos da Comunidade Autónoma. </li></ul><ul><li>As subvencións nominativas teñen un réxime xurídico propio xa que se vinculan á partida orzamentaria, á posible existencia de normas reguladoras das mesmas e por suposto ás normas reguladoras do gasto público. </li></ul><ul><li>Os créditos orzamentarios previstos só poden utilizarse para a finalidade outorgada aos mesmos sendo polo tanto vinculantes, tal e como se dispón no artigo 56 da Lei de réxime financeiro e orzamentario. </li></ul>
 19. 19. A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS. AS SUBVENCIÓNS ROGADAS <ul><li>Este tipo de subvencións coñécense habitualmente como subvencións rogadas, xa que, todos aqueles que reúnan as condicións esixidas na norma para ser beneficiario poderán obter a subvención, de xeito tal que, o feito de que se conceda á subvención a un, non implica que non se poda conceder aos demais. </li></ul><ul><li>Debemos de distinguir dous tipos de normas legais nas que se recollen este tipo de subvencións; aquelas nas que se configura un dereito subxectivo recoñecido polo ordenamento xurídico á concesión da subvención e aquelas en que tal dereito non se configura. </li></ul><ul><li>As primeiras deixan moi pouca marxe á Administración, xa que, son normas en que se concreta totalmente a subvención, de modo que, a Administración, só ten que comprobar que os beneficiarios reúnen os requisitos fixados na norma e determinar a contía da subvención aplicando estritamente a lei. </li></ul>
 20. 20. A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS. AS SUBVENCIÓNS ROGADAS <ul><li>Aínda que veñan impostas por unha lei, o certo é que, para que sexa esixible o pago destas subvencións, debe existir un crédito suficiente e axeitado no exercicio orzamentario existente. </li></ul><ul><li>De xeito tal que, ao ser dereitos recoñecidos polo ordenamento xurídico, os órganos poden ditar actos administrativos declarativos de tales dereitos aínda cando non exista crédito orzamentario, de xeito tal que, a obriga non será inmediatamente esixible para a Administración, pero ese acto declarativo de dereitos será a base para unha transferencia, unha ampliación de crédito, un crédito extraordinario ou calquera outra modificación orzamentaria ou ben para a inclusión do crédito no futuro orzamento. </li></ul><ul><li>As leis que establecen subvencións que non xeran dereitos subxectivos caracterízanse pola ausencia de concreción, contendo habilitacións á Administración para que, no estado de gastos dos orzamentos, se recolla o gasto e se fixen os seus límites ou ben para que, a través dos orzamentos, se integre o contido da lei, por iso, só xeran expectativas de dereito. </li></ul>
 21. 21. A CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓNS. AS SUBVENCIÓNS BASEADAS EN RAZÓNS DE INTERESES SOCIAL, ECONÓMICO OU HUMANITARIO OU OTRAS DEBIDAMENTE XUSTIFICADAS QUE DIFICULTEN A SÚA CONVOCATORIA PÚBLICA <ul><li>A xustificación de ditas necesidades e da dificultade dunha convocatoria pública deben constar no texto da resolución ou do convenio de colaboración tal e como se dispón no artigo 26, agora ben, como ten sinalado a Dirección Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta de Galicia, bastará que no texto do convenio se enumeren esas razóns e que se especifiquen e desenvolvan no expediente administrativo. </li></ul><ul><li>A dificultade da convocatoria pública debe xustificarse partindo da figura da colaboración, é dicir, sinalando porqué só se pode conveniar co beneficiario, por qué só el pode realizar a actividade subvencionada pero non dun xeito absoluto, senón por razóns de eficacia e efectividade. </li></ul><ul><li>Esta xustificación razoada basease moitas veces en datos fácticos, de aí que sexa responsabilidade do órgano xestor en relación aos actos administrativos e o cumprimento da finalidade da actuación da Administración Pública. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>FIN </li></ul>

×