Me ¡odo de Cwsg f

41m 511m '

1 l i“

“ Aa ° aa ‘cn 9p: E

1 3m l .51“ 1 ¿un t ‘¡w 1 5a, ‘
RA R3 RL RV RÍ

i: [aunar ...
3.- Üakdur ¡cuchara de. hcavwsfoxfc: 

f 1° -
 2áí&°% kn

° han“ ' F160 ‘ ‘l; 
’ ÏÏQ; 3 yz a ï-‘ÜC: '/ ¡_
. F1116: 171...
T2!‘
‘¿4 ‘¿gil-uan
‘x, .
‘- ‘m; 
k
‘ 71,. 
 , 
_ f"! ‘
F
W"
L s. 
1 m? "
m _
‘,40 . 
“I? ï
Sin? ”
r“
m ‘vn
71' _
I
‘¿a
...
‘_¡
A

 

_ ‘ Y '. 
, 1 -
Ï‘ ‘ ¡“u . . ‘ ‘¡h - ‘
‘ 1I. 'V ‘ " ' _‘-—. «n á-fi)‘. _ ‘_4 1 _ 1 P”, ' I! ‘ f" n
, _, , _ ...
n.  ¿fi
I. ‘t
l: 5 I ’ u-

 Í «¡hfundlíl

h-

‘, ¿hu-n

oudï, 

4H-'""-. ‘I Zlufn in. ..‘

L, ¡,", ¿v

¡un I, n. u»)...
,; 

sflnffifif. 

 

”' ¿lg-l ¡

f 4 ¿7
f‘ v-‘v
‘. 

t . 
: i. 
_ w‘. 
 1"‘ ‘
v, 

f í
Wife‘ _ ‘Ï

y "¡'51 I
. P»
. I’
I:...
(lc ¡’G64 “o ‘JJ; ,-
.36‘1> H4

H: flcfmsnflacïïn
¡‘ql-FM

Í

‘l. ’ CLJLLL) de

 

L), Eïemen m; 

 t. "

¿‘mm “¿Pm

lt—...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Metodo de cross problemas esueltos - analisis estructural

548 visualizaciones

Publicado el

Metodo de cross problemas esueltos - analisis estructural

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
548
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
9
Acciones
Compartido
0
Descargas
31
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Metodo de cross problemas esueltos - analisis estructural

 1. 1. Me ¡odo de Cwsg f 41m 511m ' 1 l i“ “ Aa ° aa ‘cn 9p: E 1 3m l .51“ 1 ¿un t ‘¡w 1 5a, ‘ RA R3 RL RV RÍ i: [aunar ¡M105 y tam‘) r l. Ubu. .. ‘o; glfínídlclllzimncukï) Ïv¿o9V1.}¿. ,‘— ¿»N333 k5c k'¡*’9 a a 1 ‘ ¡ - 5.- ¿‘Ïwacnhfl m. cqoh-¿«n-V r‘. - ¿‘I/ pu 4 fi - - l“ ) “c yk» A 3 ‘¡OA i z. L lg. —6m-‘Í la? ¿"v/ w j? “- Ñ“ “h, ” S’ J Í J ‘ Í . C MD p ¡[ I¿__.4n¡_>| Ín3"1"| ñ = áfl; 3591‘! 451 » (B. lb ¡g ‘ ,1 | l 5: ‘- 11'15 ‘l? - ¿Üwn r 4:‘ : -- . f-H n H”; y}: : : 41"- ¡1 ll v . . m. 4 « 1 g‘ L_ [/1 1 l nfl 4_- (‘uiwfi «lg b; maw-Jo‘, de drfimqvflubfiu; ¡‘by fic . ‘»‘ ”‘, - 1 .35 H '33. 3- ñ" ,58: , n “W m” 623M‘ 0 (‘I M; o M175 4 “En! ñïic-‘Ü Hpe= -4.5 Wi‘- 1-’; ‘l'm 5‘: 9 c 5C’ siii. ..” f: : 2.. .} f¡. l L 3 3 1} añ" 75a i » 4- g ¿v 5 1 L 4m o D M E E», - CALuL-¡ï {adora de d»>**‘¡= >v‘—"3*°. ‘ ¡‘vw ¿r5 _ g _‘ Ei ' Wa" .2. z 3/, ’ “W «:5 3/5 3; "3 c» ' ‘:9’; El Í V {of W _ * 4 Fvgc’ i: 4/? Zn / /J. 15 . ¡D es x 6 oï= ‘¿E-í /2_ o íp- i“ r
 2. 2. 3.- Üakdur ¡cuchara de. hcavwsfoxfc: f 1° - 2áí&°% kn ° han“ ' F160 ‘ ‘l; ’ ÏÏQ; 3 yz a ï-‘ÜC: '/ ¡_ . F1116: 171 0 F1pgz O 3.- CqhJo de women/ fins equflnbrunïvan» Mi}; —fv-.5 "ha; Thu‘: " (4.5): "¡_9_: :'_]—m ma; ‘ ‘ (4/1) (46): 49/3 ‘¡"31 Wïcg; ’ (Q/ ;)('5): 21411 mu, -. _ (ys) (-5): 31-M mou «una: mot= " Ud) ("Y 31"“ a‘: Cedula JC 3.: , WÜWCWÍÏG’; ¡“IT-Vi ÏUÜJ): Ei"? mjpy-¡ú - C“: hwnflu’: 0 ' tbn’ ° ° ‘ver ‘Msïuv ‘¡znxa ' 5%‘ "MHV yzmsc ' tu)’ “odias 717mm ° WL‘ "¡fi-unn ‘¡zum * {pg = Mnfisnï 0 O o . Hïca’! ÑCE‘ Ï z h(3 *' Ética ' “ha: F1“? ' ‘¿mas 4 31h45 M _ o- . MM, r1¡; ¡_¿ zm. 1to. o NL ¡‘t’! ‘ “Fog. - ÑDE‘? Zmvï * th“ - m. ¡‘mi
 3. 3. T2!‘ ‘¿4 ‘¿gil-uan ‘x, . ‘- ‘m; k ‘ 71,. , _ f"! ‘ F W" L s. 1 m? " m _ ‘,40 . “I? ï Sin? ” r“ m ‘vn 71' _ I ‘¿a m‘ '« ¡l 4 J ¡‘o t‘
 4. 4. ‘_¡ A _ ‘ Y '. , 1 - Ï‘ ‘ ¡“u . . ‘ ‘¡h - ‘ ‘ 1I. 'V ‘ " ' _‘-—. «n á-fi)‘. _ ‘_4 1 _ 1 P”, ' I! ‘ f" n , _, , _ , , ‘ , , 1- ‘, 4 , L 1 ‘ . . . , r ‘ ‘ "x . - _ .5 L’ JJ’ | " I: i ‘ . . — -* "A ¡ . ‘_ — “' " ‘ . ' """" ¡ ' M ‘ ' ' ‘ ' - m" In w. v 1 VJÏMÍÏ] Í‘ ' 1 ’ » ' 1 (‘vo- ‘J ya“ ' ,1‘ "I ¡un ' T“. * " V‘ T’ “ ‘A’ "" ‘J . . í ‘ ¡ . a l, H x. ‘ ‘ 4 v‘ J‘ L m: al ¡Í í L «.1 I J J a’ c___'fi - r r WW a ' P .1 . . a v H —n ' ¡ ¡ m. 1 _ ‘ "‘ y _ ¡’a í Ó g , _¡, — ’ su ‘ v "h .5 ‘I 25H“; «a 1.9.1- ‘ . . WÜ-"Lh- . .. ¿fi - i ‘ . i T. « — A í x 4 . ,.: 4 t. » n. * . ; . . ‘ _ . l ‘g . . . y ‘Á “¡un 3-71.“, ' . ."-'H-'Y _ _í_. !_¡'“_', - ‘p. ' gif‘? h‘. ‘ ‘ ‘ i . ._. ,¡. ,¡», .;-‘_’_ , J-L ¡‘ urna 2,. ‘v5.75 9,. ‘ I, _ ¡v_ A I ; ,0. { , _ g h , ,. _> a c- . , _ l ‘r “I? ” ' v= 'pls". g"f""a'- 'y‘; *“"' ‘l . . ' m -l ’ —“ '¡ V‘ ‘ ‘ ' ‘ " . — ‘ Í i) " Ï s. «rr-Ir. .. .. L F . ¿'¡". 'i"‘¡'; 4‘; 7 " I ‘W ' -« ' ‘ . . ‘unn A ‘m’ M t’. '“' " ‘ ’ - ‘_ ; _ ‘ o. - ¡a . ‘ht’ 7 V ‘ _v q” . ! vh, _ ‘ 1 1 4 ___ A, - ¡ sl‘ Wii __ ‘p í _ _A; A f? _ , ___ _ _ ¡w a; ., _ , p _ _' 4 1 U"6“’FÏ' 2"‘, i 1 ‘h: h'"fik". ' : ,hh. t1k‘ïlï 7 4t'h‘oyïo Í 4 ‘ 1 v r anwevr’ A‘; .a. nn= .«—n. , mamar». Wa. ; = . ‘m. u. » "y. * v «w {Z a. ' r ¿gn- L-‘ïiny. -1” .5 . . ' o - < W‘? ' ‘ 7' r " N; * ‘ Ï ' I-H q, v ' ' ' ¡ ' ‘ V‘: - N. ‘ , . "" ¡p ’ h Í 1-" ‘f1’. h’. ‘ ï wi’; ¡II-
 5. 5. n. ¿fi I. ‘t l: 5 I ’ u- Í «¡hfundlíl h- ‘, ¿hu-n oudï, 4H-'""-. ‘I Zlufn in. ..‘ L, ¡,", ¿v ¡un I, n. u»). , "n, á‘ í v, 4' * r ‘K l v) " 1 rr ' ‘¡a ‘un ‘a, m“, , u, zuqnnru. *¡"Ï‘ T -0 > ‘z’ . / 4 A 2.— m. y; a :4. . .. ‘I “un” ,5 'z ' ‘a r -_. a7‘ vn 4;. i‘, 1 t, '* ‘¡t-a 4 4 . ¿amo n u. A-w-u . -.. n 0 ¡. . ‘ fi . l‘ ‘ ‘u E y “ L, ,. IVJVW’ . . . 1.. ¡u = nsw-¡—. _ s = v . __ l n u. .. ‘_: ,<. a . A . .» A . . 7/7 a. ‘ . .fl. ..'. — ' r yt. ‘v’ I ‘ ' , u a ¡ 1 ‘ V í - A A’ 1 . . . . , z. v. in. . ‘Xd’ I ' 1,5, i; i‘ n . .- m‘ j 3,. mu ¡H ¡"unn p, ma’ d] tlhfnnu. W . ‘ v) ’ . Q fi . 1 ' ‘ ¿j a ” n. > . L . m. 7- I» ‘ r. ", ‘ m. , - '71 i ¡[.7 A4 ‘n , - ‘I ' ' f- " v. fi u’ . .. 1 "1 ‘¡A «'41 . , ‘ 1 ¡q ’. .,. ¡y “tu. >-. ""' ; 1,. ¿L _ __ . í A. ‘ r u I r ‘z u- I . . . Il‘. g‘ 1.2.. v. _ - 1 ' ‘W4- r y Í’; “"I| ï-‘ ‘u. 1' '! A —s ¡’a . vr 1, i‘ . . 1 "" ‘o. p. un, '- 4/ ¡gr u“ . v, y- . 9 ¡‘i - . p’ i IL. 4’?
 6. 6. ,; sflnffifif. ”' ¿lg-l ¡ f 4 ¿7 f‘ v-‘v ‘. t . : i. _ w‘. 1"‘ ‘ v, f í Wife‘ _ ‘Ï y "¡'51 I . P» . I’ I: í‘ ‘ bi . I f; 3., i‘ ‘ x ml . , ". ‘ 1 I Í , . _ ¿_ . ‘¡ju ‘m - ‘L ’ ‘¡Lv s”! “ g, _ , y ‘WL, _ _. _Ï' _ _ ÍQL G , _J 2 r‘. v H A , g; y , Í‘ Ñ 4‘ ïfihïix 4 «J r‘ ¡J «n» — — — e, » . 1‘ “ ‘v Í ‘ v x ‘ u ‘ l {fig- _s_ —%'3 2/2‘; “ ‘ J”! ¡ ‘ r Í ‘V’: ' . ; l. g" ¡- . - 92-‘ "T :5 "las " _ - H i x. - (‘vr é", ‘ — ’ . >, Alt-V’ ¡“a ‘V ‘ w D f)! 1 P‘ 1a. . , . ¿y . . . ) a n: ' ‘EF-A 1 Z Vs «J. Á ‘k n ¡ h , ‘ ‘ . ‘ ‘¡ l t‘ _ . .. _-Í’: __ . _ " t I“! u, 4 ‘ ‘ . M ‘ _ ‘y t , i . ,r—' ,1‘ i -- ¿y , , , » r‘ ‘ - ‘Ji i q): 14 _ u , w . 1" - '. e _ v’. . fi l“ , __- _ ¿n17 ____ 7 _ i , < ' 9- V‘. '.= —-J¿L‘ — - . _, , _ , 9- z 1,, z v ‘ .5 F17’. ¿‘h ‘I l A — ' ¡É Í n 44 ‘r « . ¡Z4 S 1 l ’—vo'A l lx‘ ‘I: tk a , 1 J . _ .3 a? x Pv ‘ 4X. A " . 1 ' 9- ¿í _ , _-_ 4 _ __4‘ ¡‘y I .5 i’; _ * . 4 ‘ Q -, 5 ¿ü ‘ , . "I ¡'94 3"). ï ¡ i» ‘ ‘t; —, -,, - — ° . ‘ L. ‘ - . 1 N, ,74‘: ‘ * A "y , g a -— A t}; _ _ . . L _ __ T, ,1 1 , d‘ h. I É > I); x . u‘ n ‘ ¡a w , ‘A v" ** ¡"f ¿v * ,4 .4 ‘ | ‘ ‘ ll j ‘ . 1 ¡ — 4. “Si ' " e’ . Ï b‘ 1 ‘ ¿Í 4 , .' q ’ ,9 1 7K? . ‘K , :r_ » . A ‘[14’; 1 Í fi _ l “ . '_ " f , l » _-‘ J —‘ _ 4; v’ 2-9,‘ 3 ‘v ‘ 1 V; ï , , , 1 y ¡‘u m F " I’ - 1 . 1'. ‘n’? ‘, v. ¡ ¿‘R Agea Í ‘ ‘ _nm? “ ¿vj¡¡¿1 ’. " . . k, . . y ‘ , _ -u— ‘ , , Jan. ¡_ E35}, ‘LN’, .511? ¿ . .. - .
 7. 7. (lc ¡’G64 “o ‘JJ; ,- .36‘1> H4 H: flcfmsnflacïïn ¡‘ql-FM Í ‘l. ’ CLJLLL) de L), Eïemen m; t. " ¿‘mm “¿Pm lt—4m“ l 1'50 ‘¡23341 1 - ¡- ’i __________ Q 4 5101 41-M )(-%——-——7(-——--) num h ‘Í’ 19'71 nseq-I’ n‘ y 1' 5h imitan. ‘ T 1 n J t 4547410,, 1 0-943,1. mz ¡,4 ¿Mïtw 4-5174 1m ¡¿_4.. n_. ..¡ Ifl-Gm-a! ¡«wïw-v-I ¡‘tgïlï-m ¡‘ql-Fm JJ1"ÏJ «ÜTÏ m 12611“ ‘7511054 l}, - enkuÍo (¡c ¡us "(PK-¿’WWS Ra: Vn3=1|44 n. Ry VM v v eu Aran. » 7“ a Vw» Ver = - . °¡13z4.1.». «, t RV- vou M474 1m (———-——H 112» t L ¡BSÑÏÑTM T ¿#34741 R3 Rc 51ÏW-n M

×