Se está descargando su SlideShare. ×
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โครงงานเรื่อง กล้วย (กล้วยแขก)

21,950

Published on

0 comentarios
3 Me gusta
Estadísticas
Notas
  • Sea el primero en comentar

Sin descargas
reproducciones
reproducciones totales
21,950
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
7
Acciones
Compartido
0
Descargas
128
Comentarios
0
Me gusta
3
Insertados 0
No embeds

Denunciar contenido
Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
No notes for slide

Transcript

  • 1. โครงงาน เรื่อง กล้วย (กล้วยแขก) จัดทาโดย ๑. นางสาววันวิสา สมศรี เลขที่ ๗ ๒. นางสาวสุพัตรา ฝั่งซ้าย เลขที่ ๙ ๓. นางสาวแคทรียา ศรีตาบุตร เลขที่ ๑๒ ๔. นางสาวไพรศรี ป้อมอาสา เลขที่ ๑๖ ๕. นางสาวอารีรัตน์ บัวทุม เลขที่ ๑๗ ๖. นางสาวปิยะดา บุญกาญจน์ เลขที่ ๑๘ ๗. นางสาวอัจจิมาพร แก้วสาริกา เลขที่ ๒๐ ๘. นางสาวณัฐทิยา จาปาสา เลขที่ ๒๑ ๙. นางสาวปัทมา วงษาลี เลขที่ ๒๒ ๑๐. นางสาวอัญชลี โททัย เลขที่ ๒๗ เสนอ คุณครูพัชราภรณ์ บรรลือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนวารินชาราบ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  • 2. กิตติกรรมประกาศ โครงงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์กล้วยนาหว้า” อาหารจากกล้วยจะสาเร็จลุล่วงไปด้วยดีคณะ ผู้จัดทาขอขอบพระคุณ คุณครูพัชราภรณ์ บรรลือ คุณครูประจาวิชา ที่ คอยให้คาปรึกษาและให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาโครงงานในครังนีเป็นอย่างสูง คณะผู้จัดทาขอขอบพระคุณมา ณ ที่นีด้วย
  • 3. คณะผู้จัดทา กลุ่มที่ ๑ ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ /๒ มกราคม ๒๕๕๒ บทคัดย่อ โครงงานเรื่อง “กล้วย” อาหารจากกล้วยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเนือหาความรู้ทางด้าน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มาประใช้ในการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยการศึกษา เกี่ยวกับกล้วย ทังนีก็เพื่อให้ได้อาหารรูปแบบใหม่ๆ ที่เกิดจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่ให้ พลังงานแก่ร่างกายแทนอาหารจาพวกข้าว และยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพอีกด้วย ทัง ยังสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษาและเห็นคุณค่าของวิชาสังคมศึกษาและภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่อยู่ในชีวิตประจาวัน ความรู้ที่ใช้ในการทากล้วยแขกในครังนี คณะผู้จัดทาได้นาความรู้ทางด้านสังคมศึกษาใน เรื่องภาวะเศรษฐกิจมาใช้และจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผลที่ได้จากการศึกษาและ ทาโครงงานในครังนีคือได้ผลิตภัณฑ์จากกล้วยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้จากพืชจาพวก แป้งที่ใช้แทนข้าวได้
  • 4. บทนา กล้วย (Musa sapientum Linn.) เป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่ จัดอยู่ในตระกูล Musaceae มีถิ่นกาเนิดในแถบตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีในดินแทบทุกชนิด โดยเฉพาะอากาศ อบอุ่นและชุ่มชืน เป็นพืชปลูกง่าย ไม่ยุ่งยากในการบารุงรักษาและให้ผลผลิตตลอดปี จึงมี การขยายพันธุ์กันอย่างแพร่หลาย สาหรับประเทศไทยมีการปลูกกล้วยเพื่อบริโภค ตังแต่ ระดับครัวเรือนจนถึงการปลูกเพื่อการจาหน่ายในระดับอุตสาหกรรม จัดเป็นพืชเศรษฐกิจ พืชหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั่วทุกภาคของประเทศ การใช้ประโยชน์จากกล้วยนัน พบว่า กล้วยให้ประโยชน์ในทุกส่วนตังแต่ลาต้น ใบ และผล ในส่วนของลาต้นใช้เป็นอาหารสัตว์ แปรรูปเป็นเชือกกล้วยและปุ๋ย ส่วนใบใช้ประดิษฐ์งาน ด้านศิลปะ และเป็นภาชนะบรรจุอาหาร ผลของกล้วยอุดมด้วยวิตามิน และเกลือแร่ที่ให้ ประโยชน์แก่ร่างกาย ใช้รับประทานสดและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้หลายชนิด ในบางฤดูกาลผลผลิตของกล้วยจะมีมากกว่าการบริโภค ทาให้บริโภคไม่ทันและราคาตก เป็นผลให้ใช้ประโยชน์ได้น้อยลง การแปรรูปกล้วยจึงเป็นแนวทางหนึ่งสามารถจะ แก้ปัญหาผลิตผลมากเกินได้ นอกจากนันการแปรรูปกล้วยยังอาจทาให้เกิดการสร้าง รายได้ให้กับครอบครัวและ พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมได้ และต้นกล้วยที่เหลือทิงเนื่องจาก ถูกตัดเอาผลไปใช้บริโภคแล้วนัน สามารถนามาเพิ่มมูลค่าได้โดยการนามาทาเป็นเส้นใย และกระดาษ
  • 5. ที่มาและความสาคัญของโครงงาน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเรากาลังตกอยู่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ย่าแย่ ข้าวยากหมาก แพง ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญกาลังลดน้อยลงเรื่อยๆ ดังนันคณะผู้จัดทาจึงมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหานีโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการ กับความรู้ทางสังคมศึกษาซึ่งก็ได้แนวคิดขึนว่าถ้าหากข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักและเป็น แหล่งพลังงานที่สาคัญหมดไป สิ่งที่จะแทนซึ่งให้พลังงานเช่นกันก็คืออาหารจากกล้วย และคณะผู้จัดทาตกลงกันว่าจะศึกษาอาหารจากกล้วยที่มีในท้องถิ่นคือ “กล้วย” ด้วยเหตุ จึงเกิดเป็นโครงงานเรื่อง “กล้วย” อาหารจากกล้วยในครังนีขึน
  • 6. วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อศึกษาเรื่องอาหารจากแป้ง ๒. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกล้วย ๓. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสารอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งสามารถรับประทาน แทนข้าวได้ ๔. เพื่อนาความรู้จากการศึกษาพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้ ๕. เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖. เพื่อสร้างทัศคติที่ดีต่อวิชาสังคม ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า สถานที่ทาโครงงาน : ๑. โรงเรียนวารินชาราบ ระยะเวลาในการทาโครงงาน : วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
  • 7. กล้วยนาหว้า ชื่อสามัญ Pisang Awak ชื่อพ้อง กล้วยนาหว้าเหลือง กล้วยใต้ กล้วยอ่อง ชื่อวิทยาศาสตร์ Musa (ABB group) "Kluai Nam Wa" แหล่งที่พบ พบได้ทุกภาคของไทย ลักษณะทั่วไป ต้น ลาต้นสูงไม่เกิน 3.5 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร กาบลาต้นด้านนอกมีสี เขียวอ่อน มีประดาบ้างเล็กน้อย ใบ ก้านใบมีร่องค่อนข้างแคบ เส้นกลางใบสีเขียว ดอก ก้านช่อดอกไม่มีขน ปลีรูปไข่ค่อนข้างป่อม ปลายป้าน ด้านนอกสีแดงอมม่วงมีนวล หนา ด้านในมีสีแดงเข้ม ผล เครือหนึ่งมีประมาณ 7 - 10 หวี หวีหนึ่ง มี 10 - 16 ผล ก้านผลยาว เปลือกหนา สุก มีสีเหลืองเนือสีขาว รสหวาน ไส้กลางมีสีเหลือง ชมพูหรือขาว ทาให้แบ่งออกเป็นกล้วย นาว้าเหลือง กล้วยนาหว้าแดง และกล้วยนาหว้าขาว การใช้ประโยชน์ ผลใช้แปรรูป และรับประทานสด
  • 8. กล้วยแขก ส่วนผสม 1. กล้วยนาว้าห่ามๆ 10 ผล 2. แป้งสาลี 1/2 ถ้วยตวง 3. แป้งข้าวเจ้า 1 1/2 ถ้วยตวง 4. ผงฟู 1 ช้อนชา 5. มะพร้าวขูด 1/2 ถ้วยตวง 6. เกลือป่น 1 ช้อนชา 7. งาคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ 8. นาตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ 9. นา 1 ถ้วยตวง 10. นามันพืชสาหรับทอด 2 ถ้วยตวง
  • 9. วิธีทา 1. ร่อนแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า ผงฟู เข้าด้วยกัน ใส่เกลือ มะพร้าวขูด เคล้าเบาๆ ให้เข้ากัน 2. ค่อยๆ เติมนาทีละน้อย คนจนแป้งละลายดีใส่งาคั่วคนให้ทั่วกัน 3. ปอกกล้วยทีละลูก แล้วแบ่งกล้วยออกเป็น 3 ส่วนตามยาว ใส่ลงในชามแป้งที่ผสมไว้ ชุบแป้งให้ติดทั่วทังชิน 4. นามันใส่กระทะกระทะตังไฟให้ร้อน ใส่กล้วยที่ชุบแป้ง แล้วลงทอดจนแป้งเหลืองกรอบ ทังสองด้าน ตักขึนให้สะเด็ดนามัน ผลการศึกษา จากการศึกษาพบว่ากล้วยแขกที่ได้รสชาติดี กล้วยไม่มีกลิ่นเหม็นเมื่อคลุกเคล้าเข้ากับ มะพร้าวและนาตาลเข้ากันได้อย่างดี แต่กล้วยบางส่วนอาจจะแตกหักบ้างเพราะสอยแผ่น เล็กเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ปัญหามากนักเพราะสามารถแก้ไขได้โดยการนาเอามะพร้าวที่มีขนาด ใกล้เคียงกันมาคลุกเคล้ากันเพื่อให้เกิดความสมดุลและเหมาะสมน่ารับประทาน สรุปผลการศึกษา จากการศึกษาผู้จัดทาได้กลอยที่คลุกเคล้ากับมะพร้าวและนาตาลที่มีรสชาติกลมกล่อม ซึ่งกลอยที่ได้นีสามารถนาไปบรรจุภัณฑ์และจาหน่ายเป็นรายได้อีกด้วยเป็นอาหารจาพวก แป้งที่ให้พลังงานเช่นเดียวกับข้าว ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน ๑. ได้ศึกษาเรื่องอาหารจากกล้วย ๒. ได้ศึกษาเกี่ยวกับกล้วย ( พืชท้องถิ่น ) ๓. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากสารอาหารจาพวกคาร์โบไฮเดรตซึ่งสามารถรับประทานแทน ข้าวได้ ๔. ได้นาความรู้จากการศึกษาไปพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพในอนาคตได้ ๕.ได้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖.ได้สร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา

×