BBIIOOÉÉTTIICCAA 
EEUUTTAANNAASSIIAA 
RReepprroodduucccciióónn hhuummaannaa aassiissttiiddaa 
GGEENNOOMMAA:: 
DDEEFFIINNII...
Dra. Margarita Boladeras 
BBIIOOÉÉTTIICCAA 
EEll pprriimmeerr aauuttoorr qquuee uuttiilliizzóó eell ttéérrmmiinnoo ““bbiio...
Dra. Margarita Boladeras 
DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS 
FFrraannççooiiss MMaallhheerrbbee hhaa ddeeffiinniiddoo llaa bbiiooéét...
Dra. Margarita Boladeras 
IInnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn 
LLaa bbiiooééttiiccaa eemmppeezzóó aa ccuullttiivvaarr...
Dra. MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass 
EEUUTTAANNAASSIIAA 
EEuuttaannaassiiaa ppiiaaddoossaa:: pprroovvooccaarr llaa ...
Dra. MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass 
MMaarriinnaa GGaassccóónn AAbbeelllláánn**,, ccaatteeddrrááttiiccaa ddee FFiil...
Dra. MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass EEUUTTAANNAASSIIAA PPAASSIIVVAA 
CCuuaannddoo ssee ssuupprriimmeenn oo ssiimmpp...
Ma Dra. Margarita Boladeras 
PPaabblloo SSiimmóónn ee IInnééss MM.. BBaarrrriioo ((22000055)):: 
EEuuttaannaassiiaa:: ““aa...
Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS 
RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN HHUUMMAANNAA AASSIISSTTIIDDAA 
IInnsseemmiinnaacciióó...
Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS 
FFeerrttiilliizzaacciióónn iinn vviittrroo yy ttrraannssffeerreenncciiaa ddee ...
Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS 
ÓÓVVUULLOO:: ggaammeettoo ffeemmeenniinnoo,, iinnmmóóvviill yy nnoo ffeeccuunn...
Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS 
EELL GGEENNOOMMAA 
 EEll ggeennoommaa eess llaa ddoottaacciióónn ccrroommooss...
Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS 
AAddeenniinnaa 
CCiittoossiinnaa 
GGuuaanniinnaa 
TTiimmiinnaa 
AADDNN 
AADDNN...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Definiciones

265 visualizaciones

Publicado el

información sobre la enfermeria

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
265
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
204
Acciones
Compartido
0
Descargas
0
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Definiciones

 1. 1. BBIIOOÉÉTTIICCAA EEUUTTAANNAASSIIAA RReepprroodduucccciióónn hhuummaannaa aassiissttiiddaa GGEENNOOMMAA:: DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass CCaatteeddrrááttiiccaa ddee FFiilloossooffííaa MMoorraall yy PPoollííttiiccaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee BBaarrcceelloonnaa MMaatteerriiaalleess ddeell lliibbrroo BBiiooééttiiccaa, EEdd.. SSíínntteessiiss, MMaaddrriidd, 11999988 yy oottrraass ppuubblliiccaacciioonneess
 2. 2. Dra. Margarita Boladeras BBIIOOÉÉTTIICCAA EEll pprriimmeerr aauuttoorr qquuee uuttiilliizzóó eell ttéérrmmiinnoo ““bbiiooééttiiccaa”” eenn eell sseennttiiddoo ddee uunnaa ddiisscciipplliinnaa eessppeeccííffiiccaa ffuuee PPOOTTTTEERR, uunn mmééddiiccoo oonnccóóllooggoo ddee llooss EEEE UUUU, qquuee lloo eemmpplleeóó eenn eell ttííttuulloo ddee uunn lliibbrroo eenn eell qquuee ddeeffeennddííaa llaa nneecceessiiddaadd ddee vviinnccuullaarr eell uussoo ddee llaass cciieenncciiaass bbiioollóóggiiccaass yy mmééddiiccaass aall oobbjjeettiivvoo ddee mmeejjoorraarr llaa ccaalliiddaadd ddee vviiddaa ddee llaass ppeerrssoonnaass eenn uunn sseennttiiddoo gglloobbaall yy hhuummaanniissttaa.. LLoo ttiittuullóó BBiiooeetthhiiccss:: aa BBrriiddggee ttoo tthhee FFuuttuurree ((EEnngglleewwoooodd CClliiffffss, NN..JJ..,11997711)).. EEnn ééll pprrooppoonnee eessttaabblleecceerr uunn ppuueennttee eennttrree llaass cciieenncciiaass bbiioollóóggiiccaass yy eell áámmbbiittoo ddee llooss vvaalloorreess hhuummaannooss, llaa ééttiiccaa, llaa úúnniiccaa mmaanneerraa ddee eennllaazzaarr eell pprreesseennttee ccoonn uunn ffuuttuurroo ddiiggnnoo ddee sseerr vviivviiddoo.. DDeeffiinniicciióónn:: ““eessttuuddiioo ssiisstteemmááttiiccoo ddee llaa ccoonndduuccttaa hhuummaannaa eenn eell áárreeaa ddee llaass cciieenncciiaass hhuummaannaass yy ddee llaa aatteenncciióónn ssaanniittaarriiaa, eenn ccuuaannttoo ssee eexxaammiinnaa eessttaa ccoonndduuccttaa aa llaa lluuzz ddee vvaalloorreess yy pprriinncciippiiooss mmoorraalleess..”” CCoonncciibbee llaa BBiiooééttiiccaa ““CCoommoo uunnaa nnuueevvaa ddiisscciipplliinnaa qquuee ccoommbbiinnaa eell ccoonnoocciimmiieennttoo bbiioollóóggiiccoo ccoonn uunn ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss ssiisstteemmaass ddee vvaalloorreess hhuummaannooss...... EElleeggíí bbiioo-- ppaarraa rreepprreesseennttaarr eell ccoonnoocciimmiieennttoo bbiioollóóggiiccoo, llaa cciieenncciiaa ddee llooss ssiisstteemmaass vviivvooss;; yy eelleeggíí --eetthhiiccss ppaarraa rreepprreesseennttaarr eell ccoonnoocciimmiieennttoo ddee llooss ssiisstteemmaass ddee vvaalloorreess hhuummaannooss..”” PPrreetteennddííaa lllleeggaarr aa uunnaa ““ééttiiccaa gglloobbaall”” bbaassaaddaa eenn ddiicchhooss ccoonnoocciimmiieennttooss..
 3. 3. Dra. Margarita Boladeras DDEEFFIINNIICCIIOONNEESS FFrraannççooiiss MMaallhheerrbbee hhaa ddeeffiinniiddoo llaa bbiiooééttiiccaa ccoommoo ““eell eessttuuddiioo ddee llaass nnoorrmmaass qquuee ddeebbeenn rreeggiirr nnuueessttrraa aacccciióónn eenn eell tteerrrreennoo ddee llaa iinntteerrvveenncciióónn ttééccnniiccaa ddeell hhoommbbrree ssoobbrree ssuu pprrooppiiaa vviiddaa””.. PPiieerrrree DDeesscchhaammppss:: ““llaa cciieenncciiaa nnoorrmmaattiivvaa ddeell ccoommppoorrttaammiieennttoo hhuummaannoo aacceeppttaabbllee eenn eell ddoommiinniioo ddee llaa vviiddaa yy ddee llaa mmuueerrttee””.. DDaavviidd RRooyy:: ““eell eessttuuddiioo iinntteerrddiisscciipplliinnaarriioo ddeell ccoonnjjuunnttoo ddee ccoonnddiicciioonneess qquuee eexxiiggee uunnaa ggeessttiióónn rreessppoonnssaabbllee ddee llaa vviiddaa hhuummaannaa ((oo ddee llaa ppeerrssoonnaa hhuummaannaa)) eenn eell mmaarrccoo ddee llooss rrááppiiddooss yy ccoommpplleejjooss pprrooggrreessooss ddeell ssaabbeerr yy ddee llaass tteeccnnoollooggííaass bbiioommééddiiccaass””.. RReeiicchh, WW.. TT.., EEnnccyyccllooppeeddiiaa ooff BBiiooeetthhiiccss ((11999955)):: ““EEssttuuddiioo ssiisstteemmááttiiccoo ddee llaa ccoonndduuccttaa hhuummaannaa eenn eell ccaammppoo ddee llaass cciieenncciiaass bbiioollóóggiiccaass yy llaa aatteenncciióónn aa llaa ssaalluudd, eenn llaa mmeeddiiddaa eenn qquuee eessttaa ccoonndduuccttaa ssee eexxaammiinnee aa llaa lluuzz ddee vvaalloorreess yy pprriinncciippiiooss mmoorraalleess..””
 4. 4. Dra. Margarita Boladeras IInnssttiittuucciioonnaalliizzaacciióónn LLaa bbiiooééttiiccaa eemmppeezzóó aa ccuullttiivvaarrssee ddee mmaanneerraa iinnssttiittuucciioonnaalliizzaaddaa eenn llooss EEEE UUUU aa ffiinnaalleess ddee llooss aaññooss sseesseennttaa, ccoonn llaa ccrreeaacciióónn ddee ddooss iimmppoorrttaanntteess cceennttrrooss:: • eell HHaassttiinnggss CCeenntteerr ddee NNuueevvaa YYoorrkk ((11996699)) yy • eell KKeennnneeddyy IInnssttiittuutt ddee WWaasshhiinnggttoonn ((11997711)), ccuuyyoo nnoommbbrree ccoommpplleettoo eess ““JJoosseepphh aanndd RRoossee KKeennnneeddyy IInnssttiittuuttee ffoorr tthhee SSttuuddyy ooff HHuummaann RReepprroodduuccttiioonn aanndd BBiiooeetthhiiccss”” ((AAnnddrréé HHeelllleeggeerrss ddee llaa UUnniivveerrssiiddaadd ddee GGeeoorrggeettoowwnn ffuuee aasseessoorr ddeell pprrooyyeeccttoo))..
 5. 5. Dra. MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass EEUUTTAANNAASSIIAA EEuuttaannaassiiaa ppiiaaddoossaa:: pprroovvooccaarr llaa mmuueerrttee ddee oottrroo ccoonn eell ffiinn ddee aalliivviiaarr ssuuss ddoolloorreess yy ssuuffrriimmiieennttooss ((ppoorr ccoommppaassiióónn)).. OOrrttoottaannaassiiaa:: mmuueerrttee aa ssuu ddeebbiiddoo ttiieemmppoo,, ddee ffoorrmmaa nnaattuurraall,, ssiinn aaccoorrttaarr nnii aallaarrggaarr llaa vviiddaa ccoonn mmeeddiiooss eexxttrraaoorrddiinnaarriiooss oo ddeesspprrooppoorrcciioonnaaddooss.. DDiissttaannaassiiaa:: ddiillaattaacciióónn ddeell mmoommeennttoo ddee llaa mmuueerrttee,, pprroolloonnggaacciióónn ddeell eessttaaddoo tteerrmmiinnaall,, oobbssttaaccuulliizzaannddoo eell pprroocceessoo bbiioollóóggiiccoo ddee mmuueerrttee.. PPuueeddee lllleevvaarr aa llaa oobbssttiinnaacciióónn oo aall eennccaarrnniizzaammiieennttoo tteerraappééuuttiiccoo.. ““PPrroollooggaacciióónn aarrttiiffiicciiaall ddeell pprroocceessoo iirrrreevveerrssiibbllee ddee mmuueerrttee..””** CCaaccoottaannaassiiaa:: mmaallaa mmuueerrttee,, aa ddeessttiieemmppoo.. EEll DDSSFFVV**** aassoocciiaa llaa cc.. aa llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ddeell ccoocckkttaaiill llííttiiccoo.. ** ““MMaanniiffiieessttoo eenn ffaavvoorr ddee llaa ddiissppoonniibbiilliiddaadd ddee llaa pprrooppiiaa vviiddaa””,, UUnnaa aalltteerrnnaattiivvaa aall ttrraattaammiieennttoo jjuurrííddiiccoo ddee llaa ddiissppoonniibbiilliiddaadd ddee llaa pprrooppiiaa vviiddaa ,, ppuubblliiccaacciioonneess ddeell GGrruuppoo ddee EEssttuuddiiooss ddee PPoollííttiiccaa CCrriimmiinnaall,, SSeerriiee DDooccuummeennttooss,, 11999933.. ****DDSSFFVV :: EEll ““DDooccuummeennttoo ssoobbrree ssiittuuaacciioonneess aall ffiinnaall ddee llaa vviiddaa”” ffuuee ssuussccrriittoo eenn 11999999 ppoorr uunn ggrruuppoo ddee ttrraabbaajjoo ccrreeaaddoo eenn MMaaddrriidd,, ffoorrmmaaddoo ppoorr jjuurriissttaass yy mmééddiiccooss.. AAddjjuunnttoo aall tteexxttoo DDeecciissiioonneess aall ffiinnaall ddee llaa vviiddaa ,, MMiinniisstteerriioo ddee SSaanniiddaadd yy CCoonnssuummoo,, CCoonnsseejjoo GGeenneerraall ddeell PPooddeerr JJuuddiicciiaall,, MMaaddrriidd,, 1199998..
 6. 6. Dra. MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass MMaarriinnaa GGaassccóónn AAbbeelllláánn**,, ccaatteeddrrááttiiccaa ddee FFiilloossooffííaa ddeell DDeerreecchhoo ddee llaa UU.. ddee AAllbbaacceettee,, ssiigguuiieennddoo aa FFeeiinnbbeerrgg yy aa PP.. SSiinnggeerr,, ddiissttiinngguuee:: VVoolluunnttaarriiaa:: ppeettiicciióónn lliibbrree yy ccoonnsscciieennttee ddee qquuiieenn vvaa aa mmoorriirr.. NNoo vvoolluunnttaarriiaa:: ssiinn llaa vvoolluunnttaadd ddeell ssuujjeettoo,, ppoorr llaa iimmppoossiibbiilliiddaadd ddee oobbtteenneerr eell ccoonnsseennttiimmiieennttoo:: eennffeerrmmooss eenn ccoommaa,, eennaajjeennaaddooss mmeennttaalleess,, nniiññooss ppeeqquueeññooss.. IInnvvoolluunnttaarriiaa:: ccoonnttrraa llaa vvoolluunnttaadd ddeell ssuujjeettoo oo ssiinn llaa vvoolluunnttaadd ddeell ssuujjeettoo ((aa vveecceess ooccuurrrree ppoorrqquuee ccuuaannddoo aaqquuééll eerraa ccaappaazz ddee ccoonnsseennttiirr nnoo hhaa ssiiddoo ccoonnssuullttaaddoo)).. ((SSiigguuee……)) ** VVoolluummeenn mmoonnooggrrááffiiccoo ssoobbrree EEuuttaannaassiiaa,, RReevviissttaa HHuummaanniittaass.. HHuummaanniiddaaddeess MMééddiiccaass ,, ffeebbrreerroo 22000033..
 7. 7. Dra. MMaarrggaarriittaa BBoollaaddeerraass EEUUTTAANNAASSIIAA PPAASSIIVVAA CCuuaannddoo ssee ssuupprriimmeenn oo ssiimmpplleemmeennttee nnoo ssee aaddooppttaann llaass mmeeddiiddaass qquuee pprroolloonnggaarrííaann llaa vviiddaa,, ppeerroo qquuee ssóólloo pprrooppoorrcciioonnaarrííaann ppaaddeecciimmiieennttooss iinnúúttiilleess,, ppuueess llaa vviiddaa eessttáá yyaa aabbooccaaddaa aall ffiinnaall.. EEUUTTAANNAASSIIAA AACCTTIIVVAA AAccttooss eejjeeccuuttiivvooss qquuee pprroovvooccaann llaa mmuueerrttee oo pprroodduucceenn uunn aaccoorrttaammiieennttoo ddee llaa vviiddaa,, ggeenneerraallmmeennttee mmeeddiiaannttee llaa aaddmmiinniissttrraacciióónn ddee uunn ffáárrmmaaccoo.. PPuueeddee sseerr:: DDiirreeccttaa:: iinntteenncciióónn ddee ppoonneerr ffiinn aa llaa vviiddaa ddee oottrraa ppeerrssoonnaa.. IInnddiirreeccttaa:: eell oobbjjeettiivvoo nnoo eess ééssttee,, ppeerroo ssee aassuummee eell rriieessggoo ddee qquuee ssee pprroodduuzzccaa ttaall ccoonnsseeccuueenncciiaa ccoommoo eeffeeccttoo sseeccuunnddaarriioo.. [Los límites y los supuestos de estas distinciones siguen siendo objeto de discusión.]
 8. 8. Ma Dra. Margarita Boladeras PPaabblloo SSiimmóónn ee IInnééss MM.. BBaarrrriioo ((22000055)):: EEuuttaannaassiiaa:: ““aacccciioonneess rreeaalliizzaaddaass ppoorr uunn pprrooffeessiioonnaall ssaanniittaarriioo aa ppeettiicciióónn eexxpprreessaa yy rreeiitteerraaddaa ddee uunn ppaacciieennttee qquuee ppaaddeeccee uunn ssuuffrriimmiieennttoo ddeerriivvaaddoo ddee uunnaa eennffeerrmmeeddaadd iinnccuurraabbllee,, qquuee ééll vviivvee ccoommoo iinnaacceeppttaabbllee,, eenn llaass qquuee eexxiissttee uunn vvíínnccuulloo ccaauussaall ddiirreeccttoo ee iinnmmeeddiiaattoo eennttrree llaa aacccciióónn rreeaalliizzaaddaa yy llaa mmuueerrttee ddeell ppaacciieennttee..”” HHoommiicciiddiioo:: ““ccuuaannddoo nnoo eexxiissttee ppeettiicciióónn eexxpprreessaa ddeell ppaacciieennttee””.. PPuueeddee lllleevvaarrssee aa ccaabboo ppoorr ““ccoommppaassiióónn”” oo ““ppiieeddaadd””.. ““EEll ggrraann pprroobblleemmaa ddee llaa lleeggaalliizzaacciióónn ddee llaa eeuuttaannaassiiaa eenn HHoollaannddaa eess pprreecciissaammeennttee eell ddee nnoo hhaabbeerr ccoonnsseegguuiiddoo eelliimmiinnaarr llooss eennttrree 80000 aa 11..000000 ccaassooss aannuuaalleess ddee mmuueerrtteess eenn llaass qquuee llaa pprreesseennttaa ““eeuuttaannaassiiaa”” hhaa ssiiddoo eenn rreeaalliiddaadd uunn hhoommiicciiddiioo ppoorr ccoommppaassiióónn ssiinn ppeettiicciióónn eexxpprreessaa ddee llooss ppaacciieenntteess..”” SSuuiicciiddiioo mmééddiiccaammeennttee aassiissttiiddoo:: ““ssii eell qquuee rreeaalliizzaa llaa aacccciióónn nnoo eess eell pprrooffeessiioonnaall ssaanniittaarriioo ssiinnoo eell pprrooppiioo ppaacciieennttee,, ppeerroo aaqquueell llee pprrooppoorrcciioonnaa ccoonnoocciimmiieennttooss yy mmeeddiiooss ppaarraa hhaacceerrllaa..”” SSuuiicciiddiioo // aayyuuddaa aall ssuuiicciiddiioo:: ccuuaannddoo llooss mmééddiiccooss nnoo ppaarrttiicciippaann yy aaccttúúaa eell pprrooppiioo ssuujjeettoo,, ssoolloo oo ccoonn aayyuuddaa ddee oottrrooss..
 9. 9. Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS RREEPPRROODDUUCCCCIIÓÓNN HHUUMMAANNAA AASSIISSTTIIDDAA IInnsseemmiinnaacciióónn aarrttiiffiicciiaall ((IIAA)) HHaabbiittuuaallmmeennttee llaass rreellaacciioonneess sseexxuuaalleess yy eell aaccooppllaammiieennttoo ddee llaa ppaarreejjaa pprroodduucceenn llaa ffeerrttiilliizzaacciióónn ddeell óóvvuulloo ppoorr eell eessppeerrmmaattoozzooiiddee,, ppoorr llaa qquuee ssee iinniicciiaa eell pprroocceessoo ddee rreepprroodduucccciióónn qquuee ddaa lluuggaarr aall nnaacciimmiieennttoo ddee iinnddiivviidduuooss ddee llaa mmiissmmaa eessppeecciiee.. CCuuaannddoo nnoo ssee aallccaannzzaa eessttee rreessuullttaaddoo,, ppuueeddee sseerr ppoorr pprroobblleemmaass eenn eell ccaammiinnoo qquuee eell eessppeerrmmaattoozzooiiddee hhaa ddee rreeccoorrrreerr hhaassttaa lllleeggaarr aall óóvvuulloo.. LLaa iinnsseemmiinnaacciióónn aa ttrraavvééss ddee uunnaa ccáánnuullaa ddee llooss ggaammeettooss mmaassccuulliinnooss ppuueeddee ffaacciilliittaarr ssuu aacccceessoo aa llooss ggaammeettooss ffeemmeenniinnooss.. IInnsseemmiinnaacciióónn aarrttiiffiicciiaall ccoonn eessppeerrmmaa ddeell ccóónnyyuuggee ((IIAACC,, iinnsseemmiinnaacciióónn aarrttiiffiicciiaall ppoorr ccóónnyyuuggee uu hhoommóóllooggaa)) CCuuaannddoo llaa iinnsseemmiinnaacciióónn ssee lllleevvaa aa ccaabboo ccoonn eessppeerrmmaa ddeell vvaarróónn ddee llaa ppaarreejjaa.. IInnsseemmiinnaacciióónn aarrttiiffiicciiaall ccoonn eessppeerrmmaa ddee ddoonnaannttee ((IIAADD,, iinnsseemmiinnaacciióónn aarrttiiffiicciiaall ppoorr ddoonnaannttee oo hheetteerróóllooggaa)))) SSii llooss eessppeerrmmaattoozzooiiddeess ddeell vvaarróónn ccaarreecceenn ddee ffuueerrzzaa ffeeccuunnddaannttee,, ppuueeddee rreeccuurrrriirrssee aa eessppeerrmmaa ddee ddoonnaannttee qquuee,, sseeggúúnn llaa lleeyy eessppaaññoollaa,, ddeebbeerráá sseerr aammppaarraaddoo ppoorr eell aannoonniimmaattoo yy aajjeennoo aall iinntteerrccaammbbiioo mmeerrccaannttiill..
 10. 10. Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS FFeerrttiilliizzaacciióónn iinn vviittrroo yy ttrraannssffeerreenncciiaa ddee óóvvuulloo ffeeccuunnddaaddoo GGeenneerraallmmeennttee llooss pprroobblleemmaass qquuee mmoottiivvaann llaa iinnffeerrttiilliiddaadd nnaattuurraall ssoonn ccoommpplleejjooss yy ttiieenneenn qquuee vveerr ccoonn llaa ccaalliiddaadd yy ccaannttiiddaadd ddee llooss ggaammeettooss.. PPaarraa ssuuppeerraarr eessttooss pprroobblleemmaass eess nneecceessaarriioo oobbtteenneerr llooss óóvvuullooss yy llooss eessppeerrmmaattoozzooiiddeess ppoorr sseeppaarraaddoo yy ccoonnttrroollaarrllooss eenn eell llaabboorraattoorriioo ppaarraa sseelleecccciioonnaarrllooss yy pprreeppaarraarr llaass mmeejjoorreess ccoonnddiicciioonneess ddee ffeeccuunnddaacciióónn.. ÉÉssttaa ssee rreeaalliizzaa eenn uunn rreecciippiieennttee ddee ccuullttiivvoo,, iinnttrroodduucciieennddoo eell eessppeerrmmaattoozzooiiddee eenn eell óóvvuulloo ccoonn aayyuuddaa ddeell iinnssttrruummeennttaall aaddeeccuuaaddoo.. EEll óóvvuulloo aassíí ffeeccuunnddaaddoo ppuueeddee iimmppllaannttaarrssee iinnmmeeddiiaattaammeennttee eenn eell úútteerroo ddee llaa mmuujjeerr ((ttrraannssffeerreenncciiaa ddee eemmbbrriióónn)) oo ÓÓvvuulloo ffeeccuunnddaaddoo yy ccoonnggeellaaddoo ppuueeddee ccoonnsseerrvvaarrssee ccoonnggeellaaddoo ((ccrriiooccoonnsseerrvvaacciióónn)) ppaarraa pprroocceeddeerr aa uunnaa ttrraannssffeerreenncciiaa ppoosstteerriioorr.. PPuueeddeenn ddaarrssee llaass ssiigguuiieenntteess ccoommbbiinnaacciioonneess:: • oooocciittoo ddee llaa mmuujjeerr ddee llaa ppaarreejjaa yy eessppeerrmmaa ddee ddoonnaannttee ++ ttrraannssffeerreenncciiaa ddee eemmbbrriióónn • oooocciittoo ddee mmuujjeerr ddoonnaannttee yy eessppeerrmmaa ddeell vvaarróónn ddee llaa ppaarreejjaa ++ ttrraannssffeerreenncciiaa ddee eemmbbrriióónn • óóvvuulloo yy eessppeerrmmaa ddee ddoonnaanntteess,, ggeessttaacciióónn eenn eell úútteerroo ddee llaa mmuujjeerr ddee llaa ppaarreejjaa
 11. 11. Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS ÓÓVVUULLOO:: ggaammeettoo ffeemmeenniinnoo,, iinnmmóóvviill yy nnoo ffeeccuunnddaaddoo,, pprroodduucciiddoo eenn uunn oovvaarriioo.. HHaappllooiiddee.. EESSPPEERRMMAATTOOZZOOIIDDEE:: ccéélluullaa rreepprroodduuccttoorraa hhaappllooiiddee,, pprroodduucciiddaa eenn llooss tteessttííccuullooss,, eenn eell eeppiitteelliioo ggeerrmmiinnaall ddee llooss ttuubbooss sseemmiinnííffeerrooss.. PPrreesseennttaa uunnaa ccaabbeezzaa ccoonn uunn nnúúcclleeoo,, uunn ccuueelllloo yy uunnaa ccoollaa qquuee llee ppeerrmmiittee llaa pprrooppuullssiióónn nneecceessaarriiaa ppaarraa ppooddeerr lllleeggaarr hhaassttaa eell óóvvuulloo ddee llaa mmuujjeerr.. GGAAMMEETTOO:: ccéélluullaa rreepprroodduuccttoorraa oo ggeerrmmiinnaall ((hhaappllooiiddee)).. EEll ggaammeettoo mmaassccuulliinnoo ssee llllaammaa eessppeerrmmiioo oo eessppeerrmmaattoozzooiiddee yy eell ffeemmeenniinnoo óóvvuulloo.. LLaa ffuussiióónn ddee llooss ggaammeettooss mmaasscc.. yy ffeemm.. ddaa oorriiggeenn aall zziiggoottoo,, qquuee ppeerrmmiittiirráá eell ddeessaarrrroolllloo ddee uunn nnuueevvoo sseerr.. OOOOCCIITTOO oo oovvoocciittoo:: ccéélluullaa ddiippllooiiddee ddeell ffoollííccuulloo oovváárriiccoo qquuee ppoorr uunn pprroocceessoo ddee mmaadduurraacciióónn eenn vvaarriiaass eettaappaass ddaa lluuggaarr aall óóvvuulloo mmaadduurroo,, ccoonn 2233 ccrroommoossoommaass ((hhaappllooiiddee)),, eenn eell mmoommeennttoo ddee llaa oovvuullaacciióónn.. EESSPPEERRMMAATTOOCCIITTOO:: ccéélluullaa ddiippllooiiddee pprroodduucciiddaa eenn llooss ttuubbooss sseemmiinnííffeerrooss ddee llooss tteessttííccuullooss,, qquuee ssee ccoonnvviieerrttee ppoorr mmeeiioossiiss eenn eessppeerrmmááttiiddeess hhaappllooiiddeess.. EESSPPEERRMMÁÁTTIIDDEE:: ccéélluullaa hhaappllooiiddee,, ssee pprroodduuccee eenn llooss tteessttííccuullooss ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee llaa sseegguunnddaa ddiivviissiióónn mmeeiióóttiiccaa dduurraannttee llaa eessppeerrmmaattooggéénneessiiss yy ddaa lluuggaarr aa uunn eessppeerrmmaattoozzooiiddee ffuunncciioonnaall..
 12. 12. Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS EELL GGEENNOOMMAA  EEll ggeennoommaa eess llaa ddoottaacciióónn ccrroommoossóómmiiccaa ddee ttooddoo oorrggaanniissmmoo.. EEnn eell ccaassoo ddee llaass ppeerrssoonnaass eessttáá ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr 2233 ccrroommoossoommaass..  EEll ccrroommoossoommaa eess llaa eessttrruuccttuurraa cceelluullaarr ppoorrttaaddoorraa ddeell AADDNN aassoocciiaaddoo ccoonn AARRNN yy vvaarriiaass pprrootteeíínnaass.. AADDNN == áácciiddoo ddeessooxxiirrrriibboonnuucclleeiiccoo AARRNN == áácciiddoo rriibboonnuucclleeiiccoo  LLaass mmoollééccuullaass ddee AADDNN ttiieenneenn ffoorrmmaa ddee ddoobbllee hhéélliiccee yy ccoonnttiieenneenn sseeccuueenncciiaass lliinneeaalleess ddee bbaasseess nnuucclleeiiccaass qquuee lllleevvaann llaa iinnffoorrmmaacciióónn ggeennééttiiccaa eenn uunniiddaaddeess ddeennoommiinnaaddaass ggeenneess..  EEll ggeenn eess uunnaa sseeccuueenncciiaa ddee bbaasseess ddeell AADDNN.. PPuueeddeenn vvaarriiaarr mmuucchhoo ddee ttaammaaññoo,, ppuuddiieennddoo iinncclluuiirr 11..000000 ppaarreess ddee bbaasseess ddeell AADDNN yy uunnaass 110000 vvuueellttaass eenn llaa ddoobbllee hhéélliiccee ddee AADDNN..  LLaass bbaasseess ssoonn ddee ccuuaattrroo ttiippooss:: aaddeenniinnaa ((AA)),, gguuaanniinnaa ((GG)),, cciittoossiinnaa ((CC)),, ttiimmiinnaa ((TT))
 13. 13. Dra. MMAARRGGAARRIITTAA BBOOLLAADDEERRAASS AAddeenniinnaa CCiittoossiinnaa GGuuaanniinnaa TTiimmiinnaa AADDNN AADDNN ppoolliimmeerraassaa AADDNN rreeccoommbbiinnaannttee TTeerraappiiaa ggéénniiccaa BBaassee nniittrrooggeennaaddaa qquuee,, ccoommoo llaa gguuaanniinnaa,, llaa cciittoossiinnaa yy llaa ttiimmiinnaa,, ppuueeddee ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee uunn nnuucclleeóóttiiddoo,, jjuunnttoo ccoonn uunn aazzúúccaarr yy uunn ffoossffaattoo;; llooss nnuucclleeóóttiiddooss ssoonn ssuubbuunniiddaaddeess mmoolleeccuullaarreess qquuee ccoommppoonneenn llaass ccaaddeennaass ddeell AADDNN.. SSuu ssíímmbboolloo eess AA.. BBaassee nniittrrooggeennaaddaa qquuee,, ccoommoo llaa gguuaanniinnaa,, llaa aaddeenniinnaa yy llaa ttiimmiinnaa,, ppuueeddee ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee uunn nnuucclleeóóttiiddoo,, jjuunnttoo ccoonn uunn aazzúúccaarr yy uunn ffoossffaattoo;; llooss nnuucclleeóóttiiddooss ssoonn ssuubbuunniiddaaddeess mmoolleeccuullaarreess qquuee ccoommppoonneenn llaass ccaaddeennaass ddeell AADDNN.. SSuu ssíímmbboolloo eess CC.. BBaassee ppuurríínniiccaa,, ccoonnssttiittuuyyeennttee ddee áácciiddooss nnuucclleeiiccooss yy nnuucclleeóóttiiddooss.. SSuu ssíímmbboolloo eess GG.. CCoommoo llaass oottrraass bbaasseess nniittrrooggeennaaddaass,, llaa aaddeenniinnaa,, llaa cciittoossiinnaa yy llaa ttiimmiinnaa ppuueeddee ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee uunn nnuucclleeóóttiiddoo,, jjuunnttoo ccoonn uunn aazzúúccaarr yy uunn ffoossffaattoo;; llooss nnuucclleeóóttiiddooss ssoonn ssuubbuunniiddaaddeess mmoolleeccuullaarreess qquuee ccoommppoonneenn llaass ccaaddeennaass ddeell AADDNN.. BBaassee nniittrrooggeennaaddaa qquuee,, ccoommoo llaa gguuaanniinnaa,, llaa aaddeenniinnaa yy llaa cciittoossiinnaa,, ppuueeddee ffoorrmmaarr ppaarrttee ddee uunn nnuucclleeóóttiiddoo,, jjuunnttoo ccoonn uunn aazzúúccaarr yy uunn ffoossffaattoo;; llooss nnuucclleeóóttiiddooss ssoonn ssuubbuunniiddaaddeess mmoolleeccuullaarreess qquuee ccoommppoonneenn llaass ccaaddeennaass ddeell AADDNN.. SSuu ssíímmbboolloo eess TT.. ÁÁcciiddoo ddeessooxxiirrrriibboonnuucclleeiiccoo.. SSoonn llaass mmoollééccuullaass eenn ffoorrmmaa ddee ddoobbllee hhéélliiccee,, ppoorrttaaddoorraass ddee llooss ggeenneess yy,, ppoorr ttaannttoo,, ccoonnttiieenneenn llaa iinnffoorrmmaacciióónn hheerreeddiittaarriiaa.. EEnnzziimmaa qquuee ppuueeddee ssiinntteettiizzaarr uunnaa nnuueevvaa ccaaddeennaa ddee AADDNN,, uussaannddoo ccoommoo mmoollddee oottrraa ccaaddeennaa ddee AADDNN yyaa eexxiisstteennttee.. SSeeccuueenncciiaa nnuueevvaa ddee AADDNN qquuee rreessuullttaa ddee uunniirr eenn eell llaabboorraattoorriioo ppoorrcciioonneess ddee AADDNN ddee ddiissttiinnttooss oorrggaanniissmmooss.. SSee uuttiilliizzaann eennzziimmaass ppaarraa rroommppeerr mmoollééccuullaass aaiissllaaddaass ddee AADDNN eenn ffrraaggmmeennttooss qquuee ddeessppuuééss ssoonn rreeoorrddeennaaddooss eenn llaa sseeccuueenncciiaa ddeesseeaaddaa..

×