BBaasseess 
PPeerr aall nnoouu ppaarraaddiiggmmaa ffoorrmmaattiiuu 
ddee ll’’EErraa IInntteerrnneett ((vv.. 44..22)) 
CCoo...
AJUSTEM L’EDUCACIÓ AA LL’’EERRAA IINNTTEERRNNEETT 
A l'actual Era Internet les persones vivim entre dos mons: el tradicion...
1144 BBAASSEESS PPEERR AALL PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 
PPRROOFFEESSSSOORRAATT 
tutoria i detecció precoç de difi...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 11//55 
2. CURRICULUM COMÚ + PROJECTES OPTATIUS. A més a...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 22//55 
IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS: ccaaddaa aalluummnnee uu...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 33//55 
7. REALITZAR MOLTES ACTIVITATS SIGNIFICATIVES de...
BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 44//55 
AALLUUMMNNAATT IIMMPPLLIICCAATT:: iinniicciiaatt...
RROOLLSS DDOOCCEENNTTSS ((aa mmééss aa mmééss ddee ““ddoonnaarr eexxeemmppllee”” ii pprroommoouurree ccuurriioossiittaatt)...
Fins aquí, 13 propostes. La 14… 
14. CONVÉ ______ 
... Serà la que cada professor que llegeixi aquest document podrà afegi...
AALLTTRREESS DDOOCCUUMMEENNTTSS 
QQUUEE PPOODDEENN RREESSUULLTTAARR DD’’IINNTTEERRÈÈSS 
- Principios de enseñanza y aprend...
TTÉÉCCNNIICCAASS DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS CCOONN TTIICC 
yy oottrraass ccuueessttiioonneess ddeell áámmbbiittoo eedduuccaattii...
AALLTTRREESS EESSQQUUEEMMEESS 
RREELLAACCIIOONNAATTSS AAMMBB EELL TTEEMMAA 
En http://peremarques.net/didacticacontic.htm
EEDDUUCCAARR:: CCUULLTTUURRIITTZZAARR ++ DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT PPEERRSSOONNAALL 
idees, visions del món 
llenguat...
Autoconeixement 
intel.ligència emocional 
autoestima, voluntat 
SER 
FER 
Desenvolupament 
intel.lectual 
COMPETÈNCIA: 
A...
AAPPRREENNDDRREE:: AAHHIIRR II AAVVUUII 
Aprendre = 
memoritzar molt + 
saber fer 
amb allò memoritzat 
(sense suports) 
A...
66 RRAAOONNSS PPEERR AA UUSSAARR TTIICC AA LL’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ 
APRENENTATGE assignatures 
CONTINU 
COMPETÈNCIA DIGITAL 
...
CLAUS DDEE LL’’ÈÈXXIITT PPEERR AA IINNTTEEGGRRAARR LLEESS TTIICC 
. 
PLA/COMPROMÍS 
de direcció i la comunitat 
COORDINACI...
Aquest document realitza una proposta 
que concreta les bases d’un paradigma formatiu 
per a l’Era Internet. 
Agrairé sugg...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)

1.534 visualizaciones

Publicado el

Com ensenyar? Com aprendre?
14 propostes per a millorar els aprenentatges
(a partir del llegat dels grans mestres de l’Educació)

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.534
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
19
Acciones
Compartido
0
Descargas
10
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Bases Per al nou paradigma formatiu de l’Era Internet (v. 4.1)

 1. 1. BBaasseess PPeerr aall nnoouu ppaarraaddiiggmmaa ffoorrmmaattiiuu ddee ll’’EErraa IInntteerrnneett ((vv.. 44..22)) CCoomm eennsseennyyaarr?? CCoomm aapprreennddrree?? 1144 pprrooppoosstteess ppeerr aa mmiilllloorraarr eellss aapprreenneennttaattggeess (a partir del llegat dels grans mestres de l’Educació) Dr. Pere Marquès (2014) http://peremarques.net/ UAB – grup DIM
 2. 2. AJUSTEM L’EDUCACIÓ AA LL’’EERRAA IINNTTEERRNNEETT A l'actual Era Internet les persones vivim entre dos mons: el tradicional món físic i el nou món virtual que suposa Internet (ciberespai). I aquest últim, si disposem de competència digital, ens converteix en i-Persons empoderades amb fantàstiques facultats que multipliquen la potencialitat del nostre cervell: podem accedir a qualsevol informació que ens interessi, comunicar fàcilment amb qualsevol persona o grup i disposar de potents eines per processar dades. Els enormes canvis que comporta aquesta nova cultura exigeixen una nova concreció dels sabers necessaris per als ciutadans, un nou paradigma educatiu, i també una nova concreció de la manera de formar els estudiants, un nou paradigma formatiu (del qual ens ocupem aquí), doncs ara tenim altres objectius educatius, nous recursos didàctics i uns estudiants (ja una mica i-Persons) que van adquirint competència digital i es fan més autònoms en els seus aprenentatges (el professor ja no és l'única font d'informació rellevant). Pere Marquès (2014)
 3. 3. 1144 BBAASSEESS PPEERR AALL PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU PPRROOFFEESSSSOORRAATT tutoria i detecció precoç de dificultats planificador, gestor, investigador… AALLUUMMNNAATT aprenentatge servei a l’aula IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS ús intensiu de les TIC tot els entorns i recursos grups i temps flexibles AACCTTIIVVIITTAATTSS moltes i significatives crear la memòria externa cada dia: instrumentals avaluació contínua compartida i aprendre de l’error iniciativa discent i autoaprenentatge Pere Marquès (2014) CCUURRRRIICCUULLUUMM bimodal comú+projectes optatius +? ddee ll’’EErraa IInntteerrnneett
 4. 4. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 11//55 2. CURRICULUM COMÚ + PROJECTES OPTATIUS. A més a més dels continguts curriculars bàsics, que són obligatoris per a tots, hi ha una llista de projectes interdisciplinars (integren coneixements i competències) entre els que els alumnes podran elegir segons els seus interessos. També podran proposar projectes. Algunes assignatures, temes i projectes es treballen en anglès (CLIL/AICLE) Pere Marquès (2014) CCUURRRRIICCUULLUUMM: bbiimmooddaall ii aammbb pprroojjeecctteess ooppcciioonnaallss 1. APLICAR UN CURRICULUM BIMODAL: com sempre els alumnes han de memoritzar vocabulari i adquirir experiècia, però totes les activitats pràctiques les fan amb els seus apunts i Internet. Aprenen i desenvolupen competències construint el seu coneixement a les seves memòries interna (en el cervell) i externa (apunts,PLE)
 5. 5. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 22//55 IINNSSTTRRUUMMEENNTTSS: ccaaddaa aalluummnnee uunnaa ttaauulleettaa oo nneettbbooookk…… ii lllliibbrreess ii lliibbrreetteess 3. ÚS INTENSIU DE LES TIC: pissarra digital, plataforma educativa (campus virtual), dispositiu digital pels alumnes. Suport didàctic i instrument indispensable per a que vagin desenvolupant la seva competència digital: ús segur, crític, eficaç, eficient i ponderat de les TIC, quan aporten valor afegit. Cal comptar amb el manteniment dels equips, normatives d’ús, obsolescència… 4. MULTIVARIETAT D’ENTORNS I RECURSOS DIDÀCTICS: llibres/llibretes; material digital; escola/classe/seminaris/biblioteca/laboratori; plataforma educativa; casa/família; entorn físic/ciutat; ciberespai/webs/apps/MOOCs; mass media. Formació expandida: aprofita tota ocasió d’aprenentatge formal i informal. 5. AGRUPAMENTOS I TEMPS FLEXIBLES segons projectes, assignatures… I quan convingui: flipped classroom, sessió doble, prof.suport, visites (museus)… Atenció a la diversitat amb màxima inclusivitat (segons recursos disponibles) excepte a les activitats on convingui tenir grups homogenis. Pere Marquès (2014)
 6. 6. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 33//55 7. REALITZAR MOLTES ACTIVITATS SIGNIFICATIVES de la vida real, útils (individuals, col.laboratives, dialògiques) que exigeixin: observar, fer-se preguntes, investigar (mètode científic), cercar i aplicar coneixements, conceptualitzar, raonament crític, crear: exercicis, jocs, problemes, elaborar productes, projectos PBL 8. CADA DÍA: LLEGIR, EXPRESAR-SE, CREAR, BUSCAR/SELECCIONAR INFORMACIÓ. Fer activitats que exigeixin: llegir, escoltar, buscar i seleccionar informació (Internet, llibres), prendre apunts, redactar i esquematitzar, interpretar taules i gràfics, manejar números i magnituds, exposar i argumentar, dialogar i debatre, crear. I si es possible també en anglès. Pere Marquès(2014). Imágenes Ana Masllorens AACCTTIIVVIIDDAADDEESS:: aapprreennddeerr hhaacciieennddoo yy ddeell eerrrroorr,, ttoommaannddoo ddeecciissiioonneess,, ccoonnssttaanncciiaa 6. CADA ALUMNE CONSTRUEIX LA SEVA MEMÒRIA EXTERNA, els seus apunts (primer en paper i després digitals -e.portafoli, blog,wiki-complementats pel seu PLE), que podran usar en totes les activitats (a l’estudiar i tota la vida). Forma part del coneixement que han adquirit
 7. 7. BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 44//55 AALLUUMMNNAATT IIMMPPLLIICCAATT:: iinniicciiaattiivvaa,, aauuttooaapprreenneennttaattggee,, aapprreenneennttaattggee sseerrvveeii 9. APRENENTATGE SERVEI A L’AULA/ESCOLA i en altres entorns d’aprenentatge Orientats pel professor els alumnes fan de tutor (ajuden a companys, ofereixen modelatge), corregeixen treballs, creen material didàctic, presenten temes… Són assessors TIC, secretaris, jutges de conflictes (en assemblees de classe on també es comenten/pacten les normes) Pere Marquès (2014). Imágenes: Ana Masllorens, Ole Glad 10. AVALUACIÓ CONTÍNUA COMPARTIDA PER A APRENDRE. Els treballs col.laboratius s’avaluen entre tots a la pissarra, i els altres mitjançant autoavaluació i co-avaluació (disposant: exercicis autocorrectius, rúbriques, pautes, assessorament/supervisió del professor).Els errors ens serveixen per a aprendre El professor realitza exàmens periòdics (visió de conjunt, ajust d’estrategia) 11. INICIATIVA DISCENT I AUTOAPRENENTATGE: Amplia iniciativa en l’elecció i realització (tema, recursos, pla de treball) d’algunes activitats. S’incentiva desenvolupin competència en aprenentatge autònom i ubic, explicitant els objectius que es pretenen, facilitant orientació i recursos (guies, autocorregibles, tècniques de treball i estudi).
 8. 8. RROOLLSS DDOOCCEENNTTSS ((aa mmééss aa mmééss ddee ““ddoonnaarr eexxeemmppllee”” ii pprroommoouurree ccuurriioossiittaatt)) 12.TUTORIA I DETECCIÓ PRECOÇ DE DIFICULTATS. Prioritzar conèixer cada alumne: sabers (avaluació inicial), estil d’aprendre, talents, interessos i dificultats d’aprenentatge (que es tractaran amb reforços, suport psicopedagógic) Estimular el seu autoconeixement(i metacognició),la seva autoestima i confiança: “si vull, puc” (amb constància i cercant ajuda) aprendre i adaptar-me als nous reptes. Orientació personal (salut, benestar emocional, conducta i valores) i acadèmica en col.laboració amb la família (ajuda, suggereix, participa). 13.DOCENT PLANIFICADOR, MEDIADOR D’APRENENTATGES I INVESTIGADOR - Fixa objectius, planifica el curriculum I selecciona/crea activitats i recursos - Personalitza l’aprenentatge segons l’alumnat (sabers, ritmes, interessos, NEE) i considerant les intel.ligències múltiples. - Organitza contextos d’aprenentatge amb clima de confiança, convivència i ordre - Motiva, genera desig d’aprendre, implica, incentiva (premis, reconèixer l’esforç…) - Gestiona el curriculum (exposicions,recursos,activitats, grups,orientació,avaluació) - Coordinació i col.laboració amb els seu equip docent en el projecto curricular de centre. Realització dels tràmits administratius (controls…) - Investiga, reflexiona sobre la seva pràctica, innova per a millorar aprenentatges (activitats, recursos, metodologia) i es forma contínuament (cursos, xarxa social de professors, aprendre de -i amb- els alumnes i col.legues) Pere Marquès (2014). Ilustración: Pepe Giráldez BBAASSEESS PPEERR AALL NNOOUU PPAARRAADDIIGGMMAA FFOORRMMAATTIIUU 55//55
 9. 9. Fins aquí, 13 propostes. La 14… 14. CONVÉ ______ ... Serà la que cada professor que llegeixi aquest document podrà afegir (i agrairia em comuniqués <peremarques@pangea.org>) després de reflexionar i contrastar aquesta proposta amb la seva experiència i amb les característiques dels seus alumnes i del seu centre docent. Aquesta concreció per al nou paradigma formatiu de l'Era Internet inclou els principis d'ensenyament encara vigents que s'han anat destil.lant al llarg dels temps, especialment les aportacions del "realisme pedagògic", Pestalozzi, Herbart, la "escola nova" i les més recents de les Ciències de l'Educació. Pere Marquès (2014) II PPEERR AACCAABBAARR...... Està pensada com un marc genèric adaptable a qualsevol nivell i centre educatiu (amb els ajustos que convingui fer en cada context). Des del GRUP DIM s'han experimentat durant 3 anys en gairebé un centenar de centres algunes d'aquestes propostes, articulades al voltant del currículum bimodal, aconseguint un gran impacte en la millora dels aprenentatges i en les qualificacions acadèmiques dels alumnes.
 10. 10. AALLTTRREESS DDOOCCUUMMEENNTTSS QQUUEE PPOODDEENN RREESSUULLTTAARR DD’’IINNTTEERRÈÈSS - Principios de enseñanza y aprendizaje, el legado de la escuela nueva - Educadores, síntesis de la evolución histórica de la Educación con citas de educadores clave - Perfils del nou paradigma Educatiu: què cal aprendre avui? 14 dimensions a considerar - 2a conversa de la Societat Catalana de Pedagogía: les bases dels nous paradigmes educatius (juny-2014) I si vols rebre formació per anar implementat els principis del nou paradigma formatiu en el teu centre, participa en la investigació DIM-internacional 2014-15 sobre l'aplicació del currículum bimodal en el marc del nou paradigma formatiu Veure més informació i accedir al formulari per a participPaerre Marquès (2014)
 11. 11. TTÉÉCCNNIICCAASS DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS CCOONN TTIICC yy oottrraass ccuueessttiioonneess ddeell áámmbbiittoo eedduuccaattiivvoo Compendio de síntesis de Pere Marquès: http://peremarques.net/didacticacontic.htm L A
 12. 12. AALLTTRREESS EESSQQUUEEMMEESS RREELLAACCIIOONNAATTSS AAMMBB EELL TTEEMMAA En http://peremarques.net/didacticacontic.htm
 13. 13. EEDDUUCCAARR:: CCUULLTTUURRIITTZZAARR ++ DDEESSEENNVVOOLLUUPPAAMMEENNTT PPEERRSSOONNAALL idees, visions del món llenguatge, normes, valors CCUULLTTUURRAA Instruments SSOOCCIIEETTAATT sseerr JJOO BBOO FFEELLIIÇÇ ÚÚTTIILL…… ssaabbeerr ffeerr ccoonnvviiuurree AACCTTUUAACCIIÓÓ família/amics EEDDUUCCAACCIIÓÓ escola/món laboral Un home no és més que el que sap. Francis Bacon Soc el què he après. Seré el que sigui capaç d’aprendre. Javier Martínez Aldanondo Pere Marquès (2013)
 14. 14. Autoconeixement intel.ligència emocional autoestima, voluntat SER FER Desenvolupament intel.lectual COMPETÈNCIA: AUTONOMIA I INICIATIVA CONÈIXER CONVIURE COMPETÈNCIA: APRENDRE A APRENDRE Desenvolupam ent físic/salut Tenir coneixements i competències específiques COMPETÈNCIA: SOCIAL I CIUDATADANA COMPETÈNCIA: MÓN FÍSIC Idiomes estrangers COMPETÈNCIA: COMUNICACIÓ LLINGÜÍSTICA COMPETÈNCIA: CULTURAL/ARTÍSTICA COMPETÈNCIA: MATEMÀTICA COMPETÈNCIA: DIGITAL Maduració moral/espiritual valors Pere Marquès (2014) 14 BASES PEL NOU PPAARRAADDIIGGMMAA EEDDUUCCAATTIIUU ddee ll’’EErraa IInntteerrnneett
 15. 15. AAPPRREENNDDRREE:: AAHHIIRR II AAVVUUII Aprendre = memoritzar molt + saber fer amb allò memoritzat (sense suports) Ara la informació la tenim sempre a l’abast… …però tenim que aprendre a trobar-la (amb rapidesa) quan la necessitem. Aprendre = saber fer amb suports + memoritzar vocabulari AAHHIIRR AAVVUUII + crear la nostra memòria externa Per això necessitem crear i organitzar La nostra memòria externa amb un ampli vocabulari i referents culturals ben estructurats Pere Marquès (2014)
 16. 16. 66 RRAAOONNSS PPEERR AA UUSSAARR TTIICC AA LL’’EEDDUUCCAACCIIÓÓ APRENENTATGE assignatures CONTINU COMPETÈNCIA DIGITAL INFORMACIONAL de l’alumnat PRODUCTIVITAT ACTUALITZACIÓ CURRICULAR personal / grupal recurs didàctic: INNOVACIÓ TIC a les METODOLÒGICA Hi ha 30% fracàs escolar COMUNICACIÓ ACTUACIÓ al ciberespai buscar informació fer coses millorar ensenyança i aprenentatge tractar la diversitat Pere Marquès (2012) la societat exigeix… usem TIC… quan aportin VALOR AFEGIT ús intel·ligent amb criteri multipresencialitat memòria auxiliar i-person
 17. 17. CLAUS DDEE LL’’ÈÈXXIITT PPEERR AA IINNTTEEGGRRAARR LLEESS TTIICC . PLA/COMPROMÍS de direcció i la comunitat COORDINACIÓ i MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES ACTITUD del PROFESSORAT FORMACIÓ tècnica -didàctica professors i centre Pere Marquès (2010) amb valor afegit MATERIALS DIDÀCTICS fàcil útil i eficient competencias innovació productivitat currículum bimodal
 18. 18. Aquest document realitza una proposta que concreta les bases d’un paradigma formatiu per a l’Era Internet. Agrairé suggeriments per a millorar-lo. Què podríem afegir o treure? Gràcies Pere Marquès <pere.marques@uab.cat> http://peremarques.net Agraeixo els suggeriments rebuts de Francisco Aliaga (U. Valencia), Daniel Ardoy (CPR Murcia), Raidell Avello (U.Cienfuegos, Cuba), Mónica Balo, Marisol Cabrera (Ceibal, Uruguay), José Cardoso, Antonia Cascales, Marisa Conde, Ángel Encinas, Marta Fuentes (UAB), Ana García (U.Salamanca), Gema Gutiérrez, Pilar Lago (UNED), Eloy López (U. Pablo Olavide, Sevilla), Eduardo Martínez, Olga Martínez (IPA, México), Jairo Márquez, Jorge Miralles, Francisco Pérez (UB), Jaione Pozuelo (UAM), Julio Real, José Sáez, Ángel Sobrino (U.Navarra), Núria Valls. AQUESTA GUIA I TOTES LES ACTIVITATS DEL GRUP DIM SÓN GRATUÏTES Els contInguts es poden utilitzar lliurement, indicant l’autoria ENS AJUDES? Seguirem elaborant més guies com aquesta i organitzant activitats i investigacions amb professors i escoles per impulsar la innovació i millora educativa. Però si tinguéssim més suport econòmic d'empreses, institucions, persones ... podríem fer més.. Pere Marquès. Director del GRUP DIM

×