การใชคําวา “ทรง” ในคําราชาศะพท       คํ   ทรง”  แลักรณีการไมใชคําวา “ทรง” ในคําราชาศะพท        ...
๒. คํากริยาทั่วไป ทําใหเปน กริยาราชาศัพท ทําไดโดยการเติมคําวา “ทรง”  นําหนาคําตอไปนี้            นําหนากริยา ...
๔. คําที่เปน กริยาราชาศัพท อยูแลวไมตองมีคําวา ทรง นําหนา    ดําเนิน    ประสูติ    บรรทม    เสวย      เสด...
Próxima SlideShare
Loading in …5
×

การใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์และการไม่ใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์

91,097 views
98,007 views

Published on

การใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์และการไม่ใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์

Published in: Educación
0 comentarios
4 Me gusta
Estadísticas
Notas
 • Sea el primero en comentar

Sin descargas
reproducciones
reproducciones totales
91,097
On SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
72,329
Acciones
Compartido
0
Descargas
69
Comentarios
0
Me gusta
4
Insertados 0
No embeds

No notes for slide

การใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์และการไม่ใช้คำว่า “ทรง” ในคำราชาศัพท์

 1. 1. การใชคําวา “ทรง” ในคําราชาศะพท คํ ทรง” แลักรณีการไมใชคําวา “ทรง” ในคําราชาศะพท ทรง” การ ใชคําวา "ทรง" ในคําราชาศัพทที่ผิดไปจากแบบแผนมักจะพบทางสื่อมากขึ้น ทําใหเกิดความเขาใจผิดในการใชราชาศัพทตอ ๆ กันไป เหตุมักเกิดจากผูเสนอหรือผูเขียนสื่อเขาใจวาการใชภาษาที่สื่อนําเสนอนั้นเปนการใชภาษาที่ถูกตอง ผูรับสารเมื่อรับสื่อที่ผิดนั้น ๆ มากเขา ๆ ก็มีความคิดเห็นวาถูกและนําไปใชตามอยางเขา ดังนั้น เราตองมีความรูในพื้นฐานเรื่องนี้กอนตามลําดับครับ นี่เปนเพียงตัวอยางที่คุณครูไดประมวลความรูมาใหนักเรียนไดเขาใจ และยังมีคําราชาศัพทประเภทนี้อีกมากที่นักเรียนตองหมั่นศึกษาเองเพื่อการนําไปใชใหถูกตอง และตองรูใหกวางใหลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้นนะครับมีขอสังเกต ดังนี้ นะครับ๑. คํานามทั่วไป ทําใหเปน กริยาราชาศัพท ทําไดโดยการเติมคําวา “ทรง” นําหนาคํา ตอไปนี้นะครับนักเรียน นําหนานาม นาม ราชาศัพทที่ได ความหมาย ศีล ทรงศีล รับศีล, ถือศีล ธรรม ทรงธรรม ฟงธรรม, ฟงเทศน กีฬา ทรงกีฬา เลนกีฬา ชาง ทรงชาง ขี่ชาง, นั่งชาง มา ทรงมา ขี่มา, นั่งมา ดนตรี ทรงดนตรี เลนดนตรี ธนู ทรงธนู ยิงธนู ปน ทรงปน ยิงปน รถ ทรงรถ นั่งรถ, ขับรถ งาน ทรงงาน ทํางาน บาตร ทรงบาตร ตักบาตร
 2. 2. ๒. คํากริยาทั่วไป ทําใหเปน กริยาราชาศัพท ทําไดโดยการเติมคําวา “ทรง” นําหนาคําตอไปนี้ นําหนากริยา กริยา ราชาศัพทที่ได ความหมาย ยินดี ทรงยินดี ยินดี รับ ทรงรับ รับ ถือ ทรงถือ ถือ กรุณา ทรงกรุณา กรุณา ขวาง ทรงขวาง ขวาง อุตสาหะ ทรงอุตสาหะ อุตสาหะ สั่งสอน ทรงสั่งสอน สั่งสอน สนับสนุน ทรงสนับสนุน สนับสนุน๓. คําที่เปน นามราชาศัพท อยูแลว ทําใหเปน กริยาราชาศัพท ทําไดโดยการเติม คําวา “ทรง” นําหนาคําตอไปนี้ ครับ นําหนานามราชาศัพท ทําใหเปนกริยาราชา นามราชาศัพท ความหมาย ศัพท พระอักษร หนังสือ ทรงพระอักษร พระราชดําริ ความคิด ทรงพระราชดําริ พระดําเนิน การเดิน ทรงพระดําเนิน พระประชวร ความปวย ทรงพระประชวร พระกรรแสง การรองไห ทรงพระกรรแสง พระสรวล การหัวเราะ ทรงพระสรวล พระสุบิน ความฝน ทรงพระสุบิน พระกรุณา ความกรุณา ทรงพระกรุณา พระโอสถมวน บุหรี่ ทรงพระโอสถมวน พระผนวช การบวช ทรงพระผนวช
 3. 3. ๔. คําที่เปน กริยาราชาศัพท อยูแลวไมตองมีคําวา ทรง นําหนา ดําเนิน ประสูติ บรรทม เสวย เสด็จ เสด็จพระราชดําเนิน ประชวร โปรด พอพระราชหฤทัย, พอพระทัย สรง ตรัส ทอดพระเนตร พระราชทาน ประทับ พิโรธ กริ้ว ยกเวน ผนวช ใช ทรงผนวช ได๕. ถาคํานั้นเปน คําราชาศัพท อยูแลว เมื่อใชคําวา มี หรือ เปน คําหนา คําราชาศัพทนี้ ไมตองใช ทรง นําหนาอีก พระราชโอรส (เปน + พระราชโอรส = เปนพระราชโอรส) ไมใชวา ทรงเปนพระราชโอรส พระราชธิดา (เปน + พระราชธิดา = เปนพระราชธิดา) ไมใชวา ทรงเปนพระราชธิดา พระกรุณา (เปน + พระกรุณา = เปนพระกรุณา) ไมใชวา ทรงเปนพระกรุณา พระราชประสงค (มี + พระราชประสงค = มีพระราชประสงค) ไมใชวา ทรงมีพระราชประสงค พระราชดํารัส (มี + พระราชดํารัส = มีพระราชดํารัส) ไมใชวา ทรงมีพระราชดํารัส พระราชดําริ (มี + พระราชดําริ = มีพระราชดําริ) ไมใชวา ทรงมีพระราชดําริ พระบรมเดชานุภาพ (มี + พระบรมเดชานุภาพ = มีพระบรมเดชานุภาพ) ไมใชวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพ โดย ครูปยะฤกษ บุญโกศล โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย วันที่เผยแพร : ๓ กันยายน ๒๕๕๔

×