Com
desenvolupar
projecte
d’aprenentatge
servei?
Roser Batlle
2016
Etapes bàsiques
Preparació del
projecte per
part del
professorat
Realització del
projecte amb el
grup classe
Avaluació del...
Desglossem...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb les entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Real...
Passos:
1. Definir per on començar.
2. Determinar quina necessitat
social podrien atendre els nois i
noies.
3. Determinar ...
Per decidir
per on
començar...
5 estratègies bàsiques
Preparació del projecte per part del professorat
Estratègia 1:
TRANSFORMAR
Partir d’una experiència prèvia
pròxima a l’ApS
Si és una
acció solidària
Si es un
treball de
ca...
Estratègia 2:
COPIAR
Copiar un bon projecte ApS d’un
altre centre educatiu
1. Fixar-se en bons projectes ApS consolidats.
...
Estratègia 3:
SUMAR-SE
A un bon projecte ApS que funciona
 Es tracta de projectes que poden absorbir
més “socis”.
 Per e...
Estratègia 4:
OFERIR-SE
Aprofitar les entitats socials amigues
 Molts mestres, pares i mares, estan vinculats
a associaci...
Estratègia 5:
MAPEJAR
Explorar les necessitats i oportunitats de
l’entorn
1. Fer un llistat de les necessitats socials de
...
Comencem a mapejar…
Àmbit Necessitat social que
detectem (a l’abast del
nostre alumnat)
¿Qui està actuant ja? (entitats
so...
Iniciatives que actuen en les
necessitats socials d’un territori
Entitats socials
Serveis Públics
Centres educatius
Sector...
Les aficions i
talents de
l’alumnat
Un fet, notícia
o
aconteixement
Un dèficit
concret del
grup
Una data o
efemèride
senya...
Al final d’aquesta etapa podríem tenir:
Un esquema («la diapositiva») que respongui a
3 qüestions:
A. ¿Quina seria la nece...
Preparació del projecte per part del professorat
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb les entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Real...
Passos:
1. Contactar amb els socis (centres
educatius / entitats) que hem
identificat prèviament.
2. Plantejar la demanda ...
Col·laboració per definir i ajustar el
projecte
Entitat socialCentre educatiu
Aprenentatgeservei
Preparació del projecte p...
Col·laboració amb altres centres
educatius com a destinataris
aprenentatgeservei
El meu
Centre
educatiu
Altres
Centres
edu...
Un acord senzill escrit pel
centre educatiu i l’entitat social,
en què s’expressen els
compromisos adquirits per part
de c...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb les entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Real...
Passos:
1. Definir amb detall el servei.
2. Definir amb detall els
aprenentatges i aspectes
pedagògics.
3. Definir la gest...
Preparació del projecte per part del professorat
Definir amb detall el servei:
1. Quin tipus de servei volem fer?
2. Quins...
Preparació del projecte per part del professorat
Definir amb detall el servei:
5. Qui és el responsable del servei a l’ent...
Tipus de serveis
 Medi ambient
 Promoció de la salut
 Participació ciutadana
 Patrimoni cultural
 Intercanvi generaci...
Exemples d’objectius tangibles del
servei:
Preparació del projecte per part del professorat
 Plantar 40 freixes i 25 rour...
Els nois i
noies
poden
Sensibilitzar
a la població
Col·laborar
en tasques
logístiques
Denunciar,
defensar i
reivindicar
Co...
Preparació del projecte per part del professorat
Definir amb detall els aprenentatges:
1. Com està l’alumnat? Quins són el...
5 Quina formació prèvia i durant el servei serà
necessària?
6 Què aportarà l’entitat social als aspectes
pedagògics?
7 Com...
Com estan els nois i noies?
Preparació del projecte per part del professorat
Interessos i
motivacions
Capacitats,
maduresa...
Tractament de la
informació i comp.
digital
Coneixement i
interacció amb el
món físic
Competència en
comunicació
lingüísti...
Pensar com avaluarem
Rúbriques
Portafolis
Qüestionaris
Diari del servei
Enquestes
Dibuixos simbòlics
Proves específiques
V...
Preparació del projecte per part del professorat
Descarregable a:
www.aprenentatgeservei.cat
1. Quin calendari i horari?
2. Quins permisos i assegurances necessitem?
3. Com informar a las famílies?
4. Quins recursos...
6. Quins materials i infraestructures
necessitem?
7. Com registrarem l’experiència?
8. Què difondrem i com?
9. Quins recur...
Despeses de...
Desplaçaments
Materials de les activitats
Lloguers
Difusió i registre del projecte
Despeses de personal
Cel...
Implicar a las famílies
Preparació del projecte per part del professorat
A. Valorar i difondre la
experiència.
B. Col·labo...
Implicar al professorat
Preparació del projecte per part del professorat
Compartir, discutir, demanar ajuda, il·lusionar...
Al final d’aquesta etapa podríem tenir:
1. Un document breu, descriptiu i senzill del
projecte, que ens serveixi per prese...
Preparació del projecte per part del professorat
1. Sinopsi del projecte.
2. Fitxa tècnica.
3. Necessitat social.
4. Neces...
Preparació del projecte per part del professorat
Els riscos en aquesta etapa:
Oblidar els recursos necessaris
No encomanar...
Preparació del projecte per part del professorat
Les claus en aquesta etapa:
Triar un projecte fàcil i motivador per a nos...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Realitza...
4.Preparació amb el grup
Passos
1. Motivar el grup.
2. Investigar la necessitat social.
3. Definir el servei i comprometre...
Com motivar al grup?
Una bona
investigació
prèvia
La invitació
de l’entitat
social o dels
destinataris
El testimoni
dels q...
Com investigar la necessitat social?
Visites Exploracions
TestimonisEntrevistes
Pel·lícules
Lectures
Realització del proje...
Definir el servei
Què? Què farem exactament?
Per a qui? Qui són les persones destinatàries?
Per què? Quina necessitat soci...
Comprometre’s
1. Es necessari verbalitzar el
compromís individual.
2. Implica un “rendiment de
comptes” d’uns resultats
co...
Definir els aprenentatges
Els nois i noies poden
plantejar-se 2 preguntes:
Què puc aportar jo?
Quins són els meus punts fo...
Com organitzar el grup?
Criteris i antinòmies
Equip / individu
Diversitat / especialització
Participació / eficàcia
Acompa...
Què podem registrar de la preparació?
Vídeos
Fotografies
El treball
individual a
l’aula
Els treballs
en equip
Web de l’esc...
Com reflexionar sobre la preparació?
Sobre què reflexionar?
Què hem après sobre el problema?
Què esperen de nosaltres?
Qui...
Al final d’aquesta etapa podríem tenir:
1. El nom definitiu del projecte.
2. Algun element de planificació
el·laborat pels...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Realitza...
5. Execució amb el grup
Passos:
1. Dur a terme el servei.
2. Relacionar-se amb les persones
i entitats de l’entorn.
3. Reg...
Dur a terme el servei
Realització del projecte amb el grup-classe
Assistència Puntualitat
La tasca ben
feta
La relació amb els destinataris
Realització del projecte amb el grup classe
Una oportunitat per a:
L’empatia.
Les bones ma...
Què podem registrar de l’execució?
Realització del projecte amb el grup classe
Vídeos
FotografiesWeb de l’escola
Mitjans d...
Com reflexionar sobre l’execució?
Realització del projecte amb el grup classe
Sobre què reflexionar?
Què estem descobrint?...
Material gràfic o audiovisual
suficient com per poder deixar
constància del que estem fent.
Al final d’aquesta etapa podrí...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Realitza...
6. Tancament amb el grup
Passos
1. Reflexionar i avaluar els resultats
del servei.
2. Reflexionar i avaluar els
aprenentat...
Com reflexionar sobre els resultats del
servei?
Realització del projecte amb el grup classe
Sobre què reflexionar?
El proc...
Com reflexionar sobre els aprenentatges
assolits?
Realització del projecte amb el grup classe
Sobre què reflexionar?
Conei...
Com continuar?
Realització del projecte amb el grup classe
Anem a
continuar el
projecte!
Anem a
canviar de
projecte!
Anem ...
Per què s’ha de celebrar
l’experiència viscuda?
Realització del projecte amb el grup classe
Reconèixer els esforços.
Refor...
Què podem registrar del tancament?
Realització del projecte amb el grup classe
FotografiesWeb de l’escola
Mitjans de comun...
Algun element d’avaluació
el·laborat pels mateixos nois i
noies (vídeo, mural, dossier,
recopilació d’entrevistes,
reporta...
Els riscos en aquesta etapa:
Poca reflexió sobre la necessitat social
Poques responsabilitats individuals
No encaixar bé e...
Les claus en aquesta etapa:
Una bona reflexió prèvia sobre la necessitat social
Activitats d’animació
Explicitar molt clar...
1 Esbós de la idea
Preparació 2 Relació amb entitats socials
3 Planificació del projecte
4 Preparació amb el grup
Realitza...
7. Avaluació multifocal
Passos:
1. Avaluar al grup i als seus
membres.
2. Avaluar el treball en xarxa amb
les entitats.
3....
Avaluació multifocal
Avaluar al grup i a cada membre
Com ha evolucionat els seus
interessos?
Com ha millorat les seves
com...
Avaluació multifocal
Avaluar el treball en xarxa amb les entitats
Eren les adequades per a
compartir el projecte?
La nostr...
Com avaluar l’experiència com a ApS?
Avaluació multifocal
Descarregable a:
www.aprenentatgeservei.cat
Rúbrica per a l’autoavaluació i millora
dels projectes d’ApS
Grup d’ Investigació en Educació Moral de la Universitat de B...
Avaluació multifocal
Autoavaluar-se com a persona
dinamitzadora del projecte
Coneixements
Didàctica
Organització
Relació
e...
Una memòria senzilla,
breu i pràctica de
l’experiència.
Al final d’aquesta etapa podríem tenir:
Avaluació multifocal
El projecte no s’oblidi
fàcilment.
El document ens permeti
retre comptes.
Inspiri a d’altres grups i
educadors per impulsa...
Els riscos en aquesta etapa:
No aturar-se gaire
No tenir prou en compte la veu de les entitats socials
No compartir prou e...
Les claus en aquesta etapa:
Presentar el projecte a tercers
Cloenda formal amb l’entitats social
Presentar el projecte a l...
Els que asseguren que és
impossible, no haurien
d'interrompre als que ho
estem intentant.
Thomas A. Edison
Com
desenvolupar
projecte
d’aprenentatge
servei?
Roser Batlle
2016
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Com desenvolupar un projecte d'aprenentatge servei

216 visualizaciones

Publicado el

Presentació sobre metodologia i estratègies didàctiques per dur a terme un projecte ApS. Es presenten etapes, activitats, recursos, riscos, claus... Agost 2016.

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
216
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
6
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Com desenvolupar un projecte d'aprenentatge servei

 1. 1. Com desenvolupar projecte d’aprenentatge servei? Roser Batlle 2016
 2. 2. Etapes bàsiques Preparació del projecte per part del professorat Realització del projecte amb el grup classe Avaluació del projecte per part del professorat
 3. 3. Desglossem... 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 4. 4. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb les entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 5. 5. Passos: 1. Definir per on començar. 2. Determinar quina necessitat social podrien atendre els nois i noies. 3. Determinar quin seria el servei concret que podrien fer. 4. Definir quin aprenentatge aportaria el servei. 1. Esbós de la idea Preparació del projecte per part del professorat
 6. 6. Per decidir per on començar... 5 estratègies bàsiques Preparació del projecte per part del professorat
 7. 7. Estratègia 1: TRANSFORMAR Partir d’una experiència prèvia pròxima a l’ApS Si és una acció solidària Si es un treball de camp Sistematitzar els aprenentatges Buscar un servei relacionat Preparació del projecte per part del professorat
 8. 8. Estratègia 2: COPIAR Copiar un bon projecte ApS d’un altre centre educatiu 1. Fixar-se en bons projectes ApS consolidats. 2. Escollir el que ens encaixi i sigui fàcil de replicar. 3. Plantejar una prova pilot. Preparació del projecte per part del professorat
 9. 9. Estratègia 3: SUMAR-SE A un bon projecte ApS que funciona  Es tracta de projectes que poden absorbir més “socis”.  Per exemple, incorporar-se a campanyes cíviques o solidàries. Preparació del projecte per part del professorat
 10. 10. Estratègia 4: OFERIR-SE Aprofitar les entitats socials amigues  Molts mestres, pares i mares, estan vinculats a associacions.  Esbrinar si la causa que persegueixen podria inspirar algun servei del nostre alumnat Preparació del projecte per part del professorat
 11. 11. Estratègia 5: MAPEJAR Explorar les necessitats i oportunitats de l’entorn 1. Fer un llistat de les necessitats socials de l’entorn a l’abast dels nens i nenes. 2. Identificar les entitats socials que ja estan actuant en elles: hi podríem col·laborar? Preparació del projecte per part del professorat
 12. 12. Comencem a mapejar… Àmbit Necessitat social que detectem (a l’abast del nostre alumnat) ¿Qui està actuant ja? (entitats socials, serveis municipals...) Natura i Medi Ambient Promoció de la Salut Patrimoni Cultural … Preparació del projecte per part del professorat
 13. 13. Iniciatives que actuen en les necessitats socials d’un territori Entitats socials Serveis Públics Centres educatius Sector privat Associacions, ONG, Empreniments socials, Fundacions... En particular aquells que atenen població vulnerable... Serveis socials, àrees de joventut, hospitals i centres de salut... Obres socials d’entitats privades, residències geriàtriques... Preparació del projecte per part del professorat
 14. 14. Les aficions i talents de l’alumnat Un fet, notícia o aconteixement Un dèficit concret del grup Una data o efemèride senyalada Altres estratègies per on començar: Preparació del projecte per part del professorat
 15. 15. Al final d’aquesta etapa podríem tenir: Un esquema («la diapositiva») que respongui a 3 qüestions: A. ¿Quina seria la necessitat social atesa? B. ¿Quin seria el servei que farien els nens, nenas o joves? C. ¿Quins aprenentatges s’aconseguirien mitjançant aquest servei? Preparació del projecte per part del professorat
 16. 16. Preparació del projecte per part del professorat
 17. 17. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb les entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 18. 18. Passos: 1. Contactar amb els socis (centres educatius / entitats) que hem identificat prèviament. 2. Plantejar la demanda y ajustar el projecte. 3. Arribar a un acord. 2.Relació amb entitats socials Preparació del projecte per part del professorat
 19. 19. Col·laboració per definir i ajustar el projecte Entitat socialCentre educatiu Aprenentatgeservei Preparació del projecte per part del professorat
 20. 20. Col·laboració amb altres centres educatius com a destinataris aprenentatgeservei El meu Centre educatiu Altres Centres educatius Preparació del projecte per part del professorat
 21. 21. Un acord senzill escrit pel centre educatiu i l’entitat social, en què s’expressen els compromisos adquirits per part de cadascú en el projecte ApS. Al final d’aquesta etapa podríem tenir: Preparació del projecte per part del professorat
 22. 22. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb les entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal Preparació del projecte per part del professorat
 23. 23. Passos: 1. Definir amb detall el servei. 2. Definir amb detall els aprenentatges i aspectes pedagògics. 3. Definir la gestió i l’organització de tot el projecte. 4. Implicar a les famílies. 5. Implicar al professorat. 3.Planificació del projecte Preparació del projecte per part del professorat
 24. 24. Preparació del projecte per part del professorat Definir amb detall el servei: 1. Quin tipus de servei volem fer? 2. Quins objectius tangibles volem assolir? 3. Quines tasques concretes conté el servei? 4. Quins requisits seran necessaris per dur a terme les tasques?
 25. 25. Preparació del projecte per part del professorat Definir amb detall el servei: 5. Qui és el responsable del servei a l’entitat social? 6. Quins aspectes i funcions assegurarà l’entitat social? 7. Com col·laborarà el centre educatiu durant el servei? 8. Com avaluarem el servei realitzat?
 26. 26. Tipus de serveis  Medi ambient  Promoció de la salut  Participació ciutadana  Patrimoni cultural  Intercanvi generacional  Ajuda pròxima a d’altres persones  Suport a la formació  Solidaritat i cooperació  … Preparació del projecte per part del professorat
 27. 27. Exemples d’objectius tangibles del servei: Preparació del projecte per part del professorat  Plantar 40 freixes i 25 roures.  Aconseguir 35 donacions i 10 nous donants de sang.  Oferir un concert de 30 minuts i 6 cancions.  Reunir 200 euros per a la campanya solidària.  Arreglar i donar 12 bicicletes.  Construir i instal·lar 50 caixes-niu per als carboners.  ...
 28. 28. Els nois i noies poden Sensibilitzar a la població Col·laborar en tasques logístiques Denunciar, defensar i reivindicar Compartir coneixements Ajudar a persones vulnerables Captar fons per a la causa Tipus d’accions de serveis possibles Preparació del projecte per part del professorat
 29. 29. Preparació del projecte per part del professorat Definir amb detall els aprenentatges: 1. Com està l’alumnat? Quins són els seus punts forts i febles? 2. En quina assignatura o àrea situem el projecte? 3. Quin valor acadèmic li donarem?: obligatori, recomanat, “pujar nota…” 4. Quins objectius educatius?: continguts, competències i valors treballarem?
 30. 30. 5 Quina formació prèvia i durant el servei serà necessària? 6 Què aportarà l’entitat social als aspectes pedagògics? 7 Com avaluarem els aprenentatges? 8 Amb quines etapes/passos desenvoluparem el treball en el grup? Preparació del projecte per part del professorat Definir amb detall els aprenentatges:
 31. 31. Com estan els nois i noies? Preparació del projecte per part del professorat Interessos i motivacions Capacitats, maduresa i experiència Dinàmica i lideratge en el grup Valors i convivència en el grup
 32. 32. Tractament de la informació i comp. digital Coneixement i interacció amb el món físic Competència en comunicació lingüística Competència matemàtica Servei Autonomia i iniciativa personal Competència social i ciutadana Competència per aprendre a aprendre Competència cultural i artística Preparació del projecte per part del professorat
 33. 33. Pensar com avaluarem Rúbriques Portafolis Qüestionaris Diari del servei Enquestes Dibuixos simbòlics Proves específiques Vídeos Debats Programacions Demostracions Control puntualitat Control assistència Preparació del projecte per part del professorat Exposicions
 34. 34. Preparació del projecte per part del professorat Descarregable a: www.aprenentatgeservei.cat
 35. 35. 1. Quin calendari i horari? 2. Quins permisos i assegurances necessitem? 3. Com informar a las famílies? 4. Quins recursos humans necessitem? 5. Com ens relacionarem entitat i centre educatiu? Preparació del projecte per part del professorat Definir l’organització i la gestió:
 36. 36. 6. Quins materials i infraestructures necessitem? 7. Com registrarem l’experiència? 8. Què difondrem i com? 9. Quins recursos (materials, humans, econòmics) necessitem i com els aconseguirem? Preparació del projecte per part del professorat Definir l’organització i la gestió:
 37. 37. Despeses de... Desplaçaments Materials de les activitats Lloguers Difusió i registre del projecte Despeses de personal Celebracions Altres conceptes... Ingressos de... Quotes del grup Aportació de l’entitat social Aportació del centre educatiu Administracions públiques Empreses privades Premis i similars Altres conceptes... Pensant un pressupost... Preparació del projecte per part del professorat
 38. 38. Implicar a las famílies Preparació del projecte per part del professorat A. Valorar i difondre la experiència. B. Col·laborar aportant temps, contactes, coneixements... C. Aprendre del projecte i dels seus fills.
 39. 39. Implicar al professorat Preparació del projecte per part del professorat Compartir, discutir, demanar ajuda, il·lusionar...
 40. 40. Al final d’aquesta etapa podríem tenir: 1. Un document breu, descriptiu i senzill del projecte, que ens serveixi per presentar-lo a l’entorn. 2. Un dossier d’ús intern, que pot funcionar com a guia durant l’experiència. Preparació del projecte per part del professorat
 41. 41. Preparació del projecte per part del professorat 1. Sinopsi del projecte. 2. Fitxa tècnica. 3. Necessitat social. 4. Necessitats educatives. 5. Objectius d’aprenentatge i vinculació curricular. 6. Objectius del servei. 7. Participació i protagonisme. 8. Treball en xarxa. 10. Calendari i fases del projecte. 11. Activitats d’aprenentatge i de reflexió. 12. Activitats de servei i impacte en l’entorn. 13. Celebració. 14. Difusió. 15. Pressupost, recursos humans i materials. 16. Avaluació del projecte. Esquema d’un document breu
 42. 42. Preparació del projecte per part del professorat Els riscos en aquesta etapa: Oblidar els recursos necessaris No encomanar interés Pensar que sols ho farem millor No diferenciar el grup del individu Buscant la perfecció, complicar-nos la vida
 43. 43. Preparació del projecte per part del professorat Les claus en aquesta etapa: Triar un projecte fàcil i motivador per a nosaltres i per a l’alumnat Il·lusionar l’equip docent Aprendre i inspirar-nos en xarxa i de la xarxa Planificar amb flexibilitat
 44. 44. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 45. 45. 4.Preparació amb el grup Passos 1. Motivar el grup. 2. Investigar la necessitat social. 3. Definir el servei i comprometre’s. 4. Definir el que es vol aprendre. 5. Organitzar la feina. 6. Registrar el que es va preparant. 7. Reflexionar sobre els aprenentatges de la planificació. Realització del projecte amb el grup classe
 46. 46. Com motivar al grup? Una bona investigació prèvia La invitació de l’entitat social o dels destinataris El testimoni dels que ja ho han fet Recursos de sensibilització: lectures, pel·lícules... Realització del projecte amb el grup classe
 47. 47. Com investigar la necessitat social? Visites Exploracions TestimonisEntrevistes Pel·lícules Lectures Realització del projecte amb el grup classe
 48. 48. Definir el servei Què? Què farem exactament? Per a qui? Qui són les persones destinatàries? Per què? Quina necessitat social justifica el projecte? Per què volem fer-ho? Quan? Quan ho prepararem, quan ho executarem, quan s’acabarà? Com? Com ens organitzarem? Què cal per dur-ho a terme? Realització del projecte amb el grup classe
 49. 49. Comprometre’s 1. Es necessari verbalitzar el compromís individual. 2. Implica un “rendiment de comptes” d’uns resultats concrets. 3. Es contreu principalment amb les persones i entitats destinatàries. 4. També es contreu amb la resta del grup i amb un mateix. Realització del projecte amb el grup classe
 50. 50. Definir els aprenentatges Els nois i noies poden plantejar-se 2 preguntes: Què puc aportar jo? Quins són els meus punts forts? Quines coses sé fer bé? Com puc ajudar als altres? Què vull aprendre? Quins són els meus punts febles? Quines oportunitats tindré de millorar-los? Per a què em servirà? Realització del projecte amb el grup classe
 51. 51. Com organitzar el grup? Criteris i antinòmies Equip / individu Diversitat / especialització Participació / eficàcia Acompanyament / autogestió Eines Equips d’organització general Equips per tasques Calendari de treball Realització del projecte amb el grup classe
 52. 52. Què podem registrar de la preparació? Vídeos Fotografies El treball individual a l’aula Els treballs en equip Web de l’escola Mitjans de comunicacióXarxes socials Realització del projecte amb el grup classe
 53. 53. Com reflexionar sobre la preparació? Sobre què reflexionar? Què hem après sobre el problema? Què esperen de nosaltres? Quins són els nostres punts forts i les nostres limitacions? Eines Lectures Jocs i dinàmiques Inici d’un diari de l’experiència Realització del projecte amb el grup classe
 54. 54. Al final d’aquesta etapa podríem tenir: 1. El nom definitiu del projecte. 2. Algun element de planificació el·laborat pels nois i noies: mural, dossier, etc. Realització del projecte amb el grup classe
 55. 55. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 56. 56. 5. Execució amb el grup Passos: 1. Dur a terme el servei. 2. Relacionar-se amb les persones i entitats de l’entorn. 3. Registrar, comunicar i difondre el projecte. 4. Reflexionar sobre els aprenentatges de l’execució. Realització del projecte amb el grup classe
 57. 57. Dur a terme el servei Realització del projecte amb el grup-classe Assistència Puntualitat La tasca ben feta
 58. 58. La relació amb els destinataris Realització del projecte amb el grup classe Una oportunitat per a: L’empatia. Les bones maneres. Les habilitats comunicatives.
 59. 59. Què podem registrar de l’execució? Realització del projecte amb el grup classe Vídeos FotografiesWeb de l’escola Mitjans de comunicacióXarxes socials La relació amb les entitats i destinataris Les tasques del servei
 60. 60. Com reflexionar sobre l’execució? Realització del projecte amb el grup classe Sobre què reflexionar? Què estem descobrint? Com ho estem fent? Què podem millorar / corregir? Eines Interacció amb els destinataris, amb els companys i amb el professorat. Diari de l’experiència. Lectures. Autoobservació.
 61. 61. Material gràfic o audiovisual suficient com per poder deixar constància del que estem fent. Al final d’aquesta etapa podríem tenir: Realització del projecte amb el grup classe
 62. 62. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 63. 63. 6. Tancament amb el grup Passos 1. Reflexionar i avaluar els resultats del servei. 2. Reflexionar i avaluar els aprenentatges assolits. 3. Projectar perspectives de futur. 4. Celebrar amb tots l’experiència viscuda. 5. Registrar, comunicar i difondre el projecte. Realització del projecte amb el grup classe
 64. 64. Com reflexionar sobre els resultats del servei? Realització del projecte amb el grup classe Sobre què reflexionar? El procés, els problemes imprevistos i la manera de resoldre’ls. Els resultats i l’impacte a l’entorn. Les conclusions. Eines Instruments de registre utilitzats. Entrevistes destinataris / comunitat. Comptabilitzar el que té sentit.
 65. 65. Com reflexionar sobre els aprenentatges assolits? Realització del projecte amb el grup classe Sobre què reflexionar? Coneixements que hem adquirit. Habilitats i procediments que hem exercitat. Actituds i valors que hem millorat. Eines Qüestionaris. Jocs i dinàmiques. Rúbriques.
 66. 66. Com continuar? Realització del projecte amb el grup classe Anem a continuar el projecte! Anem a canviar de projecte! Anem a passar el testimoni!
 67. 67. Per què s’ha de celebrar l’experiència viscuda? Realització del projecte amb el grup classe Reconèixer els esforços. Reforçar l’autoestima. Comunicar els resultats a les famílies. Consolidar el vincle amb les entitats socials. Difondre el treball realitzat.
 68. 68. Què podem registrar del tancament? Realització del projecte amb el grup classe FotografiesWeb de l’escola Mitjans de comunicacióXarxes socials Vídeos El relat del projecte Testimonis de tots els implicats La celebració Valoració, conclusions, perspectives
 69. 69. Algun element d’avaluació el·laborat pels mateixos nois i noies (vídeo, mural, dossier, recopilació d’entrevistes, reportatge publicat en alguna revista local…). Al final d’aquesta etapa podríem tenir: Realització del projecte amb el grup classe
 70. 70. Els riscos en aquesta etapa: Poca reflexió sobre la necessitat social Poques responsabilitats individuals No encaixar bé els imprevistos Alimentar valoracions negatives No avaluar detingudament els resultats No ensenyar a organitzar-se Realització del projecte amb el grup classe
 71. 71. Les claus en aquesta etapa: Una bona reflexió prèvia sobre la necessitat social Activitats d’animació Explicitar molt clarament els aprenentatges Lectures motivadores Responsabilitats individualsTreballar la frustració Rendiment de comptes Realització del projecte amb el grup classe
 72. 72. 1 Esbós de la idea Preparació 2 Relació amb entitats socials 3 Planificació del projecte 4 Preparació amb el grup Realització 5 Execució amb el grup 6 Tancament amb el grup Avaluació 7 Avaluació multifocal
 73. 73. 7. Avaluació multifocal Passos: 1. Avaluar al grup i als seus membres. 2. Avaluar el treball en xarxa amb les entitats. 3. Avaluar l’experiència com a projecte ApS. 4. Autoavaluar-se com a persona dinamitzadora del projecte. Avaluació multifocal
 74. 74. Avaluació multifocal Avaluar al grup i a cada membre Com ha evolucionat els seus interessos? Com ha millorat les seves competències? Com ha evolucionat la dinàmica del grup? Com han madurat les seves actituds i valors? Què podem concloure?
 75. 75. Avaluació multifocal Avaluar el treball en xarxa amb les entitats Eren les adequades per a compartir el projecte? La nostra organització ha estat correcta? Ens hem entès bé i podem continuar? Com valoren elles el projecte realitzat? Què podem concloure?
 76. 76. Com avaluar l’experiència com a ApS? Avaluació multifocal Descarregable a: www.aprenentatgeservei.cat
 77. 77. Rúbrica per a l’autoavaluació i millora dels projectes d’ApS Grup d’ Investigació en Educació Moral de la Universitat de Barcelona (GREM) Avaluació multifocal
 78. 78. Avaluació multifocal Autoavaluar-se com a persona dinamitzadora del projecte Coneixements Didàctica Organització Relació educativa Relació amb l’entorn
 79. 79. Una memòria senzilla, breu i pràctica de l’experiència. Al final d’aquesta etapa podríem tenir: Avaluació multifocal
 80. 80. El projecte no s’oblidi fàcilment. El document ens permeti retre comptes. Inspiri a d’altres grups i educadors per impulsar nous projectes. Avaluació multifocal S’ha d’escriure perquè:
 81. 81. Els riscos en aquesta etapa: No aturar-se gaire No tenir prou en compte la veu de les entitats socials No compartir prou el projecte amb l’equip docent Avaluació multifocal
 82. 82. Les claus en aquesta etapa: Presentar el projecte a tercers Cloenda formal amb l’entitats social Presentar el projecte a l’equip docent Imaginar projectes futurs Avaluació multifocal
 83. 83. Els que asseguren que és impossible, no haurien d'interrompre als que ho estem intentant. Thomas A. Edison
 84. 84. Com desenvolupar projecte d’aprenentatge servei? Roser Batlle 2016

×