EESSCCOOLLAA 2255 DDEE 
SSEETTEEMMBBRREE 
hhttttpp::////wwwwww..xxtteecc..ccaatt//cceeiipp--2255ddeesseetteemmbbrree--rruu...
MMEESSTTRREESS DDEE 11rr 
Tutores 
1r A: Lis Gutiérrez 
1r B: Mari Couzeiro 
1r C: Sara Navas 
Especialistes 
Anglès: ...
EESSCCOOLLEESS VVEERRDDEESS 
 Aula verda estratègia del projecte 50x50 
Oliclack 
 Recollida selectiva de paper 
 Taps...
RReellaacciióó ffaammíílliiaa eessccoollaa 
Entrevistes individuals amb la tutora. 
L’agenda escolar. 
Informes trimest...
RREECCOORRDDEEUU QQUUEE:: 
 TOT EL QUE PORTEU DE CASA HA D’ANAR 
MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM. 
 Les jaquetes i els abr...
 No es poden portar begudes a l’escola. 
 Cal esmorzar bé a casa. 
 Dimecres dia de la fruita. 
 No estan permeses les...
Estris d’higiene per a les classes 
d’educació física. Dins una bossa de 
roba: 
 Samarreta de recanvi 
 Sabó líquid 
 ...
AACCCCIIÓÓ TTUUTTOORRIIAALL 
 Assemblees de classe. 
 Tutoria individualitzada: Projecte “Escolta’m”. 
 Competència soc...
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA 
Intel·ligències múltiples. Portfoli 
Dos/dues mestres a l’aula 
Treball cooperatiu 
Agrupament...
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA
Racons matemàtics
EXPERIMENTS
CCOONNTTIINNGGUUTTSS 
CONTINGUTS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES 
1. Numeració i càlcul: 
 Els nombres fins el 99 i la seva gra...
22.. MMeessuurraa:: 
 LLoonnggiittuudd,, ppeess ii ccaappaacciittaatt 
 EEllss ddiieess ii eellss mmeessooss:: eell ccaa...
CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA 
CATALANA 
1. Lectura d’imatges: 
 Observació de plans i detalls 
 Percepció de les expr...
4.Tractament de l’aprenentatge de 
la lectura i l’escriptura: 
 Treball per la consolidació del traç 
 Sons i grafies 
...
CONTINGUTS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL 
MEDI 
 Jo 
 Les persones 
 Les coses de cada dia 
 La meva ciutat: el barri 
...
TAC 
 Reforcem els continguts treballats a l’aula mitjançant 
les TAC. 
 Fem jocs amb programes educatius 
 Recerca d’i...
MÚSICA 
L’educació Musical pretén educar tots els alumnes 
perquè siguin capaços d’observar, analitzar i apreciar 
les di...
EDUCACIÓ FÍSICA 
El cos, imatge i percepció. 
Habilitats motrius i qualitats físiques 
bàsiques. 
Activitat física i sa...
ENGLISH 
We speak english all the time!!! 
Es treballa la comprensió i expressió oral a 
través de contes, cançons, jocs, ...
SORTIDES II AACCTTIIVVIITTAATTSS 
1r trimestre 
Esmorzar al Torrent del Alous (26 de setembre) 
Colònies a Can Ribas (Bi...
CCAANN RRIIBBAASS
WWEEBBSS 
http://bloc25primer.blogspot.com/ 
http://escola25setembre.blogspot.com/
GGRRÀÀCCIIEESS 
PPEERR LLAA VVOOSSTTRRAA 
AASSSSIISSTTÈÈNNCCIIAA
Reunió pares i mares primer 14 15
Reunió pares i mares primer 14 15
Reunió pares i mares primer 14 15
Reunió pares i mares primer 14 15
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Reunió pares i mares primer 14 15

165 visualizaciones

Publicado el

Reunió inici de curs

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
165
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Reunió pares i mares primer 14 15

 1. 1. EESSCCOOLLAA 2255 DDEE SSEETTEEMMBBRREE hhttttpp::////wwwwww..xxtteecc..ccaatt//cceeiipp--2255ddeesseetteemmbbrree--rruubbii CCuurrss 22001144--1155
 2. 2. MMEESSTTRREESS DDEE 11rr Tutores 1r A: Lis Gutiérrez 1r B: Mari Couzeiro 1r C: Sara Navas Especialistes Anglès: Mari Couzeiro i Pilar Batuecas Música: Alba Baños Educació física: Eloi Safont Educació especial: Conxi García Religió: Montse Sanuy Biblioteca: Eulàlia Solà Coordinació: Rosa Marin
 3. 3. EESSCCOOLLEESS VVEERRDDEESS  Aula verda estratègia del projecte 50x50 Oliclack  Recollida selectiva de paper  Taps per l'atàxia  Concurs Ecolider (cartutxos d'impressora)  Decàleg d'escoles verdes  Consell del Medi Ambient. 
 4. 4. RReellaacciióó ffaammíílliiaa eessccoollaa Entrevistes individuals amb la tutora. L’agenda escolar. Informes trimestrals Visites a l’aula. Participació de les famílies en activitats d’escola. Aniversaris: última setmana de mes
 5. 5. RREECCOORRDDEEUU QQUUEE::  TOT EL QUE PORTEU DE CASA HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM I EL COGNOM.  Les jaquetes i els abrics han de tenir una beta llarga.  Heu de portar: - una bata per les classes de plàstica. - un got, una capsa de mocadors i una de tovalloletes - uns mitjons antislliscants  Bossa plana amb nanses Carpeta de gomes simples
 6. 6.  No es poden portar begudes a l’escola.  Cal esmorzar bé a casa.  Dimecres dia de la fruita.  No estan permeses les llaminadures.  L’escola no es fa responsable de les joguines i/o diners que els alumnes puguin portar.
 7. 7. Estris d’higiene per a les classes d’educació física. Dins una bossa de roba:  Samarreta de recanvi  Sabó líquid  Tovallola petita
 8. 8. AACCCCIIÓÓ TTUUTTOORRIIAALL  Assemblees de classe.  Tutoria individualitzada: Projecte “Escolta’m”.  Competència social: Treball de les intel·ligències múltiples, Treball cooperatiu, creació del portfoli, la capsa dels tresors, contes i dramatització...  Col·laboració amb la família.
 9. 9. MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA Intel·ligències múltiples. Portfoli Dos/dues mestres a l’aula Treball cooperatiu Agrupaments intranivell Experiments en treball cooperatiu El ioga dels contes Webquest Racons de joc
 10. 10. BBIIBBLLIIOOTTEECCAA
 11. 11. Racons matemàtics
 12. 12. EXPERIMENTS
 13. 13. CCOONNTTIINNGGUUTTSS CONTINGUTS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES 1. Numeració i càlcul:  Els nombres fins el 99 i la seva grafia.  Descomposició de nombres  Desenes i unitats  Suma i resta  Doble i meitat  Resolució de problemes  Monedes: un, dos, cinc, deu, vint i cinquanta cèntims d’euro.  Problemes de càlcul mental
 14. 14. 22.. MMeessuurraa::  LLoonnggiittuudd,, ppeess ii ccaappaacciittaatt  EEllss ddiieess ii eellss mmeessooss:: eell ccaalleennddaarrii  EEll rreelllloottggee:: lleess hhoorreess  ÚÚss ddeell rreeggllee  ÚÚss ddee llaa ccaallccuullaaddoorraa 33.. SSiittuuaacciióó eenn ll’’eessppaaii::  NNoocciioonnss eessppaacciiaallss  SSaanneeffeess,, ttrraaçç,, ssiimmeettrriieess...... 44.. EEssttaaddííssttiiccaa::  GGrrààffiiqquueess  GGrrààffiiccaa ddeell tteemmppss 55.. GGeeoommeettrriiaa::  FFoorrmmeess ggeeoommèèttrriiqquueess  CCoossssooss ggeeoommèèttrriiccss
 15. 15. CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA 1. Lectura d’imatges:  Observació de plans i detalls  Percepció de les expressions  Interpretació dels pensaments dels personatges 2. Habilitats bàsiques:  Identificació i discriminació de sons i fonemes 3. Comprensió i expressió oral:  Conversa: vivències, petites lectures, assemblees,..  Ús de fórmules lingüístiques  Aplicació de contraris  Libres de lectura: la lluna en un cove, l’arbre de la lectura, “Em dic Caputxeta”, lectures digitalitzades, ...
 16. 16. 4.Tractament de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura:  Treball per la consolidació del traç  Sons i grafies  Treball de paraules i frases  Separació de síl·labes  Síl·laba tònica i àtona
 17. 17. CONTINGUTS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI  Jo  Les persones  Les coses de cada dia  La meva ciutat: el barri  Els animals  Plantes, flors i fruits  Festes de cada estació de l’any  El nom de la classe  El projecte transversal: l’alimentació
 18. 18. TAC  Reforcem els continguts treballats a l’aula mitjançant les TAC.  Fem jocs amb programes educatius  Recerca d’informació. EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA  Treball de diferents tècniques plàstiques relacionant-les també amb les diferents estacions de l’any i festes tradicionals.  Projecte Dalí.
 19. 19. MÚSICA L’educació Musical pretén educar tots els alumnes perquè siguin capaços d’observar, analitzar i apreciar les diferents realitats sonores. Un dels principals objectius d’aquesta matèria és introduir el nen en el món de la música com una experiència de gaudi.
 20. 20. EDUCACIÓ FÍSICA El cos, imatge i percepció. Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. Activitat física i salut. Expressió corporal. El joc.
 21. 21. ENGLISH We speak english all the time!!! Es treballa la comprensió i expressió oral a través de contes, cançons, jocs, maleta viatgera ... Continguts:  Toys Joguines  School Escola  Family La família  Pets Animals domèstics  Body El cos  Christmas, Easter, English day...
 22. 22. SORTIDES II AACCTTIIVVIITTAATTSS 1r trimestre Esmorzar al Torrent del Alous (26 de setembre) Colònies a Can Ribas (Bigues i Riells), 29, 30 i 31 d’octubre Audició Pere i llop a la Sala (pendent de confirmar la data). 2n trimestre Visita als pessebres de Rubí, gener Taller de Dalí a l’escola (12 i 13 de gener) Palau de la Música (3 de març) Fundació Alícia ( 4 i 5 de març) 3r trimestre Cosmocaixa “Flash” (9 d’abril) Espectacle a la Sala (28 d’abril) Teatre a l’escola: Little red riding hood (26 de maig) CRAM, 4 de juny Visita a l’escola de belles arts de Rubí, EDRA, festa de Nadal, mostra de dansa a la Sala i el taller: Ara si que sé (dates per confirmar).
 23. 23. CCAANN RRIIBBAASS
 24. 24. WWEEBBSS http://bloc25primer.blogspot.com/ http://escola25setembre.blogspot.com/
 25. 25. GGRRÀÀCCIIEESS PPEERR LLAA VVOOSSTTRRAA AASSSSIISSTTÈÈNNCCIIAA

×