INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Grup: 6B
1
PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA-
PROJECTE COL·LABORATIU
ÍNDEX
1 .Quin tema ?
2. Àrees implicades.
3. Justificació.
4 ....
1. Unitat didàctica: El cor de la nina
2. Àrees implicades:
• Àmbit de llengües
• Coneixement del medi natural
• Educació ...
4. QUÈ PRETENEM?
4
Competències Subcompetències
Competència comunicativa
lingüística i audiovisual
Comunicar oralment, per...
OBJECTIUS
Objectius didàctics Què diu el currículum?
● Llegir, entendre, reflexionar, processar i
seleccionar la informaci...
5.CONTINGUTS
Continguts didàctics Què en diu el currículum?
● Lectura, comprensió, reflexió i
processament de la informaci...
6.CRITERIS D’AVALUACIÓ
Criteris Què en diu el currículum?
Criteri 1 Comprèn les idees principals
(capacitat lingüística)
C...
8
Criteris Què en diu el currículum?
Criteri 4 És creatiu (Capacitat artística) Emprendre processos de creació i producció...
7.¿COM ?(METODOLOGIA)
Al llarg de la unitat didàctica Pla o contracte de treball
● Programació compartida Entre mestre/a i...
8. PROPOSTA D’ACTIVITATS
1. Posada en comú dels coneixements previs sobre el tema.
2. Treballar la fitxa tècnica del llibr...
Nom de l’activitat: Visita fàbrica de ninots
Temporalització: 4 hores Grup: Amb grups de 4 persones Espai: La fàbrica de n...
Nom de l’activitat:
Temporalització: Grup: Espai:
Material: El material que utilitzaran serà tot el material residual que ...
Nom de l’activitat: A partir dels ninots, crear una història en petits grups.
Temporalització: 2 hores Grup: Grups de 4 Es...
9. Organització
Els grups
Visitar una fàbrica de ninots → gran grup
Crear i caracteritzar un ninot individual → individual...
10 . REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, WEBS
.
Sheila Estaire. (2007). LA ENSEÑANZA DE LENGUAS MEDIANTE TAREAS:
principios y pla...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Unitat didáctica

364 visualizaciones

Publicado el

Intervenció educativa: El cor de la nina

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
364
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Unitat didáctica

 1. 1. INTERVENCIÓ EDUCATIVA Grup: 6B 1
 2. 2. PLANIFICACIÓ DE LA UNITAT DIDÀCTICA- PROJECTE COL·LABORATIU ÍNDEX 1 .Quin tema ? 2. Àrees implicades. 3. Justificació. 4 .Què pretenem ? a .Capacitats/ Competències b. Objectius 5 .Quins continguts? a . Continguts comuns . Seqüència . b. Específics per assignatures. Seqüència. 6 .Criteris d'avaluació 7 .Com ? (metodologia ) 8. Proposta d'activitats 9. Organització 10. Referències bibliogràfiques, webs. 2
 3. 3. 1. Unitat didàctica: El cor de la nina 2. Àrees implicades: • Àmbit de llengües • Coneixement del medi natural • Educació artística • Educació física • Educacio per al desenvolupament personal i la ciutadania 3. Justificació: El Cor de la nina és el títol del llibre que treballarem. A partir d'aquest llibre portarem a terme tres activitats, les quals esmentem a continuació. Aquestes activitats estan dissenyades per tractar-les en el Cicle Mitja d’Educació Primària. En aquesta etapa, els nens i nenes progressen en el desenvolupament del llenguatge i milloren la capacitat d’anàlisi i síntesi. La metodologia més ajustada en el context de classe i a la unitat didàctica és el Treball per Projectes. D’aquesta manera, creem situacions de treball on l’alumnat pugui, a partir d’un plantejament inicial i dels seus coneixements previs, incentivar processos d’investigació que suposin cercar, seleccionar i interpretar la informació a través de fonts diverses i relacionar-los amb el que ja saben. 3
 4. 4. 4. QUÈ PRETENEM? 4 Competències Subcompetències Competència comunicativa lingüística i audiovisual Comunicar oralment, per escrit i amb el propi cos. Competència artística i cultural Ajustar els processos creatius necessaris. Competència d’aprendre a aprendre Aprendre amb eficàcia i autonomia. Aprendre a treballar cooperativament Competència d’autonomia i iniciativa personal Imaginar, desenvolupar i avaluar projectes individuals i col·lectius amb creativitat.
 5. 5. OBJECTIUS Objectius didàctics Què diu el currículum? ● Llegir, entendre, reflexionar, processar i seleccionar la informació, treballant la concentració de manera individual i col·lectiva, mitjançant la participació i la cooperació. ● Valorar, estimar i respectar la natura, gaudint d’ella. ● Observar, descobrir i processar conceptes nous a partir de visites i/o activitats pràctiques. ● Imaginar, manipular i elaborar projectes potenciant l’expressió i la creativitat. ● Calcular, mesurar i utilitzar material matemàtic per resoldre problemes de nombres i quantitats. ● Pensar, organitzar i escriure textos de manera implicada, expressant els pensaments i sent capaços de representar-los de manera artística. ● Tenir consciència del valor del treball individual i col·lectiu i desenvolupar hàbits d’esforç i treball en l’estudi, així com actituds de confiança, amb iniciativa personal, autodisciplina, sentit crític, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge ● Conèixer i valorar el medi natural, així com els animals més propers a l’ésser humà i adoptar comportaments que afavoreixin la seva protecció. ● Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els recursos propis, a fi de resoldre de manera creativa problemes, situacions personals i necessitats de la vida quotidiana. ● Adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i per prevenir i resoldre conflictes de manera pacífica tant en l’àmbit familiar com en els àmbits escolar i social. ● Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques, iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, i ser capaç d’aplicar-les a les situacions de la vida quotidiana. ● Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana com la llengua castellana i, si escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits de lectura. ● Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals. 5
 6. 6. 5.CONTINGUTS Continguts didàctics Què en diu el currículum? ● Lectura, comprensió, reflexió i processament de la informació individualment i col·lectivament amb participació i cooperació. ● Valoració, estima i respecte envers la natura. ● Observació, descobriment i processament de conceptes nous a partir de visites i/o activitats pràctiques. ● Imaginació, manipulació i elaboració de projectes amb expressió i creativitat. ● Càlcul, mesura i utilització de material matemàtic per resoldre problemes de nombres i quantitats. ● Organització i escriptura de textos amb implicació. ● Expressió i representació artística. ● Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir dels textos, imatges o esquemes. ● Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament i aprenentatge, amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme). ● Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol àrea i en la vida quotidiana. ● Coneixement sobre els éssers vius: què els caracteritza i com s’ interrelacionen entre ells i amb el medi, per comprendre la necessitat de conservar la seva diversitat i els diferents hàbitats i que les persones adoptin formes de viure que possibiliti el manteniment de la salut pròpia i col·lectiva. ● Expressió oral d’idees, emocions i experiències que desvetllen les manifestacions artístiques i culturals per promoure la comprensió crítica. ● Comprensió de les magnituds mesurables, de les unitats i del procés de mesurar. 6
 7. 7. 6.CRITERIS D’AVALUACIÓ Criteris Què en diu el currículum? Criteri 1 Comprèn les idees principals (capacitat lingüística) Comprendre i extreure informació rellevant de produccions orals, presentades en qualsevol mitjà, distingint entre les idees principals i les secundàries. Criteri 2 Respecta la natura (Capacitat del medi ambient) Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats i mostrant una actitud de respecte per la natura i pel material. Criteri 3 Interioritza conceptes nous (Capacitat d’aprendre a aprendre) Comprendre tot tipus de missatges orals que es pro- dueixen en activitats d’aula, situacions d’ aprenentatge i vida quotidiana, i també els que provenen de mitjans audiovisuals i informàtics. 7
 8. 8. 8 Criteris Què en diu el currículum? Criteri 4 És creatiu (Capacitat artística) Emprendre processos de creació i producció artística i desenvolupar-los amb confiança, satisfacció i respecte. Criteri 5 Escriu textos ben estructurats (capacitat comunicativa) Escriure textos de diferents tipologies i que responguin a diferents situacions (notícies, experiències, descripcions, textos imaginatius, entre altres) a partir de models o de creació pròpia, escrits a mà o amb eines informàtiques. Criteri 6 Sap expressar-se (Capacitat artística i comunicativa) Expressar de forma senzilla i compartir amb els companys i les companyes el que ens desvetlla una experiència cultural o artística, individual o col·lectiva.
 9. 9. 7.¿COM ?(METODOLOGIA) Al llarg de la unitat didàctica Pla o contracte de treball ● Programació compartida Entre mestre/a i alumne/a per tal que aquest pugui avançar al seu ritme i nivell individual. Treballar una fitxa tècnica racons (Per tal que l’alumne/a treballi de forma autònoma, individual o en parelles, en diferents espais dins de l’aula, amb material divers i amb continguts coneguts.) treballar els animals de granja --> carpeta d'aprenentatge (És un instrument d’ avaluació on es recullen les produccions i activitats dels alumnes relacionades amb les habilitats i els coneixements que s’han treballat.) treballar el vocabulari del llibre --> foli giratori Dur a terme la representació de les histories a través d’un teatre --> treball cooperatiu (Fa que els alumnes treballin i aprenguin de forma conjunta, en equip, establint relacions socials positives entre ells i que cada alumne/a se senti responsable del treball a fer.) 9
 10. 10. 8. PROPOSTA D’ACTIVITATS 1. Posada en comú dels coneixements previs sobre el tema. 2. Treballar la fitxa tècnica del llibre. 3. Visitar una fàbrica de ninots. 4. Anar a veure una obra teatral. 5. Fer una sortida a una granja. 6. Treballar els animals visitats. 7. Treballar el vocabulari del llibre a través dels embarbussaments. 8. Crear i caracteritzar un ninot individual. 9. A partir dels ninots, crear una història en petits grups. 10. Dur a terme la representació de les històries a través d’un teatre. 10
 11. 11. Nom de l’activitat: Visita fàbrica de ninots Temporalització: 4 hores Grup: Amb grups de 4 persones Espai: La fàbrica de ninots situada a Sant Feliu de Guíxols Material: No es necessita material, ja que només es realitzarà un visita sense dur a terme cap taller. Capacitats/Competències Objectius (referenciar els que heu posat a l’inici de la programació ): Competències: Competència d’autonomia i iniciativa personal → Ser capaç de realitzar-se preguntes envers el que veuen dins la fàbrica. Competència comunicativa lingüística i audiovisual → Ser capaç de percebre el procés de creació d’un ninot durant la visita. Objectius: Valorar, estimar i respectar la natura, gaudint d’ella→ relacionant-ho amb el material que està fet el ninot. Observació, descobriment i processament de conceptes nous a partir de visites i/o activitats pràctiques . Desenvolupament: Primer de tot agafarem el bus direcció Sant Feliu de Guíxols en grup classe. Després farem una visita guiada per tota la fàbrica, els nens i nenes duran un dossier amb vàries preguntes que havien de respondre durant la visita, per tal de prestar més atenció. Finalment, es dinarà a la platja i es comentarà la visita. Seguidament s’agafarà el bus per tornar a Barcelona. Avaluació : - Sap expressar-se (Capacitat artística i comunicativa) - Interioritza conceptes nous (Capacitat d’aprendre a aprendre) 11
 12. 12. Nom de l’activitat: Temporalització: Grup: Espai: Material: El material que utilitzaran serà tot el material residual que hagin recollit en anterioritat, tal com, plàstics, cartons i envasos Capacitats/Competències Objectius:(referenciar els que heu posat a l’inici de la programació ): Competències ➢ Competència artística i cultural ➢ Competència d’autonomia i iniciativa personal ➢ Competència d’aprendre a aprendre Objectius ➢ Valorar, estimar i respectar la natura, gaudint d’ella. ➢ Imaginació, manipulació i elaboració de projectes amb expressió i creativitat. Desenvolupament: En aquesta activitat es duran a terme les tres “R” del reciclatge; “reduir, reciclar i reutilitzar.” Els alumnes en anterioritat, han anat recollint diferents materials residuals, tal com plàstics, cartons, envasos, etc. A partir de la utilització del material residual, els alumnes hauran d’elaborar i crear el seu propi ninot. Un cop el tinguin creat, l’hauran de decorar, personalitzar i caracteritzar. A posteriori, i a partir de la creació d’aquests, els nens elaboraran per petits grups, la seva pròpia història, on el seu ninot cobrarà vida. 12
 13. 13. Nom de l’activitat: A partir dels ninots, crear una història en petits grups. Temporalització: 2 hores Grup: Grups de 4 Espai: Classe Material: Fulls de paper, llapís, goma, maquineta. Capacitats/Competències Objectius:(referenciar els que heu posat a l’inici de la programació ): Compètencies ➢ Competència d’aprendre a aprendre ➢ Competència d’autonomia i iniciativa personal Objectius ➢ Observar, descobrir i processar conceptes nous a partir de visites i/o activitats pràctiques. ➢ Pensar, organitzar i escriure textos de manera implicada, expressant els pensaments i sent capaços de representar-los de manera artística. ➢ Imaginar, manipular i elaborar projectes potenciant l’expressió i la creativitat. Desenvolupament: En aquesta activitat i a partir, de la creació del seu propi ninot, els alumnes hauran de crear la seva pròpia història. En aquesta, els seus ninots, hauran de ser els protagonistes. Avaluació : - És creatiu (Capacitat artística) - Escriu textos ben estructurats (capacitat comunicativa) - Comprèn les idees principals (capacitat lingüística) 13
 14. 14. 9. Organització Els grups Visitar una fàbrica de ninots → gran grup Crear i caracteritzar un ninot individual → individual A partir dels ninots, crear una història → petits grups Els espais Al llarg de la unitat didàctica l’aula es convertirà en un element flexible com pot ser un espai de debat, un espai de projectes, una aula de lectura entre d’altres. El temps La durada de tota la unitat didàctica serà duta a terme al llarg de tot un trimestre escolar. Concretament en el tercer, ja que és més dinàmic i es poden realitzar activitats l’aire lliure. 14
 15. 15. 10 . REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES, WEBS . Sheila Estaire. (2007). LA ENSEÑANZA DE LENGUAS MEDIANTE TAREAS: principios y planificación de unidades didácticas. 2014, de FAEA Sitio web: http://www.nebrija.es/espanolparainmigrantes/flash/ensenar/PDF/articulo- tareas.pdf Diego Haro Nieto. (Setembre 2011). Didàctica de l'educació infantil. Setembre 2011, de Departament d'Ensenyament Sitio web: http://ioc.xtec. cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M02/web/html/WebContent/u5 /a3/continguts.html Virginia Romero Rosales. (Setembre 2011). Guia per elaborar una unitat didàctica. Setembre 2011, de Institut Obert de Catalunya Sitio web: http://ioc. xtec. cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M02/web/html/WebContent/u5 /media/guia_unitat_didactica.pdf Departament d'Educació. (Juny 2009). Currículum educació primària. Juny 2009, de Servei de Comunicació, Difusió i Publicacions Sitio web: http://www. xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/034fc257-4463-41ab-b7f5- dd33c9982b4f/curriculum_ep.pdf 15

×