COÑECEMENTO DA CONTORNA EN  EDUCACIÓN INFANTIL
COÑECEMENTO DA CONTORNANesta área de coñecemento e experiencia preténdeseque as nenas e os nenos descubran, coñezan ecompr...
É necesario abrir a escola ao medio nunambiente educativo que estimule a súacuriosidade, incluíndo a participacióndas fami...
ESTABLÉCENSE TRES GRANDES   BLOQUES DE CONTIDOS:Bloque 1. Medio físico:elementos, relacións e medidaBloque 2. Achegamen...
OBXECTIVOSObservar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións sobre algunhas situacións e feitos ...
OBXECTIVOSEstablecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza baseadas no respecto ás persoas...
AVALIACIÓN INDICADORES    OBSERVABLES ESPECÍFICOSMedio físico: elementos, relacións e medidaCRITERIO DE AVALIACIÓN:“Exp...
Describe propiedadesAgrupa obxectosPode facer comparacións.OrdeaRealizaEnumeraRecoñece
CRITERIO DE AVALIACIÓN“Empregar os números para: Identificar, contar clasificar, informarse, ordenar aproximándose ao seu...
INDICADORES ESPECÍFICOSEmpresa os cuantificadores básicosInterésanlle os números e o seu emprego na vida cotiá.Identifi...
Fai uso do número en situacións funcionais e cun valor conceptual como: indicar as cantidades dos ingredientes dunha rece...
CRITERIO DE AVALIACIÓN ; “PROPOÑER E RESOLVER        PROBLEMAS SINXELOS”  INDICADORES ESPECÍFICOSResolve situac...
CRITERIO DE AVALIACIÓN: “EMPREGAR E COMPARAR MAGNITUDES DE PESO, LONXITUDE E CAPACIDADE COA FINALIDADE DE RESOLVER    P...
CRITERIO DE AVALIACIÓN“DAR MOSTRAS DE INTERESARSE POLO MEDIO NATURAL E OS SEUS CAMBIOS.IDENTIFICAR E NOMEAR ALGÚNS DOS SEU...
Formula hipóteses e contrástaas coas das outras persoas antes de pasar á realizaciónExtraen conclusións.Traduce o que o...
ACHEGA DA ETAPA DA EDUCACIÓN INFANTIL Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA• Contribuirase á mellora da competencia lingüística dende a educación infantil, fomentando a par...
COMPETENCIA MATEMÁTICAContribuirase á mellora da competencia matemáticana educación infantil, na medida en que os elemento...
COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDOFÍSICO Contribuirase, polo tanto, á adquisición desta competencia de...
TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIADIXITALSe dende a educación infantil se quere contribuír amellorar esta competencia...
COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁPotenciarase a identificación, verbalización eexpresión de sentimentos, emocións, vivencias,pre...
COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICAEsta competencia supón coñecer ,comprender,apreciar e valorar criticamente diferentesmanif...
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDERAprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse naaprendizaxe e ser cap...
AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL• Esta competencia refírese , por unha parte, a adquisición da conciencia e aplicación dun ...
METODOLOXÍA• A incorporación das competencias básicas no currículo obriga a reformular a práctica educativa. Precísase u...
Para desenvolver as competencias, é necesario traballar porproxectos.Neste enfoque, o docente asumirá o rol de organizador...
Dende a metodoloxía de proxectos, trátase de achegara escola á vida diaria. Dende un enfoque globalizadoraberto, provócans...
Coñecemento da contorna
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Coñecemento da contorna

1.984 visualizaciones

Publicado el

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
1.984
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
1.185
Acciones
Compartido
0
Descargas
3
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Coñecemento da contorna

 1. 1. COÑECEMENTO DA CONTORNA EN EDUCACIÓN INFANTIL
 2. 2. COÑECEMENTO DA CONTORNANesta área de coñecemento e experiencia preténdeseque as nenas e os nenos descubran, coñezan ecomprendan os aspectos que conforman a realidade,considerando as súas múltiples relacións einterdependencias, coa finalidade de ir construíndo uncoñecemento sobre o medio físico, natural e socialcada vez máis axustado.
 3. 3. É necesario abrir a escola ao medio nunambiente educativo que estimule a súacuriosidade, incluíndo a participacióndas familias.
 4. 4. ESTABLÉCENSE TRES GRANDES BLOQUES DE CONTIDOS:Bloque 1. Medio físico:elementos, relacións e medidaBloque 2. Achegamento á natureza.Bloque 3. Cultura e vida en sociedade
 5. 5. OBXECTIVOSObservar e explorar de forma activa o seu contorno, xerando interpretacións sobre algunhas situacións e feitos significativos, e mais mostrando interese polo seu coñecemento.Observar os cambios e modificacións a que están sometidos os elementos do contorno e relacionalos cos factores que os producen, desenvolvendo actitudes de coidado, respecto e corresponsabilidade na súa conservación.Iniciarse na formulación de hipóteses, buscando respostas e explicacións,para anticipar probables efectos que poderían producirse como consecuencia de situacións da vida diaria e dalgúns experimentos realizados.Relacionarse coas demais persoas, de forma cada vez máis equilibrada e satisfactoria, interiorizando progresivamente as pautas de comportamento social e axustando a súa conduta a elas.Coñecer distintos grupos sociais próximos á súa experiencia, algunhas das súas características, producións culturais, valores e formas de vida.
 6. 6. OBXECTIVOSEstablecer relacións de confianza, afecto, colaboración, comprensión e pertenza baseadas no respecto ás persoas, ás normas e valores da sociedade a que pertencen.Apreciar e facer seus algúns elementos significativos propios da tradición e da cultura galega -expresións artísticas, costumes, festas populares,folclore, gastronomía, etc.-.Iniciarse nas habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos e coleccións, identificando os seus atributos e calidades e mais establecendo relacións de agrupamentos, clasificación, orde e cuantificación.Empregar o coñecemento matemático para interpretar a vida en clave de lóxica, comprendendo situacións e resolvendo problemas: establecendo relación, explorando, ordenando, comparando, cuantifica ndo,medindo, pesando, etc.
 7. 7. AVALIACIÓN INDICADORES OBSERVABLES ESPECÍFICOSMedio físico: elementos, relacións e medidaCRITERIO DE AVALIACIÓN:“Explorar os obxectos e elementos do contorno inmediatoe actuar sobre eles. Recoñecer os seus atributos ecalidades. Agrupar, clasificar e ordenar estes elementos ecoleccións,segundo distintos criterios.”INDICADORES ESPECÍFICOS:Realiza exploracións e experimentaciónsExperimenta.IdentificaSabe describirComparaClasificaAgrupa
 8. 8. Describe propiedadesAgrupa obxectosPode facer comparacións.OrdeaRealizaEnumeraRecoñece
 9. 9. CRITERIO DE AVALIACIÓN“Empregar os números para: Identificar, contar clasificar, informarse, ordenar aproximándose ao seu valor notacional e conceptual”
 10. 10. INDICADORES ESPECÍFICOSEmpresa os cuantificadores básicosInterésanlle os números e o seu emprego na vida cotiá.Identifica os diferentes usos e funcións dos números.Representa cantidades empregando diferentes estratexiasCoñece a serie numérica.Emprega a acción de contar como estratexia para a obtención dun dato numérico.Emprega os cuantificadores para resolverproblemas matemáticos por estimación
 11. 11. Fai uso do número en situacións funcionais e cun valor conceptual como: indicar as cantidades dos ingredientes dunha receita, recoller o número de nenos que asisten a unha excursión, compoñentes dun equipo...
 12. 12. CRITERIO DE AVALIACIÓN ; “PROPOÑER E RESOLVER PROBLEMAS SINXELOS” INDICADORES ESPECÍFICOSResolve situacións problemáticas realizando estimacións.Busca estratexiasResolve manipulativamente pequenos problemas e situacións problemáticas concretas relacionados coa súa vida diaria que implican a aplicación de operacións de calculo sinxelas.Realiza cálculos mentais sinxelos.
 13. 13. CRITERIO DE AVALIACIÓN: “EMPREGAR E COMPARAR MAGNITUDES DE PESO, LONXITUDE E CAPACIDADE COA FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS RELACIONADOS CON SITUACIÓNS COTIÁS” INDICADORES ESPECÍFICOSRealiza estimacións de medidas de pesoRealiza estimacións de medidas de lonxitudeRealiza estimacións de medidas de capacidade (comparando, sopesando, observando...).Realiza estimacións de medidas de tempoEmprega medidas arbitrarias de lonxitude (varas,cordeis...)Emprega medidas arbitrarias de capacidade (mans, cuncas, botellas...)Iniciouse no emprego, en situacións significativas,de sistemas de medición convencionais, como regras, termómetros, reloxos, pesas, calendario, etc.
 14. 14. CRITERIO DE AVALIACIÓN“DAR MOSTRAS DE INTERESARSE POLO MEDIO NATURAL E OS SEUS CAMBIOS.IDENTIFICAR E NOMEAR ALGÚNS DOS SEUS COMPOÑENTES, ESTABLECENDORELACIÓNS SINXELAS DE INTERDEPENDENCIA. MANIFESTAR ACTITUDES DECOIDADO E RESPECTO CARA Á NATUREZA E PARTICIPAR EN ACTIVIDADES PARACONSERVALA” INDICADORES ESPECÍFICOS Ten curiosidade por todo o que o rodea. É meticuloso/a nas súas observacións. Descobre aspectos novos a través das súas observacións. É quen de rexistrar as súas observacións. A observación lévao a formular interrogantes e a buscar explicacións. Fai preguntas sobre obxectos, situacións, persoas e fenómenos. Describe características físicas (partes, forma, cor...) e funcionais (alimentación,desprazamento...) de animais e plantas. Valora a utilidade e a importancia dos animais e plantas para o home. Busca explicacións sobre as causas e as consecuencias de fenómenos do medio natural Sabe diferenciar e describir consecuencias de fenómenos atmosféricos habituais (sol, choiva,xeo...). Gústalle participar nos proxectos e pequenas investigacións Toma a iniciativa para manipular e probar solucións.
 15. 15. Formula hipóteses e contrástaas coas das outras persoas antes de pasar á realizaciónExtraen conclusións.Traduce o que observou ou experimentou á linguaxe verbal ou xestual.Representa con debuxos o observado ou experimentado.Relaciona as explicacións da persoa docente con experiencias concretas súas.Anticipa as distintas fases dun proxecto ou acción.Goza ao realizar actividades individuais e de grupo en contacto coa natureza.Nas saídas, móstrase prudente e evita situacións de perigo.Identifica normas básicas para a conservación do contorno.É respectuoso/a co medio no que vive.
 16. 16. ACHEGA DA ETAPA DA EDUCACIÓN INFANTIL Á ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
 17. 17. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA• Contribuirase á mellora da competencia lingüística dende a educación infantil, fomentando a participación, respectando a diversidade de respostas e ofrecendo un clima no que se anime a ler, escribir e conversar.
 18. 18. COMPETENCIA MATEMÁTICAContribuirase á mellora da competencia matemáticana educación infantil, na medida en que os elementose razoamentos matemáticos se empreguen paraenfrontarse ás situacións cotiás e reais que oprecisen.
 19. 19. COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E NA INTERACCIÓN CO MUNDOFÍSICO Contribuirase, polo tanto, á adquisición desta competencia dende a educación infantil iniciando as criaturas no pensamento científico, potenciando habilidades de investigación: formular hipóteses, recoñecer evidencias, observar, formular interrogantes, descubrir alternativas, verificar, predicir, xerar novas ideas e solucións…
 20. 20. TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIADIXITALSe dende a educación infantil se quere contribuír amellorar esta competencia, é preciso que se propoñansituacións onde sexa necesario resolver problemas reais,para o cal se recorrerá ao tratamento da información e aouso dos recursos tecnolóxicos dispoñibles, mellorando asía competencia dixital
 21. 21. COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁPotenciarase a identificación, verbalización eexpresión de sentimentos, emocións, vivencias,preferencias e intereses propios e das demais persoas,facendo uso da expresión oral para regular a propiaconduta, para relatar vivencias, razoar, resolversituacións conflitivas, facer valoracións, comunicar osseus estados anímicos e compartilos.
 22. 22. COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICAEsta competencia supón coñecer ,comprender,apreciar e valorar criticamente diferentesmanifestacións artísticas e culturais, utilizalas comofonte de enriquecemento e disfrute e consideralacomo parte dos patrimonios dos pobos.
 23. 23. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDERAprender a aprender supón dispor de habilidades para iniciarse naaprendizaxe e ser capaz de continuar aprendendo de xeito cada vezmáis eficaz e autónoma acordo aos propios obxetivos e necesidades.Esta competencia ten dúas dimensións fundamentais.Por un lado, a adquisición da conciencia das propias capacidades(intelectuais, emocionales ,físicas), do proceso e das estratexiasprecisas para desenvolvelas, así como do que se pode facer por unmesmo e do que se pode facer coa axuda de outras persoas ourecursos.Por outro lado dispor dun sentimento de competencia persoal queredunda na motivación , na confianza nun mesmo e no gusto poraprender.Significa ser consciente do que se sabe e do que é preciso aprender,de cómo se aprende e de cómo se xestionan e controlan de formaeficaz os procesos de aprendizaxe, optimizándoos e orientándoos asatisfacer obxectivos persoais. require coñecer as propiaspotencialidades e carencias, sacando proveito das primeiras e tendomotivación e vontade para superar as segundas dende unhaperspectiva de éxito , aumentando progresivamente a seguridadepara afrontar novos retos de aprendizaxe
 24. 24. AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL• Esta competencia refírese , por unha parte, a adquisición da conciencia e aplicación dun conxunto de valores e actitudes persoais interrelacionadas, como a responsabilidade,a perseveranza, o coñecemento de sé mesmo e a autoestima, a creatividade, a autocrítica, o control emocional, a capacidade de elixir, de calcular resgos e de afrontar os problemas, así como a capacidade de demorar a necesidade de satisfacción inmediata, de aprender dos erros e de asumir resgos. Por outra parte , remite a capacidade de elixir con criterio propio, de imaxinar proxectos e de levar adiante as accións precisas para desenvolver as opcións e plans persoais(no marco de proxectos individuais e colectivos) responsabilizándose de eles, tanto no ámbito persoal coma social e laboral.supón poder transformar as ideas en accións;e dicir, propoñerse obxectivos e planificar e levar a cabo proxectos.Require polo tanto, poder reelaborar os plantexamentos previos ou elaborar novas ideas, buscar solucións e levalas a práctica. Ademais, analizar posibilidades e limitacións coñecer as fases de desenvolvemento dun proxecto, planificar,tomar decisións, actuar ,avaliar o feito e autoavaliarse,extraer conclusións e valorar as posibilidades de mellora.•
 25. 25. METODOLOXÍA• A incorporación das competencias básicas no currículo obriga a reformular a práctica educativa. Precísase un cambio, débense abandonar os tradicionais modelos de transmisión do coñecemento por modelos que permitan a mobilización de diferentes recursos cognitivos.• O paradigma educacional referente debe ser o de “aprender a aprender” e de “aprender facendo”, precísase unha aprendizaxe significativa que se transfira a situacións da vida real e que implique a resolución de problemas na práctica.
 26. 26. Para desenvolver as competencias, é necesario traballar porproxectos.Neste enfoque, o docente asumirá o rol de organizador/a desituacións didácticas e actividades que teñan xerando destexeito aprendizaxes fundamentais.Creará situacións de aprendizaxe e garantirá a súasignificatividade, xestionará a heteroxeneidade e regulará osprocesos.No traballo por proxectos as nenas e os nenos aprenden porqueteñen interese polo que fan, senten curiosidade, o que aprendenten sentido, está contextualizado e establecen relacións co quexa saben.Trátase dunha aprendizaxe compartida e cooperativa, onde ascriaturas planifican a súa acción e definen o que queren facer.Con esta metodoloxía, as propias criaturas organizan, revisan,transforman..., e son cada vez mais autónomas e protagonistasdo seu propio proceso de ensino aprendizaxe.
 27. 27. Dende a metodoloxía de proxectos, trátase de achegara escola á vida diaria. Dende un enfoque globalizadoraberto, provócanse aprendizaxes significativas,partindo dos intereses das nenas e dos nenos, dassúas experiencias e coñecementos previos. Dende aperspectiva didáctica, o proxecto articúlase como unitinerario formativo planificado en situacións deensino durante as cales se poñen en prácticadiferente competencias básicas.

×