Your SlideShare is downloading. ×
 • Me gusta
๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน
Próxima SlideShare
Cargando en...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

๑.ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ๑๕ มาตรฐาน

 • 688 reproducciones
Published

โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย

โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย

Published in Educación
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  ¿Está seguro?
  Tu mensaje aparecerá aquí
  Sea el primero en comentar
  Be the first to like this
Sin descargas

reproducciones

reproducciones totales
688
On SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
0

Acciones

Compartido
Descargas
4
Comentarios
0
Me gusta
0

Insertados 0

No embeds

Denunciar contenido

Marcada como inapropiada Marcar como inapropiada
Marcar como inapropiada

Seleccione la razón para marcar esta presentación como inapropiada.

Cancelar
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ประกาศ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้ายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ้ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑
 • 2. การให้ความเห็นชอบ ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๖เมื่อวันที่ ๒๒ เดือนกุมภาพัน ธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปีการศึกษา ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗) เห็นชอบให้ดาเนินการประกาศได้ (ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ ภักดิ์ชื่น) ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒
 • 3. ประกาศโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เรื่อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน --------------------------------------- ด้วยโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนบรรลุถึงซึ่งคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกาหนด และเป็นไปตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของชาติ พร้อมสนองตอบความต้องการของผู้ปกครอง และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อพัฒนาสู่คุณภาพทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นตามข้อ ๑๔ (๑) และข้อ ๑๕ ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธี การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ.๒๕๕๓ ขึ้นเป็นมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของโรงเรียนและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน ชุมชนและท้องถิ่น สาหรับใช้ดาเนินงานและประเมินคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม จานวน ๑๕ มาตรฐาน ๖๕ ตัวบ่งชี้ ดังรายละเอียดในตารางแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีผลดาเนินการตั้งแต่เริ่มปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ( นายพีระยศ บุญเพ็ง ) ผู้อานวยการโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๓
 • 4. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกาย สม่าเสมอ ๑.๒ มีน้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการมาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนาเสนอผลงานมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี สติสมเหตุผล ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ๔.๒ นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๔.๓ กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๔
 • 5. มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต ๖.๑ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ๖.๓ ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจมาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๗.๑ ครูมีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้เรียน ๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง สติปัญญา ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน การจัดการเรียนรู้ ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๗.๖ ครูให้คาแนะนา คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย ความเสมอภาค ๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถมาตรฐานที๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย เป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ๘.๖ ผู้บริหารให้คาแนะนาคาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็ม เวลา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๕
 • 6. มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้า ที่อย่า งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนด ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง รอบด้าน ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และ ความสนใจของผู้เรียน ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ๑๐.๕ นิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนมาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ๑๒.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๒ จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ๑๒.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๖
 • 7. มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ ที่เกี่ยวข้อง ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องมาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนดขึ้น ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษา ๑๔.๒ ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ สถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ๑๕.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๗
 • 8. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี ๑. มีสุ ขนิ สั ย ในการดูแ ลสุ ข ภ า ว ะ ที่ ดี แ ล ะ มี สุ ข ภาพและออกก าลั ง กายสุนทรียภาพ สม่าเสมอ ๒. มี น้ าหนั ก ส่ ว นสู ง และ สมรรถภาพทางกายตาม เกณฑ์มาตรฐาน ๓. ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ ติ ด ให้ โ ทษและหลี ก เลี่ ย ง ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ ค ว า ม รุ น แ ร ง โ ร ค ภั ย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๘
 • 9. เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมี ๔. เห็นคุณค่าในตนเอง มีสุ ข ภ า ว ะ ที่ ดี แ ล ะ มี ความมั่ น ใจ กล้ า แสดงออกสุนทรียภาพ อย่างเหมาะสม ๕. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ ให้เกียรติผู้อื่น ๖. สร้างผลงานจากการเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี / นาฏศิ ล ป์ กี ฬ า / นันทนาการตามจินตนาการ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๙
 • 10. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมี ๑ . มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ งคุณธรรม จริยธรรมและ ประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมที่พึงประสงค์ ๒. เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๓. ยอมรับความคิดเห็นและ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ๔. ตระหนั ก รู้ คุ ณ ค่ า ร่ ว ม อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น า สิ่งแวดล้อม ๕ . มี ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ต า ม อั ต ลักษณ์ของสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๐
 • 11. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมี ๑. รู้จั กตั้งคาถามเพื่อค้นหาทั ก ษะในการแสวงหา ความรู้ เพิ่มเติมและมีทักษะความรู้ ด้ วยตนเอง รั ก ในการอ่ า น ฟั ง ดู พู ด และการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นา เขียนตนเองอย่างต่อเนื่อง ๒. มี นิ สั ย รั ก การอ่ า นและ แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง จากห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ๓. เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น กลุ่ ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ การเรียนรู้ระหว่างกัน ๔. ใช้ เ ทคโ นโลยี ใ นการ เรียนรู้และนาเสนองาน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๑
 • 12. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมี ๑. สรุ ป ความคิดจากเรื่องที่ความสามารถในการ อ่าน ฟั ง ดู และสื่ อสารโดยคิดอย่างเป็นระบบ คิด การพู ด หรื อ การเขี ย นตามสร้ า งสรรค์ ตั ด สิ น ใจ ความคิดของตนเองแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งสม ๒ . น า เ ส น อ วิ ธี คิ ด วิ ธีเหตุผล แก้ ปั ญ หาด้ ว ยภาษาหรื อ วิธีการของตนเอง ๓ . ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ค า ด ก า ร ณ์ ตั ด สิ น ใ จ แ ก้ ปั ญ ห า โ ด ย มี เ ห ตุ ผ ล ประกอบ ๔. มีความคิดริเริ่มและสร้าง ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๒
 • 13. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมี ๑. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนความรู้ แ ละทั ก ษะ ที่ แต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้จาเป็นตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์ ๒. ผลการประเมินสมรรถนะ ส าคั ญ ตามหลั ก สู ต รเป็ น ไป ตามเกณฑ์ ๓. ผลการประเมิน การอ่าน คิ ด วิ เ คราะห์ และเขี ย น เป็นไปตามเกณฑ์ ๔. ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๓
 • 14. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมี ๑. วางแผนการทางานและทักษะในการทางาน รัก ดาเนินการจนสาเร็จการท างาน สามารถ ๒. ท างานอย่ า งมี ค วามสุ ขท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มุ่ ง มั่ น พั ฒ นางานและภู มิ ใ จแล ะ มี เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ ในผลงานของตนเองอาชีพสุจริต ๓. ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ๔. มีความรู้ สึ กที่ ดีต่ออาชี พ สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ อาชีพที่ตนเองสนใจ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๔
 • 15. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗ ครู ๑. ครู มี ก ารก าหนดเป้ า หมายปฏิบัติงานตามบทบาท คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นทั้ ง ด้ า นความรู้ห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ทัก ษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นประสิทธิผล รายบุ ค คลและใช้ ข้ อ มู ล ในการ วางแผนการจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ๓. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ ต อบ ส นองค วา ม แ ต กต่ า ง ระหว่ า งบุ ค คลและพั ฒ นาการ ทางสติปัญญา ๔. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๕. ครูมีการวัดและประเมินผลที่ มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๕
 • 16. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษามาตรฐานที่ ๗ ครู ๖ . ค รู ใ ห้ ค า แ น ะ น าปฏิบัติงานตามบทบาท ค าปรึ ก ษาและแก้ ปั ญ หาห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด และคุณภาพชี วิตด้ ว ยความประสิทธิผล (ต่อ) เสมอภาค ๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและ พัฒ นาการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น วิ ช าที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบและใช้ ผลในการปรับการสอน ๘ . ค รู ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง ที่ ดี แ ล ะ เ ป็ น สมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๙. ครู จั ดการเรี ย นการสอน ตามวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย เต็มเวลา เต็มความสามารถ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๖
 • 17. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๘ ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง าน ผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้นต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ การพัฒนาผู้เรียนอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๒. ผู้ บ ริ ห ารใช้ ห ลั ก กา รและเกิดประสิทธิผล บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ ข้ อ มู ล ผลการประเมิ น หรื อ ผลการวิ จั ย เป็ น ฐานคิ ด ทั้ ง ด้านวิชาการและการจัดการ ๓. ผู้บริ หารสามารถบริหาร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้ บ ร ร ลุ เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการ เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๗
 • 18. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๘ ๔. ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม และผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ง าน พัฒ นาศักยภาพบุ คลากรให้ต า ม บ ท บ า ท ห น้ า ที่ พร้อมรับการกระจายอานาจอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๕. นั ก เรี ย น ครู ผู้ ป กครองและเกิดประสิทธิผล และชุ ม ชนพึ ง พอใจผลการ บริหารการจัดการศึกษา ๖. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค าแนะน า คาปรึ กษาทางวิ ช าการและ เอาใจใส่ ก ารจั ด การศึ ก ษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๘
 • 19. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๙ ๑ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สถานศึ ก ษารู้ แ ละปฏิ บั ติส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ หน้าที่ตามที่ระเบียบกาหนดผู้ ป ก ค ร อ ง ชุ ม ช น ๒ . ค ณ ะ ก ร ร ม ก า รปฏิบัติงานตามบทบาท สถานศึ ก ษาก ากั บ ติ ด ตามห น้ า ที่ อ ย่ า ง มี ดู แ ล แ ล ะ ขั บ เ ค ลื่ อ น ก า รประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ดาเนิ น งานของสถานศึ กษาประสิทธิผล ใ ห้ บ ร ร ลุ ส า เ ร็ จ ต า ม เป้าหมาย ๓. ผู้ปกครองและ ชุมชนเข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา สถานศึกษา(ตัวบ่งชี้เพิ่มตาม จุ ด เ น้ น / อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง สถานศึกษา) เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๑๙
 • 20. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๐ ๑. หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บหลักสูตร กระบวนการ ท้องถิ่นเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรม ๒. จั ด รายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ที่พัฒนาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย น หลากหลายให้ ผู้ เ รี ย นเลื อ กอย่างรอบด้าน เ รี ย น ต า ม ค ว า ม ถ นั ด ความสามารถและความ สนใจ ๓. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ ส่ ง เสริ ม และตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนั ด และความสนใจ ของผู้เรียน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๐
 • 21. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๐ ๔ . ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค รู จั ดสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด กระบวน การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้หลักสูตร กระบวนการ ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนเรี ย นรู้ แ ละกิ จ กรรม สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองพัฒนาคุ ณ ภาพผู้เ รี ย น ๕ . นิ เ ท ศ ก า กั บ ติ ด ต า มอย่างรอบด้าน ตรวจสอบ และน าผลไปใช้ ปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน อย่างสม่าเสมอ ๖. จั ด ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ ครอบคลุ ม ถึ ง ผู้ เ รี ย นทุ ก คน (ตัวบ่งชี้เพิ่มตามจุดเน้น/อัต ลักษณ์ของสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๑
 • 22. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๑ ๑. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสถานศึ ก ษามี ก ารจั ด อาคารเรี ย นมั่ น คง สะอาดสภาพแวดล้อมและการ และปลอดภั ย มี สิ่ ง อ านวยบริ ก ารที่ ส่ ง เสริ ม ให้ ความสะดวกพอเพียง อยู่ในผู้ เ รี ย น พั ฒ น า เ ต็ ม ส ภ า พ ที่ ใ ช้ ก า ร ไ ด้ ดีศักยภาพ สภาพแวดล้ อ มร่ ม รื่ น และมี แหล่งเรียนรู้สาหรับผู้เรียน ๒. จัดโครงการ กิจกรรมที่ ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและ ความปลอดภัยของผู้เรียน ๓. จั ด ห้ อ งสมุ ด ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร สื่ อ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี สารสนเทศที่ เ อื้ อ ให้ ผู้ เ รี ย น เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองและหรื อ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๒
 • 23. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๒ ๑. กาหนดมาตรฐานส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร การศึกษาของสถานศึกษาประกันคุณภาพภายใน ๒. จัดทาและดาเนินการตามส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ที่ แผนพัฒนาการจัดการศึกษากาหนดในกฎกระทรวง ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๓. จัดระบบข้อมูล สารสนเทศและใช้สารสนเทศ ในการบริหารจัดการเพื่อ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๓
 • 24. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการจัดการศึกษาม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๒ ๔. ติดตาม ตรวจสอบและส ถ า น ศึ ก ษ า มี ก า ร ประเมินผลภายในตามประกันคุณภาพภายใน มาตรฐานของสถานศึกษาส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ที่ ๕. นาผลการประเมินกาหนดในกฎกระทรวง คุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกไปใช้วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง ๖. จัดทารายงานประจาปีที่ เป็นรายงานการประเมิน คุณภาพภายใน เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๔
 • 25. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ม า ต ร ฐ า น ที่ ๑ ๓ ๑. มี ก ารสร้ า งและพั ฒ นาสถานศึก ษามี การสร้ า ง แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้ ภ า ย ใ นส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ สถานศึกษาและใช้ประโยชน์สถานศึ ก ษาเป็ น สั ง คม จากแหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายในแห่งการเรียนรู้ และภายนอกสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ข อง ผู้ เ รี ย นและบุ ค ลากรของ ส ถ า น ศึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. มีการแลกเปลี่ ย นเรียนรู้ ระหว่ า งบุ ค ลากรภายใน สถาน ระหว่ างสถานศึ ก ษา กั บ ครอบครั ว ชุ ม ชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๕
 • 26. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษามาตรฐานที่ ๑๔ การ ๑. จั ด โครงการ กิ จ กรรมที่พั ฒ นาสถานศึ ก ษาให้ ส่งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นบรรลุ ตามบรรลุ เ ป้ า หมายตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ และจุดเน้นของสถานศึกษาจุดเน้นที่กาหนดขึ้น ๒. ผลการดาเนินการส่งเสริม ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ป รั ช ญ า แ ล ะ จุดเน้นของสถานศึกษา เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๖
 • 27. แนวทางการปฏิบัติ เป้าหมาย(%) /ปีการศึกษา มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ (โครงการ/กิจกรรม) ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่ ๑๕ การ ๑. จั ด โครงการ กิ จ กรรมจั ด กิ จ ก ร ร ม ต า ม พิ เ ศษเพื่ อ สนองนโยบายนโยบาย จุ ด เน้น แนว จุ ด เ น้ น ต า ม แ น ว ป ฏิ รู ปท า ง ก า ร ป ฏิ รู ป การศึกษาการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา ๒. ผลการดาเนิ น งานบรรลุแ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ตามเป้าหมายสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย โดย ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง เล่มที่ ๑ หน้าที่ ๒๗